10/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2000 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
ZÁKON
zo 16. decembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) druhý bod znie:
„2.
profesionálnu službu8) (ďalej len „profesionálny vojak").“.
2.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Tam, kde sa v tomto zákone používa pojem nadriadený vojak, rozumie sa tým aj vedúci zamestnanec,8a) ktorý vykonáva právomoc voči profesionálnym vojakom vyčleneným podľa § 24, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 9 ods. 3 Zákonníka práce.“.
3.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Služobný orgán je
a)
hlavný veliteľ ozbrojených síl,9)
b)
minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister"),
c)
profesionálny vojak alebo vedúci zamestnanec podľa § 3 ods. 2 v rozsahu vymedzenom hlavným veliteľom ozbrojených síl alebo ministrom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Článok 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky.“.
4.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3.
5.
V § 6 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
6.
V § 6 sa v novooznačenom odseku 6 slová „v odsekoch 5 a 6" nahrádzajú slovami „v odseku 5".
7.
V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
ku dňu prijatia dovŕšil vek 18 rokov, vykonal základnú službu alebo náhradnú službu a zložil vojenskú prísahu podľa osobitného predpisu,21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 5 a 56 Branného zákona.“.
8.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 28.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
9.
V § 10 sa v novooznačenom odseku 7 slová „(odsek 7)" nahrádzajú slovami „(odsek 6)".
10.
V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Do stáleho služobného pomeru služobný orgán prijme profesionálneho vojaka, ktorého dočasný služobný pomer ku dňu prijatia do stáleho služobného pomeru trval najmenej dva roky a umožnilo sa mu získať kvalifikačné predpoklady vzdelania.
(3)
Do stáleho služobného pomeru môže služobný orgán prijať profesionálneho vojaka, ktorého dočasný služobný pomer ku dňu prijatia do stáleho služobného pomeru trval najmenej tri roky, podľa záveru služobného hodnotenia je spôsobilý na výkon profesionálnej služby a prevezme záväzok na stály služobný pomer.“.
11.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Do stáleho služobného pomeru môže služobný orgán prijať aj občana, ktorého predchádzajúci služobný pomer v ozbrojených silách29a) trval najmenej tri roky, ak od jeho skončenia neuplynulo viac ako päť rokov a
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie,
b)
dosiahol vojenskú hodnosť požadovanú na výkon funkcie,
c)
podľa záverov posledného služobného hodnotenia je spôsobilý na výkon profesionálnej služby,
d)
prevezme záväzok na stály služobný pomer.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 3 Branného zákona.“.
12.
V § 13 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 32.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.
13.
V § 14 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
14.
V § 15 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
15.
V § 16 ods. 2 písm. c) sa slová „menej ako dva" nahrádzajú slovami „najviac tri".
16.
V § 17 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
17.
V § 17 novooznačený odsek 5 znie:
„(5)
Splnenie kvalifikačných predpokladov vzdelania alebo kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie podľa odseku 1 alebo 2 sa nevyžaduje od profesionálneho vojaka, ktorý má povolenú výnimku podľa § 13 ods. 6 alebo ods. 7.“.
18.
V § 18 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
19.
V § 18 novooznačený odsek 4 znie:
„(4)
Splnenie kvalifikačných predpokladov vzdelania alebo kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie podľa odseku 1 sa nevyžaduje od profesionálneho vojaka, ktorý má povolenú výnimku podľa § 13 ods. 6 alebo ods. 7.“.
20.
V § 19 ods. 6 sa za slová „sa nevzťahujú" vkladajú slová „na profesionálnych vojakov vyčlenených podľa § 23 a 24,".
21.
V § 19 ods. 6 sa odkaz 32 nahrádza odkazom 34a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
Napríklad článok 102 ods. 1 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky, zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 20 ods. 3 poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
§ 18a písm. b) a § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Deň odvolania profesionálneho vojaka z funkcie predchádza dňu realizácie personálneho opatrenia uvedeného v odseku 1.“.
24.
V § 21 sa vypúšťa odsek 4.
25.
V § 24 ods. 1 sa za slovom „zriaďovateľom" vypúšťa slovo „a" a na konci textu sa za slovom „ministerstvo" bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a okresných vojenských správ.".
26.
V § 24 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
27.
V § 25 ods. 1 písmeno s) znie:
„s)
starostu (primátora) obce alebo starostu mestskej časti, ak nejde o úväzkového starostu obce.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).
29.
V § 26 ods. 3 písm. b) sa slovo „dva" nahrádza slovom „tri".
30.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Spoločné ustanovenia
(1)
Na profesionálneho vojaka, ktorý je do funkcie vymenovaný, zvolený alebo ustanovený podľa osobitných predpisov,34a) sa ustanovenia § 13 ods. 1 až 6, § 14, 15, 17, 18 a 21 nevzťahujú.
(2)
Uplynutím volebného obdobia, vzdaním sa funkcie alebo odvolaním z funkcie, do ktorej je profesionálny vojak vymenovaný, zvolený alebo ustanovený podľa osobitných predpisov,34a) sa služobný pomer neskončí; profesionálny vojak sa ustanoví do funkcie podľa tohto zákona s výnimkou § 14.“.
31.
V § 32 ods. 1 písmená a), b) a d) znejú:
„a)
služobný orgán vydal rozhodnutie o nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať vojenskú službu,39b)
b)
zo zdravotných dôvodov nie je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu a nie je preňho iné vhodné zaradenie,
d)
splnil podmienky nároku na starobný dôchodok40) alebo na výsluhový dôchodok,40a) splnil záväzok na profesionálnu službu a požiadal o prepustenie zo služobného pomeru,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39b a 40a znejú:
„39b)
§ 16 Branného zákona.
40a)
Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.“.
32.
V § 32 ods. 2 písm. c) sa slovo „stálu" nahrádza slovom „profesionálnu".
33.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
O prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru rozhoduje služobný orgán. O prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru podľa § 32 ods. 1 a § 32 ods. 2 písm. a), d) a e) rozhodne služobný orgán do dvoch mesiacov odo dňa, keď dôvod na prepustenie zistil, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.“.
34.
§ 50 znie:
㤠50
(1)
Ak sa zistí, že právoplatný personálny rozkaz je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, minister personálny rozkaz zruší a rozhodne vo veci samej, alebo personálny rozkaz zruší a vráti späť na nové konanie, alebo personálny rozkaz zmení.
(2)
Ak sa zistí, že právoplatný personálny rozkaz vydaný ministrom je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, prezident Slovenskej republiky personálny rozkaz zruší a rozhodne vo veci samej, alebo personálny rozkaz zruší a vráti späť na nové konanie, alebo personálny rozkaz zmení.
(3)
Právoplatný personálny rozkaz možno zrušiť alebo zmeniť, alebo zrušiť a vrátiť späť na nové konanie do troch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.“.
35.
§ 52 vrátane nadpisu znie:
㤠52
Základná služba žiaka vojenskej strednej školy, študenta vojenskej vysokej školy alebo študenta vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl
(1)
Žiakovi vojenskej strednej školy, študentovi vojenskej vysokej školy alebo študentovi vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl, ak nevykonal základnú službu47a) už pred nástupom na štúdium, na prípravu alebo na výcvik, sa výkon základnej služby určí počas
a)
štvorročného štúdia na vojenskej strednej škole tak, aby sa jej výkon skončil najneskôr do konca školského roka, v ktorom má štúdium skončiť, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
pomaturitného štúdia a nadstavbového štúdia na vojenskej strednej škole odo dňa nástupu na štúdium, na prípravu alebo na výcvik,
c)
pomaturitnej prípravy na vojenskej vysokej škole odo dňa nástupu na pomaturitnú prípravu,
d)
vysokoškolského štúdia na vojenskej vysokej škole odo dňa nástupu na štúdium,
e)
štúdia, prípravy alebo výcviku v iných formách štúdia, prípravy alebo výcviku, ktoré trvajú najmenej jeden rok, odo dňa nástupu na štúdium, na prípravu alebo na výcvik.
(2)
Žiakovi vojenskej strednej školy podľa odseku 1 písm. a), ktorý do 30 kalendárnych dní pred skončením základnej služby nedovŕšil vek 18 rokov, sa výkon základnej služby určí tak, aby ju skončil počas 30 kalendárnych dní po dovŕšení veku 18 rokov.48)
(3)
Ak bol žiak vojenskej strednej školy, študent vojenskej vysokej školy alebo študent vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl vylúčený zo štúdia, z prípravy alebo z výcviku z dôvodov ním zavinených, alebo štúdium, prípravu alebo výcvik zanechal z dôvodov ním zavinených, alebo štúdium, prípravu alebo výcvik z takých dôvodov neskončil v termíne určenom študijným plánom alebo výcvikovým programom vojenskej strednej školy, vojenskej vysokej školy alebo vzdelávacím a výcvikovým zariadením ozbrojených síl, výkon základnej služby dokončí v určenom rozsahu47a) vo vojenskom útvare a nahradí náklady podľa ustanovenia § 71a.
(4)
Žiak vojenskej strednej školy, študent vojenskej vysokej školy alebo študent vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl po skončení štúdia, prípravy alebo výcviku je povinný zotrvať v služobnom pomere po čas, ktorý zodpovedá dvojnásobku dĺžky štúdia, najmenej však tri roky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a)
§ 19 ods. 1 Branného zákona.“.
36.
§ 64 znie:
㤠64
(1)
Povinná vojenská služba vojaka53a) sa skončí
a)
prepustením po uplynutí ustanovenej doby výkonu,53b)
b)
prepustením na základe rozhodnutia služobného orgánu o nespôsobilosti vykonávať vojenskú službu,53c)
c)
prepustením, ak bol odvedený alebo povolaný na jej výkon bez právneho dôvodu,
d)
úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Pred skončením povinnej vojenskej služby podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vojak podrobí lekárskemu vyšetreniu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 53a až 53c znejú:
„53a)
§ 18 ods. 2 písm. b) Branného zákona.
53b)
§ 19, 20 a 26 Branného zákona.
53c)
§ 16 Branného zákona.“.
37.
§ 67 a 68 znejú:
㤠67
(1)
Na výkon prípravnej služby53d) môže služobný orgán prijať občana na základe jeho písomnej žiadosti, ak spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru podľa § 8 ods. 1 s výnimkou písm. d).
(2)
O výkone prípravnej služby občana a o jeho zotrvaní v prípravnej službe a v služobnom pomere po dohodnutý čas uzavrú služobný orgán a občan, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca písomnú dohodu, ktorá obsahuje
a)
sídlo a názov vojenskej strednej školy alebo vojenskej vysokej školy,
b)
kvalifikačné predpoklady vzdelania, ktoré má občan štúdiom získať, alebo kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie, ktoré má spĺňať,
c)
záväzok občana zotrvať v prípravnej službe do úspešného skončenia štúdia, prípravy alebo výcviku,
d)
záväzok občana po úspešnom skončení štúdia, prípravy alebo výcviku nastúpiť do služobného pomeru a zotrvať v služobnom pomere po dohodnutý čas,
e)
záväzok občana nahradiť náklady vynaložené na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia, prípravy alebo výcviku, ak z dôvodov ním zavinených nesplní prevzatý záväzok zotrvať v prípravnej službe do úspešného skončenia štúdia, prípravy alebo výcviku, alebo nesplní prevzatý záväzok nastúpiť po úspešnom skončení štúdia, prípravy alebo výcviku do služobného pomeru, alebo nesplní prevzatý záväzok zotrvať po dohodnutý čas v služobnom pomere,
f)
najvyššiu sumu, ktorú občan nahradí ozbrojeným silám podľa písmena e).
(3)
Dohoda, ktorá nie je uzavretá podľa odseku 2, je neplatná.
(4)
Vojak prípravnej služby po skončení štúdia, prípravy alebo výcviku je povinný zotrvať v služobnom pomere po čas, ktorý zodpovedá dvojnásobku dĺžky štúdia, prípravy alebo výcviku, najmenej však tri roky.
§ 68
(1)
Prípravná služba vojaka prípravnej služby sa skončí, ak
a)
bol prijatý do dočasného služobného pomeru,
b)
bol vylúčený zo štúdia podľa osobitných predpisov,54)
c)
zanechal štúdium, prípravu alebo výcvik,
d)
neskončil štúdium, prípravu alebo výcvik v termíne určenom študijným plánom alebo výcvikovým programom vojenskej strednej školy alebo vojenskej vysokej školy,
e)
prerušil štúdium podľa osobitných predpisov,54)
f)
služobný orgán vydal rozhodnutie o nespôsobilosti vojaka prípravnej služby vykonávať vojenskú službu.39b)
(2)
Prípravná služba sa skončí aj úmrtím vojaka prípravnej služby alebo vyhlásením vojaka prípravnej služby za mŕtveho.
(3)
Prijatie občana na výkon prípravnej služby a skončenie prípravnej služby vyhlasuje služobný orgán personálnym rozkazom.«.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53d znie:
„53d)
§ 27 Branného zákona.“.
38.
§ 69 a 70 sa vypúšťajú.
39.
Tretia časť sa dopĺňa treťou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„TRETIA HLAVA
NÁHRADA NÁKLADOV
§ 71a
(1)
Žiak vojenskej strednej školy, študent vojenskej vysokej školy a študent vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl sú povinní nahradiť náklady vynaložené na ich materiálne a finančné zabezpečenie počas štúdia, prípravy alebo výcviku (ďalej len „náklady"), ak
a)
neprevezmú záväzok na prípravnú službu,
b)
skončia prípravnú službu z dôvodov uvedených v § 68 ods. 1 písm. b), c) alebo d),
c)
nevznikne služobný pomer z dôvodov nimi zavinených.
(2)
Za neplnoletého žiaka vojenskej strednej školy je povinný nahradiť náklady jeho zákonný zástupca.
(3)
Na náhradu nákladov pri nesplnení záväzku prevzatého žiakom vojenskej strednej školy, študentom vojenskej vysokej školy a študentom vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl alebo vojakom prípravnej služby na profesionálnu službu sa primerane použije ustanovenie odseku 6.
(4)
Vojak prípravnej služby, ktorý skončí prípravnú službu z dôvodov uvedených v § 68 ods. 1 písm. b), c) alebo d), alebo ak nevznikne služobný pomer z dôvodov ním zavinených, je povinný nahradiť náklady.
(5)
Profesionálny vojak, ktorý bude pred splnením prevzatého záväzku na profesionálnu službu prepustený zo služobného pomeru podľa § 32 ods. 1 písm. e), h) alebo i), alebo podľa § 32 ods. 2 písm. a), d) alebo e), alebo ktorého služobný pomer sa skončí podľa § 35, je povinný nahradiť náklady.
(6)
Ak profesionálny vojak splní záväzok zotrvať v služobnom pomere po dohodnutý čas len čiastočne, náhrada nákladov sa pomerne zníži.
(7)
Určenie sumy náhrady nákladov a ich pomerného zníženia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
40.
V § 78 odsek 2 znie:
„(2)
Ako disciplinárny priestupok sa podľa tohto zákona prerokuje aj konanie vojaka označené za priestupok v osobitných predpisoch.57)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 sa vypúšťa.
41.
V § 82 odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok vojaka prerokovaný podľa § 78 ods. 2 nemožno uložiť disciplinárny trest zákazu výkonu vojenskej služby.“.
42.
V § 92 odsek 1 znie:
„(1)
Odvolacím orgánom na účely tohto zákona je najbližší nadriadený služobný orgán toho nadriadeného vojaka alebo služobného orgánu, ktorý disciplinárny rozkaz vydal.“.
43.
V § 96 ods. 1 písmená b) a d) znejú:
„b)
Za vernosť ozbrojeným silám,
d)
Pamätná medaila ministra,“.
44.
V § 96 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vojenský Čestný odznak ozbrojených síl.“.
45.
V § 96 odsek 4 znie:
„(4)
Vojenskú medailu Za statočnosť udeľuje prezident Slovenskej republiky. Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám, vojenskú medailu Za službu v mierových misiách Armády Slovenskej republiky a Pamätnú medailu ministra udeľuje minister. Vojenský Čestný odznak ozbrojených síl udeľuje minister alebo ním splnomocnený služobný orgán.“.
46.
V § 99 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pre potreby ozbrojených síl je príslušný služobný orgán alebo ním poverený orgán oprávnený povyšovať aj vojakov v zálohe,60a) aj keď nevykonávajú zdokonaľovaciu službu, okrem § 2 a 97.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
§ 26 ods. 1 Branného zákona.“.
47.
V § 100 sa slová „má nárok na vymenovanie alebo na povýšenie" nahrádzajú slovami „sa vymenuje alebo povýši".
48.
V § 100 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie alebo bol do funkcie ustanovený podľa § 13 ods. 6 alebo ods. 7 a“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
49.
V § 103 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
vojaka dva mesiace,62a)“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
„62a)
§ 34 písm. a) Branného zákona.“.
50.
V § 105 ods. 1 sa slová „§ 100 písm. b)" nahrádzajú slovami „§ 100 písm. b) a c)".
51.
§ 106 znie:
㤠106
(1)
Vymenovanie, povýšenie profesionálneho vojaka do vojenskej hodnosti alebo prepožičanie vojenskej hodnosti profesionálnemu vojakovi vyhlasuje služobný orgán v personálnom rozkaze.
(2)
Povýšenie vojaka základnej služby, vojaka náhradnej služby, vojaka zdokonaľovacej služby alebo vojaka prípravnej služby vyhlasuje služobný orgán v písomnom vojenskom rozkaze.“.
52.
V § 107 ods. 1 sa slová „Armáde Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „ozbrojeným silám".
53.
V § 107 ods. 3 písm. a) sa odkaz 31 nahrádza odkazom 63a, ktorý znie:
„63a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii.“.
54.
V § 107 odsek 5 znie:
„(5)
Služobný orgán pri prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru môže v personálnom rozkaze o prepustení povoliť na žiadosť profesionálneho vojaka nosenie vojenskej rovnošaty po skončení služobného pomeru.“.
55.
V § 107 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Poberateľovi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov alebo účastníkovi boja proti fašizmu63b) alebo rehabilitovanému vojakovi63c) môže náčelník úradu vojenskej správy príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa povoliť nosenie vojenskej rovnošaty.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 63b a 63c znejú:
„63b)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.
63c)
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.
56.
V § 113 ods. 1 sa za slová „priestoru" vkladajú slová „a v čase vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore postihnutom mimoriadnou udalosťou alebo tam, kde je vyhlásená mimoriadna situácia,".
57.
§ 115 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
obdobie hodnotené ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov.64a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
„64a)
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
58.
V § 127 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
na nevyhnutne potrebný čas pri sprevádzaní zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnych služieb alebo do internátnej špeciálnej školy a späť,“.
59.
V § 141 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „stálom".
60.
V § 141 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
podmienky udeľovania študijného voľna s nárokom na služobný príjem,“.
61.
V § 142 sa za slovo „vojaka" vkladá čiarka a slová „o udeľovaní študijného voľna s nárokom na služobný príjem".
62.
V § 144 odsek 6 znie:
„(6)
Preventívna rehabilitácia sa neposkytne profesionálnemu vojakovi počas
a)
plynutia lehoty na prepustenie zo služobného pomeru,
b)
prerušenia výkonu funkcie,
c)
dočasného pozbavenia výkonu funkcie,
d)
prerušenia výkonu profesionálnej služby,
e)
zaradenia do personálnej zálohy,
f)
kalendárneho roka, v ktorom sa mu poskytla kúpeľná starostlivosť.“.
63.
V § 144 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa preventívna rehabilitácia profesionálnemu vojakovi poskytla pred vznikom dôvodov uvedených v odseku 6, preventívna rehabilitácia sa zruší.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
64.
§ 182 znie:
㤠182
(1)
Tam, kde sa v tomto zákone používa pojem ministerstvo, rozumie sa tým aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky76) a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.77)
(2)
Tam, kde sa v tomto zákone vymedzuje právomoc ministra, rozumie sa tým aj právomoc ministra vnútra Slovenskej republiky a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky s výnimkou právomoci udeľovať vojenskú medailu Za službu v mierových misiách Armády Slovenskej republiky.“.
65.
§ 187 znie:
㤠187
(1)
Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý bol ustanovený do funkcie pred 1. januárom 1998 a na jej výkon nespĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania alebo kvalifikačné požiadavky a tie do 31. decembra 2007 nezíska alebo si nezačne zvyšovať kvalifikáciu na ich získanie, alebo v tejto lehote riadne nepokračuje vo zvyšovaní kvalifikácie alebo nebude do 31. decembra 2007 ustanovený do primeranej funkcie, sa skončí podľa § 32 ods. 1 písm. h).
(2)
Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý bol ustanovený do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou pre vyššieho práporčíka alebo vyššieho dôstojníka pred 1. januárom 1998 a nesplní do 31. decembra 2007 podmienky ustanovené v § 100, alebo v tejto lehote nesplní podmienky na povýšenie do vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu, do ktorej bol ustanovený, alebo do 31. decembra 2007 nebude ustanovený do primeranej funkcie, sa skončí podľa § 32 ods. 1 písm. h).
(3)
Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorý bol ustanovený pred 1. januárom 1998 do funkcie s plánovanou nižšou vojenskou hodnosťou, než dosiahol, a nebude ustanovený do 31. decembra 2007 do primeranej funkcie, sa skončí podľa § 32 ods. 2 písm. c).
(4)
Ak profesionálny vojak vo vojenskej hodnosti nižšieho práporčíka alebo vyššieho práporčíka, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 alebo 2, splní podmienku výsluhy vo vojenskej hodnosti (§ 98 ods. 1), a ak na funkciu, do ktorej je ustanovený, nie je plánovaná rovnaká alebo nižšia vojenská hodnosť, než profesionálny vojak dosiahol, povýši sa do vyšších vojenských hodností, najviac však do hodnosti nadrotmajstra, aj keď nespĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie; do vyšších práporčíckych vojenských hodností sa profesionálny vojak povýši, len ak spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania.
(5)
Ak profesionálny vojak vo vojenskej hodnosti nižšieho dôstojníka alebo vyššieho dôstojníka, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 alebo 2, splní podmienku výsluhy vo vojenskej hodnosti (§ 98 ods. 1), a ak na funkciu, do ktorej je ustanovený, nie je plánovaná rovnaká alebo nižšia vojenská hodnosť, než profesionálny vojak dosiahol, povýši sa do vyšších vojenských hodností, najviac však do hodnosti kapitána, aj keď nespĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie; do vyšších dôstojníckych vojenských hodností sa profesionálny vojak povýši, len ak spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania.
(6)
Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 alebo 2, môže služobný orgán výnimočne ustanoviť do funkcie rovnakej úrovne alebo do nižšej funkcie do 31. decembra 2007, ak jeho zotrvanie v služobnom pomere je v záujme ozbrojených síl.
(7)
Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie odseku 3, môže služobný orgán výnimočne ustanoviť do funkcie, na ktorú spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné požiadavky, do 31. decembra 2007, ak jeho zotrvanie v služobnom pomere je v záujme ozbrojených síl; ustanovenie § 15 ods. 1 sa nepoužije.
(8)
Na profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie podľa odseku 6 alebo 7 sa aj po ustanovení do funkcie vzťahujú ustanovenia odsekov 1, 2 alebo 3.
(9)
Ustanovenia odsekov 6, 7 a 8 sa vzťahujú aj na profesionálnu vojačku, ktorá bola odvolaná z funkcie z dôvodu poskytnutia ďalšej materskej dovolenky pred 1. januárom 1998, ak spĺňala podmienky uvedené v odsekoch 1, 2 alebo 3 vo funkcii, do ktorej bola ustanovená pred odvolaním z funkcie.
(10)
Záväzky prevzaté profesionálnym vojakom pred 1. januárom 1998 zostávajú nedotknuté. Pri určovaní náhrady škody alebo náhrady nákladov za nesplnenie záväzkov prevzatých pred 1. januárom 1998 sa postupuje podľa právnych predpisov platných v čase prevzatia záväzku.“.
66.
Za § 187 sa vkladá § 187a, ktorý znie:
㤠187a
(1)
Profesionálneho vojaka, ktorému sa umožnilo zvýšiť kvalifikáciu podľa § 141 ods. 1, možno počas úspešného zvyšovania kvalifikácie do 31. decembra 2007 ustanoviť do vyššej funkcie, na ktorú sú plánované kvalifikačné predpoklady vzdelania, ktoré má zvýšením kvalifikácie získať, alebo kvalifikačné požiadavky, ktoré má na výkon funkcie splniť. Vymenovanie do vyššej vojenskej hodnosti alebo povýšenie profesionálneho vojaka sa uskutoční až po úspešnom skončení zvýšenia kvalifikácie.
(2)
Služobný pomer profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie podľa odseku 1, ktorý nedokončí zvyšovanie kvalifikácie v termíne určenom na získanie kvalifikačných predpokladov vzdelania alebo kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcie a nebude ustanovený do funkcie, na ktorú spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné požiadavky na jej výkon, sa skončí podľa § 32 ods. 1 písm. h).“.
67.
§ 189 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3.
§ 1 až 21, § 27 a 28 vyhlášky Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.