130/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. mája 1999 bola v Oslo podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vzájomnej pomoci colných orgánov.
Dohoda nadobudla platnosť 60 dní po doručení neskoršej nóty, t. j. 14. septembra 1999, na základe článku 20 ods. 1.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vzájomnej pomoci colných orgánov
Vláda Slovenskej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy, že porušovanie colného zákonodarstva pôsobí negatívne na hospodárske, finančné, spoločenské a obchodné záujmy ich krajín,
berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania cla, daní a iných platieb, ktoré sa vyberajú pri dovoze a vývoze tovaru, rovnako ako správne uplatňovanie ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole,
súc presvedčené, že boj proti porušovaniu colných predpisov možno viesť účinnejšie spoluprácou medzi colnými orgánmi zmluvných strán,
berúc do úvahy existujúce priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom,
želajúc si rozšíriť a doplniť súčasnú úroveň vzájomnej pomoci medzi zmluvnými stranami,
rešpektujúc medzinárodné dokumenty podporujúce bilaterálnu pomoc, najmä odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 5. decembra 1953 o vzájomnej administratívnej pomoci, ako aj Dohovor Organizácie Spojených národov proti nezákonnému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami zo dňa 20. decembra 1988,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody:
a)
„colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté v zákonoch a iných právnych predpisoch štátov oboch zmluvných strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru alebo akýkoľvek iný colný režim, či sa týkajú cla, daní alebo iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole,
b)
„colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Nórskom kráľovstve Riaditeľstvo cla a nepriamych daní Nórskeho kráľovstva (Toll - og avgiftsdirektoratet),
c)
„porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj akýkoľvek pokus o ich porušenie,
d)
„colné poplatky“ sú všetky clá, dane a iné platby, ktoré sa vymeriavajú a vyberajú v zmysle colných predpisov,
e)
„dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,
f)
„dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý dostal žiadosť o pomoc v colných otázkach,
g)
„kontrolovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné a podozrivé zásielky drog, psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iný zakázaný tovar boli prepustené s vedomím a pod kontrolou príslušného colného orgánu na územie, z územia alebo cez územie štátu zmluvnej strany v záujme zistenia osôb majúcich účasť na obchodovaní s týmto tovarom,
h)
„osobné údaje“ sú všetky informácie a údaje vzťahujúce sa na zistenú totožnosť alebo možnosť zistenia totožnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
i)
„osoba“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba.
Článok 2
Rozsah dohody
1.
Zmluvné strany si navzájom budú poskytovať pomoc prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj s ustanoveniami tejto dohody
a)
zabezpečovaním správneho uplatňovania colných predpisov, najmä pri predchádzaní, preverovaní a odhaľovaní porušovania colných predpisov,
b)
výmenou informácií v prípadoch týkajúcich sa vymeriavania cla a pri vykonávaní a uplatňovaní colných predpisov.
2.
Pomoc podľa tejto dohody sa bude poskytovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a v rámci právomoci dožiadaného colného orgánu, jeho kompetencií a možností. Ak to bude nevyhnutné, colný orgán môže požiadať o pomoc iný príslušný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 3
Vzájomná pomoc
1.
Pomoc a spolupráca sa bude uskutočňovať prostredníctvom priameho kontaktu medzi Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Riaditeľstvom cla a nepriamych daní Nórskeho kráľovstva.
2.
Colné orgány si na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy poskytnú všetky informácie, ktoré môžu súvisieť s porušením colných predpisov na území štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 4
Poskytovanie informácií
1.
Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu zabezpečiť správnosť
a)
vyberania cla, daní a iných platieb a presného stanovenia colnej hodnoty tovaru a zisťovania ich zaradenia podľa colného sadzobníka,
b)
uplatňovania zákazov a obmedzení pri dovoze a vývoze tovaru,
c)
identifikácie dopravy a distribúcie tovaru s uvedením hodnoty, vykládky a miesta určenia.
2.
Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, pokúsi sa získať ju v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany.
3.
Dožiadaný colný orgán pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene.
Článok 5
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie návzájom poskytnú všetky informácie, ktoré súvisia s porušovaním alebo s možným porušovaním colných predpisov a ktoré sa týkajú najmä
a)
fyzických osôb alebo právnických osôb, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušujú colné predpisy,
b)
nových spôsobov alebo prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov,
c)
tovaru alebo pohybu tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom porušovania colných predpisov,
d)
dopravných prostriedkov, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že boli, sú alebo budú použité na porušenie colných predpisov.
Článok 6
Na požiadanie si budú colné orgány navzájom poskytovať informácie o tom, či
a)
tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany bol vyvezený z colného územia štátu druhej zmluvnej strany v súlade s colnými predpismi,
b)
tovar vyvezený z colného územia štátu jednej zmluvnej strany bol dovezený na colné územie štátu druhej zmluvnej strany v súlade s colnými predpismi, do akého režimu bol prepustený a pri akých kontrolných opatreniach,
c)
tovar, ktorému bola udelená výhoda pri vývoze z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol náležite dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany, teda že sa zároveň poskytne informácia o akýchkoľvek colných kontrolných opatreniach, ktorým bol tento tovar podrobený.
Článok 7
Originály záznamov a dokladov sa budú požadovať len v prípadoch, keď nie sú postačujúce overené kópie. Originály, ktoré sa poskytli, sa vrátia pri najbližšej príležitosti.
Článok 8
Doručovanie a oznamovanie
Dožiadaný colný orgán na požiadanie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany doručí alebo oznámi fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých sa to týka a ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území štátu tejto zmluvnej strany, všetky doklady a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody vydané dožadujúcim colným orgánom.
Článok 9
Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami
Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie vykoná colný dohľad nad
a)
pohybom osôb vstupujúcich na územie alebo vystupujúcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušili alebo mali porušiť colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že boli použité pri porušení platného colného zákonodarstva štátu druhej zmluvnej strany,
c)
pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia druhej zmluvnej strany mohlo prísť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia jej štátu, alebo ak existuje také podozrenie.
Článok 10
Kontrolovaná dodávka
1.
Colné orgány na základe vzájomného súhlasu a v rámci ich právomocí vymedzených vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu využiť kontrolovanú dodávku, aby zistili totožnosť osôb, ktoré sa dopustili porušenia colných predpisov. Ak rozhodnutie o využití kontrolovanej dodávky nie je v právomoci colných orgánov, požiadajú o spoluprácu príslušné vnútroštátne orgány, ktoré takúto právomoc majú, alebo im prípad odovzdajú.
2.
Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa budú vykonávať jednotlivo pre každý prípad. Ak je to nutné a za predpokladu, že je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán, môžu sa brať do úvahy príslušné dohody o finančnom vyrovnaní a dosiahnuté dohody.
3.
Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná dodávka možno na základe vzájomnej dohody príslušných orgánov zadržať alebo možno povoliť pokračovanie takých zásielok drog, psychotropných látok, alebo ich možno zhabať a čiastočne alebo úplne vymeniť.
Článok 11
Šetrenie
1.
Na požiadanie dožadujúceho colného orgánu začne dožiadaný colný orgán úradné šetrenie týkajúce sa operácií, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s platnými colnými predpismi štátu dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky tohto šetrenia sa oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.
2.
Tieto šetrenia sa budú vykonávať v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.
3.
Na požiadanie môže dožiadaný colný orgán povoliť, aby pracovníci dožadujúceho colného orgánu boli na takomto šetrení prítomní.
4.
V prípadoch vymedzených touto dohodou, keď sa predstavitelia colného orgánu jednej zmluvnej strany nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, sú povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením, nesmú byť v uniforme a nesmú mať pri sebe zbraň.
Článok 12
Forma a obsah žiadosti o spoluprácu
1.
Žiadosť podľa tejto dohody sa bude vyhotovovať v písomnej forme. Informácie a doklady nevyhnutné na vybavenie takej žiadosti sa k nej priložia. Ak je to naliehavé, možno prijať aj ústnu žiadosť, ktorú však treba bez meškania potvrdiť písomne.
2.
Žiadosť podľa odseku 1 bude obsahovať tieto informácie:
a)
označenie dožadujúceho colného orgánu,
b)
požadované opatrenie,
c)
predmet a účel žiadosti,
d)
stručný opis porušenia colných predpisov, zákonov, predpisov, pravidiel a iných právnych noriem,
e)
presné a podrobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú cieľom šetrenia,
f)
prehľad dôležitých skutočností a uskutočnených šetrení.
3.
Oznámenia medzi colnými orgánmi sa budú predkladať v angličtine alebo v jazyku prijateľnom pre dožadujúci aj dožiadaný colný orgán. Informácie, dokumenty a iné oznámenia sa budú zasielať nielen v pôvodnom jazyku, ale aj v angličtine alebo v jazyku prijateľnom pre dožiadaný aj dožadujúci colný orgán.
4.
Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám, možno požadovať jej opravu alebo doplnenie. Prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.
5.
Informácie uvedené v tejto dohode možno nahradiť informáciami podanými v akejkoľvek elektronickej forme na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú všetky dôležité materiály alebo údaje týkajúce sa výkladu alebo použitia takých informácií.
Článok 13
Povinnosť služobného tajomstva
1.
Získané informácie sa bez písomného súhlasu colného orgánu, ktorý ich poskytol, nepoužijú na iné účely než na tie, ktoré sú uvedené v tejto dohode.
2.
Akékoľvek informácie oznámené v akejkoľvek forme v súlade s touto dohodou majú dôvernú povahu a použijú sa len na služobné účely. Budú podliehať služobnému tajomstvu a budú chránené podľa príslušných vnútroštátnych predpisov štátu zmluvnej strany, ktorá ich prijala.
3.
Colné orgány zmluvných strán môžu v súlade s účelom a v rámci rozsahu tejto dohody použiť informácie a doklady získané v súlade s touto dohodou ako dôkaz vo svojich správach, svedectvách, ako aj v súdnom i v správnom konaní.
4.
Použitie takých informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý im bude prisúdený, budú určené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 14
Ochrana osobných údajov
1.
Údaje o osobách, ktoré colný orgán dostal, možno využiť len na účely a v rámci rozsahu podmienok stanovených dožiadaným colným orgánom. Dožiadaná zmluvná strana môže určiť ďalšie obmedzenia týkajúce sa použitia osobných údajov, ak by plánované použitie ohrozilo ochranu osobných údajov evidovaných osôb alebo ak by akýmkoľvek iným spôsobom vyvolalo rozpor s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.
2.
Na žiadosť colného orgánu poskytujúceho údaje o osobách bude colný orgán, ktorý ich dostal, informovať dožiadaný colný orgán o využití získaných informácií.
3.
Údaje o osobách sa môžu odovzdať len orgánom činným v trestnom konaní. Také informácie sa poskytnú iným orgánom len v prípade, ak s tým dožiadaný orgán vopred súhlasí.
4.
Dožiadaný colný orgán je povinný overiť platnosť a správnosť informácií, ktoré majú byť poskytnuté. V prípade, ak dožiadaný colný orgán zistí, že boli poskytnuté nesprávne údaje alebo údaje, ktoré sa nesmú poskytovať, musí o tom bez meškania informovať colný orgán, ktorý informácie získal. Ak je to potrebné, dožadujúci colný orgán je povinný údaje o osobách opraviť, zničiť, vymazať alebo vrátiť.
5.
Nesprávne alebo neúplné údaje alebo údaje, ktoré nie sú potrebné, musí colný orgán z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie opraviť alebo vymazať. Údaje o osobách sa vymažú, ak potreba ich využitia zanikla.
6.
Údaje o osobách sa budú evidovať v schválených registroch a budú sa účinne ochraňovať pred neoprávneným uverejnením, zmenou, zničením, poškodením alebo neoprávneným prístupom k nim.
Článok 15
Znalci a svedkovia
1.
Ak o to súdy alebo orgány činné v trestnom konaní jednej zmluvnej strany požiadajú v súvislosti s porušením colných predpisov, môže colný orgán druhej zmluvnej strany splnomocniť svojich pracovníkov, aby v rozsahu svojho splnomocnenia vystúpili pred týmito súdmi alebo orgánmi ako svedkovia alebo znalci vo veci porušenia colných predpisov. Títo pracovníci poskytnú svedectvo týkajúce sa skutočností, ktoré zistili pri výkone svojich povinností. Žiadosť musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu bude pracovník vystupovať.
2.
Pracovník vystupujúci ako svedok alebo znalec má právo odoprieť poskytnutie svedectva alebo výpovede, ak je splnomocnený alebo povinný tak konať podľa vnútroštátnych právnych predpisov svojho štátu alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu dožadujúcej zmluvnej strany.
Článok 16
Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc
1.
Ak by splnenie žiadosti mohlo spôsobiť porušenie suverenity, bezpečnosti, spoločenského poriadku alebo iných záujmov zmluvnej strany alebo ak by spôsobilo porušenie jej priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva, colný orgán tejto zmluvnej strany môže poskytnutie takej pomoci úplne zamietnuť, poskytnúť čiastočnú pomoc alebo ju poskytnúť, ak budú splnené určité podmienky a požiadavky.
2.
Ak nemožno takej žiadosti o pomoc vyhovieť, treba to neodkladne oznámiť dožadujúcemu colnému orgánu a informovať ho o dôvodoch odmietnutia poskytnutia pomoci.
3.
Ak colný orgán žiada pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, ak by o ňu bol požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán zváži, či takej žiadosti vyhovie.
Článok 17
Náklady za poskytnutie pomoci
Každý colný orgán sa zriekne všetkých nárokov na vzájomnú úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov na svedkov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú štátnymi zamestnancami.
Článok 18
Územné vykonávanie
Táto dohoda sa vykonáva na colných územiach Slovenskej republiky a Nórskeho kráľovstva.
Článok 19
Vykonávanie
1.
Vykonávaním tejto dohody budú poverené colné orgány zmluvných strán. Tieto orgány sa dohodnú o praktickej stránke a podrobnostiach vykonávania tejto dohody.
2.
Colné orgány zmluvných strán môžu zabezpečiť, aby ich orgány šetrenia boli v priamom vzájomnom styku.
Článok 20
Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti
1.
Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť 60 dní po doručení neskoršej nóty o tomto schválení.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia písomného vyhlásenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Článok 21
Revízia dohody
Zmluvné strany sa dohodli, že sa stretnú s cieľom vykonať revíziu dohody na konci päťročného obdobia, ktoré sa počíta odo dňa nadobudnutia jej platnosti, alebo si navzájom písomne oznámia, že takáto revízia nie je nutná.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.
Dané v Oslo 6. mája 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, nórskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Nórskeho kráľovstva:

Frida Nokken v. r.