131/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. decembra 1999 bola v Židlochoviciach podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. decembra 1999, na základe článku 19 ods. 1.
Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
vychádzajúc zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci, podpísanej 23. novembra 1992 v Bratislave,
vychádzajúc zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici, podpísanej 4. januára 1996 v Židlochoviciach,
vychádzajúc z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, podpísanej 29. októbra 1992 v Prahe,
vedené prianím upraviť a ďalej zlepšovať spoluprácu na hraničných vodách na základe dobrého susedstva a vzájomnej výhodnosti,
s cieľom zabezpečovať ochranu, udržiavanie, koordinované a racionálne využívanie hraničných vôd a zlepšovať ich kvalitu
dohodli sa takto:
Článok l
Miestna pôsobnosť
(1)
Táto dohoda sa vzťahuje na hraničné vody, ktorými sú
a)
úseky vodných tokov alebo ich hlavných ramien, ktorými prebieha štátna hranica,
b)
vodné toky a ostatné povrchové a podzemné vody v profiloch, kde ich pretína štátna hranica.
(2)
Príslušné ustanovenia tejto dohody sa primerane použijú aj na
a)
územia zaplavované hraničnými vodami,
b)
povrchové a podzemné vody v blízkosti štátnej hranice, na ktorých by vykonané vodohospodárske opatrenia na území štátu jednej zmluvnej strany podstatne ovplyvnili vodohospodárske pomery na území štátu druhej zmluvnej strany,
c)
vodohospodárske opatrenia vykonané mimo hraničných vôd a pretínajúce štátnu hranicu, najmä vodovody, kanalizácie a prevody vôd.
Článok 2
Vecná pôsobnosť
Táto dohoda sa vzťahuje na všetky vodohospodárske opatrenia technického charakteru vykonávané na hraničných vodách, hlavne v týchto oblastiach:
a)
zmeny vodného režimu,
b)
udržiavanie a úpravy vodných tokov,
c)
stavby, zariadenia a činnosti, ktoré môžu ovplyvniť odtokové pomery,
d)
ochrana pred povodňami, vnútornými vodami a ľadochodmi,
e)
opatrenia pri mimoriadnom zhoršení kvality vody a mimoriadnych hydrologických udalostiach vrátane varovnej a hlásnej služby,
f)
odbery povrchových a podzemných vôd,
g)
vypúšťanie odpadových a iných vôd,
h)
ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením, udržiavanie a zlepšovanie ich kvality,
i)
ochranné pásma vodných zdrojov,
j)
melioračné opatrenia,
k)
využívanie vodnej energie,
l)
ťažba piesku, štrkopiesku, kameňa a iných materiálov z korýt vodných tokov,
m)
výstavba, prevádzka a údržba vodohospodárskych diel a zariadení na nich,
n)
merania a pozorovania, ako aj ich vyhodnocovanie a výmena výsledkov,
o)
vodohospodárske plánovanie a bilancovanie,
p)
ochrana akvatických a litorálnych biotopov,
r)
vnútrozemská plavba, pokiaľ súvisí s udržiavaním, vytyčovaním, vyznačovaním a prípadnou výstavbou vodnej cesty na hraničných tokoch,
s)
ochrana hraničných vôd ako súčasti životného prostredia.
Článok 3
Všeobecné záväzky a práva
(1)
Zmluvné strany sa zaväzujú, že
a)
budú využívať a udržiavať hraničné vodné toky a vodohospodárske diela na nich tak, aby na území štátu druhej zmluvnej strany neboli spôsobené škody a aby sa nezhoršili vodohospodárske pomery,
b)
nebudú vykonávať bez súhlasu druhej zmluvnej strany vodohospodárske opatrenia, ktoré by podstatne nepriaznivo ovplyvnili vodohospodárske a plavebné pomery na území štátu druhej zmluvnej strany. Súhlas môže byť odmietnutý len z vážnych dôvodov,
c)
sa budú včas vzájomne informovať o perspektívnych zámeroch rozvoja vodného hospodárstva, najmä čo sa týka ich vplyvu na hraničné vody, a vopred prerokujú ich účinky,
d)
budú dbať o to, aby opatrenia na území ich štátov prispievali k ochrane životného prostredia na hraničných vodách a v ich okolí, a budú prijímať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie, kontrolu a zníženie ich prípadných negatívnych dôsledkov na území svojich štátov.
(2)
Zmluvné strany majú právo na spravodlivé a racionálne využívanie hraničných vôd pri zachovaní dohodnutého minimálneho zostatkového prietoku.
(3)
O udržiavaní vybraných hraničných vodných tokov a o prevádzke a údržbe vodohospodárskych diel na nich môžu príslušné orgány zmluvných strán uzavrieť osobitné dohody.
Článok 4
Slovensko-česká komisia pre hraničné vody
(1)
Zmluvné strany zriaďujú na vykonávanie tejto dohody Slovensko-českú komisiu pre hraničné vody (ďalej len „komisia“).
(2)
Každá zmluvná strana vymenuje do komisie svojho splnomocnenca pre hraničné vody (ďalej len „splnomocnenec“) a jeho zástupcu.
(3)
Zloženie a činnosť komisie upravuje jej štatút, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
(4)
Pracovnými jazykmi komisie sú slovenský jazyk a český jazyk.
Článok 5
Spolupráca v komisii
(1)
Spolupráca zmluvných strán v komisii zahŕňa najmä tieto úlohy:
a)
prerokúvanie všetkých otázok spolupráce na hraničných vodách uvedených v článku 2 tejto dohody,
b)
koordináciu postupu príslušných orgánov oboch zmluvných strán pri vodoprávnom konaní,
c)
prípravu a uzatváranie koordinačných dohovorov o ochrane a využívaní vybraných hraničných vôd zabezpečujúcich záujmy oboch zmluvných strán na týchto vodách.
(2)
Komisia môže dohodnúť zásady a smernice na plnenie jednotlivých úloh tejto dohody.
(3)
Komisia môže prijať návrhy a odporúčania zmluvným stranám, ktoré sa môžu vzťahovať najmä na
a)
opatrenia na ochranu a zlepšenie kvality vôd, prípadne tiež určenie cieľových ukazovateľov kvality vôd,
b)
opatrenia na ochranu a zlepšenie odtokových pomerov a na ochranu prirodzených inundačných území,
c)
opatrenia na ochranu akvatických a litorálnych biotopov.
Článok 6
Ochrana vôd
(1)
Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podporovať výstavbu zariadení a ďalšie opatrenia, ktoré zabránia alebo zmiernia znečistenie hraničných vôd odpadovými a inými vodami a látkami, ktoré kvalitu týchto vôd ohrozujú.
(2)
Zmluvné strany budú zabezpečovať podľa zásad určených komisiou systematické sledovanie kvality hraničných vôd, výsledky vyhodnocovať a vzájomne si ich vymieňať.
Článok 7
Ochrana pred povodňami, vnútornými vodami a ľadochodmi
(1)
Ochranu pred povodňami, vnútornými vodami a ľadochodmi vykonáva každá zmluvná strana na území svojho štátu na svoje náklady.
(2)
Zmluvné strany budú v rámci komisie koordinovať prípravu, výstavbu, prevádzku a udržiavanie vodohospodárskych opatrení na ochranu pred povodňami, vnútornými vodami a ľadochodmi, ktoré prechádzajú z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 8
Údržba hraničných vodných tokov a vodohospodárskych diel na nich
(1)
Zmluvné strany zabezpečia údržbu hraničných vodných tokov, vodohospodárskych diel a zariadení na nich tak, aby bol zabezpečený určený priebeh štátnej hranice.
(2)
Vodohospodárske opatrenia uvedené v článku 2 tejto dohody, ktoré majú vplyv na korytá hraničných vodných tokov alebo na vyznačenie štátnej hranice, musia byť vopred prerokované Stálou slovensko-českou hraničnou komisiou.
(3)
Pri údržbe hraničných vodných tokov, vodohospodárskych diel a zariadení na nich nesmie dôjsť k poškodeniu hraničných znakov, ktoré slúžia na vyznačenie a zameriavanie štátnej hranice. Hraničné znaky nesmú byť vybraté alebo premiestnené bez predchádzajúceho súhlasu Stálej slovensko-českej hraničnej komisie.
Článok 9
Varovná služba
(1)
Zmluvné strany budú vzájomne koordinovať poplachové a zásahové plány na hraničných vodách
a)
pri mimoriadnych zhoršeniach kvality vody,
b)
pri povodniach a ľadochodoch,
c)
na ochranu pred vnútornými vodami.
(2)
Príslušné orgány a poverené odborné pracoviská zmluvných strán sa neodkladne informujú o opatreniach, ktoré boli alebo budú vykonané bez predchádzajúceho prerokovania v komisii na odvrátenie alebo zmiernenie škôd
a)
pri mimoriadnych zhoršeniach kvality vody,
b)
pri povodniach a ľadochodoch,
c)
pri nebezpečne zvýšených stavoch vnútorných vôd,
d)
pri mimoriadnych zmenách odtokových pomerov spôsobených vypúšťaním vody z nádrží.
(3)
Ohlasovanie mimoriadnych udalostí podľa odsekov 1 a 2 sa bude vykonávať na základe smerníc určených komisiou.
(4)
Pri mimoriadnych udalostiach podľa odsekov 1 a 2 a pri odstraňovaní škôd nimi spôsobených si príslušné orgány a poverené odborné pracoviská zmluvných strán poskytnú pomoc, ak je o ňu požiadané a ak je táto pomoc možná, pričom náklady uhrádza tá zmluvná strana, ktorá o pomoc požiadala.
Článok 10
Úhrada nákladov
(1)
Každá zmluvná strana uhrádza náklady na vodohospodárske opatrenia vykonané na území jej štátu, ktoré budú výhradne slúžiť jej záujmu.
(2)
Náklady na vykonanie vodohospodárskych opatrení, ktoré slúžia záujmom oboch zmluvných strán, uhrádzajú zmluvné strany v pomere svojich záujmov, dohodnutom v komisii, bez ohľadu na to, či ide o práce na území štátu jednej alebo oboch zmluvných strán.
(3)
Náklady na vodohospodárske opatrenia, ktoré budú vykonané na území štátu jednej zmluvnej strany, ale budú slúžiť len záujmom druhej zmluvnej strany, uhrádza tá zmluvná strana, ktorej záujmom budú tieto opatrenia slúžiť.
(4)
Náklady spojené so zameriavaním, prieskumom, prípravou a projektovaním vykonávaných vodohospodárskych opatrení si zmluvné strany nebudú vzájomne uhrádzať, ak komisia nedohodne inak.
(5)
Náklady na údržbu hraničných vodných tokov uhrádzajú zmluvné strany v pomere 1 : 1, ak komisia nedohodne inak.
(6)
Náklady na vodohospodárske opatrenia vykonané podľa odsekov 2, 3, 5 a prípadne 4 podliehajú pravidelnému vyúčtovaniu za každý kalendárny rok.
(7)
Vyrovnanie nákladov na vodohospodárske opatrenia medzi zmluvnými stranami sa vykoná prácami, výkonmi a dodávkami materiálu na vodohospodárske opatrenia podľa tejto dohody.
(8)
Ak bilancia ročného vyúčtovania vykazuje po dlhšom období saldo v prospech jednej zmluvnej strany, ktoré sa nedá vyrovnať prácami, výkonmi a dodávkami materiálu v rámci plnenia tejto dohody, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na finančnom vyrovnaní.
(9)
Oceňovanie prác, výkonov a dodávok materiálu, ako aj spoločné kolaudácie a vzájomné vyúčtovania vodohospodárskych opatrení na hraničných vodách sa vykonávajú na základe smerníc určených komisiou.
Článok 11
Technická a finančná kontrola
Zmluvné strany si navzájom umožnia technickú a finančnú kontrolu vykonaných spoločných vodohospodárskych opatrení a vodohospodárskych opatrení vykonávaných jednou zmluvnou stranou v záujme druhej zmluvnej strany na základe smerníc určených komisiou.
Článok 12
Poskytovanie hydrologických a hydrometeorologických údajov
(1)
Zmluvné strany budú zabezpečovať podľa zásad určených komisiou merania vodných stavov a prietokov hraničných vôd, výsledky vyhodnocovať a vzájomne si ich vymieňať.
(2)
Príslušné orgány a poverené odborné pracoviská zmluvných strán si budú podľa zásad určených komisiou poskytovať údaje o vodných stavoch, prietokoch, vnútorných vodách, atmosférických zrážkach a ľadových úkazoch z dohodnutých vodočtov a merných staníc.
Článok 13
Meračské značky
Zmluvné strany zabezpečia na územiach svojich štátov zriaďovanie, ochranu, udržiavanie a podľa potreby dopĺňanie a obnovovanie výškových a smerových meračských značiek pre vodohospodárske opatrenia a plavebné znaky pre prevádzku vodnej cesty na hraničných vodných tokoch. Príslušné orgány a poverené odborné pracoviská zmluvných strán môžu tieto značky vzájomne používať a poskytovať si o nich údaje.
Článok 14
Spolupráca komisie
(1)
Komisia, ak je to potrebné, spolupracuje a koordinuje činnosť s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja, ako aj s ďalšími medzinárodnými komisiami v oblasti vodného hospodárstva.
(2)
Komisia spolupracuje so Stálou slovensko-českou hraničnou komisiou pri riešení otázok týkajúcich sa vyznačenia a priebehu štátnej hranice.
Článok 15
Vodoprávne konanie
(1)
Vodohospodárske opatrenia na hraničných vodách sa posudzujú podľa vnútroštátnych právnych predpisov a príslušnými orgánmi tej zmluvnej strany, na ktorej území štátu sa tieto opatrenia vykonávajú. Vo vodoprávnom konaní vykonávanom na tento účel musí byť prerokované stanovisko druhej zmluvnej strany s výnimkou opatrení, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo z omeškania. O týchto prípadoch sa budú splnomocnenci neodkladne informovať.
(2)
Pri vodohospodárskych opatreniach na hraničných vodách, ktoré sa budú vykonávať na územiach štátov oboch zmluvných strán, vydáva povolenie príslušný orgán každej zmluvnej strany na tú časť vodohospodárskych opatrení, ktoré sa budú vykonávať na území jej štátu. Tieto vodoprávne konania sa musia týmito orgánmi oboch zmluvných strán koordinovať.
(3)
Príslušné orgány zmluvných strán môžu vo vodoprávnych konaniach vstupovať do priameho styku.
Článok 16
Prekračovanie štátnej hranice
Osoby poverené plnením úloh podľa tejto dohody sa môžu voľne pohybovať po štátnej hranici a prekračovať ju bez obmedzenia v ktorýkoľvek čas, pokiaľ je to na plnenie týchto úloh potrebné. Na požiadanie kontrolných orgánov zmluvných strán sa musia preukázať cestovným dokladom vždy spolu s písomným poverením na plnenie týchto úloh.
Článok 17
Colné ustanovenia
(1)
Tovar dovezený z colného územia štátu jednej zmluvnej strany na colné územie štátu druhej zmluvnej strany, určený na výkon prác, ktoré vyplývajú z tejto dohody, je oslobodený od cla, daní a iných platieb. Nespotrebovaný tovar musí byť vyvezený späť na územie štátu tej zmluvnej strany, z ktorého bol dovezený.
(2)
Vozidlá, prístroje, nástroje, náradie, aparáty, stroje a ďalšie zariadenia, ktoré boli dovezené na výkon prác uvedených v odseku 1, sú oslobodené od cla, daní a iných platieb a od povinnosti zabezpečenia colného dlhu s podmienkou, že budú vyvezené späť. Tento vývoz sa uskutoční na územie toho štátu, z ktorého bol tovar dovezený, do jedného mesiaca od dátumu ukončenia prác.
(3)
Nevyvezený tovar uvedený v odsekoch 1 a 2 podlieha clu, daniam a iným platbám podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu zmluvnej strany, na ktorej území zostal.
(4)
Osoby poverené úlohami, ktoré vyplývajú z tejto dohody, môžu doviezť predmety na osobnú potrebu vrátane cestovných potrieb, potravín, nápojov, liekov a tabakových výrobkov v množstve určenom vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.
Článok 18
Riešenie sporných otázok
Sporné otázky, ktoré vzniknú pri výklade alebo pri vykonávaní tejto dohody a ktoré nebude môcť vyriešiť komisia, budú zmluvné strany riešiť diplomatickou cestou.
Článok 19
Záverečné ustanovenia
(1)
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.
(2)
Po nadobudnutí platnosti tejto dohody zostávajú jestvujúce vodoprávne rozhodnutia na hraničných vodách nedotknuté. Komisia posúdi, či sú tieto vodoprávne rozhodnutia v súlade s ustanovením článku 3 ods. 2, a prípadné zmeny prerokuje podľa článku 15 tejto dohody.
(3)
Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu písomne vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho kalendárneho roka, pričom platnosť dohody sa skončí 31. decembra tohto roka.
(4)
V prípade skončenia platnosti tejto dohody sa neukončené záväzky z nej vyplývajúce budú považovať za splnené s výnimkou záväzkov, ktoré sa týkajú už začatých alebo časovo obmedzených spoločných vodohospodárskych opatrení. Tieto záväzky zostanú v platnosti až do ich ukončenia v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
Dané v Židlochoviciach 16. decembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavel Koncoš v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Miloš Kužvart v. r.
Príloha
ŠTATÚT
Slovensko-českej komisie pre hraničné vody
Článok 1
Zloženie komisie
(1) Komisia sa skladá z delegácií zmluvných strán. Každá delegácia má najviac osem členov.
(2) Vedúcimi delegácií zmluvných strán v komisii sú splnomocnenci.
(3) Každá delegácia môže na prerokovanie určitých otázok v komisii prizvať odborníkov.
Článok 2
Pôsobnosť komisie
Komisia plní úlohy vyplývajúce z tejto dohody, a to najmä
a) určuje zásady a smernice na prípravu, projektovanie, výstavbu, prevádzku a udržiavanie vodohospodárskych opatrení na hraničných vodách,
b) určuje smernice na oceňovanie prác, výkonov a dodávok, ako i smernice na spoločné technické a finančné kontroly a vzájomné vyúčtovania vodohospodárskych opatrení na hraničných vodách,
c) určuje zásady spracovania vodohospodárskych bilancií a vodných plánov na vybraných hraničných vodách,
d) určuje zásady prípravy koordinačných dohovorov pre jednotlivé oblasti svojej činnosti, najmä o budúcom využívaní vybraných hraničných vôd,
e) určuje zásady systematického sledovania kvality hraničných vôd, vyhodnotenia a vzájomnej výmeny výsledkov, ako aj kritériá hodnotenia a klasifikovania kvality hraničných vôd,
f) určuje zásady hydrologických meraní na hraničných vodách, vyhodnotenia a vzájomnej výmeny výsledkov,
g) určuje zásady poskytovania údajov o vodných stavoch, prietokoch, atmosférických zrážkach a ľadových úkazoch z dohodnutých vodočtov a merných staníc,
h) určuje smernice na vzájomnú spoluprácu varovnej služby a zásady spolupráce pri mimoriadnych udalostiach,
i) prerokúva vodohospodárske opatrenia na hraničných vodách,
j) kontroluje a schvaľuje činnosť spoločných pracovných skupín a skupín expertov,
k) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z dohody.
Článok 3
Zasadnutia komisie
(1) Komisia zasadá spravidla raz do roka, v naliehavých prípadoch najneskôr do dvoch mesiacov na žiadosť jedného zo splnomocnencov.
(2) Zasadnutie komisie zvoláva a vedie splnomocnenec tej zmluvnej strany, na ktorej území štátu sa zasadnutie koná.
(3) Zasadnutie komisie, pokiaľ sa nedohodne inak, sa koná striedavo na území štátov zmluvných strán.
(4) Splnomocnenci môžu v prípade potreby prerokúvať aktuálne otázky spolupráce na hraničných vodách aj medzi zasadnutiami komisie. O výsledkoch týchto rokovaní informujú komisiu na jej najbližšom zasadnutí.
Článok 4
Spôsob práce komisie
(1) Komisia určí svoj rokovací poriadok.
(2) Na rozhodnutie komisie je potrebný súhlas oboch delegácií.
(3) Z každého zasadnutia komisie sa spíše protokol v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v českom jazyku, ktoré podpisujú splnomocnenci, v prípade ich neprítomnosti zástupcovia splnomocnencov.
Článok 5
Spoločné pracovné skupiny a skupiny expertov
(1) Komisia zriaďuje na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody spoločné pracovné skupiny alebo skupiny expertov a schvaľuje zásady ich činnosti.
(2) Splnomocnenci vymenujú vedúcich príslušných častí spoločných pracovných skupín a skupín expertov. O tomto vymenovaní sa vzájomne informujú.
(3) Rokovania spoločných pracovných skupín a skupín expertov sa konajú spravidla striedavo na územiach štátov oboch zmluvných strán. O výsledkoch rokovaní sa vyhotovujú zápisnice v jazykoch zmluvných strán.
Článok 6
Náklady na činnosť komisie
(1) Každá zmluvná strana uhrádza náklady na účasť členov svojej delegácie a prizvaných odborníkov na zasadnutiach komisie, na účasť svojich splnomocnencov na ich rokovaniach a na činnosť svojich častí spoločných pracovných skupín a skupín expertov.
(2) Ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s činnosťou komisie uhrádzajú obe zmluvné strany v pomere dohodnutom v komisii.
Článok 7
Schvaľovanie protokolov komisie
Protokoly zo zasadnutí komisie schvaľujú zmluvné strany a nadobúdajú platnosť dňom, keď obaja splnomocnenci dostanú oznámenie o schválení protokolu druhou zmluvnou stranou.