132/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na IV. zasadaní Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru konanej v Kuchingu v Malajzii od 23. do 27. februára 1998 členské štáty navrhli zmeny v prílohe č. I a prijatie dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
Zmena v prílohe č. I a prílohy č. VIII a IX pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 6. novembra 1998.
Oznámenie generálneho tajomníka Organizácie Spojených
národov – depozitára Bazilejského dohovoru
BAZILEJSKÝ DOHOVOR
o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
Zmena v prílohe č. I a prijatie príloh č. VIII a IX
zo 6. mája 1998
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov v úlohe depozitára oznamuje:
Na IV. zasadaní Konferencie zmluvných strán uvedeného dohovoru konanej v Kuchingu v Malajzii od 23. do 27. februára 1998 členské štáty navrhli zmenu v prílohe č. I a prijatie dvoch príloh (VIII a IX).
V súlade s článkom 18 ods. 2 písm. c) a ods. 3 po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu tohto oznámenia prijatie príloh č. VIII a IX a zmena v prílohe č. I nadobudnú platnosť pre všetky členské štáty dohovoru, ktoré neposlali oznámenie podľa ustanovení článku 18 ods. 2 písm. b).
Text zmeny a príloh v šiestich jazykoch je v prílohe.
ROZHODNUTIE KONFERENCIE IV/9
Zmena a prijatie príloh k dohovoru
Konferencia,
odvolávajúc sa na rozhodnutie III/1 Konferencie zmluvných strán, podľa ktorého sa dal pokyn technickej pracovnej skupine medziiným venovať sa prioritne skončeniu práce na určení nebezpečných vlastností a vypracovať zoznamy tak, aby boli predložené na schválenie na štvrtom zasadaní Konferencie zmluvných strán,
odvolávajúc sa na rozhodnutie III/12 Konferencie zmluvných strán, podľa ktorého sa dal pokyn technickej pracovnej skupine medziiným posúdiť spôsob ďalšieho postupu pri vypracovávaní zoznamov nebezpečných odpadov a použiteľný postup ich revízie založený na výsledku práce technickej pracovnej skupiny, ako aj ďalšie vypracovávanie zoznamov odpadov, ktoré nie sú predmetom tohto dohovoru,
berúc do úvahy prácu, ktorú vykonala technická pracovná skupina hlavne pri vypracovaní zoznamu odpadov, ktoré sú charakterizované ako nebezpečné podľa článku 1 ods. 1 písm. a) [zoznam A obsiahnutý v oznámení o konsolidovaných zoznamoch odpadov a o použiteľnej procedúre na ich revíziu a upresňovanie (UNEP/CHW.4/3)], a zoznamu odpadov, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru (zoznam B obsiahnutý v oznámení o konsolidovaných zoznamoch odpadov a o použiteľnej procedúre na ich revíziu a upresňovanie), ako aj v závislosti od pokroku v práci na vývoji procedúry na revíziu a upresňovanie týchto zoznamov a o aplikačnom formulári vyžadovanom na zaradenie odpadov na tieto zoznamy alebo na vyradenie odpadov z nich,
zvažujúc, že príloha č. I a príloha č. III ostanú faktormi na charakterizáciu odpadov, ktoré sa pokladajú za nebezpečné na účely tohto dohovoru, že zoznamy A a B vypracované technickou pracovnou skupinou umožňujú implementáciu tohto dohovoru vrátane článku 4A určením odpadov, na ktoré sa vzťahujú, a odpadov, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru, a preto tieto zoznamy majú mať rovnocenné postavenie,
upozorňujúc, že odpady uvedené v zoznamoch A a B sú rozpracovaním a ujasnením ustanovení článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru a odvolaním sa na prílohy č. I a III,
uvedomujúc si, že zoznam A a zoznam B sa nepovažujú za vyčerpávajúce,
berúc do úvahy, že Otvorený výbor na svojom treťom zasadaní rozhodol navrhnúť Konferencii zmluvných strán rozšírenie mandátu technickej pracovnej skupiny na vypracovanie procedúry revízie alebo upresňovania týchto zoznamov odpadov a že Konferencia zmluvných strán prijme aplikačný formulár na tento účel, ako je uvedené v oznámení o konsolidovaných zoznamoch odpadov a o použiteľnej procedúre na ich revíziu a upresňovanie,
berúc do úvahy, že v zmysle rozhodnutia IV/6 technická pracovná skupina má za úlohu sledovať zoznamy odpadov a pripravovať odporúčania pre Konferenciu zmluvných strán na revíziu a upresnenie,
taktiež berúc do úvahy, že v zmysle rozhodnutia IV/6 technická pracovná skupina má za úlohu revidovať procedúru na revíziu alebo upresnenie zoznamov odpadov vrátane aplikačného formulára, ako je uvedené v oznámení o konsolidovaných zoznamoch odpadov a o použiteľnej procedúre na ich revíziu a upresňovanie, a predložiť návrh na schválenie na piatom zasadaní Konferencie zmluvných strán,
rozhodla sa zmeniť prílohu č. I a prijať prílohy k dohovoru:
1.
Príloha č. I sa mení takto:
Na konci prílohy č. I sa pripája tento text:
a) Na uľahčenie aplikácie tohto dohovoru a predmetu písmen b), c) a d) odpady uvedené v prílohe č. VIII sú charakterizované ako nebezpečné v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru a na odpady uvedené v prílohe č. IX sa nevzťahujú ustanovenia článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru.
b)
Zaradenie odpadov do prílohy č. VIII nevylučuje v osobitnom prípade použitie prílohy č. III na preukázanie, že odpad nie je nebezpečný v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru.
c)
Zaradenie odpadov do prílohy č. IX nevylučuje v osobitnom prípade charakterizovanie takéhoto odpadu ako nebezpečného v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru, ak obsahuje materiály uvedené v prílohe č. I v množstve, ktoré spôsobí prejavenie vlastností uvedených v prílohe č. III.
d)
Prílohy č. VIII a IX neovplyvňujú aplikáciu článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru na účely charakterizácie odpadov.“.
2.
Dohovor sa dopĺňa prílohami č. VIII a IX, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. VIII
ZOZNAM A
Odpady uvedené v tomto zozname sú charakterizované ako nebezpečné podľa článku 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru a ich zaradenie do tejto prílohy nevylučuje použitie prílohy č. III na preukázanie, že odpad nie je nebezpečný.
A1 Kovové odpady a odpady obsahujúce kovy
A1010
Kovové odpady alebo odpady zložené zo zliatin niektorého z týchto prvkov:
– antimón
– arzén
– berýlium
Ä kadmium
– olovo
– ortuť
– selén
– telúr
– tálium
okrem odpadov osobitne uvedených v zozname B
A1020
Odpady obsahujúce ako zložku alebo kontaminant niektorú z týchto látok okrem kovového odpadu v pevnej celistvej forme:
– antimón, zlúčeniny antimónu
– berýlium, zlúčeniny berýlia
– kadmium, zlúčeniny kadmia
– olovo, zlúčeniny olova
– selén, zlúčeniny selénu
– telúr, zlúčeniny telúru
A1030
Odpady obsahujúce ako zložku alebo kontaminant niektorú z týchto látok:
– arzén, zlúčeniny arzénu
– ortuť, zlúčeniny ortuti
– tálium, zlúčeniny tália
A1040
Odpady obsahujúce niektorú z týchto zložiek:
– kovové karbonyly
– zlúčeniny šesťmocného chrómu
A1050
Galvanické kaly
A1060
Odpadové moridlá z morenia kovov
A1070
Výluhy zo spracovania zinku, prach a kal ako jarosit, hematit atď.
A1080
Zvyšky zinkových odpadov, ktoré nie sú uvedené v zozname B, obsahujúce olovo alebo kadmium v koncentráciách, ktoré sú dostatočné na preukázanie vlastností podľa prílohy č. III
A1090
Popol zo spaľovania medených izolovaných drôtov
A1100
Prach a rezíduá zo systémov čistenia plynov z taviacich pecí na meď
A1110
Použité elektrolytické roztoky z elektrorafinácie a z prevádzok elektrolytického získavania medi
A1120
Odpadové kaly okrem anódových kalov z elektrolytických purifikačných systémov v prevádzkach elektrorafinácie a z prevádzok elektrolytického získavania medi
A1130
Použité leptacie roztoky obsahujúce rozpustenú meď
A1140
Odpadové katalyzátory chloridu meďnatého a kyanidu meďnatého
A1150
Popol drahých kovov zo spaľovania dosiek s plošnými obvodmi, ak nie sú uvedené v zozname B1)
A1160
Odpadové olovené akumulátory, celé alebo rozdrvené
A1170
Neroztriedené odpadové batérie okrem zmesí obsahujúcich len batérie uvedené v zozname B. Odpadové batérie, ktoré nie sú uvedené v zozname B, obsahujúce zložky uvedené v prílohe č. I v rozsahu, ktorý spôsobuje, že sú nebezpečné
A1180
Odpadové elektrické a elektronické zariadenia alebo šrot 2) obsahujúce také zložky, ako sú akumulátory a iné batérie uvedené v zozname A, ortuťové spínače, sklo z výbojok a ostatné aktivované sklo a kondenzátory obsahujúce PCB alebo kontaminované zložkami uvedenými v prílohe č. I (napr. kadmium, ortuť, olovo, polychlórované bifenyly) v rozsahu, ktorý má za následok, že vykazujú vlastnosti uvedené v prílohe č. III [pozri príslušnú položku v zozname B (B1110)]3)
A2 Odpady obsahujúce najmä anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy
alebo organické materiály
A2010
Sklené odpady z výbojok a ostatné aktivované sklá
A2020
Odpadové anorganické zlúčeniny fluóru vo forme kvapalín alebo kalov okrem odpadov uvedených v zozname B
A2030
Odpadové katalyzátory okrem odpadov uvedených v zozname B
A2040
Odpadová sadra z procesov chemického priemyslu, ak obsahuje zložky uvedené v prílohe č. I v takom rozsahu, že vykazuje nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č. III [pozri príslušnú položku v zozname B (B2080)]
A2050
Azbestový odpad (prach a vlákna)
A2060
Popolček z tepelných uhoľných elektrární obsahujúci látky uvedené v prílohe č. I v koncentráciách spôsobujúcich nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III [pozri príslušnú položku v zozname B (B2050)]
A3 Odpady obsahujúce hlavne organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy
a anorganické materiály
A3010
Odpad z výroby alebo zo spracovania ropného koksu a bitúmenu
A3020
Odpadové minerálne oleje nevhodné na pôvodne zamýšľané použitie
A3030
Odpady, ktoré obsahujú kaly olovených antidetonátorov, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované
A3040
Odpadové tepelné médiá (používané na prenos tepla)
A3050
Odpad z výroby, spracovania a využitia živice, latexu, plastifikátorov, lepidiel a adhezív s vylúčením odpadov uvedených v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B4020)]
A3060
Odpadová nitrocelulóza
A3070
Odpadové fenoly, fenolové zlúčeniny vrátane chlorofenolu vo forme kvapaliny alebo kalu
A3080
Odpadové étery okrem tých, ktoré sú uvedené v zozname B
A3090
Prach, popol, kaly a jemné vlákna z koží obsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy [pozri príslušnú položku v zozname B (B3100)]
A3100
Odpadové odrezky a ostatné odpady z kože alebo z kožených kompozitov nevhodné na výrobu kožených výrobkov, obsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy [pozri príslušnú položku v zozname B (B3090)]
A3110
Odpad zo spracovania kože obsahujúci zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy, alebo infekčné zložky [pozri príslušnú položku v zozname B (B3110)]
A3120
Vláknitý prach – ľahká frakcia z drvenia
A3130
Odpadové organické zlúčeniny fosforu
A3140
Odpadové nehalogénované organické rozpúšťadlá okrem odpadov uvedených v zozname B
A3150
Odpadové halogénované organické rozpúšťadlá
A3160
Odpadové halogénované a nehalogénované bezvodé destilačné zvyšky z regenerácie organických rozpúšťadiel
A3170
Odpady vznikajúce pri výrobe alifatických halogénovaných uhľovodíkov (ako je chlórmetán, dichlóretán, vinylchlorid, vinylidénchlorid, alylchlorid a epichlorhydrín)
A3180
Odpady, látky alebo výrobky obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB), polychlórované terfenyly (PCT), polychlórované naftalény (PCN) alebo polybrómované bifenyly (PBB), alebo akékoľvek polybrómované analógy týchto zlúčenín v koncentráciách 50 mg/kg alebo vyšších,4) pozostávajúce z nich alebo nimi kontaminované
A3190
Odpadové zvyšky smôl (okrem asfaltocementov) vznikajúce pri rafinácii, destilácii alebo pyrolytickom spracovaní organických materiálov
A4 Odpady, ktoré môžu obsahovať organické alebo anorganické zložky
A4010
Odpady z výroby, prípravy a používania farmaceutických výrobkov okrem odpadov uvedených v zozname B
A4020
Klinické a im podobné odpady, t. j. odpady vznikajúce v lekárskych, opatrovateľských, stomatologických, veterinárnych alebo podobných zariadeniach a odpady vznikajúce v nemocniciach a v ostatných zariadeniach slúžiacich na vyšetrovanie alebo na liečbu pacientov, alebo na výskumné účely
A4030
Odpady z výroby, prípravy a používania biocídov a fytofarmakologických prípravkov vrátane odpadových pesticídov a herbicídov, ktoré nezodpovedajú príslušným normám, sú po záručnej lehote5) alebo sú nevhodné na pôvodne zamýšľané použitie
A4040
Odpady z výroby, prípravy a použitia chemikálií na ochranu dreva6)
A4050
Odpady, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované:
– anorganické kyanidy okrem zvyškov s naviazanými drahými kovmi v pevnej forme obsahujúce stopy
anorganických kyanidov
– organické kyanidy
A4060
Odpadové olejovo-vodné a uhľovodíkovo-vodné zmesi a emulzie
A4070
Odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, náterov, lakov, fermeží okrem odpadov uvedených v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B4010)]
A4080
Odpady výbušnej povahy (okrem odpadov uvedených v zozname B)
A4090
Odpadové kyslé alebo zásadité roztoky, ktoré nie sú uvedené v príslušnej položke v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B2120)]
A4100
Odpady z priemyselných zariadení na kontrolu znečistenia ovzdušia určených na čistenie vypúšťaných plynov okrem odpadov uvedených v zozname B
A4110
Odpady, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny, pozostávajú z nich alebo sú nimi kontaminované:
– kongenory polychlórovaného dibenzofuránu
– kongenory polychlórovaného dibenzodioxínu
A4120
Odpady obsahujúce peroxidy, pozostávajúce z nich alebo nimi kontaminované
A4130
Odpadové obaly a nádoby obsahujúce látky uvedené v prílohe č. I v koncentráciách, ktoré spôsobujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III
A4140
Odpad pozostávajúci z chemikálií, ktoré nezodpovedajú príslušným normám alebo sú po záručnej lehote7) a ktoré patria do skupín odpadov uvedených v prílohe č. I a vykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III, alebo ich obsahujú
A4150
Odpadové chemické zlúčeniny pochádzajúce z výskumu, vývoja alebo z výučby, ktoré nie sú určené a/alebo sú nové a ich vplyv na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie nie je známy
A4160
Použité aktívne uhlie, ktoré nie je uvedené v zozname B [pozri príslušnú položku v zozname B (B2060)]
Príloha č. IX
ZOZNAM B
Na odpady uvedené v tejto prílohe sa nevzťahuje článok 1 ods. 1 písm. a) tohto dohovoru, ak neobsahujú materiály uvedené v prílohe č. I v rozsahu, ktorý spôsobuje prejavenie sa nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. III.
B1 Kovové a kovy obsahujúce odpady
B1010
Odpady z kovov alebo zo zliatin kovov v kovovej nedisperznej forme:
– drahé kovy (zlato, striebro, skupina platiny okrem ortuti)
– železný a oceľový šrot
– medený šrot
– niklový šrot
– hliníkový šrot
– zinkový šrot
– cínový šrot
– volfrámový šrot
– molybdénový šrot
– tantalový šrot
– horčíkový šrot
– kobaltový šrot
– bizmutový šrot
– titánový šrot
– zirkónový šrot
– mangánový šrot
– germániový šrot
– vanádový šrot
– šrot hafnia, india, nióbu, rénia a gália
– tóriový šrot
– šrot kovov zo skupiny vzácnych zemín
B1020
Čistý, nekontaminovaný kovový šrot vrátane zliatin v kompaktnej forme (fólie, plechy, nosníky, drôty a pod.) z
– antimónového šrotu
– berýliového šrotu
– kadmiového šrotu
– oloveného šrotu (s vylúčením kyselinových olovených akumulátorov)
– selénového šrotu
– telúrového šrotu
B1030
Žiaruvzdorné materiály obsahujúce kovové zvyšky
B1040
Vyradené celky zo zariadení na výrobu elektrickej energie, ktoré nie sú kontaminované mazacími olejmi, PCB alebo PCT v rozsahu, aby sa mohli považovať za nebezpečné
B1050
Zmiešané neželezné kovy, ťažké frakcie zo šrotu, ktoré neobsahujú materiály uvedené v prílohe č. I v koncentráciách, pri ktorých by vykazovali nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III8)
B1060
Odpadový selén a telúr v kovovej elementárnej forme vrátane prášku
B1070
Odpad z medi a zo zliatin medi v disperznej forme, ak neobsahuje zložky uvedené v prílohe č. I v rozsahu, pri ktorom by vykazoval nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III
B1080
Zinkový popol a zvyšky vrátane zliatin zinku v disperznej forme, ak neobsahujú zložky uvedené v prílohe č. I v koncentráciách, pri ktorých by vykazovali nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III alebo nebezpečnú vlastnosť H4.39)
B1090
Odpadové batérie vyhovujúce príslušným normám okrem tých, čo sú vyrobené z olova, kadmia alebo ortuti
B1100
Odpad obsahujúci kovy z tavenia a rafinácie kovov:
– tvrdého zinku
– trosky obsahujúcej zinok:
– vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (viac ako 90 % Zn)
– spodná troska z galvanizácie zinkových platní (viac ako 92 % Zn)
– troska z tlakového liatia zinku (viac ako 85 % Zn)
– troska z galvanizovania zinkových platní ponorom (viac ako 92 % Zn)
– zinkové stery
– hliníkové stery s vylúčením soľných trosiek
– troska zo spracovania medi na ďalšie spracovanie alebo rafináciu neobsahujúca arzén, olovo alebo kadmium v rozsahu, ktorý by spôsoboval vykazovanie nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. III
– odpad z ohňovzdorných obkladov vrátane taviacich tégľov z tavenia medi
– troska zo spracovania drahých kovov na ďalšie rafinovanie
– tantal obsahujúci cínovú trosku s menej ako 0,5 % cínu
B1110
Elektrické a elektronické zariadenia:
– elektronické zariadenia pozostávajúce z kovov alebo zo zliatin
– odpadové elektrické a elektronické zariadenia alebo šrot10) (vrátane dosiek plošných obvodov), ktoré neobsahujú zložky, ako sú akumulátory alebo iné batérie uvedené v zozname A, ortuťové spínače, sklo z výbojok a iné sklo a PCB kondenzátory nekontaminované zložkami uvedenými v prílohe č. I (napr. kadmium, ortuť, olovo, polychlórované bifenyly), alebo z ktorých boli tieto zložky odstránené, takže nevykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe č. III [pozri príslušnú položku v zozname A (A1180)]
– elektrické a elektronické zariadenia (vrátane dosiek plošných obvodov, elektronických komponentov a drôtov) určené na priame opätovné využitie,11) a nie na recykláciu alebo na zneškodnenie12)
B1120
Použité katalyzátory okrem kvapalín použitých ako katalyzátory, obsahujúce
Ä prechodné kovy okrem odpadových katalyzátorov (opotrebovaných katalyzátorov, použitých kvapalných katalyzátorov alebo ostatných katalyzátorov) zo zoznamu A: skandium, vanád, mangán, kobalt, meď, ytrium, niób, hafnium, volfrám, titán, chróm, železo, nikel, zinok, zirkón, molybdén, tantal, rénium
Ä lantanoidy (kovy vzácnych zemín): lantán, prazeodým, samárium, gadolínium, dysprózium, erbium, yterbium, cérium, neodým, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium
B1130
Prečistené opotrebované katalyzátory s obsahom drahých kovov
B1140
Zvyšky s obsahom drahých kovov v pevnej forme, ktoré obsahujú stopy anorganických kyanidov
B1150
Odpady drahých kovov alebo ich zliatin (zlato, striebro, skupina platiny okrem ortuti) v disperznej, nekvapalnej forme, vhodne zabalené a označené
B1160
Popol drahých kovov zo spaľovania dosiek plošných obvodov [pozri príslušnú položku v zozname A (A1150)]
B1170
Popol zo spaľovania fotografických filmov obsahujúci drahé kovy
B1180
Odpadový fotografický film s obsahom halogenidov striebra a kovového striebra
B1190
Odpadový fotografický papier s obsahom halogenidov striebra a kovového striebra
B1200
Granulovaná troska z výroby železa a ocele
B1210
Troska z výroby železa a ocele vrátane trosiek využiteľných ako zdroj TiO2 a vanádu
B1220
Troska z výroby zinku, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (vyše 20 %) a spracovaná podľa priemyselných noriem (napr. DIN 4301) hlavne na stavebné účely
B1230
Okoviny z valcovania z výroby železa a ocele
B1240
Okoviny oxidov medi
B2 Odpady obsahujúce hlavne anorganické zložky, ktoré môžu obsahovať
kovy a organické materiály
B2010
Odpady z baníckych prevádzok v nedisperznej forme:
Ä odpad z prírodného grafitu
– odpad z bridlice, či už nahrubo opracovaný alebo len narezaný pílením alebo iným spôsobom
– odpad zo sľudy
– odpad z leucitu, nefelínu a nefelínového syenitu
– odpad zo živca
– odpad z kazivca
– kremeňový odpad v tuhej forme okrem odpadov využívaných v zlievarenských prevádzkach
B2020
Sklený odpad v nedisperznej forme:
– sklené črepy a ostatný odpad zo skla s výnimkou skla z výbojok a ostatného aktivovaného skla
B2030
Keramické odpady v nedisperznej forme:
– cermetový odpad alebo šrot (kovovokeramické kompozitné materiály)
– keramické vlákna inde nešpecifikované a nezahrnuté
B2040
Ostatné odpady obsahujúce hlavne tieto anorganické zložky:
– čiastočne rafinovaný síran vápenatý produkovaný pri desulfurizácii spalín
– odpadové sadrokartónové dosky alebo platne pochádzajúce z demolácie budov
– troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (vyše 20 %), spracovaná podľa priemyselných noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201) hlavne na stavebné účely a brúsne aplikácie
– síra v pevnej forme
– vápenec z výroby kyanamidu vápenatého (s pH menej ako 9)
– chloridy sodíka, draslíka, vápnika
– karborundum (karbid kremíka)
– úlomky betónu
– sklené črepy obsahujúce lítium-tantal a lítium-niób
B2050
Popolček z uhoľných elektrární nezahrnutý v zozname A [pozri príslušnú položku v zozname A (A2060)]
B2060
Použité aktívne uhlie z úpravy pitnej vody, z procesov potravinárskeho priemyslu a výroby vitamínov [pozri príslušnú položku v zozname A (A4160)]
B2070
Kal fluoridu vápnika
B2080
Odpadová sadra z procesov chemického priemyslu nezahrnutá v zozname A [pozri príslušnú položku v zozname A (A2040)]
B2090
Odpadové anódové nádoby z výroby ocele alebo hliníka vyrobené z ropného koksu alebo bitúmenu a vyčistené na úroveň normálnej priemyselnej špecifikácie (s vylúčením anódových nádob z chlórovej alkalickej elektrolýzy alebo z metalurgického priemyslu)
B2100
Odpadové hydráty hliníka a odpadový oxid hlinitý a zvyšky z výroby hliníka okrem materiálov využitých na čistenie plynov a na flokulačné alebo filtračné procesy
B2110
Zvyšky bauxitu („červený kal“) (pH menej ako 11,5)
B2120
Odpadové kyslé alebo zásadité roztoky s pH viac ako 2 a menej ako 11,5, ktoré nie sú korozívne alebo inak nebezpečné [pozri príslušnú položku v zozname A (A4090)]
B3 Odpady obsahujúce hlavne organické zložky, ktoré môžu obsahovať kovy
a anorganické materiály
B3010
Pevné plastové odpady:
Plastové materiály alebo zmiešané materiály obsahujúce plasty, ak nie sú zmiešané s ostatnými odpadmi a sú pripravené podľa špecifikácie:
Ä Plastový šrot z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov najmä z týchto materiálov13):
– etylén
– styrén
– polypropylén
– polyetyléntereftalát
– akrylonitryl
– butadién
– polyacetály
– polyamidy
– polybutyléntereftalát
– polykarbonáty
– polyétery
– polyfenylsulfidy
– akrylátové polyméry
– alkány C10 – C13 (plastifikátory)
– polyuretán (neobsahujúci CFC)
– polysiloxány
– polymetylmetakrylát
– polyvinylalkohol
– polyvinylbutyral
– polyvinylacetát
Ä Vulkanizovaná odpadová živica alebo kondenzačné produkty vrátane týchto materiálov:
– močovinoformaldehydové živice
– fenolformaldehydové živice
– melamínformaldehydové živice
– epoxidové živice
– alkydové živice
– polyamidy
Ä Odpady z týchto fluórovaných polymérov14):
– perflóretylén/propylén (FEP)
– perfluóroalkoxyalkán (PFA)
– perfluóroalkoxyalkán (MFA)
– polyvinylfluorid (PVF)
– polyvinylidénfluorid (PVDF)
B3020
Papier, kartón a odpad z papierových výrobkov
Materiály, ak nie sú zmiešané s nebezpečným odpadom:
Odpad a odrezky z papiera alebo z kartónu:
– nebielený papier alebo kartón, alebo vlnitá lepenka
– ostatný papier alebo kartón vyrobený hlavne z bielenej buničiny vyrobenej chemickými postupmi, nefarbený v hmote
– papier alebo kartón vyrobený hlavne z buničiny vyrobenej mechanickým rozvlákňovaním (napr. papier na noviny a časopisy a podobné tlačené materiály)
– ostatné vrátane (nie však výlučne) 1. laminovaných lepeniek 2. a netriedeného zberového papiera
B3030
Textilné odpady
Materiály, ak nie sú zmiešané s ostatnými odpadmi a sú pripravené podľa špecifikácie:
Ä hodvábny odpad (vrátane zámotkov nespôsobilých na zamotávanie priadzového odpadu a trhaného odpadu)
– nemykaný alebo nečesaný
– ostatný
– odpad z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat vrátane odpadu z priadze okrem trhaného materiálu
– výčesky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
– ostatný odpad z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
– odpad z hrubých chlpov zvierat
– bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
– priadzový odpad (vrátane niťového)
– trhaný materiál
– ostatný bavlnený odpad
– ľanová kúdeľ a ľanový odpad
– kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z konopy siatej (Cannabis sativa L.)
– kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z juty a iných textilných lykových vláken (okrem ľanu, konopy siatej a ramie)
– kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z mexickej konopy a ostatných textilných vláken z rodu Agave
– kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) zo zámotku
– kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z abaky (manilská konopa alebo Musa textilis Nee)
– kúdeľ, výčesky a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) z ramie a ostatných textilných vláken inde neuvedených ani nezahrnutých
– odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z chemických vláken:
– zo syntetických vláken
– z umelých vláken
– obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky
– použité handry, zvyšky motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán z textilných materiálov
– triedené
– ostatné
B3040
Odpady z gumy
Materiály, ak nie sú zmiešané s ostatnými odpadmi:
– odpad a šrot z tvrdej gumy (napr. ebonit)
– ostatné odpady z gumy (okrem odpadov inde špecifikovaných)
B3050
Neimpregnovaný korkový a drevný odpad:
– drevný odpad a odrezky neaglomerované aj aglomerované do klátov, brikiet, peliet alebo podobných foriem
– korkový odpad: rozdrvený, granulovaný alebo rozomletý korok (korková múčka)
B3060
Odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, ak nie sú infekčné:
– vínny kal
– sušené a sterilizované rastlinné odpady, zvyšky a vedľajšie produkty, či už vo forme granúl alebo nie, používané na kŕmenie zvierat, nešpecifikované a inde neuvedené
– degras: zvyšky zo spracovania tukových zložiek alebo živočíšne alebo rastlinné vosky
– odpad z kostí a rohov, neopracovaný, odtučnený, jednoducho pripravený (nenarezaný do určitého tvaru), upravený kyselinou alebo odželatínovaný
– odpad z rýb
– kakaové škrupiny, plevy, šupky a ostatný odpad z kakaa
– ostatné odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy na ľudskú alebo živočíšnu spotrebu
B3070
Odpady:
– odpad z ľudských vlasov
– odpadová slama
– deaktivované mycélium plesne z výroby penicilínu, ktoré sa má použiť ako krmivo pre zvieratá
B3080
Odpadové odrezky a šrot z gumy
B3090
Odpadové šupy a ostatné odpady z kože a z kompozitov kože nevhodné na výrobu kožených výrobkov okrem kožiarskeho kalu, neobsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu a biocídy [pozri príslušnú položku v zozname A (A3100)]
B3100
Kožiarsky prach, popol, kaly alebo múčka neobsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy [pozri príslušnú položku v zozname A (A3090)]
B3110
Odpady z kožiarní neobsahujúce zlúčeniny šesťmocného chrómu alebo biocídy, alebo infekčné zložky [pozri príslušnú položku v zozname A (A3110)]
B3120
Odpady pozostávajúce z potravinárskych farbív
B3130
Odpadové polymérne étery a odpadové, nie nebezpečné monomérne étery neschopné tvoriť peroxidy
B3140
Odpadové pneumatiky okrem tých, ktoré sú určené na zneškodnenie niektorou z operácií uvedených v prílohe č. IV A
B4 Odpady, ktoré môžu obsahovať anorganické alebo organické zložky
B4010
Odpady pozostávajúce hlavne z latexových farbív na vodnej báze, atramentov a tvrdených lakov neobsahujúcich organické rozpúšťadlá, ťažké kovy alebo biocídy v rozsahu, aby sa mohli považovať za nebezpečné [pozri príslušnú položku v zozname A (A4070)]
B4020
Odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexu, plastifikátorov, lepidiel/adhezív, ktoré nie sú uvedené v zozname A, neobsahujúce rozpúšťadlá alebo iné kontaminanty v rozsahu, keď by vykazovali vlastnosti uvedené v prílohe č. III, napr. lepidlá na báze vody, gleje na báze kazeínového škrobu, dextrínu, celulózových éterov, polyvinylalkoholov [pozri príslušnú položku v zozname A (A3050)]
B4030
Použité jednorazové fotoaparáty s batériami nezahrnuté v zozname A".
1)
Venujte pozornosť tomu, že príslušná zodpovedajúca položka v zozname B (B1160) nešpecifikuje výnimky.
2)
Táto položka nezahŕňa odpady zo zariadení produkujúcich elektrickú energiu.
3)
PCB sú pri koncentrácii 50 mg/kg alebo vyššej.
4)
Úroveň koncentrácie 50 mg/kg sa považuje z medzinárodného hľadiska za praktickú koncentráciu pre všetky odpady. Mnohé krajiny však stanovili pre špecifické odpady nižšie úrovne (napr. 20 mg/kg).
5)
„Po záručnej lehote“ znamená, že výrobok sa nepoužil počas lehoty odporúčanej výrobcom.
6)
Táto položka nezahŕňa drevo ošetrené chemikáliami na ochranu dreva.
7)
„Po záručnej lehote“ znamená, že výrobok sa nepoužil počas lehoty odporúčanej výrobcom.
8)
Všimnite si, že aj v prípadoch nízkej počiatočnej úrovne kontaminácie materiálmi uvedenými v prílohe č. I po ďalších procesoch vrátane recyklácie môže dôjsť k vzniku oddelených frakcií obsahujúcich signifikantne zvýšené koncentrácie materiálov uvedených v prílohe č. I.
9)
Postavenie zinkového popola sa v súčasnosti prehodnocuje a Konferencia Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji (UNCTAD) navrhuje, aby zinkový popol nebol nebezpečným tovarom.
10)
Táto položka nezahŕňa šrot z elektrární.
11)
Opätovné využitie môže predstavovať opravy, obnovu alebo modernizáciu, nie však zásadnú prestavbu.
12)
V niektorých krajinách sa tieto materiály určené na priame opätovné využitie nepovažujú za odpad.
13)
Za predpokladu, že takéto odpady sú úplne polymerizované.
14)
Z tejto položky sú vylúčené odpady vznikajúce po použití týchto materiálov vo sfére spotreby.
Odpady nesmú byť zmiešané.
Treba brať do úvahy problémy súvisiace so spaľovaním na otvorenom ohni.