108/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
ZÁKON
zo 16. marca 2000
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy zákona
Tento zákon upravuje ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb a pri zásielkovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, ak tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby kupuje fyzická osoba a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“).
§ 2
Zmluva
(1)
Podomový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, zásielkový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb sa uskutočňujú na základe zmluvy,1) ktorá sa uzaviera medzi predávajúcim2) a spotrebiteľom na tovar alebo služby, ktoré z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb nie sú týmto zákonom vylúčené alebo zakázané.
(2)
Ak sa zmluva uzaviera písomne, musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí3) ustanovenia o záruke, spôsobe uplatňovania reklamácie a o práve na odstúpenie od zmluvy.
§ 3
Čas predaja
Podomový predaj možno vykonávať
a)
v pracovných dňoch od ôsmej hodiny do devätnástej hodiny,
b)
v dňoch pracovného pokoja4) od desiatej hodiny do pätnástej hodiny.
§ 4
Vzťah k iným právnym predpisom
Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri podomovom predaji alebo pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
DRUHÁ ČASŤ
PODOMOVÝ PREDAJ
§ 5
Zmluvy uzavierané mimo miesta podnikania
(1)
Podomový predaj je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb6) na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom, najmä
a)
pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne7) alebo mimo trhového miesta,8)
b)
pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal, alebo
c)
pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu vyžiadal a predávajúci mu ponúkne aj iný tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy neprejavil záujem.
(2)
Podomovým predajom podľa tohto zákona sa rozumie aj predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy, na ktorej uzavretie dal spotrebiteľ predávajúcemu návrh za podmienok uvedených v odseku 1 a predávajúci návrh prijal v lehote 30 dní.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb uskutočňovaných na základe
a)
zmluvy o výstavbe, prevode a nájme nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam,9)
b)
poistnej zmluvy,10)
c)
zmluvy o cenných papieroch,11)
d)
zmluvy o predaji potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich dodáva pravidelne stály predávajúci,
e)
zmluvy o predaji tovaru alebo o poskytovaní služieb, ak
1.
zmluva bola uzavretá na základe ponukového katalógu predávajúceho, s ktorým sa mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť v neprítomnosti predávajúceho,
2.
predávajúci a spotrebiteľ budú trvale vo vzájomnom obchodnom vzťahu,
3.
v ponukovom katalógu a v zmluve sú uvedené práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby.
§ 6
Zákaz predaja
Podomovým predajom sa nesmie predávať tovar alebo poskytovať služba, na ktorých predaj alebo poskytovanie bola predávajúcemu udelená koncesovaná živnosť podľa osobitných predpisov.12)
§ 7
Povinnosti predávajúceho
(1)
Pri podomovom predaji je predávajúci povinný okrem všeobecných podmienok predaja13) a podmienok prevádzkovania živnosti14) splniť tieto povinnosti:
a)
preukázať spotrebiteľovi a iným oprávneným osobám (§ 14 ods. 1), ak si to vyžiadajú,
1.
svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba15) vo vlastnom mene a na vlastný účet; živnostenské oprávnenie nie je povinná preukázať fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
2.
obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba16) prostredníctvom svojho zamestnanca, sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktoré vystupujú v jej mene,
b)
splniť informačnú povinnosť o predávanom tovare podľa osobitného zákona,17)
c)
písomne informovať spotrebiteľa o tom, kde a akým spôsobom môže spotrebiteľ reklamovať vady tovaru alebo poskytnutej služby,
d)
písomne potvrdiť spotrebiteľovi v čase podania návrhu na uzavretie zmluvy, najneskôr však v čase uzavretia zmluvy, jeho právo odstúpiť od zmluvy.
(2)
O predaji tovaru alebo o poskytnutí služby je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad, v ktorom uvedie druh tovaru alebo poskytnutej služby, ich cenu,18) obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba, alebo meno a trvalý pobyt, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba, a dátum prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby. Za taký doklad sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou.19)
§ 8
Odstúpenie od zmluvy
(1)
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej informácie podľa § 7 ods. 1 písm. d). Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
(2)
Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
(3)
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy pri zohľadnení nákladov, ktoré vynaložil na poskytnutie služby.
TRETIA ČASŤ
ZÁSIELKOVÝ PREDAJ
§ 9
Zmluvy uzavierané na diaľku
(1)
Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresný list, ponukový katalóg, telefón, fax, rozhlas, televízia alebo elektronická pošta.
(2)
Prostriedky komunikácie na diaľku môže predávajúci použiť, len ak spotrebiteľ nenamieta proti ich použitiu.
(3)
Predávajúci môže použiť na ponuku tovaru alebo služby spotrebiteľovi automatický telefónny volací systém alebo fax len s predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb uskutočňovaných na základe
a)
zmluvy o bankových obchodoch a peňažných službách bánk20) a investičných službách,
b)
poistnej zmluvy,10)
c)
zmluvy o cenných papieroch,11)
d)
zmluvy uzavretej prostredníctvom predajných automatov21) alebo automatizovaných obchodných priestorov,
e)
zmluvy uzavretej s telekomunikačnými spojovateľmi prostredníctvom verejných automatických telefónov,
f)
zmluvy o výstavbe, prevode nehnuteľností alebo o iných právach k nehnuteľnostiam s výnimkou ich nájmu,9)
g)
zmluvy uzavretej na verejných dražbách,
h)
zmluvy o predaji potravín, nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich dodáva pravidelne stály predávajúci do domu spotrebiteľa, do miesta jeho bydliska alebo na jeho pracovisko,
i)
zmluvy o poskytnutí ubytovania, dopravy, stravovacích služieb a služieb na voľný čas, v ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
§ 10
Povinnosti predávajúceho
(1)
Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť
a)
svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba,15) obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,16)
b)
opis tovaru alebo služby,
c)
cenu18) tovaru alebo poskytnutej služby,
d)
dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
e)
platobné podmienky,
f)
poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
g)
cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
h)
lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
i)
minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.
(2)
Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.
(3)
Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.
(4)
Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby
a)
písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
b)
adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
c)
informáciu o záruke a o servisných službách,
d)
informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.
(5)
Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.
§ 11
Zákaz predaja
Predávajúci nesmie spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, ak súčasne s dodávkou takého tovaru alebo s poskytnutím takej služby žiada ich zaplatenie.
§ 12
Odstúpenie od zmluvy
(1)
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
(2)
Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
(3)
Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
(4)
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
a)
prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b)
vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
(5)
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a)
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
b)
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c)
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d)
predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov,22) ktoré spotrebiteľ rozbalil,
e)
predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f)
lotérie a iné podobné hry.21)
(6)
Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.
§ 13
Ďalšie zmluvné podmienky
(1)
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
(2)
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
(3)
Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 14
Dozor nad dodržiavaním zákona a pokuty
(1)
Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú orgány dozoru podľa osobitných predpisov.23)
(2)
Orgán dozoru môže predávajúcemu uložiť pokutu do 100 000 Sk, ak porušil ustanovenia § 3, 6 a 11.
(3)
Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý orgán pokutu uložil.
(5)
Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť na náhradu škody.
(6)
Združenia spotrebiteľov24) a iné právnické osoby založené na ochranu spotrebiteľa sú oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho sprostredkovať riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácií podľa tohto zákona.
§ 15
Práva spotrebiteľa ustanovené týmto zákonom nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť.25)
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
2)
§ 2 ods. 1 písm. b), ods. 3 a § 27 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
4)
§ 91 a 92 Zákonníka práce.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení zákona č. 310/1999 Z. z.
9)
§ 663 až 720 Občianskeho zákonníka.Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.§ 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 13 až 44 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
12)
§ 26 a 27 a príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, § 3 až 19 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 5 až 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 9 až 13 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
19)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
22)
§ 47 až 49 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. v znení zákona č. 310/1999 Z. z.Zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
24)
§ 26 a 26a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.