1/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.01.2000 do 28.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. decembra 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je rezerva na životné poistenie vypočítaná pre jednotlivú zmluvu podľa odsekov 1 až 3 nižšia ako záväzok na výplatu sumy pre prípad predčasného vypovedania poistnej zmluvy podľa všeobecných poistných podmienok a podľa poistnej zmluvy v čase výpočtu rezervy, rezerva sa tvorí najmenej do výšky tohto záväzku.“.
2.
V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely tejto vyhlášky sa pri určovaní
a)
hodnoty cenných papierov uvedených v odseku 2 písm. a) a b) postupuje podľa osobitného zákona,7)
b)
hodnoty nehnuteľností podľa odseku 2 písm. c) použije znalecký posudok nie starší ako dva roky.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 6a zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Brigita Schmögnerová v. r.