c63-r1/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačových chýb
1.
V oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 103/1999 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o leteckej doprave v článku 19 v poslednej vete majú byť namiesto slov „15. decembra 1999“ správne uvedené slová „15. decembra 1998“.
2.
V oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 96/1999 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa v bode 11 v poslednom riadku má byť namiesto slova „zamestnancov“ správne uvedené slovo „zamestnávateľov“.