c97-r1/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 199/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov
1.
V článku I v bode 20 majú byť namiesto slov „V § 21“ správne uvedené slová „V § 20“.
2.
V článku I v bode 24 majú byť namiesto slov „Cvičné vozidlo uvedené“ správne uvedené slová „Cvičné vozidlo staršie, ako je uvedené“.