115/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
zo 17. marca 2000,
ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z. sa mení takto:
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.