136/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.2022 do 31.03.2025

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

136
ZÁKON
zo 17. marca 2000
o hnojivách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky na uvádzanie hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok na úpravu vlastností pôdy do obehu,
b)
certifikáciu hnojív,
c)
podmienky skladovania a používania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
d)
podmienky na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd a zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov,
e)
podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach,
f)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok,
g)
pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
hnojivom
1.
látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, ktorá obsahuje živiny na výživu rastlín a lesných drevín na udržanie alebo zlepšenie pôdnej úrodnosti a priaznivého ovplyvnenia úrody alebo kvality produkcie,
2.
pôdna pomocná látka na úpravu vlastností pôdy, ktorá bez účinného množstva rastlinných živín pôdu biologicky, chemicky alebo fyzikálne ovplyvňuje zlepšovaním jej vlastností alebo zvyšuje účinnosť a využitie živín z hnojív,
3.
pestovateľský substrát slúžiaci na zakoreňovanie a pestovanie rastlín; substrátom je najmä rašelina, zemina alebo ich zmesi,
4.
rastlinná pomocná látka, ktorá bez účinného množstva živín zvyšuje účinnosť a využitie živín z hnojív a z pôdy,
b)
hospodárskym hnojivom maštaľný hnoj, hydinový trus, hnojovica, močovka a hnojovka,
c)
maštaľným hnojom zmes tuhých výkalov a kvapalných výkalov hospodárskych zvierat s podstielkou a prípadne so zvyškami krmiva,
d)
hnojovkou kvapalný výtok z maštaľného hnoja počas jeho skladovania,
e)
močovkou sčasti rozložený moč hospodárskych zvierat ustajnených v odkanalizovaných maštaliach zriedený odpadovou vodou,
f)
hnojovicou zmes kvapalných výkalov a tuhých výkalov hospodárskych zvierat zriedených vodou,
g)
vedľajším produktom rastlinného pôvodu slama, zelené hnojenie a iné zvyšky rastlinného pôvodu, ktoré vznikajú v poľnohospodárskej prvovýrobe bez ďalšej úpravy,
h)
zeleným hnojením organická hmota rastlín, najmä z čeľade bôbovitých, pestovaných na zaoranie do pôdy z dôvodu zvýšenia jej úrodnosti,
i)
kompostom produkt, ktorý vzniká riadeným biologickým rozkladom organických látok živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu, s prímesou alebo bez prímesi anorganickej hmoty,
j)
sekundárnym zdrojom živín látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúca nadlimitné rizikové prvky alebo rizikové látky, obsahujúca živiny na výživu rastlín a lesných drevín, priaznivo ovplyvňujúca úrodu alebo kvalitu produkcie alebo zlepšujúca pôdnu úrodnosť, ak je po predpísanej úprave vhodná na hnojenie pôdy alebo vápnenie pôdy,
k)
rizikovým prvkom alebo rizikovou látkou prvok alebo látka, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti pôdy, kvalitu produkcie alebo potravový reťazec,
l)
certifikáciou hnojív činnosť certifikačného orgánu, ktorý po posúdení zhody1) vydá certifikát hnojiva, ktorým potvrdí, že vlastnosti hnojiva a jeho technická dokumentácia sú v súlade s príslušnými technickými normami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
m)
tuhým hospodárskym hnojivom najmä maštaľný hnoj, hydinový trus a ich zmesi,
n)
kvapalným hospodárskym hnojivom najmä hnojovica, hnojovka, močovka, ich zmesi alebo ich zmesi s vodou,
o)
vybudovaným hnojiskom na skladovanie tuhých hospodárskych hnojív spevnené nepremiestniteľné hnojiská alebo provizórne premiestniteľné hnojiská, ktoré sú nepriepustné a vybavené zásobníkom na odvádzanú hnojovku,
p)
vybudovanými skladovacími kapacitami na skladovanie kvapalných hospodárskych hnojív nepremiestniteľné, najmä oceľové nádrže alebo betónové nádrže alebo premiestniteľné nádrže, najmä lagúny alebo vaky, ktoré sú nepriepustné,
q)
voľným uložením tuhých hospodárskych hnojív alebo kompostov ich dočasné uloženie na poľnohospodárskej pôde pred ich aplikáciou, ktoré je vyznačené v pláne aplikácie hospodárskych hnojív,
r)
hospodárskym rokom plodiny obdobie, ktoré sa začína prvou agrotechnickou operáciou k hlavnej plodine a končí sa poslednou agrotechnickou operáciou k hlavnej plodine, ktorou je spravidla zber úrody; hospodársky rok trvá spravidla od 1. augusta do 31. júla,
s)
producent právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá produkuje sekundárny zdroj živín alebo kompost a uvádza ich do obehu a ak je do sekundárneho zdroja živín alebo do kompostu zapracovaný čistiarenský kal, aj právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá ich produkuje a neuvádza do obehu,
t)
dusíkatou hnojivou látkou látka v tuhom stave alebo kvapalnom stave, obsahujúca zlúčeniny dusíka, ktorá sa aplikuje na poľnohospodársku pôdu alebo do poľnohospodárskej pôdy alebo na rastlinný kryt s cieľom zvýšiť úrodu pestovaných plodín, a to najmä:
1.
kvapalné minerálne hnojivo a pevné minerálne hnojivo jednozložkové a viaczložkové s obsahom dusíka,
2.
hospodárske hnojivo – tuhé hospodárske hnojivo produkované pri chove hospodárskych zvierat s podstielkou, trus vyprodukovaný pri chove hydiny, kvapalné hospodárske hnojivo, ktorým je hnojovica, močovka a hnojovka,
3.
exkrementy zvierat – pevné a kvapalné, vyprodukované počas pasenia a košarovania zvierat,
4.
kvapalné hnojivé látky a tuhé hnojivé látky s organicky viazaným dusíkom, ktorými sú najmä čistiarenské kaly a dnové sedimenty, komposty a organické substráty, tuhé a kvapalné sekundárne zdroje živín, druhotné produkty po fermentácii z bioplynových staníc,
u)
poľnohospodárskou pôdou v zraniteľných oblastiach pozemky alebo ich časti, ktoré sú vymedzené ako zraniteľné oblasti podľa osobitného predpisu1ab) v zaradení do stupňa obmedzenia používania dusíkatých hnojivých látok a spôsobu hospodárenia; ide o nízky stupeň (A), stredný stupeň (B) alebo vysoký stupeň (C),
v)
zamokrenou pôdou pôda, ktorá zodpovedá hydrolimitu plnej vodnej kapacity, pri ktorom je už schopnosť akumulovať vodu pôdou vyčerpaná; ide o hodnotu vlhkosti pôdy pri úplnom zaplnení pôdnych pórov a dutín vodou,
w)
zamrznutou pôdou pôda zamrznutá počas celého dňa, okrem premrznutej pôdy zamrznutej na povrchu, ktorá pri slnečnom žiarení rozmŕza a je schopná prijímať a uvoľňovať živiny,
x)
pôdou pokrytou snehom pôda, ktorej viac než polovicu výmery, v čase aplikácie dusíkatých hnojivých látok, pokrýva súvislá snehová pokrývka,
y)
zakázaným obdobím obdobie, v ktorom je aplikácia dusíkatých hnojivých látok na pôdu v zraniteľných oblastiach zakázaná.
§ 3
Uvádzanie hnojiva do obehu
(1)
Uvádzať do obehu možno iba také hnojivo, ktoré bolo na základe výsledkov overenia jeho účinnosti, kvality, zdravotnej neškodnosti a bezpečnosti a po posúdení zhody1) certifikované a zapísané do registra certifikovaných hnojív.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie,1b) na vzájomne uznané hnojivo1ba) a na hnojivo poskytované v nevyhnutnom množstve na pokusné účely, výskum a vývoj.
(3)
Uvedením hnojiva, sekundárneho zdroja živín alebo kompostu do obehu sa rozumie ich dodávka, či už za úhradu alebo bezplatne, alebo skladovanie na účely ich dodávania. Uvedením hnojiva, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, a vzájomne uznaného hnojiva do obehu sa rozumie ich sprístupnenie na trhu podľa osobitných predpisov.1bb)
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na kompost, ktorý nie je aplikovaný na poľnohospodársku pôdu alebo na lesný pozemok.
§ 3a
Používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu
(1)
Producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu je povinný pred ich prvou aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky, pred ich uvedením do obehu alebo pri zmene výrobných podmienok vyžiadať si od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) povolenie na ich používanie; zmenou výrobných podmienok je aj zmena vstupných surovín vrátane ich dodávateľa. Producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu môže aplikovať alebo uvádzať sekundárny zdroj živín a kompost do obehu len na základe povolenia vydaného kontrolným ústavom.
(2)
Kontrolný ústav na základe žiadosti producenta podľa odseku 1 vydá do 30 dní od doručenia žiadosti povolenie na používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy a zároveň určí podmienky aplikácie, ak obsah rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov neprekračuje limitné hodnoty. Povolenie vydané kontrolným ústavom platí po dobu jedného roka od jeho vydania, ak počas trvania platnosti nedôjde k zmene technologického postupu výroby.
(3)
Žiadosť producenta podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
údaj o vyprodukovanom množstve a deklarovanej dávke sekundárneho zdroja živín alebo kompostu,
c)
údaj o obsahu sušiny a organického podielu v sekundárnom zdroji živín alebo v komposte,
d)
hodnotu pH, celkový obsah dusíka, fosforu, draslíka a horčíka v sekundárnom zdroji živín alebo v komposte,
e)
hodnoty obsahu rizikových prvkov ako sú kadmium, olovo, chróm, arzén, nikel a ortuť a mikrobiologických parametrov v sekundárnom zdroji živín alebo v komposte.
(4)
Producent sekundárneho zdroja živín alebo producent kompostu je povinný
a)
viesť evidenciu o množstve a zložení sekundárnych zdrojov živín a kompostov odovzdaných na aplikáciu,
b)
viesť register odberateľov sekundárnych zdrojov živín a kompostov, vedenie registra sa nevzťahuje na odberateľov – fyzické osoby.
(5)
Producent sekundárneho zdroja živín s ročnou produkciou sekundárneho zdroja živín vyššou ako 100 t a producent kompostu s ročnou produkciou kompostu vyššou ako 100 t je povinný zaslať kontrolnému ústavu každoročne do 15. februára hlásenie o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov uvedených do obehu za predchádzajúci kalendárny rok podľa druhu a podľa odberateľov.
(6)
Producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu, ktorý zapracoval do vyprodukovaného sekundárneho zdroja živín alebo do kompostu čistiarenský kal, je povinný bez ohľadu na vyrobené množstvo sekundárneho zdroja živín alebo kompostu zaslať kontrolnému ústavu každoročne do 15. februára hlásenie o celkovom vyprodukovanom množstve a zložení sekundárnych zdrojov živín a kompostov podľa druhu a odberateľov a o množstve spracovaného čistiarenského kalu za predchádzajúci kalendárny rok.
(7)
Producent sekundárneho zdroja živín a producent kompostu zasiela hlásenie podľa odsekov 5 a 6 kontrolnému ústavu formou elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu.
§ 4
Register certifikovaných hnojív a register vzájomne uznaných hnojív
(1)
Register certifikovaných hnojív je zoznam certifikovaných hnojív, v ktorom sú uvedené údaje o certifikovanom hnojive v rozsahu ustanovenia § 5 ods. 2 s výnimkou údajov o výrobnom postupe a použitých surovinách. Register certifikovaných hnojív vedie kontrolný ústav a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.
(2)
Register vzájomne uznaných hnojív je zoznam vzájomne uznaných hnojív, v ktorom sú uvedené údaje podľa § 5a ods. 1. Register vzájomne uznaných hnojív vedie kontrolný ústav a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.
(3)
Do registra certifikovaných hnojív a do registra vzájomne uznaných hnojív môžu nahliadnuť a robiť si z neho výpisy orgány štátnej správy, ak to potrebujú na plnenie svojich úloh, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré preukážu potrebu nahliadnuť do registra. Kontrolný ústav nesmie poskytnúť ani uverejniť také údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov,1c) alebo údaje označené výrobcom alebo držiteľom certifikátu ako predmet obchodného tajomstva,1a) ak nejde o verejne známe údaje.
(4)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) uverejňuje zoznam certifikovaných hnojív a zoznam vzájomne uznaných hnojív každoročne vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, do ktorého možno nahliadnuť na ministerstve.
§ 5
Certifikácia hnojív
(1)
Certifikáciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav na základe žiadosti výrobcu alebo dovozcu dovážajúceho hnojivo z iného štátu, ako je členský štát Európskej únie, ktorý má oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „žiadateľ“). Žiadateľom o certifikáciu môže byť aj fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Žiadosť o certifikáciu hnojiva podáva žiadateľ na tlačive vydanom kontrolným ústavom. Žiadosť musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
údaje o výrobcovi v rozsahu písmena a), ak je žiadateľom dovozca,
c)
obchodný názov, typ hnojiva, číslo colnej nomenklatúry,
d)
údaje o obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu rizikových prvkov a rizikových látok, formu a rozpustnosť živín, zrnitosť a jemnosť mletia hnojiva,
e)
údaje o všeobecnej bezpečnosti hnojiva,2a)
f)
spôsob balenia, označenie, hmotnosť alebo objem balenia,
g)
rozsah použitia a návod na použitie hnojiva a podmienky jeho skladovania,
h)
opis výrobného postupu vrátane uvedenia použitých surovín na výrobu hnojiva,
i)
vyjadrenie príslušných orgánov,3)
j)
výsledky laboratórnych skúšok obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek;3a) výsledky z preskúšania biologickej účinnosti netypizovaného hnojiva, ak ide o prvé certifikačné konanie,
k)
potvrdenie výrobcu, že má zabezpečený kontrolný mechanizmus, ktorý zaručuje trvalé dodržanie kvality hnojiva.
(3)
Kontrolný ústav zašle žiadateľovi podmienky certifikácie hnojiva do 14 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o certifikáciu hnojiva.
(4)
Žiadateľ je povinný poskytnúť kontrolnému ústavu bezodplatne potrebné vzorky hnojiva alebo umožniť ich odber na účel vykonania kompletnej laboratórnej skúšky. Tiež je povinný poskytnúť ďalšie potrebné podklady a informácie potrebné pre certifikačné konanie.
(5)
Kontrolný ústav vydá certifikát hnojiva, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, do dvoch mesiacov odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o certifikáciu hnojiva.
(6)
Certifikáciu hnojiva kontrolný ústav nevykoná, ak žiadateľ nesplní podmienky podľa odsekov 1 a 2 alebo, ak látka alebo prípravok, o certifikáciu ktorého žiadateľ žiada, je prípravkom na ochranu rastlín.
(7)
Kontrolný ústav uzná výsledky laboratórnych skúšok, ak sú v súlade s osobitným predpisom,3a) a biologické skúšky, ak sú vykonané inými odborne spôsobilými domácimi a zahraničnými pracoviskami, ak sú v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
(8)
Náklady za úkony spojené s certifikačným konaním hnojiva hradí žiadateľ.
§ 5a
Registrácia hnojiva uvedeného na trh v inom členskom štáte Európskej únie
(1)
Registráciu hnojiva vykonáva kontrolný ústav. Kontrolný ústav zaregistruje hnojivo na základe oznámenia výrobcu hnojiva alebo dovozcu hnojiva, ktorý uvádza hnojivo do obehu z iného členského štátu Európskej únie. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje
a)
obchodný názov hnojiva,
b)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba,
c)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikačné číslo organizácie výrobcu hnojiva a dovozcu hnojiva, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie výrobcu hnojiva a dovozcu hnojiva, ktorý je právnickou osobou, ak je žiadateľom dovozca hnojiva.
(2)
Prílohou k oznámeniu podľa odseku 1 je rozhodnutie príslušného orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorým povolil hnojivo a etiketa hnojiva v slovenskom jazyku. Zoznam registrovaných hnojív je zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu.
§ 6
Certifikát hnojiva
(1)
Certifikát hnojiva obsahuje
a)
obchodný názov hnojiva alebo typ hnojiva a číslo colnej nomenklatúry,
b)
číslo certifikátu,
c)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)
údaje o výrobcovi v rozsahu písmena c), ak je žiadateľom dovozca,
e)
obmedzenia pri uvádzaní hnojiva do obehu a pri jeho používaní,
f)
údaje o obsahu jednotlivých zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu rizikových prvkov, rizikových látok, formu a rozpustnosť živín, zrnitosť alebo jemnosť mletia,
g)
dobu platnosti certifikátu,
h)
spôsob balenia a varovné označenia3b) hnojiva nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí, zvierat a životného prostredia.
(2)
Certifikát hnojiva platí päť rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak v certifikáte nie je ustanovená kratšia doba. Ustanovenie kratšej doby musí byť v certifikáte odôvodnené.
(3)
Držiteľ certifikátu hnojiva môže písomne požiadať kontrolný ústav o predĺženie času jeho platnosti na ďalších päť rokov. Žiadosť musí byť doručená kontrolnému ústavu najneskôr šesť mesiacov pred dňom skončenia platnosti certifikátu hnojiva. Na konanie o predĺženie platnosti certifikátu hnojiva sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 1 a 2.
§ 7
Zrušenie certifikátu hnojiva
(1)
Kontrolný ústav zruší certifikát hnojiva
a)
na základe písomnej žiadosti držiteľa certifikátu hnojiva alebo
b)
ak sa štátnou odbornou kontrolou (§ 14) zistí, že hnojivo nespĺňa požiadavky uvedené v certifikáte hnojiva, alebo
c)
ak je hnojivo prípravkom na ochranu rastlín.
(2)
Ak bol certifikát hnojiva zrušený podľa odseku 1 písm. a), vyrobené hnojivo možno uvádzať do obehu počas jeho použiteľnosti.
(3)
Ak bol certifikát hnojiva zrušený podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), hnojivo sa nesmie uvádzať do obehu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení certifikátu.
(4)
V rozhodnutí o zrušení certifikátu hnojiva podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) kontrolný ústav určí, či má hnojivo stiahnuť z obehu ten, komu bol certifikát hnojiva vydaný, alebo či sa má zlikvidovať podľa osobitného predpisu.4)
§ 8
Označovanie a balenie hnojiva
(1)
Ten, kto uvádza hnojivo do obehu, je povinný v jeho označení uviesť
a)
údaje o výrobcovi vrátane zahraničného výrobcu a o dovozcovi, a to uvedením mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodného mena, sídla, ak ide o právnickú osobu,
b)
obchodný názov hnojiva, ak hnojivo zodpovedá typu hnojiva (§ 17) a kódu typu hnojiva,
c)
číslo certifikátu hnojiva,
d)
údaje o obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu rizikových prvkov a rizikových látok, formu a rozpustnosť živín, zrnitosť a jemnosť mletia, stálosť kvapalín, mrazuvzdornosť a špecifické požiadavky na skladovanie a aplikáciu,
e)
rozsah a spôsob použitia hnojiva,
f)
hmotnosť alebo objem obalovej jednotky alebo dodávky,
g)
dátum minimálnej trvanlivosti a dátum výroby,
h)
spôsob balenia a varovné označenie hnojiva3b) nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí a zvierat a ochrany životného prostredia.
(2)
Údaje na označení a v sprievodných dokladoch hnojiva musia byť zreteľné, nezmazateľné a pre spotrebiteľa za obvyklých podmienok predaja dobre čitateľné a musia byť uvedené v štátnom jazyku.5) Uvedenie údajov aj v iných jazykoch je prípustné.
(3)
Ak sa hnojivo dodáva vo voľne uloženom stave alebo vo veľkoobchodnom balení, ktorého hmotnosť presahuje 100 kg, označenie musí byť uvedené v sprievodných dokladoch.
(4)
Hnojivo okrem voľne uloženého sa musí uvádzať do obehu len v takom obale, ktorý umožňuje jeho manipuláciu, spoľahlivé a bezpečné skladovanie, ktoré pri predpísanom alebo pri obvyklom spôsobe použitia nepriaznivo neovplyvňuje vlastnosti hnojiva a bráni jeho nežiaducemu vplyvu na zdravie alebo na život ľudí a zvierat, alebo na kvalitu životného prostredia. Obal musí byť zhotovený tak, aby nedochádzalo k jeho samovoľnému vyprázdneniu. Po vyprázdnení obalu, ktorý nie je vhodný na opakované použitie, sa musí zabezpečiť jeho spracovanie.4)
(5)
Hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, sa označuje a balí podľa podmienok a požiadaviek, ktoré ustanovuje osobitný predpis.6)
§ 8a
Ohlasovacia povinnosť pre hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie
Ten, kto uvádza hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, do obehu, je povinný formou elektronického podania na formulári zverejnenom na webovom sídle kontrolného ústavu oznámiť údaje o type,6a) zložení a množstve tohto hnojiva spolu s etiketou alebo príbalovým letákom kontrolnému ústavu do 30 dní odo dňa jeho výroby na území Slovenskej republiky alebo odo dňa dovozu hnojiva uvedeného do obehu na územie Slovenskej republiky. Zoznam subjektov, ktoré uvádzajú toto hnojivo do obehu na územie Slovenskej republiky, je zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu.
§ 9
Skladovanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov
(1)
Podnikateľ, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku pôdu alebo lesný pozemok a vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo lesnú výrobu (ďalej len „podnikateľ v pôdohospodárstve“), výrobca, producent, dovozca, predajca alebo dodávateľ, ktorý skladuje hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín alebo komposty, je povinný
a)
uskladňovať hnojivá oddelene a označiť ich trvalým a čitateľným spôsobom,
b)
zabezpečiť, aby nedošlo k miešaniu hnojív navzájom a s inými látkami,
c)
viesť priebežne evidenciu o príjme, výdaji a množstve hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
d)
neznečistiť pri manipulácii a skladovaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín alebo kompostov životné prostredie,
e)
mať vybudované skladovacie kapacity na skladovanie hnojív,
f)
zaslať kontrolnému ústavu každoročne do 15. februára údaje o objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat podľa kategórií a spôsobu ich ustajnenia v predchádzajúcom kalendárnom roku spolu s prehľadom o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku a jeho kópiu uchovávať najmenej tri roky, ak sa počet hospodárskych zvierat zmenil o viac ako 10 %,
g)
dodržiavať podmienky skladovania hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov určené výrobcom hnojív alebo producentom sekundárnych zdrojov živín a kompostov.
(2)
Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný zabezpečiť, aby voľne uložené tuhé hospodárske hnojivá na poľnohospodárskej pôde s nespevneným podkladom boli zhrnuté do súvislej hromady a zabezpečiť ich proti vytekaniu hnojovky a jej rozptyľovaniu do okolia.
(3)
Z maštalí a výbehov hospodárskych zvierat a zo skladov hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov sa do ich okolia nesmú rozptyľovať ani vytekať žiadne škodlivé látky.
§ 10
Používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov
(1)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ, ktorý využíva pôdu na prevádzkovanie športového areálu v chránených vodohospodárskych oblastiach (ďalej len „prevádzkovateľ športoviska“), používajúci hnojivá, sekundárne zdroje živín alebo kompost je povinný používať certifikované hnojivá, vzájomne uznané hnojivá alebo hnojivá, ktorými je EÚ produkt na hnojenie, a povolené sekundárne zdroje živín alebo komposty. Je zakázané používať hnojivá na báze uhličitanu amónneho.
(2)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska nesmie do hospodárskych hnojív vnášať rizikové prvky a rizikové látky, ktoré by mohli narušiť vývoj pestovaných rastlín, ohroziť potravový reťazec alebo znečistiť pôdu.
(3)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska nesmie použiť hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty na poľnohospodárskej pôde alebo iných pozemkoch, ak
a)
ich použitie zakazuje alebo obmedzuje osobitný predpis,7)
b)
pôda je zamokrená, pokrytá vrstvou snehu alebo zamrznutá; to sa nevzťahuje na hnojenie vedľajšími produktmi a hlavnými produktmi, ktoré vznikli pri pestovaní rastlín a pri celoročnom pastevnom spôsobe chovu zvierat,
c)
spôsob použitia kvapalných hospodárskych hnojív ohrozuje životné prostredie okolia hnojeného pozemku najmä v okolí povrchových vôd,
d)
nie je zabezpečená ich rovnomerná aplikácia na pozemku,
e)
poškodzujú agrochemické parametre poľnohospodárskych pozemkov.
(4)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný viesť trvalú evidenciu o príjme a o použití hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov,7a) do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo do iných pozemkov a zapísať ich použitie do evidencie najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia ich aplikácie a na požiadanie kontrolného ústavu je povinný bezodkladne mu predložiť evidenciu na kontrolu.
(5)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný viesť evidenciu podľa odseku 4 o množstve, druhu a čase použitia a zapracovania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov, podľa kultúrnych dielov a pestovaných plodín, výšky dosiahnutých úrod a roku aplikácie a uchovávať ju najmenej päť rokov. Na lesných pozemkoch je podnikateľ v pôdohospodárstve povinný viesť evidenciu podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa.7b) Prevádzkovateľ športoviska je povinný viesť evidenciu podľa geografickej polohy športových areálov.
(6)
Podnikateľ v pôdohospodárstve spracúva z podkladov evidencie podľa odseku 4 a dosiahnutých úrod podľa pozemkov a plodín každoročne bilanciu živín.
(7)
Podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska je povinný každoročne do 15. februára zaslať kontrolnému ústavu prehľad o spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čistiarenských kalov a dnových sedimentov vypracovaný z evidencie podľa odsekov 4 a 5 a jeho kópiu uchovávať najmenej tri roky.
§ 10a
Registrovanie čistiarenského kalu a dnových sedimentov
(1)
Producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov je povinný viesť
a)
evidenciu o množstve, kvalite, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov odovzdaných na ich ďalšie zhodnotenie vo forme kompostov, pestovateľských substrátov a iných sekundárnych zdrojov živín,
b)
register odberateľov čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov odovzdaných na ich ďalšie zhodnotenie vo forme kompostov, pestovateľských substrátov a iných sekundárnych zdrojov živín (ďalej len „odberateľ“).
(2)
Register podľa odseku 1 písm. b) obsahuje údaje o množstve vyprodukovaného čistiarenského kalu, spôsobe, mieste a čase zhodnotenia, mene a priezvisku a adrese odberateľa, ktorý odobral čistiarenský kal alebo dnové sedimenty na zhodnotenie iným spôsobom ako priamou aplikáciou, a to aj ak zhodnotenie čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov vykonáva samotný producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov.
(3)
Odberateľ eviduje množstvo a kvalitu čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov prijatých na ich ďalšie zhodnotenie vo forme kompostov, pestovateľských substrátov a iných sekundárnych zdrojov živín a spôsob, miesto a čas zhodnotenia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
(4)
Údaje podľa odseku 3 zasiela odberateľ každoročne do 20. januára za predchádzajúci kalendárny rok producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov.
(5)
Údaje podľa odseku 2 zasiela producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok Výskumnému ústavu vodného hospodárstva.
(6)
Producent čistiarenského kalu, producent dnových sedimentov a odberateľ sú povinní na požiadanie kontrolného ústavu bezodkladne mu predložiť dokumentáciu vedenú podľa odsekov 1 a 3.
§ 10b
Skladovanie hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach
(1)
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u), alebo fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u) a chová zvieratá, (ďalej len „obhospodarovateľ“) je povinná mať vybudované skladovacie kapacity nádrží na kvapalné hospodárske hnojivá a na skladovanie maštaľného hnoja na technicky spevnených plochách7c) v zraniteľných oblastiach najmenej na šesťmesačnú produkciu. Potreba skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera je uvedená v prílohe č. 1. Ak obhospodarovateľ nemá vybudované skladovacie kapacity podľa prvej vety, môže zabezpečiť uskladnenie kvapalných hospodárskych hnojív a maštaľného hnoja v skladovacích nádržiach alebo na spevnených plochách u inej osoby alebo ich odovzdať na iné využitie, najviac však v objeme zodpovedajúcom trojmesačnej skladovacej kapacite. Obhospodarovateľ je povinný spôsob nakladania s kvapalnými hospodárskymi hnojivami a maštaľným hnojom preukázať a oznámiť kontrolnému ústavu do 15 dní na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu.
(2)
Obhospodarovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie nádrže kvapalných hospodárskych hnojív boli nepriepustné a vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a zabezpečené proti prítoku povrchových vôd.
(3)
Obhospodarovateľ môže tuhé hospodárske hnojivá a kompost voľne skladovať na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach (ďalej len „voľná skládka“) len vtedy, ak
a)
poľnohospodárska pôda je zaradená v nízkom stupni alebo strednom stupni obmedzenia,
b)
vzdialenosť voľnej skládky od povrchového vodného zdroja je najmenej 100 m pri svahovitosti parcely do 3°.
(4)
Obhospodarovateľ je pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív a kompostu na voľnej skládke povinný
a)
zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu povrchových vôd alebo podzemných vôd,
b)
uskutočniť vývoz maštaľného hnoja z pevnej podložky na voľnú skládku najskôr po troch mesiacoch od poslednej navážky; to sa nevzťahuje na tuhé hospodárske hnojivá z hlbokých podstielok, pri stelivových prevádzkach s kanalizáciou na oddelenie močovky od maštaľného hnoja a z chovu zvierat bez produkcie močovky pri dennej spotrebe steliva vyššej ako 6 kg na dobytčiu jednotku na deň, o ktorej sa vedie evidencia o spotrebe podstielky a o počte chovaných zvierat a ktoré môžu byť uložené na poľnohospodárskej pôde bez nutnosti predchádzajúceho uskladnenia na pevných hnojiskách, pričom vývoz na voľnú skládku sa nesmie uskutočniť v období, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2,
c)
spracovať voľnú skládku do ôsmich mesiacov od prvej navážky najneskôr však do začiatku obdobia, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2; opakované zriadenie voľnej skládky na tom istom mieste možno až po štyroch rokoch,
d)
viesť evidenciu o mieste skladovania a prvej navážke hnoja a kompostu na voľnú skládku.
(5)
Voľne skladovať tuhé hospodárske hnojivá bez spevnenej podložky je zakázané v zraniteľných oblastiach na poľnohospodárskej pôde
a)
s vysokým stupňom obmedzenia,
b)
trvalo zamokrenej,
c)
s hladinou podzemnej vody vyššou ako 0,6 m, a to aj dočasne,
d)
na svahu so sklonom väčším ako 3°,
e)
v inundačnom území vodného toku,
f)
na území v okolí odkrytých podzemných vôd, ak to určil orgán štátnej vodnej správy,
g)
na zrnitostne ľahkých pôdach.
§ 10c
Používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach
(1)
Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať zakázané obdobia uvedené v prílohe č. 2, ak odseky 2 až 11 neustanovujú inak. Zakázané obdobia sa nevzťahujú na výkaly a moč pasúcich sa zvierat a pri hnojení zakrytých plôch v skleníkoch a fóliovníkoch.
(2)
Obhospodarovateľ môže požiadať kontrolný ústav o udelenie výnimky zo zákazu podľa odseku 1. Kontrolný ústav môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 1 len na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach so svahovitosťou do 5° na obdobie 14 dní od začiatku zakázaného obdobia alebo 14 dní pred koncom zakázaného obdobia alebo, ak ide o ornú pôdu zaradenú do nízkeho stupňa obmedzenia alebo stredného stupňa obmedzenia, na obdobie 28 dní od začiatku zakázaného obdobia alebo 14 dní pred koncom zakázaného obdobia pre aplikáciu kvapalných hospodárskych hnojív, akýchkoľvek hnojív z chovu hydiny a drobných hospodárskych zvierat, kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom a priemyselných hnojív s obsahom dusíka, ak v tomto období nastane priaznivý vývoj klimatických podmienok a priemerná denná teplota vzduchu je na základe meteorologických predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu vyššia ako 5° C s prognózou jej dlhšieho trvania. Žiadosť obhospodarovateľa o udelenie výnimky zo zákazu podľa odseku 1 sa eviduje v registračnom a informačnom systéme, ktorý vedie organizácia, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo.
(3)
Obhospodarovateľ môže použiť dusíkaté hnojivé látky
a)
na pôde bez vegetačného krytu bezprostredným zapracovaním, ak ide o tuhé hnojivá, a podpovrchovou aplikáciou, ak ide o kvapalné hnojivá a pri hospodárení na odvodnených územiach s funkčným melioračným systémom spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupňu obmedzenia,
b)
ak dodrží dávky dusíka pre jednotlivé plodiny podľa ich potreby živín, ktorá je uvedená v prílohe č. 3.
(4)
Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať celkové dávky dusíka v minerálnych hnojivách pri zohľadnení množstva využiteľného dusíka z použitých hospodárskych hnojív a hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 4 až 6.
(5)
Obhospodarovateľ je povinný vypracovať každoročne najneskôr do 31. augusta plán použitia dusíkatých hnojivých látok.
(6)
Obhospodarovateľ môže
a)
použiť najviac 40 kg/ha dusíka vo forme kvapalných a tuhých minerálnych hnojív a 80 kg/ha dusíka vo forme kvapalných hospodárskych hnojív a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom s prihliadnutím na príjmovú kapacitu plodín v jesennom období a zníženie rizika strát dusíka do vodných zdrojov v čase po zbere plodín do začiatku zakázaného obdobia; to sa nevzťahuje na maštaľný hnoj a iné tuhé hnojivá s organicky viazaným dusíkom, ktoré možno použiť aj pod jarné plodiny,
b)
použiť v jarnom období najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných a tuhých minerálnych hnojív 60 kg/ha na poľnohospodárskej pôde v nízkom a strednom stupni obmedzenia a 40 kg/ha na poľnohospodárskej pôde vo vysokom stupni obmedzenia; pri plodinách náročných na dusík, najmä kukurici na zrno, repke olejnej alebo hlúbovej zelenine, pestovaných na pozemkoch so svahovitosťou do 5° možno jednorazovú dávku dusíka zvýšiť o 50 % okrem poľnohospodárskej pôdy vo vysokom stupni obmedzenia,
c)
aplikovať vyzretý kompostovaný hnoj, najmä rozdrvený hnoj od oviec na povrch trávneho porastu plošným rozmetaním v jarnom období.
(7)
Obhospodarovateľ je povinný
a)
používať vhodné zariadenia na aplikáciu hnojív do poľnohospodárskej pôdy najmä s ohľadom na tlak stroja na poľnohospodársku pôdu, terén, zrnitostné zloženie poľnohospodárskej pôdy a vlhkostný stav poľnohospodárskej pôdy,
b)
použitým zariadením na aplikáciu hnojív zabezpečiť rovnomernú aplikáciu hnojiva,
c)
zabezpečiť bezodkladne pri obnove trvalých trávnych porastov a po zaoraní ďatelinovín vysiatie následnej plodiny,
d)
používať závlahovú vodu tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, najmä stekaním,
e)
dodržiavať dávky dusíka aplikovaného vo forme hospodárskych hnojív tak, aby neprevýšili dávku dusíka 170 kg/ha za hospodársky rok, pričom do tohto limitu sa započítavajú aj exkrementy zvierat na pasienku a nezapočítava sa dusík pozberových zvyškov rastlín alebo vedľajších produktov plodín, ak boli zaorané do poľnohospodárskej pôdy; produkcia dusíka jedným zvieraťom za kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 4, obsah živín v hospodárskych hnojivách je uvedený v prílohe č. 5, pričom hodnoty v nej uvedené platia, ak analytický rozbor vykonaný akreditovanou osobou7d) nepreukáže iné hodnoty obsahu dusíka v hospodárskom hnojive, a limitné dávky dusíka pri jednotlivých plodinách sú uvedené v prílohe č. 7,
f)
zabezpečiť, aby sa pri aplikácii dusíkatých hnojivých látok podľa odseku 6 neprekročili limitné dávky pre plodiny uvedené v prílohe č. 7; to sa vzťahuje aj na aplikáciu len minerálnych dusíkatých hnojív, ak sa neaplikujú hospodárske hnojivá.
(8)
Pri hospodárení na svahoch je zakázané
a)
využívať poľnohospodársku pôdu so sklonom vyšším ako 12o ako ornú pôdu,
b)
aplikovať dusíkaté hnojivé látky na ornej pôde so sklonom vyšším ako 10o a na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším ako 12o; to sa nevzťahuje na aplikáciu maštaľného hnoja a kompostov, ak sú zapravené do ornej pôdy najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii, a na trvalý trávny porast podľa odseku 6 písm. c).
(9)
Obhospodarovateľ na svahoch môže aplikovať
a)
na ornej pôde so sklonom vyšším ako 5o dusíkaté hnojivé látky bezodkladným zapravením do pôdy, najneskôr však do 24 hodín, alebo aplikáciou na list; kvapalné hospodárske hnojivá je povinný aplikovať podpovrchovo alebo okamžite zapraviť do pôdy,
b)
na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším ako 7o kvapalné dusíkaté hnojivé látky len podpovrchovo.
(10)
Obhospodarovateľ je povinný na ornej pôde a trvalom trávnom poraste podľa odseku 9 dodržať najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných hospodárskych hnojív a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom 80 kg/ha a najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných a tuhých priemyselných hnojív najviac 40 kg/ha; dusík z exkrementov hospodárskych zvierat, pasúcich sa na trvalých trávnych porastoch, sa do výšky jednorazovej dávky nezapočítava.
(11)
Obhospodarovateľ na poľnohospodárskej pôde susediacej s vodnými zdrojmi
a)
nesmie používať dusíkaté hnojivé látky na poľnohospodárskej pôde so sklonom nižším ako 7o v zóne, ktorá od brehovej čiary vodného toku alebo zátopovej čiary vodnej nádrže meria
1.
10 m na plochách v nízkom stupni obmedzenia a strednom stupni obmedzenia,
2.
20 m na plochách vo vysokom stupni obmedzenia,
b)
je povinný na ornej pôde so sklonom vyšším ako 7o aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti väčšej ako 25 m od vodného zdroja; ak sa na týchto plochách pestujú širokoriadkové plodiny, najmä cukrová repa, zemiaky alebo kukurica, je povinný dodržať tieto protierózne agrotechnické opatrenia:
1.
rozdeliť ornú pôdu zvažujúcu sa k vodnému toku priečne osiatymi pásmi a vytvoriť na nej protierózne medze s porastom alebo iné opatrenia s rovnakým účinkom,
2.
založiť medzi vodným zdrojom a hnojenou plochou ornej pôdy vegetačný pás široký najmenej 20 m s vysiatou plodinou s vyššou protieróznou účinnosťou,
3.
aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti od vodného zdroja väčšej ako 50 m alebo
4.
pokryť mimo vegetačného obdobia pozemok vegetačným pokryvom,
c)
nesmie aplikovať dusíkaté hnojivé látky v zóne 10 m od hranice ochranného pásma prvého stupňa vodného zdroja vo všetkých stupňoch obmedzenia.
§ 11
Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy
(1)
Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy je pravidelné zisťovanie vybraných parametrov jej chemických vlastností súvisiacich s pôdnou úrodnosťou a s jej znečistením rizikovými prvkami7e) a rizikovými látkami,7e) ktorého cieľom je regulovať používanie hnojív tak, aby sa dosiahla alebo udržala trvalá produkčná schopnosť pôdy a vylúčilo sa jej znečistenie.
(2)
Kontrolný ústav
a)
vykonáva a zabezpečuje celoplošné agrochemické skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy,
b)
určuje záväznú metodiku postupu odberu pôdnych vzoriek, záväzné metódy agrochemického skúšania pôdy a kritériá hodnotenia stanovených obsahov živín a ostatných ukazovateľov pôdy,
c)
overuje metódy agrochemického skúšania pôdy a vypracováva záväzné posudky o zúrodňovacích projektoch, na ktorých realizáciu sa majú poskytnúť prostriedky zo štátneho rozpočtu,
d)
vykonáva poľné stacionárne hnojárske pokusy v rozsahu, ktorý umožňuje získať dostatok podkladov na opakovateľné preskúmanie kritérií hodnotenia a kategorizáciu pôdneho fondu podľa analyticky stanovených hodnôt pôdnej reakcie a obsahu živín v pôde,
e)
vyhodnocuje a počas piatich rokov archivuje výsledky agrochemického skúšania pôdy,
f)
vedie a aktualizuje databázu o spotrebe hnojív, živinovom režime pôdy a ostatných agrochemických vlastnostiach poľnohospodárskej pôdy; súčasťou databázy je aj plošná evidencia aplikovaných čistiarenských kalov, dnových sedimentov a evidencia o vybudovaných skladovacích kapacitách na hnojivá a hospodárske hnojivá v nadväznosti na spôsob ustajnenia jednotlivých druhov zvierat a o ostatných rizikových bodoch znečistenia pôdy a vody a rizikových prvkoch a rizikových látkach.
(3)
Podnikatelia v pôdohospodárstve sú povinní po vyzvaní a podľa pokynov kontrolného ústavu vykonať alebo zabezpečiť odber pôdnych vzoriek z nimi obhospodarovaných poľnohospodárskych pozemkov s výmerou väčšou ako 2 ha a dodať ich na určené miesto.
(4)
Výsledky agrochemického skúšania poľnohospodárskej pôdy kontrolný ústav vyhodnotí a odovzdá podnikateľom v pôdohospodárstve, ktorí sú povinní výsledky uschovávať ako doklad o pravidelnej kontrole nimi obhospodarovanej pôdy po celé obdobie, až po ďalšie skúšanie pôdy.
(5)
Po skončení každého obdobia agrochemického skúšania poľnohospodárskej pôdy kontrolný ústav vypracuje sumárnu celoštátnu správu o stave sledovaných agrochemických parametrov v poľnohospodárskej pôde aj v regionálnom členení.
§ 12
Zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov
(1)
Zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov8) vykonané na účel prípravy návrhov na ozdravné opatrenia a úpravu vodného režimu v lesoch zahŕňa odber vzoriek, ich chemické rozbory a vyhodnocovanie výsledkov týchto rozborov.
(2)
Územný rozsah zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov vrátane hustoty odberových plôch určí ministerstvo v oblastiach,
a)
kde boli na lesných porastoch zistené príznaky porúch rastu, vývoja alebo zdravotného stavu lesov,
b)
zaťažených znečisteným ovzduším,
c)
s porastami určenými na produkciu semena,
d)
s energetickými porastmi a plantážami vianočných stromčekov.
(3)
Vlastník, správca alebo užívateľ lesných pozemkov je povinný strpieť úkony súvisiace so zisťovaním pôdnych vlastností lesných pozemkov.
(4)
Chemické rozbory vzoriek a vyhodnocovanie výsledkov týchto chemických rozborov vykonáva Národné lesnícke centrum.
§ 13
Na vykonávanie odberu vzoriek na skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy alebo na vykonávanie odberu vzoriek na zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov môže kontrolný ústav alebo Národné lesnícke centrum, ktorého zriaďovateľom je ministerstvo, uzatvárať dohody
a)
s fyzickou osobou, ktorá preukáže, že úspešne skončila štúdium na škole poľnohospodárskeho, chemického alebo biologického smeru a má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie,
b)
s právnickou osobou, ktorá preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie a bude ju zabezpečovať osobami, ktoré úspešne skončili školu poľnohospodárskeho, chemického alebo biologického smeru.
§ 13a
Orgány štátnej správy
(1)
Orgánmi štátnej správy v oblasti hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov a hospodárenia v zraniteľných oblastiach sú:
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov a hospodárenia v zraniteľných oblastiach,
b)
je odvolacím orgánom vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje kontrolný ústav.
(3)
Kontrolný ústav
a)
certifikuje hnojivá, pestovateľské substráty a pôdne pomocné látky,
b)
vykonáva fyzikálno-chemické skúšky na certifikáciu a štátnu odbornú kontrolu hnojív,
c)
zabezpečuje výkon agrochemického skúšania pôd,
d)
vydáva povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
e)
vedie register certifikovaných hnojív a register vzájomne uznaných hnojív,
f)
kontroluje skladovanie a používanie hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
g)
kontroluje plnenie povinností podľa § 10b a 10c; kontrolu vykonáva počas kalendárneho roka podľa ustanovených termínov,
h)
ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty,
i)
poskytuje ministerstvu informácie o hnojivách, hospodárskych hnojivách, sekundárnych zdrojoch živín a kompostoch, o kontrolách, porušeniach a uložených sankciách,
j)
preskúšava biologickú účinnosť hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
k)
vedie a aktualizuje databázu podnikateľov v pôdohospodárstve, ktorá obsahuje identifikačné číslo, názov, sídlo, kontaktné údaje podnikateľa v pôdohospodárstve a miesto a výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,
l)
eviduje údaje o dodatočnom skladovaní hospodárskych hnojív na inom mieste alebo iné zhodnotenie hospodárskych hnojív do splnenia limitu šiestich mesiacov v zraniteľných oblastiach podľa § 10b ods. 1,
m)
vykonáva štatistické zisťovania spotreby hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
n)
vykonáva na účely kontroly úradné odbery vzoriek pôdy, hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
o)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
§ 14
Štátna odborná kontrola
(1)
Štátnu odbornú kontrolu9) nad dodržiavaním povinností ustanovených podľa tohto zákona vykonáva kontrolný ústav u
a)
podnikateľov v pôdohospodárstve,
b)
výrobcov, dovozcov, predajcov a dodávateľov,
c)
fyzických osôb a právnických osôb poverených odberom pôdnych vzoriek,
d)
obhospodarovateľov v zraniteľných oblastiach,
e)
producentov sekundárneho zdroja živín a producentov kompostu,
f)
prevádzkovateľov športovísk.
(2)
Zamestnanci kontrolného ústavu v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa odseku 1 sú oprávnení
a)
vstupovať na pozemky a do priestorov, kde sa hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín alebo komposty produkujú, vyrábajú, skladujú, expedujú a používajú,
b)
vyžadovať potrebné doklady, informácie a umožnenie bezodplatného odberu vzoriek hnojív, sekundárnych zdrojov živín a pôdy v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
c)
kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia, skladovania, evidencie a používania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov.9a)
(3)
Kontrolný ústav vydá na základe výsledku vykonanej kontroly a podľa závažnosti zistených nedostatkov
a)
posudok o zníženej akosti hnojiva,
b)
rozhodnutie, ktorým zakáže výrobu hnojiva, uvádzanie hnojiva do obehu, jeho používanie, aplikáciu sekundárneho zdroja živín alebo kompostu do poľnohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky, alebo ktorým nariadi zneškodnenie hnojiva,
c)
rozhodnutie o regulačnom opatrení pri aplikácii a skladovaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov alebo vo zvlášť závažných prípadoch10) dočasne zakáže hospodárenie na pôde z hľadiska možného ohrozenia životného prostredia alebo kvality a hygienickej neškodnosti produkcie.
(4)
V rozhodnutí podľa odseku 3 písm. c) kontrolný ústav súčasne uvedie lehotu na odstránenie nedostatkov.
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu v zmysle odseku 3 písm. a), b) a c) nemá odkladný účinok.
(6)
Kontrolu u podnikateľov v pôdohospodárstve môžu podľa 10 ods. 1 až 3 a podľa § 10b a 10c vykonávať aj zodpovední pracovníci ministerstva a jeho organizačných zložiek.
(7)
Orgány verejnej správy sú povinné na zabezpečenie výkonu kontroly a odberu pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd poskytnúť kontrolnému ústavu na požiadanie podklady a informácie potrebné na výkon jeho činnosti a údaje o poľnohospodárskej pôde a jej užívateľoch.
(8)
Kontrolný ústav registruje údaje a výsledky z kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 3 s identifikačnými údajmi kontrolovaného subjektu v registračnom a informačnom systéme.
(9)
Policajný zbor je povinný poskytnúť zamestnancom kontrolného ústavu pri výkone kontrolnej činnosti na základe ich žiadosti alebo na základe žiadosti kontrolného ústavu spoluprácu a ochranu, ak možno predpokladať ohrozenie ich zdravia alebo marenie výkonu kontroly.
(10)
Ak tento zákon neustanovuje inak, postupuje sa podľa všeobecných predpisov o kontrole.9)
§ 15
Iné správne delikty a ukladanie pokút
(1)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 200 eur do 1 500 eur
a)
podnikateľovi v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľovi športoviska za porušenie povinností podľa § 10 ods. 4, 5 a 7, ak podnikateľ v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľ športoviska po predchádzajúcej výzve kontrolného ústavu tieto povinnosti nesplní,
b)
producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti podľa § 3a ods. 4 alebo ods. 5.
(2)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 400 eur do 3 000 eur
a)
podnikateľovi v pôdohospodárstve, ak nevykoná alebo nezabezpečí odber pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 11 ods. 3,
b)
tomu, kto uvádza hnojivo do obehu, ak poruší povinnosť podľa § 8 a 9,
c)
výrobcovi, producentovi, dovozcovi, predajcovi alebo dodávateľovi, ak poruší povinnosti podľa § 9,
d)
podnikateľovi v pôdohospodárstve alebo prevádzkovateľovi športoviska za porušenie povinností podľa § 9, § 10 ods. 1 až 3,
e)
tomu, kto hnojivo, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, do obehu, ak poruší povinnosť podľa § 8a,
f)
producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov za porušenie povinností podľa § 10a ods. 1,
g)
producentovi čistiarenského kalu alebo producentovi dnových sedimentov a odberateľovi za porušenie povinnosti podľa § 10a ods. 6,
h)
producentovi sekundárneho zdroja živín alebo producentovi kompostu za porušenie povinnosti podľa § 3a ods. 1 a 6.
(3)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur obhospodarovateľovi za porušenie povinnosti podľa § 10b alebo podľa § 10c.
(4)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur výrobcovi alebo dovozcovi, ktorý uviedol do obehu hnojivo, ktoré nebolo certifikované podľa § 5 alebo hnojivo, ktoré nebolo vzájomne uznané podľa osobitného predpisu.1ba) Na ukladanie sankcií za porušenie podmienok, požiadaviek a povinností podľa osobitného predpisu10a) pri uvádzaní hnojiva, ktorým je EÚ produkt na hnojenie, do obehu sa vzťahuje osobitný predpis.10b)
(5)
Kontrolný ústav pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď kontrolný ústav zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, kontrolný ústav mu uloží ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(7)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak kontrolný ústav v rozhodnutí neurčí dlhšiu lehotu splatnosti.
(8)
Pokuty podľa odsekov 1 až 5 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 16
Vzťah k správnemu poriadku
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 17
Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív podľa § 5,
b)
typy hnojív, zloženie, balenie, označovanie, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky, ako aj limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá,
c)
podrobnosti postupu odberu pôdnych vzoriek, spôsob a rozsah vykonávania agrochemického skúšania pôd a zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov, podrobnosti o pozemku, o skladovaní a používaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov, o vedení evidencie spotreby a použitia hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov, o spôsobe spracúvania každoročného bilančného porovnania živín na všetkých pozemkoch podnikateľov v pôdohospodárstve a o spôsobe poskytovania údajov kontrolnému ústavu,
d)
podrobnosti o vedení registračného a informačného systému a databázy, získaní informácií o stave počasia, náležitostiach žiadosti o mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok, postupe ohlasovania dodatočných skladovacích priestorov, pláne použitia dusíkatých hnojivých látok a registrácii vykonaných kontrol.
§ 18
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Náklady na odber vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodársky využívanej pôdy a náklady na odber vzoriek na zisťovanie vlastností lesných pozemkov hradí ten, kto obhospodaruje poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky.
(2)
Hnojivá uvádzané do obehu podľa doterajších predpisov sa môžu uvádzať do obehu najdlhšie do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Podnikatelia v pôdohospodárstve, výrobcovia, dovozcovia, predajcovia alebo dodávatelia hnojív, ktorí skladujú hospodárske hnojivá, sú povinní poskytnúť do 31. decembra 2008 kontrolnému ústavu údaje o objeme skladovacích kapacít vybudovaných na skladovanie hospodárskych hnojív.
(4)
Na hospodárenie v zraniteľných oblastiach sa okrem § 10b a 10c primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
§ 18a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 18b
Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. januára 2016
Konania o uložení pokuty za priestupok alebo iný správny delikt začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015, sa dokončia podľa doterajšieho zákona.
§ 18c
Prechodné ustanovenie k zmene účinnej od 1. januára 2019
Povinnosti prevádzkovateľa športoviska podľa § 10 ods. 7 prvej vety sa plnia prvýkrát do 15. februára 2020, pričom sa vychádza z údajov za rok 2019.
§ 18d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. júla 2022
(1)
Povinnosť producenta sekundárneho zdroja živín a producenta kompostu, ktorý zapracoval do vyprodukovaného sekundárneho zdroja živín alebo do kompostu čistiarenský kal, zasielať hlásenie podľa § 3a ods. 6 sa plní prvýkrát do 15. februára 2023 a vo vzťahu k vyprodukovaným sekundárnym zdrojom živín alebo kompostu, ktoré neboli odovzdané na aplikáciu, sa táto povinnosť vzťahuje na obdobie od 16. júla 2022 do 31. decembra 2022.
(2)
Na produkty uvedené na trh ako hnojivá s označením „Hnojivo ES“ sa uplatňujú podmienky uvádzania do obehu podľa osobitného predpisu.12)
§ 19
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 55/1982 Zb. o agrochemickom skúšaní pôd.
§ 20
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 až 8 k zákonu č. 136/2000 Z. z.
1)
§ 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
1a)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
1ab)
§ 34 ods. 1 a § 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti v znení nariadenia vlády č. 62/2022 Z. z.
1b)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 (Ú. v. EÚ L 170, 25. 6. 2019) v platnom znení.
1ba)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).
1bb)
Čl. 3 bod 2 nariadenia (EÚ) 2019/515.
Čl. 2 bod 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.
1c)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
2)
§ 2 Obchodného zákonníka.§ 25 a 26 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
2a)
§ 27 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
3)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 22 a 25 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6)
Kapitola II a čl. 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.
6a)
Príloha I nariadenia (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.
7)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
7a)
§ 3 až 5 a 9 zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 39 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
7c)
§ 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7d)
§ 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7e)
§ 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2013 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 59/2013 Z. z.
8)
§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
9a)
Napríklad § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z.
10)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
10a)
Nariadenie (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.
10b)
§ 28 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
12)
Čl. 52 nariadenia (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.