99/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 29. apríla 1999,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 sa VI. časť dopĺňa bodom 8, ktorý znie:
„8.
Letisko Nitra
Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Šurany – Radava – Podhájska – Beša – Veľký Ďur – Kalná nad Hronom – Volkovce – Zlaté Moravce – Topoľčianky – Lovce – Kovárce – Ludanice – Dolné Trhovište – Pastuchov – Zemianske Sady – Šoporňa – Šaľa – Selice.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Brigita Schmögnerová v. r.