116/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ZÁKON
zo 17. marca 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z. a zákona č. 256/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Policajný zbor spolupracuje s políciami iných štátov, s medzinárodnými policajnými organizáciami, medzinárodnými organizáciami a organizáciami pôsobiacimi na území iných štátov.“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Policajný zbor môže plniť úlohy uvedené v § 2 v zahraničí na základe medzinárodných zmlúv a v ich rozsahu.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa za slová „kriminálnej polície,“ vkladajú slová „služby finančnej polície,“.
4.
V § 4 ods. 3 sa za slovom „osôb“ vypúšťa čiarka a slová „služba finančnej polície“.
5.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Služby Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 3 riadi prezident Policajného zboru.
(3)
Úrady vyšetrovania riadi generálny riaditeľ útvaru vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru.
(4)
Prezidenta Policajného zboru a generálneho riaditeľa útvaru vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(5)
Prezident Policajného zboru a generálny riaditeľ útvaru vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru sú zodpovední za výkon svojej funkcie ministrovi.“.
6.
V § 20a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Policajt je oprávnený okrem prípadov uvedených v odseku 1 odobrať daktyloskopické odtlačky aj cudzincovi, ktorému sa neumožnilo prekročiť štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky, podľa osobitného predpisu,10aa) alebo ktorému bol zakázaný pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.10ab)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10aa a 10ab znejú:
„10aa)
§ 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 69/2000 Z. z.
10ab)
§ 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. v znení zákona č. 69/2000 Z. z.“.
7.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti policajta, svedka,18c) chráneného svedka,2a) agenta a osoby konajúcej v prospech Policajného zboru (§ 41). Na zakrytie činnosti policajta, svedka, chráneného svedka a agenta možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), v informačných systémoch štátnych orgánov, v informačných systémoch verejnoprávnych inštitúcií a v informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje. Na ten účel sú štátne orgány, orgány verejnoprávnych inštitúcií a orgány samosprávy povinné poskytnúť Policajnému zboru nevyplnené tlačivá nimi vydávaných dokladov vrátane ďalších komponentov a zložiek potrebných na ich vyhotovenie.“.
8.
V § 40 odsek 3 znie:
„(3)
Krycie doklady vydáva Policajný zbor na základe rozhodnutia ministra alebo ním poverenej osoby. Tieto doklady vyhotovuje Policajný zbor na základe žiadosti aj iným štátnym orgánom, ktorým ich použitie umožňujú osobitné zákony.18d)“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákonom č. 353/1997 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 73/1998 Z. z., zákonom č. 256/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.