96/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 31. marca 1999 do 28. apríla 1999 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 4. marca 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, Lekárskym odborovým združením
a
Asociáciou nemocníc Slovenska.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretá 11. marca 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 16. marca 1999 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Zväzom výrobcov vína na Slovensku.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 30. marca 1999 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.
5.
Dodatok č. 2 zo dňa 5. februára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1999 uzavretej 3. marca 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením strojárskych podnikov Slovenska.
6.
Dodatok č. 1 zo dňa 13. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku uzavretej 31. marca 1998 medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
7.
Dodatok č. 2 zo dňa 15. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 21. januára 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením zamestnávateľov SOU a SPV.
8.
Dodatok č. 1 zo dňa 25. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2001 uzavretej 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.
9.
Dodatok č. 3 zo dňa 29. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1998 uzavretej 17. júna 1997 medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
10.
Dodatok č. 3 zo dňa 29. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996 – 2000 uzavretej 26. marca 1996 medzi Zväzom bánk a poisťovní
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.
11.
Dodatok č. 3 zo dňa 30. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1999 uzavretej 12. marca 1997 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií
a
Zväzom zamestnancov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.