93/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1999 do 31.05.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 18. februára 1999
o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 a 5, § 25 ods. 7, § 26 ods. 5, § 29 ods. 5, § 30 ods. 1 a § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Chránené rastliny
§ 1
Podrobnosti o podmienkach ochrany chránených rastlín
(1)
Zoznam a stupeň ohrozenia chránených rastlín, ktorých druhy alebo poddruhy sa vyskytujú trvalo vo voľnej prírode na území Slovenskej republiky (ďalej len „pôvodné druhy chránených rastlín“), sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam druhov rastlín chránených medzinárodnými dohovormi je uvedený
b)
v prílohe č. 3 časti A, ktorá obsahuje prílohu č. I Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť2) (ďalej len „Bernský dohovor“).
(3)
Ochrana chránených rastlín zahŕňa
a)
ochranu živých jedincov vrátane krížencov a ich vývinových štádií v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 2,
b)
ochranu odumretých jedincov vrátane krížencov, ich nadzemných a podzemných častí, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby úžitkových umeleckých predmetov alebo destilátov,
c)
ochranu ich prirodzených a umelých stanovíšť,
d)
ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,3)
e)
sledovanie rozširovania druhov a poddruhov ohrozujúcich pôvodné ekosystémy, ktoré sa na svojom terajšom mieste výskytu vysadili umelo alebo sa tam dostali invázne, a v prípade ich nežiaduceho rozšírenia ich odstránenie,
f)
iné opatrenia ochrany a starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a znovunavrátenie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.
(4)
Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.
(5)
Odôvodnenými prípadmi na povolenie výnimky zo zákazu4) pre pôvodné druhy chránených rastlín z voľnej prírody je
a)
ich ochrana,
b)
výskum ich populácie alebo
c)
obnova ich populácie.
(6)
Pri kriticky ohrozených pôvodných druhoch chránených rastlín uvedených v prílohe č. 1 môže byť výnimka povolená za podmienok uvedených podľa odseku 5 botanickým záhradám, arborétam, výskumným pracoviskám alebo tomu, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu.5)
(7)
Za zásahy, v ktorých dôsledku môže dôjsť k zmene hydrologických pôdnych pomerov, sa považuje odvodňovanie, zavlažovanie, zásahy do vodných tokov, manipulácia s výškou vodnej hladiny, zachytávanie prameňov a zavodňovanie.
(8)
Za zásahy do pôdneho povrchu sa považujú všetky rozrušenia drnu, pôdneho horizontu, vypaľovanie a odstraňovanie lesnej hrabanky.
(9)
Za zásahy meniace chemické vlastnosti prostredia sa považuje hnojenie organickými a priemyselnými hnojivami a používanie akýchkoľvek chemických prípravkov, ak nejde o zásah, ktorý zabezpečí podmienky existencie chránených rastlín a ich biotopov.
(10)
Za chránené rastliny vypestované v kultúrach získaných povoleným spôsobom sa považujú chránené rastliny, ktoré vznikli rozmnožením v prostredí vytvorenom alebo upravenom človekom a pod jeho kontrolou zo semien, klíčencov, výbežkov, poplazov, odrezkov, z kalusových alebo iných rastlinných pletív, spór alebo iných rastlinných diaspór a ktorých pestovateľský základ je preukázaný
a)
súhlasom na pestovanie chránených rastlín,6)
b)
povolením na vývoz7)alebo
c)
potvrdením príslušného orgánu v štáte vývozu,8) že exemplár9) bol vypestovaný v kultúre.
(11)
Potvrdenie podľa odseku 10 písm. c) obsahuje najmä vedecké meno chránenej rastliny, počet jedincov, vyhlásenie o vypestovaní chránenej rastliny v kultúre, odtlačok pečiatky výkonného orgánu v štáte vývozu.
(12)
Pôvod rastliny vypestovanej v kultúre preukazuje vlastník alebo držiteľ takejto rastliny.
§ 2
Botanické záhrady a arboréta
(1)
Botanické záhrady a arboréta sú zariadenia, ktoré
a)
sa špecializujú na pestovanie vybraných druhov ohrozených, zriedkavých, vzácnych alebo inak významných chránených rastlín so zameraním na
1.
štúdium biologických vlastností a nárokov druhov s využitím výsledkov štúdií pri ochrane ich populácií v prírodnom prostredí,
2.
štúdium možností návratu pestovanej populácie do prírodného prostredia,
3.
tvorbu genofondových zbierok chránených rastlín,
4.
uchovanie existujúcich druhov v umelých podmienkach v prípade ich vyhynutia alebo vyhubenia v prírodnom prostredí,
b)
získavajú semená a rastlinný materiál chránených rastlín,
c)
sa starajú o zhabané, prepadnuté a zaistené živé jedince chránených rastlín,10)
d)
realizujú vzdelávanie a výchovu obyvateľstva so zameraním na ochranu chránených rastlín,
e)
zamestnávajú aspoň jednu osobu s vysokoškolským vzdelaním príslušného odborného zamerania, ktorá má najmenej päťročnú prax v pestovaní príslušnej skupiny rastlín, a
f)
vlastnia alebo držia rastliny získané podľa zákona, tejto vyhlášky a medzinárodných dohovorov.
(2)
Botanické záhrady a arboréta poskytujú odbornú pomoc okresnému úradu11) a iným orgánom štátnej správy.
Chránené živočíchy
§ 3
Podrobnosti o podmienkach ochrany chránených živočíchov
(1)
Zoznam a stupeň ohrozenia chránených živočíchov, ktorých druhy alebo poddruhy sa vyskytujú trvalo vo voľnej prírode na území Slovenskej republiky (ďalej len „pôvodné druhy chránených živočíchov“), sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Zoznam druhov živočíchov chránených medzinárodnými dohovormi je uvedený
b)
v prílohe č. 3 častiach B a C, ktoré obsahujú prílohy č. II a III Bernského dohovoru,
(3)
Ochrana chránených živočíchov zahŕňa
a)
ochranu živých jedincov vrátane krížencov a ich vývinových štádií v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 4,
b)
ochranu uhynutých a preparovaných jedincov vrátane krížencov,
c)
ochranu ich prirodzených a umelých stanovíšť, najmä miest ich reprodukcie, vývinu, získavania potravy, nocovísk, zimovísk, migračných zastávok, migračných koridorov,
d)
ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,
e)
sledovanie rozširovania druhov a poddruhov ohrozujúcich pôvodné ekosystémy, ktoré sa na svojom terajšom mieste výskytu vysadili umelo alebo sa tam dostali invázne, a v prípade ich nežiaduceho rozšírenia ich odstránenie,
f)
iné opatrenia ochrany a starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, znovunavrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.
(4)
Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v životaschopných populáciách na miestach výskytu a v ich bezprostrednom okolí. Za bezprostredné okolie živočícha sa považuje taký priestor, ktorý vytvára základné podmienky na jeho existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby živočích na takýto zásah nereagoval.
(5)
Odôvodnenými prípadmi na povolenie výnimky zo zákazu13) pre pôvodné druhy chránených živočíchov z voľnej prírody je
a)
ich ochrana,
b)
výskum ich populácie,
c)
obnova ich populácie alebo
d)
ohrozenie zdravia, života človeka alebo hrozba vzniku škody na majetku.
(6)
Pri kriticky ohrozených pôvodných druhoch chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 4 môže byť výnimka povolená za podmienok uvedených v odseku 5 zoologickým záhradám, výskumným pracoviskám alebo tomu, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu podľa osobitného predpisu.14)
(7)
Živé jedince chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 6 možno držať v ľudskej opatere, ak sú nezameniteľne označené podľa § 11.
(8)
V záujme únosnej početnosti populácie druhov chránených živočíchov možno uskutočniť regulačné zásahy do početnosti ich populácie mimo dôb ochrany uvedených v prílohe č. 7.
(9)
Predaj, darovanie, výmena, nájom a požičanie veľmi ohrozených a kriticky ohrozených pôvodných druhov chránených živočíchov možno uskutočniť len so živočíchmi, ktoré vznikli oplodnením v prostredí vytvorenom alebo upravenom človekom a pod jeho kontrolou a ktoré pochádzajú najmenej z druhej generácie rozmnoženej človekom bez doplnenia genetického materiálu z voľnej prírody (ďalej len „chránený živočích odchovaný v zajatí“). Obmedzenie sa nevzťahuje na zariadenia uvedené v § 4 okrem zoologického kútika, na výskumné pracoviská, na toho, kto ich použije na plnenie úloh vyplývajúcich zo schváleného programu záchrany chráneného druhu, ani na toho, komu bol zrušený súhlas na chov.6)
(10)
Ak dôjde k trvalému poškodeniu chráneného živočícha, postupuje sa podľa osobitného predpisu.15)
§ 4
Zoologické záhrady, iné chovné zariadenia a záchytné strediská
(1)
Zoologické záhrady, chovné stanice, rehabilitačné stanice, zoologické kútiky a záchytné strediská sa zriaďujú na účel záchrany druhovej diverzity, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov.
(2)
Zoologické záhrady sú zariadenia zamerané na držbu a chov živočíchov, ktoré
a)
realizujú záchranný chov chránených živočíchov so zameraním na tvorbu genofondovej rezervy,
b)
uskutočňujú vedeckovýskumnú prácu s využitím poznatkov na chov a rozmnožovanie chránených živočíchov,
c)
sa starajú o zhabané, prepadnuté a zaistené živé jedince chránených živočíchov (ďalej len „zhabané živočíchy“),10)
d)
plnia úlohu chovnej stanice,
e)
chovajú živočíchy pre potreby vzdelávania a výchovy obyvateľstva,
f)
majú chovné priestory,16) najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
g)
majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,17)
h)
sa špecializujú na chov určitých skupín živočíchov, napríklad špecializácia podľa systematických skupín živočíchov alebo zoogeografického kritéria,
i)
zamestnávajú aspoň jednu osobu s vysokoškolským vzdelaním príslušného odboru, ktorá má najmenej päťročnú prax v chove príslušnej skupiny živočíchov,
j)
vlastnia alebo držia živočíchy získané podľa zákona, tejto vyhlášky a medzinárodných dohovorov.
(3)
Zoologické záhrady poskytujú odbornú pomoc okresnému úradu a iným orgánom štátnej správy.
(4)
Chovné stanice sú zariadenia, ktoré
a)
slúžia na krátkodobé umiestnenie počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie a na zabezpečenie prvotného veterinárneho ošetrenia chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov, ktoré sú neschopné samostatného života v prírodnom prostredí,
b)
majú chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
c)
majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,
d)
zamestnávajú aspoň jednu osobu so stredoškolským vzdelaním príslušného odboru.
(5)
Po prvotnom veterinárnom ošetrení sa živočíchy umiestnené v chovnej stanici, ktoré sú schopné samostatného života, navrátia do prírodného prostredia a tie, ktoré sú dočasne alebo trvalo neschopné samostatného života, sa premiestnia do rehabilitačnej stanice.
(6)
Rehabilitačné stanice sú zariadenia, ktoré
a)
sú určené na umiestnenie živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu rehabilitáciu a prípravu na návrat do prírodného prostredia,
b)
majú chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
c)
majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,
d)
zamestnávajú aspoň jednu osobu s najmenej päťročnou praxou v chove príslušnej skupiny živočíchov.
(7)
Po skončení rehabilitácie sa zabezpečí návrat živočícha do prírodného prostredia.
(8)
Zoologické kútiky sú zariadenia, ktoré
a)
sa zriaďujú pri výchovnovzdelávacích zariadeniach na chov živočíchov na výchovné účely,
b)
majú chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám daného druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
c)
majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,
d)
zamestnávajú aspoň jednu osobu s najmenej päťročnou praxou v chove príslušnej skupiny živočíchov.
(9)
Záchytné strediská sú zariadenia určené na umiestnenie zhabaných živočíchov. Záchytné strediská sa určia po dohode s ich vlastníkom.18)
(10)
Funkciu záchytného strediska môže plniť zariadenie, ktoré
a)
zamestnáva aspoň jednu osobu so stredoškolským vzdelaním príslušného odboru, ktorá má najmenej päťročnú prax v chove príslušnej skupiny živočíchov,
b)
má chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
c)
má orgánom veterinárnej starostlivosti odsúhlasené vhodné podmienky na karanténu a následný chov živočíchov.
Evidencia chránených rastlín a chránených živočíchov
§ 5
Obsah evidencie
(1)
Evidenciu o chránených rastlinách, o ich vlastníctve, držbe, spracúvaní alebo o inom nakladaní (ďalej len „evidencia o chránených rastlinách“) tvorí
a)
evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“), do ktorého sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8,
b)
písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia chránených rastlín; obsahuje najmä určenie subjektu, od ktorého bola chránená rastlina získaná (meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby), vedecké meno, počet získaných jedincov chránenej rastliny a dátum ich získania.
(2)
Evidenciu o chránených rastlinách podľa odseku 1 písm. a) vedie ten, komu bol vydaný
a)
súhlas na pestovanie chránených rastlín,
b)
súhlas na vlastníctvo, držbu, spracúvanie a iné nakladanie so živými chránenými rastlinami uvedenými v prílohe č. 1, ktorý ich drží na obchodné účely,
c)
súhlas na vlastníctvo, držbu, spracúvanie a iné nakladanie so živými exemplármi rastlín označenými číslicou I v prílohe č. 2 časti A, ktorý ich drží na obchodné účely.
(3)
Evidenciu o chránených rastlinách podľa odseku 1 písm. b) vedú ostatní vlastníci alebo držitelia chránených rastlín.
(4)
Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu o chránených rastlinách podľa osobitného predpisu.19)
(5)
Botanické záhrady, arboréta, vysoké školy s prírodovedným zameraním, Slovenská akadémia vied a ďalšie vedecké pracoviská, ktoré vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť, každoročne najneskôr do konca marca nasledujúceho roka odovzdajú príslušnému okresnému úradu zoznam pestovaných a držaných chránených rastlín, ktorý obsahuje najmä názov výskumnej úlohy, v ktorej rámci sa zber jedincov chránených rastlín uskutočnil, meno riešiteľa výskumnej úlohy, zoznam druhov chránených rastlín, počet jedincov, lokalitu, kde boli zbierané, zoznam inak nadobudnutých chránených rastlín.
§ 6
Evidenčný zoznam
(1)
Evidenčný zoznam sa vedie osobitne pre každý rod chránených rastlín. Evidenčný zoznam je verejnou listinou.
(2)
Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a opatrí odtlačkom pečiatky okresného úradu.
(3)
Jedince chránených rastlín sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.
(4)
Jedince chránených rastlín sa vyraďujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.
(5)
Evidenčný zoznam sa predkladá každoročne najneskôr do konca januára okresnému úradu na overenie a potvrdenie evidencie za predchádzajúci rok.
§ 7
Obsah evidencie
(1)
Evidenciu o chránených živočíchoch, o ich vlastníctve, držbe, spracúvaní alebo o inom nakladaní (ďalej len „evidencia o chránených živočíchoch“) tvorí
a)
druhová karta chráneného živočícha, jeho vývinových štádií a preparovaných jedincov (ďalej len „druhová karta“), do ktorej sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9,
b)
preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz“), do ktorého sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10,
c)
kniha chovu a držby chráneného druhu živočícha (ďalej len „kniha chovu“),
d)
nezameniteľné označenie.
(2)
Druhová karta, preukaz a kniha chovu sú verejnými listinami.
(3)
Evidencia o chránených živočíchoch podľa odseku 1 písm. a) sa vedie pre
a)
živé a uhynuté cicavce, vtáky, plazy a ich vývinové štádiá uvedené v prílohe č. 4,
b)
živé a uhynuté cicavce, vtáky a plazy uvedené v prílohe č. 2 časti B okrem druhov, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky a sú uvedené v prílohe č. 11,
c)
živé a uhynuté cicavce, vtáky a plazy uvedené v prílohe č. 3 častiach B a C a v prílohe č. 5.
(4)
Evidencia o chránených živočíchoch podľa odseku 1 písm. b) sa vedie pre
a)
živé a uhynuté cicavce, vtáky a plazy uvedené v prílohe č. 4,
b)
živé a uhynuté cicavce, vtáky a plazy uvedené v prílohe č. 2 časti B okrem druhov, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky a sú uvedené v prílohe č. 11,
c)
živé a uhynuté cicavce, vtáky a plazy uvedené v prílohe č. 3 častiach B a C a v prílohe č. 5.
(5)
Evidencia o chránených živočíchoch podľa odseku 1 písm. c) sa vedie pre
a)
živé a uhynuté bezstavovce, ryby a obojživelníky a ich vývinové štádiá uvedené v prílohe č. 4,
b)
živé a uhynuté bezstavovce, ryby a obojživelníky uvedené v prílohe č. 2 časti B,
c)
živé a uhynuté bezstavovce, ryby a obojživelníky uvedené v prílohe č. 3 častiach B a C a v prílohe č. 5.
(6)
Evidencia o chránených živočíchoch podľa odseku 1 písm. d) sa vedie pre živé jedince chránených druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 6.
(7)
Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu o chránených živočíchoch podľa osobitného predpisu.19)
(8)
Vysoké školy s prírodovedným zameraním, Slovenská akadémia vied a ďalšie vedecké pracoviská, ktoré vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť, každoročne najneskôr do konca marca nasledujúceho roka odovzdajú okresnému úradu zoznam chovaných a držaných chránených živočíchov, ktorý obsahuje najmä názov výskumnej úlohy, v ktorej rámci sa odchyt jedincov chránených živočíchov uskutočnil, meno riešiteľa výskumnej úlohy, zoznam druhov chránených živočíchov, počet jedincov, lokalitu, kde boli odchytené, zoznam inak nadobudnutých chránených živočíchov.
§ 8
Druhová karta
(1)
Do druhovej karty sa zapisujú jedince chránených živočíchov v deň ich nadobudnutia, narodenia alebo vyliahnutia.
(2)
Jedinec chráneného živočícha sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia; v prípade úhynu sa jedinec chráneného živočícha vyradí z evidencie, ak sa neponecháva ako dermoplastický preparát.
(3)
Evidencia jedincov chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie na druhových kartách označených v záhlaví slovom „obchod“ oddelene od druhových kariet jedincov chránených živočíchov určených na iné účely.
(4)
Každá zmena v druhovej karte sa oznamuje okresnému úradu písomne doručením kópie druhovej karty s vyznačenou zmenou alebo osobitného listu bezodkladne po zmene.
(5)
Zmeny v druhových kartách označených v záhlaví slovom „obchod“ sa oznamujú okresnému úradu štvrťročne doručením kópií aktualizovaných druhových kariet.
§ 9
Preukaz
(1)
Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého jedinca chráneného živočícha len jedenkrát; jeho overenie a potvrdenie na okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ. Pri každom prevode chráneného živočícha sa odovzdáva spolu s ním aj originál preukazu. Pri vývoze chránených živočíchov zo Slovenskej republiky sa preukaz odovzdáva na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) okrem krátkodobého vývozu do troch mesiacov.
(2)
Preukaz sa vystavuje len na konečné vývinové štádium jedinca chráneného živočícha. Preukaz sa nevystavuje na živočíchy, ktoré sú v krátkodobej rehabilitácii v chovnej stanici, rehabilitačnej stanici a zoologickej záhrade.
(3)
V prípade úhynu jedinca chráneného živočícha, ktorého si
a)
držiteľ chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie pôvodu jedinca,
b)
držiteľ nechce ponechať ako dermoplastický preparát, originál preukazu sa odovzdá okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.
(4)
V prípade straty alebo krádeže jedinca chráneného živočícha sa originál preukazu bezodkladne doručí okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.
§ 10
Kniha chovu
(1)
Pre každý druh chovaného živočícha sa vedie kniha chovu, z ktorej nemožno vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a opatrené odtlačkom pečiatky okresného úradu.
(2)
Evidencia jedincov chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu jedincov chránených druhov určených na iné účely.
(3)
Do knihy chovu sa zapisuje
a)
novonadobudnutý jedinec chráneného živočícha v deň jeho nadobudnutia,
b)
každá zmena v stave chovaných chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a počtu alebo hmotnosti,
c)
predaj, dar, výmena a zapožičanie v deň ich uskutočnenia s uvedením dátumu, počtu vyradených jedincov, registračného čísla nového držiteľa, mena a priezviska (názvu), trvalého pobytu (sídla, miesta podnikania) nového držiteľa,
d)
dátum a počet (hmotnosť) jedincov v deň úhynu,
e)
údaj o pôvode chráneného živočícha,
f)
iný údaj o chove.
(4)
Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj o tom, či chránený živočích
a)
pochádza z voľnej prírody (W),
b)
je z prvej generácie narodený alebo vyliahnutý v zajatí (F),
c)
je odchovaný v zajatí (C),
d)
je zhabaným živočíchom (I),
e)
je s neznámym pôvodom (U),
f)
je označený číslicou I v prílohe č. 2 časti B, ktorý je chovaný na obchodné účely v chovných zariadeniach zaregistrovaných na medzinárodnom sekretariáte Washingtonského dohovoru (D),
g)
bol získaný z kontrolovaného prostredia v prírode (R).
(5)
Prílohou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob získania chránených živočíchov, najmä doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o výmene, zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny. Doklad musí obsahovať najmä určenie subjektu, od ktorého bol chránený živočích získaný (meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby), počet získaných jedincov, ich pôvod a dátum ich získania.
(6)
Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzavrie k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesie základná chovná skupina (počet/hmotnosť), pomer pohlaví, počet/hmotnosť všetkých vývinových štádií, nedospelých jedincov, počet preparovaných jedincov a pôvod držaných jedincov.
(7)
Kniha chovu sa predloží každoročne okresnému úradu najneskôr do konca januára na overenie a potvrdenie vedenia evidencie za predchádzajúci rok.
§ 11
Nezameniteľné označenie
(1)
Za nezameniteľné označenie živých jedincov chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 6 sa považuje
a)
výsledok DNA testu, ktorým sa preukazuje identita jedinca, rodičovstvo a dosiahnutá generácia pri
1.
veľmi ohrozených a kriticky ohrozených pôvodných druhoch dravcov (Falconiformes) a sov (Strigiformes) okrem ich krátkodobej rehabilitácie v chovnej a rehabilitačnej stanici,
2.
veľmi ohrozených a kriticky ohrozených ostatných druhoch vtákov a cicavcov uvedených v prílohe č. 4, ak sa využívajú na reprodukciu,
3.
vtákov a cicavcov označených číslicou I v prílohe č. 2 časti B okrem kakarikiho červenočelého (Cyanoramphus novaezelandiae), ak sa využívajú na reprodukciu, a
b)
nedeliteľný, nesnímateľný krúžok umiestnený na nohe, ktorý sa nemôže sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného živočícha; vzor krúžku je uvedený v prílohe č. 12,
c)
deliteľný plombovateľný krúžok umiestnený na nohe; vzor krúžku je uvedený v prílohe č. 12,
d)
injekčný transpondér (tzv. mikročip) pre elektronickú identifikáciu živých živočíchov určený okresným úradom, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo inou špeciálne školenou osobou; trvalosť zavedenia transpondéru je potrebné skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu transpondéru spolu s identifikačným kódom písomne potvrdí veterinárny lekár alebo iná špeciálne školená osoba alebo
e)
iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom, pokiaľ by podľa jeho stanoviska označenie podľa písmen b) až d) nebolo vhodné.
(2)
Nezameniteľné označenie sa nevykonáva na
a)
mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,
b)
vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú na hniezde alebo v starostlivosti rodičov, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,
c)
vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa.
Dovoz, vývoz, opätovný vývoz a obchodovanie s exemplármi
§ 12
Podrobnosti o dovoze exemplárov chránených Washingtonským dohovorom
(1)
Dovoz exemplárov9) možno uskutočniť, ak
a)
sa živé exempláre označené číslicou I v prílohe č. 2 použijú na
1.
pestovanie alebo chov na ochranu daného druhu v rámci programov záchrany chránených druhov,
2.
výskum alebo vzdelávanie zamerané na zachovanie alebo ochranu daného druhu alebo
3.
iné neobchodné účely,
b)
dovoz exemplára označený číslicou I v prílohe č. 2 neohrozí prežitie dotknutého druhu,
c)
príjemca živého exemplára má podmienky na jeho umiestnenie a na starostlivosť oň,
d)
na exemplár označený číslicou I (chránený živočích odchovaný v zajatí), číslicami II a III v prílohe č. 2 pri dovoze uskutočňovanom zo štátu, ktorý tento exemplár zaradil medzi druhy takto označené, bolo udelené povolenie na vývoz alebo potvrdenie o opätovnom vývoze v štáte vývozu,
e)
na exemplár označený číslicou III v prílohe č. 2 bolo vydané podľa Washingtonského dohovoru potvrdenie o jeho pôvode, ak sa dovoz uskutočňuje zo štátu, ktorý tento exemplár nezaradil medzi druhy takto označené,
f)
sa preprava exemplárov vykonáva cez vybrané colné priechody,20)
g)
ministerstvo po konzultácii s vedeckým orgánom21) vyhlási, že neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré bránia dovozu.
(2)
Pri dovoze exemplárov označených číslicou I v prílohe č. 2 časti B, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí na obchodné účely v chovných zariadeniach zaregistrovaných na medzinárodnom sekretariáte Washingtonského dohovoru, sa postupuje tak, akoby to boli exempláre druhov označených číslicou II v prílohe č. 2 časti B.
(3)
Podľa odsekov 1 a 2 sa nepostupuje, ak bol exemplár získaný pred tým, ako sa naň začal vzťahovať Washingtonský dohovor.
§ 13
Podrobnosti o vývoze exemplárov chránených Washingtonským dohovorom
(1)
Vývoz exemplárov možno uskutočniť, ak
a)
exemplár nebol získaný v rozpore so zákonom, s touto vyhláškou a Washingtonským dohovorom,
b)
sa preprava živého exemplára uskutoční podľa osobitných predpisov22) tak, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia jeho zdravia alebo krutého zaobchádzania,
c)
na exemplár označený číslicou I v prílohe č. 2, ktorý nie je vypestovaný v kultúre alebo nie je chráneným živočíchom odchovaným v zajatí, bolo udelené povolenie na dovoz v štáte dovozu,
d)
živé exempláre uvedené v bodoch 2 a 3 prílohy č. 6 sú nezameniteľne označené (§ 11),
e)
exempláre označené číslicou I v prílohe č. 2 nebudú použité prednostne na obchodné účely,
f)
vývoz exemplára neohrozí prežitie dotknutého druhu; podmienka neohrozenia prežitia druhu pri vývoze exemplára pôvodného druhu chráneného živočícha a druhu označeného číslicou I v prílohe č. 2 časti B je splnená, ak predmetom vývozu sú exempláre, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí, okrem krátkodobého vývozu exemplárov (podmienka neplatí pre zariadenia uvedené v § 2 a 4 okrem zoologického kútika, pre výskumné pracovisko alebo pre toho, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu),
g)
sa preprava exemplárov vykonáva cez vybrané colné priechody,20)
h)
ministerstvo po konzultácii s vedeckým orgánom vyhlási, že neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré bránia vývozu.
(2)
Pri vývoze exemplárov označených číslicou I v prílohe č. 2 časti B, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí na obchodné účely v chovných zariadeniach zaregistrovaných na medzinárodnom sekretariáte Washingtonského dohovoru prostredníctvom ministerstva, sa postupuje tak, akoby to boli exempláre druhov označených číslicou II v prílohe č. 2 časti B.
(3)
Podľa odsekov 1 a 2 sa nepostupuje, ak bol exemplár získaný pred tým, ako sa naň začal vzťahovať Washingtonský dohovor.
§ 14
Podrobnosti o opätovnom vývoze exemplárov chránených Washingtonským dohovorom
(1)
Opätovný vývoz exemplárov možno uskutočniť, ak
a)
exemplár bol do Slovenskej republiky dovezený podľa zákona, tejto vyhlášky a Washingtonského dohovoru,
b)
sa preprava živého exemplára uskutoční v súlade s osobitnými predpismi tak, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia jeho zdravia alebo krutého zaobchádzania,
c)
na exemplár označený číslicou I v prílohe č. 2, ktorý nie je vypestovaný v kultúre alebo nie je chráneným živočíchom odchovaným v zajatí, bolo udelené povolenie na dovoz v štáte dovozu,
d)
živé exempláre uvedené v bodoch 2 a 3 prílohy č. 6 sú nezameniteľne označené (§ 11),
e)
exempláre označené číslicou I v prílohe č. 2 nebudú použité prednostne na obchodné účely,
f)
sa preprava exemplárov vykonáva cez vybrané colné priechody,20)
g)
ministerstvo po konzultácii s vedeckým orgánom vyhlási, že neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré bránia vývozu.
(2)
Pri opätovnom vývoze exemplárov označených číslicou I v prílohe č. 2 časti B, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí na obchodné účely v chovných zariadeniach zaregistrovaných na medzinárodnom sekretariáte Washingtonského dohovoru prostredníctvom ministerstva, sa postupuje tak, akoby to boli exempláre druhov označených číslicou II v prílohe č. 2 časti B.
(3)
Podľa odsekov 1 a 2 sa nepostupuje, ak bol exemplár získaný pred tým, ako sa naň začal vzťahovať Washingtonský dohovor.
§ 15
Podrobnosti o obchode s exemplármi chránenými Washingtonským dohovorom
(1)
Obchod s exemplármi označenými číslicou I v prílohe č. 2 časti B, za ktoré sa považujú aj krížence živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov je označený číslicou I v prílohe č. 2 časti B, možno uskutočniť, ak
a)
exemplár bol získaný podľa zákona, tejto vyhlášky a Washingtonského dohovoru,
b)
exemplár je chráneným živočíchom odchovaným v zajatí; podmienka neplatí pre zariadenie uvedené v § 4 okrem zoologického kútika, pre výskumné pracoviská alebo pre toho, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,
c)
príjemca chráneného živočícha má vhodné podmienky na jeho umiestnenie a na starostlivosť oň.
(2)
Obchod s exemplármi označenými číslicou I v prílohe č. 2 časti A, ktoré nie sú vypestované v kultúrach, môžu uskutočňovať len zariadenia uvedené v § 2.
(3)
Obchodom s exemplármi sa rozumie predaj, dar, výmena, nájom a zapožičanie exemplárov.
§ 16
Podrobnosti o vývoze chránených rastlín a chránených živočíchov neuvedených vo Washingtonskom dohovore
Vývoz chránených rastlín a chránených živočíchov neuvedených v prílohe č. 2 možno uskutočniť, ak
a)
chránený druh bol získaný podľa zákona, tejto vyhlášky, Bonnského dohovoru a Bernského dohovoru,
b)
vývozcom chránených rastlín z voľnej prírody je zariadenie uvedené v § 2, výskumné pracovisko alebo ten, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,
c)
živý chránený živočích uvedený v prílohe č. 4 je chránený živočích odchovaný v zajatí; podmienka neplatí pre zariadenie uvedené v § 4 okrem zoologického kútika, výskumné pracovisko alebo pre toho, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,
d)
živý chránený živočích uvedený v bode 1 prílohy č. 6 je nezameniteľne označený (§ 11),
e)
sa preprava jedincov chráneného druhu vykonáva cez vybrané colné priechody.20)
Spoločenské ohodnocovanie
§ 17
Podrobnosti o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín
(1)
Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.
(2)
Spoločenské ohodnocovanie chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín sa uplatňuje najmä pri
a)
posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ich poškodení, usmrtení, zničení alebo v inom nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej škody,23)
b)
vypracúvaní znaleckých posudkov,24)
c)
rozhodovaní o rozsahu náhradnej výsadby,25)
d)
určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.25)
§ 18
Spoločenská hodnota chránených rastlín
(1)
Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín, húb a makroskopických rias podľa prílohy č. 1 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedinca.
(3)
Spoločenská hodnota machorastov a lišajníkov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 cm2 plochy.
(4)
Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 1 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa iba na jednej alebo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do biotopu.
(5)
Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 1, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
(6)
Spoločenskú hodnotu chránených rastlín uvedených v prílohe č. 2 časti A určuje vedecký orgán21) okrem pôvodných druhov chránených rastlín, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 1.
(7)
Spoločenská hodnota chránených rastlín uvedených v prílohe č. 3 časti A sa určuje znaleckým posudkom okrem pôvodných druhov chránených rastlín, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 1.
§ 19
Spoločenská hodnota chránených živočíchov
(1)
Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 4.
(2)
Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 4 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa iba na jednej lokalite alebo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do biotopu.
(3)
Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 4, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
(4)
Spoločenskú hodnotu chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 2 časti B určuje vedecký orgán21) okrem pôvodných druhov chránených živočíchov, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 4.
(5)
Spoločenská hodnota chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 3 častiach B a C a v prílohe č. 5 sa určuje znaleckým posudkom okrem pôvodných druhov chránených živočíchov, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 4.
§ 20
Spoločenská hodnota drevín
(1)
Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 13. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Pokiaľ taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 13, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).
(2)
Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.
(3)
Stromy vytvárajúce viackmeň vo výške do 100 cm nad zemou sa pre výpočet spoločenskej hodnoty drevín posudzujú ako individuálne jedince. Stromy rozvetvujúce sa vo výške nad 100 cm nad zemou sa posudzujú ako jeden jedinec a meranie obvodu kmeňa sa vykonáva tesne pod miestom rozvetvenia alebo v mernej výške 130 cm nad zemou.
(4)
V prípade, že nie je možné vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 14.
(5)
Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýkajú alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.
(6)
Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.
(7)
Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.
(8)
Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.
(9)
Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe preukázateľných dôkazov26) o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.
§ 21
Prirážkový index
(1)
Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 20 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 15.
(2)
Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 13 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 15.
§ 22
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany,
2.
vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov v znení vyhlášky Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 156/1992 Zb.,
3.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z. o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1999 okrem § 5 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 1999.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
ZOZNAM, STUPEŇ OHROZENIA A SPOLOČENSKÁ HODNOTA PÔVODNÝCH DRUHOV CHRÁNENÝCH RASTLÍN
Stupeň
ohroz.
Vedecké meno
Slovenské meno
Sk/jedinec
CIEVNATÉ RASTLINY
b Achillea aspleniifolia Vent. rebríček slezinníkolistý 1 500,-
b Achillea crithmifolia Waldst. et Klt. rebríček jemnolistý 1 500,-
c Achillea ochroleuca Ehrh. rebríček hrebenitý 1 500,-
a Aconitum anihora L. prilbica jedhojová 500,-
a Aconitum firmum (Rchb.) B. Müller prilbica tuhá 800,-
c Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá 2 000,-
a Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. prilbica moldavská 500,-
c Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla šachorček panónsky 1 500,-
b Adenophora liliifotia (L.) Ledeb. ex DC. zvonovec ľaliolilstý 800,-
a Adonis vernalis L. hlaváčik jarný 500,-
c Aegilops cylindrica Host mnohoštet valcovitý 2 000,-
c Aethionema saxatile (L.) R. Br. sivuľka skalná 1 500,-
c Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. žitniak hrebenitý 1 100,-
c Ajuga pyramidalis L. zbehovec ihlanovitý 2 000,-
c Ex? Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá 2 000,-
c Alkanna tinctoria (L.) Tausch alkana farbiarska 2 000,-
c Ex? Allium cirrhosum Vand. cesnak strapatý 2 000,-
c Allium paniculatum L. cesnak metlinatý 1 500,-
a Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. cesnak pažítkový alpínsky 500,-
c Allium strictum Schrad. cesnak tuhý 2 000,-
c Ex? Allium zahariadii Májovský cesnak Zahariadiho 2 000,-
c Althaea cannabina L. ibiš konopovitý 2 000,-
b Alyssum desertorum Stapf tarica stepná 1 100,-
b Alyssum montanum subsp. brymii Dostál tarica horská Brymova 1 100,-
b Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegl et Em. Schmld tarica horská Gmellnova 1 100,-
b Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. tarica krivoľaká rôznolistá 1 100,-
c Alyssum tortuosum subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá 1 500,-
a* Amelanchier ovalis Medik. muchovník vajcovitý 800,-
c* Amygdalus nana L. mandľa nízka 1 500,-
c Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. červenohlav ihlanovitý 3 000,-
c Anchusa italica Retz. smohla talianska 1 500,-
c* Andromeda polifolia L. andromédka sivolistá 1 500,-
c Androsace maxima L. pochybok najväčší 2 000,-
b Androsace obtusifolia L. pochybok tupolistý 800,-
c Androsace villosa L. pochybok huňatý 2 000,-
a Anemone norcissiflora L. veternica narcisokvetá 500,-
a Anemone sylvestris L. veternica lesná 300,-
c Apera interrupta (L.) P. Beauv. metlička pretrhovaná 1 500,-
c Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý 2 000,-
a Aquilegia vulgaris L. orlíček obyčajný 500,-
c Arobis nemorensis (Hoffm.) Rchb. arábka hájna 1 500,-
c Arabis nova Vill. arábka nová 2 000,-
b* Arctostaphylas uva-ursi (L.) Spreng. medvedica lekárska 800,-
c* Arctous alpina (L.) Med. medvedík alpínsky 2 000,-
c Armeria alpina Willd. trávnička alpínska 2 000,-
c Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. chren veľkoplodý 1 500,-
c Artemisia austriaca Jacq. palina rakúska 2 000,-
b Artemisia eriantha Ten. palina skalná 1 100,-
b Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. palina slanomilná jednobliznová 800,-
c Arum alpinum L. arón alpský 2 000,-
b Asperula neilreichii Beck marinka Neilreichova 1 100,-
c Asplenium adianium-nigrum L. slezinník čierny 1 100,-
c Asplenium adulterinum Milde slezinník nepravý 2 000,-
c Asplenium cuneifolium Viv. slezlnník klinovolistý 2 000,-
a Aster alpinus L. astra alpínska 800,-
b Astragalus alpinus L. kozinec alpínsky 1 100,-
c Astragalus asper Wulfen ex Jacq. kozinec drsný 2 500,-
a Astragalus australis (L.) Lam. kozinec južný 800,-
c Astragalus austriacus Jacq. kozinec rakúsky 1 500,-
c Astragalus exscapus L. kozinec bezbyľový 2 000,-
b Astragalus frigidus (L.) A. Gray kozinec ľadový 1 100,-
b Astragalus norvegicus Weber kozinec nórsky 1 100,-
c Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý 1 500,-
c Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) kozinec mechúrikatý belavý 2 000,-
Braun-Blanq.
b Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk klasovec sivastý 1 100,-
c Atriplex littoralis L. loboda pobrežná 2 000,-
c Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott basia vlnokvetá 1 100,-
c Ex? Bassia prostrata (L.) A. J. Scott basia rozprestretá 2 000,-
b Batrachium aquatile (L.) Dumort. močiarka vodná 500,-
c Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz močiarka Baudotova 1 500,-
b Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. močiarka riečna 1 500,-
c Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. močiarka štítovitá 1 500,-
c Batrachium rionii (Lagger) Nyman močiarka Rioniho 1 500,-
c Beckmannia eruciformis (L.) Host húseníkovec erukovitý 2 000,-
c Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen kostravec fialový 2 000,-
c Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin žltavka končistá 1 500,-
a Blechnum spicant (L.) Roth rebrovka rôznolistá 500,-
c Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. plsťovka vzpriamená 2 000,-
c Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch vratička rumančekovolistá 2 000,-
a Buphthalmum salicifolium L. volovec vŕbolistý 300,-
b Bupleurum affine Sadler prerastlík prútnatý 1 100,-
b Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur prerastlík kosákovitý širokolistý 1 500,-
c Bupleurum praealtum L. prerastlík vyvýšený 1 100,-
b Bupleurum rotundifolium L. prerastlík okrúhlolistý 800,-
b Bupleurum tenuissimum L. prerastlík najtenší 800,-
c Calla palustris L. diablik močiarny 2 000,-
b Callianthemum coriandrifolium Rchb. rutovník koriandrolistý 1 100,-
b Carnpanula abietina Griseb. et Schenk zvonček jedľový 1 500,-
a Campanula alpina Jacq. zvonček alpínsky 500,-
a Carnpanula carpatica Jacq. zvonček karpatský 300,-
c Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. zvonček veľkoklasý 1 500,-
c Campanula rapunculus L. zvonček repkový 1 100,-
b Campanula xylacarpa Kovanda zvonček tvrdoplodý 800,-
c Campharosma annua Pall. gáfrovka ročná 2 000,-
b Cardamine dentata Schult. žerušnica zúbkatá 1 100,-
c Cordomine parviflara L. žerušnica malokvetá 2 000,-
c Carex atrofusca Schkuhr ostrica čiernohnedá 2 000,-
c Carex bigelawii Torr. ex Schwein. ostrica Bigelova 1 500,-
c Carex brevicollis DC. ostrica krátkoklasá 2 000,-
b Carex buekii Wimmer ostrica Buekova 800,-
c Carex chordorrhiza L. f. ostrica výbežkatá 2 000,-
c Carex diandra Schrank ostrica oblastá 1 100,-
c Carex dioica L. ostrica dvojdomá 1 500,-
c Carex divisa Huds. ostrica delená 2 000,-
b Carex fritschii Waisb. ostrica Fritschova 1 100,-
c Carex halleriana Asso ostrica alpínska 1 500,-
b Carex hartmanii Cajander ostrica Hartmanova 1 100,-
b Carex hordeistichos Vili. ostrica jačmeňovitá 800,-
b Carex lasiocarpa Ehrh. ostrica plstnatoplodá 1 100,-
c Carex lirnosa L. ostrica barinná 2 000,-
c Carex parviflora Host ostrica malokvetá 2 000,-
b Carex pauciflora Lightf . ostrica malokvetá 1 100,-
c Carex pediformis C. A. Mey. ostrica labkatá 1 500,-
b Carex pulicaris L. ostrica blšná 1 500,-
c Carex rupestris Bell. in All. ostrica skalná 1 500,-
b Carex viridula Michx. ostrica Oederova 1 500,-
b Carpesium cernuum L. dvojzubec ovisnutý 1 500,-
c Carthamus lanatus L. požlt vlnatý 1 500,-
b Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. odemka vodná 1 100,-
a Centaurium erythraea Raf. zemežlč menšia 300,-
c Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) zemežlč obyčajná slatinná 2 000,-
Rothm. ex Melderis
b Centaurium pulchellum (Sw.) Druce zemežlč spanilá 800,-
c Centunculus minimus L. drobček najmenší 1 500,-
a Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce prilbovka biela 300,-
b Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch prilbovka dlholistá 500,-
b Cephalanthera rubra (L.) Rich. prilbovka červená 500,-
b Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. hlavinka sedmohradská 800,-
c Cerastium alpinum L. rožec alpínsky 2 500,-
a Cerastium arvense subsp. glandulasum (Kit.) Soó rožec roľný žľaznatý 800,-
b Cerastium diffusum subsp. subtetrandrum (Lange) rožec rozložitý štvortyčinkový 1 100,-
P. D. Sell et Whitehead
c Cerastium uniflarum Clairv. rožec jednokvetý 2 000,-
a Ceratopnyllum submersum L. rožkatec pohrúžený 500,-
b Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač voskovka holá tatranská 1 500,-
c Ceterach javorkeanum (Vida) Soó ceterak Jávorkov 2 000,-
b Chamorchis alpina (L.) Rich. vstaváčik alpínsky 1 500,-
c Chenopodium foliosum (Moench) Asch. mrlík mnoholistý 2 000,-
b Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton zimoľub okolíkatý 1 500,-
b Chrysopogon gryllus (L.) Trin. zlatofúz južný 800,-
b Cirsium brachycephalum Jur. pichliač úzkolistý 1 100,-
b Cirsium waldsteinii Rouy pichliač Waldsteinov 1 100,-
c Cladium mariscus (L.) Pohl marica pílkatá 2 000,-
a* Clematis alpina (L.) Mill. plamienok alpínsky 300,-
b Clematis integrifolia L. plamienok celistvolistý 500,-
b Cochlearia tatrae Borbás lyžičník tatranský 1 100,-
b Coeloglossum viride (L.) Hartm. vemenníček zelený 500,-
c Colchicum arenarium Waldst. et Kit. jesienka piesočná 3 500,-
a* Colutea arborescens L. mechúrnik stromovitý 500,-
b Colymbada badensis (Tratt.) Dostál nevädzník bádenský 1 100,-
b Colymbada sadleriana (Janka) Holub nevädzník panónsky 1 500,-
b Comarum palustre L. nátržnica močiarna 800,-
a Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. horcovka útla 500,-
c Conringia austriaca (Jacq.) Sweet konringia rakúska 2 000,-
c Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó ostrôžka poľná metlinatá 1 500,-
a Convallaria majalis L. konvalinka voňavá 200,-
c Convolvulus cantabrica L. pupenec kantabrijský 2 000,-
b Corallorhiza trifida Châtel. koralica lesná 500,-
c Corispermum marschallii Steven plošticosemä Marschallovo 1 500,-
c Corispermum nitidum Kit. ex Schult. plošticosemä lesklé 1 500,-
b Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit.) C. Presl kručinkovec položený 800,-
a Cortusa matthioli L. kortúza Matthioliho 300,-
c Corydalis capnoides (L.) Pers. chochlačka žltobiela 1 500,-
c* Cotinus coggygria Scop. škumpa vlasatá 2 000,-
c Crambe tataria Sebeók katran tatársky 2 000,-
b* Crataegus lindmanii Hrabětová hloh Lindmanov 800,-
c Crepis alpestris (Jacq.) Tausch škarda alpská 1 500,-
c Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch škarda panónska 2 000,-
c Crepis pulchra L. škarda úhľadná 1 500,-
c Crepis sibirica L. škarda sibírska 2 000,-
a Crocus discolor G. Reuss šafran spišský 200,-
a Crocus heuffelianus Herb. šafran karpatský 200,-
c Crupina vulgaris Cass. krupinka obyčajná 1 500,-
c Crypsis aculeata (L.) Alton skrytka ostnatá 2 000,-
c Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. kučeravec čiarkovitý 2 000,-
b Cyclamen fatrense Halda et Soják cyklámen fatranský 2 000,-
b Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový 1 500,-
c Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó vstavačovec krvavočervený 2 000,-
c Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. vstavačovec vresoviskový 2 000,-
b Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii vstavačovec Fuchsov pravý 500,-
c Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos vstavačovec Fuchsov Soóov 1 100,-
b Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata vstavačovec strmolistý pravý 1 100,-
c Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó vstavačovec strmolistý krvavý 2 000,-
c Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó vstavačovec strmolistý neskorý 2 000,-
c Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó vstavačovec laponský 1 500,-
c Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata vstavačovec škvrnitý pravý 2 000,-
c Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó vstavačovec škvrnitý mokraďný 2 000,-
c Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó vstavačovec škvrnitý Schurov 2 000,-
c Dactylorhiza maculata subsp. transsylvanica (Schur) Soó vstavačovec škvrnitý sedmohradský 2 000,-
b Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. vstavačovec májový pravý 300,-
c Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub vstavačovec bledožltý 2 000,-
a Dactylorhiza sambucina (L.) Soó vstavačovec bazový 500,-
c Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó vstavačovec Traunsteinerov 2 000,-
b Danthonia alpina Vest plevnatec alpínsky 1 100,-
c* Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky 4 000,-
b* Daphne cneorum L. lykovec voňavý 800,-
a Delphinium elatum L. stračonôžka vysoká 500,-
b Delphinium oxysepalum Borbás et Pax stračonôžka tatranská 1 100,-
c Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská 2 000,-
b Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. klinček bradatý nakopený 800,-
b Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus klinček kopcový pravý 800,-
c Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz klinček kopcový holý 1 500,-
b Dianthus glacialis Haenke klinček ľadovcový 800,-
b Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý 1 500,-
b Dianthus praecox Kit. subsp. praecox klinček včasný pravý 800,-
b Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová klinček včasný Lumnitzerov 800,-
b Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý 1 100,-
b Dianthus superbus L. subsp. superbus klinček pyšný pravý 1 100,-
b Dianthus superbus subsp. alpestris (Káblik, ex Uechtr.) Čelak. klinček pyšný alpský 800,-
a Dictamnus albus L. jasenec biely 500,-
c Dichostylis nucheliana (L.) Nees trojradovka hlávkatá 1 500,-
b Diphasiastrum alpinum (L.) Holub plavúnik alpínsky 800,-
b Diphasiastrum complanatum (L.) Holub plavúnik sploštený 800,-
c Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub plavúnik Isslerov 2 000,-
c Doronicum hungaricum Rchb. f. kamzičník podlhovastolistý 2 000,-
a Doronicum styriacum (Vill.) Dalla Torre kamzičník chlpatý 500,-
c Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann chudôbka vždyzelená Beckerova 2 000,-
c Draba fladnizensis Wulfen chudôbka bledožltá 2 000,-
c Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek chudôbka drsnoplodá Klášterského 3 000,-
c Draba pacheri Stur chudôbka štajerská 1 500,-
c Draba siliquosa M. Bleb. chudôbka kaukazská 2 000,-
c Draba tomentosa Clairv. chudôbka plstnatá 1 500,-
c Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky 2 000,-
c Drosera anglica Huds. rosička anglická 2 000,-
b Drosera rotundifolia L. rosička okrúhlolistá 800,-
a* Dryas octopetala L. dryádka osemlupienková 300,-
b Dryopteris cristata (L.) A. Gray papraď hrebenitá 1 100,-
c Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman ježibaba belasá rusínska 2 000,-
b Echium italicum L. hadinec taliansky 1 100,-
c Echium russicum J. F. Gmel. hadinec červený 1 500,-
c Elatine alsinastrum L. elatinka kuričkovitá 1 500,-
c Elatine hungarica Moesz elatinka maďarská 2 000,-
c Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann elatinka pieprová rovnosemenná 2 000,-
c Ex? Elantne triandra Schkuhr elatinka trojtyčinková 2 000,-
c Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská 1 500,-
b Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz bahnička málokvetá 800,-
c Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ostrička myšia 2 000,-
c* Ephedra distachya L. chvojník dvojklasý 2 500,-
c Epipactis atbensis Nováková et Rydlo kruštik neskorý 2 000,-
a Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser kruštík tmavočervený 300,-
c Epipactis futakii Mereďa et Potůček kruštik Futákov 2 000,-
a Epipactis helleborine (L.) Crantz kruštik širokolistý 200,-
c Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein kruštik širokolistý oddialený 2 500,-
b Epipactis komoricensis Mereďa kruštik komorický 1 100,-
b Epipactis leptochila (Godfery) Godfery kruštík úzkopyskový 1 100,-
b Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. kruštík drobnolistý 800,-
b Epipactis muelleri Godfery kruštík rožkatý 800,-
b Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel kruštík prehliadaný 1 100,-
b Epipactis palustris (L.) Crantz kruštík močiarny 800,-
c Epipactis placentina Bongiorni et Grünager kruštík piačenský 2 000,-
b Epipactis pontica Taubenheim kruštík pontický 800,-
b Epipactis pseudopurpurata Mereďa kruštík útly 1 500,-
b Epipactis purpurata Sm. kruštík modrofialový 800,-
c Epipactis tallosii Molnár et Robatsch kruštík Tallóšov 2 000,-
c Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. sklenobyľ bezlistá 2 000,-
b Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. milota chlpatá 1 100,-
c Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. stepnatka úzkolistá 2 000,-
b Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. turica uhorská 800,-
c Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth páperník štíhly 1 500,-
b Eriophorum vaginatum L. páperník pošvatý 1 100,-
c Erodium ciconium (L.) Ľ Hér. bociannik obyčajný 2 000,-
b Erysimum crepidifolium Rchb. horčičník škardolistý 1 100,-
b Erysimum hungaricum Zapał. horčičník karpatský 1 500,-
c Erythronium dens-canis L. kandík psí 2 500,-
c Euphrasia exaristata Smejkal očianka bezosťová 2 000,-
c Euphrasia micraniha Rchb. očianka drobnokvetá 2 000,-
c Euphrasia pectinata Ten. očianka hrebenitá 2 000,-
c Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova 3 000,-
b Filago lutescens Jord. bielolist žltkastý 1 100,-
b Filago vulgaris Lam. blelolist obyčajný 1 100,-
b* Fraxinus ornus L. jaseň mannový 800,-
c Fritillaria meleagris L. korunkovka strakatá 1 500,-
c Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. krivec český 1 500,-
c Gagea minima (L.) Ker. Gawl. krivec najmenší 1 500,-
b Gagea pustila (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. krivec nízky 1 100,-
b Gagea spathacea (Hayne) Salisb. krivec tulcový 1 100,-
a Galanthus nivalis L. snežienka jarná 200,-
c Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec sivý 2 000,-
c Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec bodkovaný 1 500,-
c Galium parisiense subsp. angticum (Huds.) Arcang. lipkavec parížsky hladkoplodý 2 000,-
c Galium tenuissimum M. Bieb. lipkavec najtenší 2 000,-
c Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. sezelovka smldníkovitá 2 000,-
a Gentiana clusii E. Perrier et Songeon horec Clusiov 500,-
b Gentiana frigida Haenke horec ľadový 800,-
b Gentiana nivalis L. horec snežný 500,-
b Gentiana pneumonanthe L. horec pľúcny 1 100,-
b Gentiana punctata L. horec bodkovaný 800,-
a Gentiana verna L. horec jarný 200,-
a Gentianela lutescens subsp. carpatica (Wettst.) Holub horček žltkastý karpatský 500,-
b Gentianela lutescens subsp. tatrae (Ronniger) Holub horček žltkastý tatranský 1 100,-
b Gladiolus imbricatus L. mečík škridlicovitý 800,-
c Gladiolus palustris Gaudin mečík močiarny 2 000,-
c Glaux maritima L. sivuľka prímorská 2 000,-
b Globularia cordifolia L. guľôčka srdcovitolistá 800,-
b Goodyera repens (L.) R. Br. smrečinec plazivý 500,-
b Gratiola officinalis L. graciola lekárska 800,-
c Groenlandia densa (L.) Fourr. červenačka hustolistá 2 000,-
b Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. päťprstnica obyčajná 300,-
c Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. päťprstnica hustokvetá 2 000,-
b Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. päťprstnica voňavá 500,-
b Gypsophila fastigiata L. gypsomilka zväzkovitá 1 100,-
b Gypsophila paniculata L. gypsomilka metlinatá 1 100,-
a Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. sekernica tmavá 500,-
c Heleochloa alapecuroides (Pilier et Mitterp.) Host ex Roem. bahienka psiarkovitá 1 500,-
c Heleochloa schaenoides (L.) Host ex Roem. bahlenka šašinovitá 1 500,-
b Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. čemerica purpurová 1 100,-
c Herminium monorchis (L.) R. Br. trčuľa jednohľuzá 2 000,-
c Herniaria incana Lam. prietržník sivý 2 000,-
b Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák večernica slovenská 1 100,-
b Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. jastrabník chlpatý 2 000,-
c Himantoglossum adriaticum H. Baumann jazýčkovec jadranský 3 000,-
c Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný 3 000,-
c Hippocrepis emerus (L.) Lassen ex Willd. ranostaj ľúby 2 000,-
b Hippochaete vartegata (Schleich.) Bruhin prasličkovka pestrá 1 100,-
b Hippuris vulgaris L. truskavec obyčajný 1 100,-
c Hordeum geniculatum All. jačmeň tuhoštetinatý 2 000,-
b Hottonia palustris L. perutník močiarny 1 100,-
a Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. chvostník jedľový 300,-
c Hydrocotyle vulgaris L. pupkovník obyčajný 1 500,-
c Hypericum elegans Stephan ex Willd. ľubovník ozdobný 2 000,-
c Ex? Illecebrum verticillatum L. nechtovec praslenatý 2 000,-
c Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek oman vŕbolistý drsný 1 500,-
c Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják oman vŕbolistý piesočný 2 000,-
c Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi kosatec bezlistý uhorský 2 000,-
c Iris arenaria Waldst. et Kit. kosatec piesočný 2 000,-
c Iris graminea agg. kosatec trávolistý 1 500,-
b Iris pumila L. kosatec nízky 500,-
b Iris sibirica L. kosatec sibírsky 800,-
c Iris spuria L. kosatec pochybný 2 000,-
b Iris variegata L. kosatec dvojfarebný 1 100,-
c Isatis campestris Steven ex DC. farbovník poľný 1 500,-
c Isatis maeotica DC. farbovník azovský 1 500,-
c Isatis praecox Kit. ex Tratt. farbovník včasný 2 000,-
c Isolepis setacea (L.) R. Br. škripík štetinatý 1 500,-
c Jacea indurata (Janka) Soják nevädzovec tuhý 1 500,-
c Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. sitina ostrokvetá 2 000,-
c Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus sitina clbuľkatá pravá 2 000,-
c Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. sitina clbuľkatá Kochova 1 500,-
c Juncus capitatus Weigel sitina hlavičkatá 2 000,-
c Juncus castaneus Sm. sitina gaštanovohnedá 2 500,-
c Ex? Juncus sphaerocarpus Nees sitina guľatoplodá 2 000,-
c Juncus subnodulosus Schrank sitina pošvatá 1 500,-
c Juncus triglumis L. sitina trojplevová 1 500,-
c* Juniperus sabina L. borievka netatová 1 100,-
b Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó sinokvet mäkký veľkoúborový 1 500,-
c Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. turička jednoduchá 2 000,-
b Koeleria tristis Domin ometlina smutná 800,-
b Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. hrachor mliečny 800,-
c Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. hrachor hladký 1 100,-
b Lathyrus nissolia L. hrachor trávolistý 800,-
b Lathyrus palustris L. hrachor močiarny 1 100,-
c Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke hrachor panónsky 1 500,-
c Lathyrus pisiformis L. hrachor hrachovitý 2 000,-
c Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch hrachor sedmohradský 1 500,-
c Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. hrachor benátsky 2 000,-
c* Ledum palustre L. rojovník močiarny 1 500,-
b Leontopodium alpinum Cass. plesnivec alpínsky 1 100,-
b Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev králik neskorý 800,-
b Leucojum aestivum L. bleduľa letná 500,-
c Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz bleduľa jarná karpatská 1 500,-
c Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. jazyční k sivý 2 500,-
c Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky 2 500,-
b Lilium bulbiferum L. ľalia clbuľkonosná 800,-
a Lilium martagon L. ľalia zlatohlavá 300,-
b Limodorum abortivum (L.) Sw. modruška pošvatá 1 500,-
b Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze limonka Gmelinova 2 000,-
c Linaria alpina (L.) Mill. pyštek alpínsky 2 000,-
c Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés pyštek taliansky 1 500,-
c Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá 2 000,-
c Ex? Linnaea borealis L. linnéovka severná 2 500,-
b Linum hirsutum L. ľan chlpatý 1 100,-
c Linum perenne L. s. str. ľan trváci 1 500,-
c Linum trigynum L. ľan trojbliznový 2 000,-
c Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov 3 500,-
b Listera cordata (L.) R. Br. bradáčik srdcovitolistý 1 100,-
a Listera ovata (L.) R. Br. bradáčik vajcovitolistý 200,-
a Lloydia serotina (L.) Rchb. ľaľujka neskorá 500,-
c* Loiseleuria procumbens (L.) Desv. skalienka ležatá 2 000,-
c* Lonicera alpigena L. zemolez alpínsky 2 000,-
b Lotus uliginosus Schkuhr ľadenec barinný 800,-
b Lychnis coronaria (L.) Desr. kukučka vencová 800,-
c Lycopodiella inundata (L.) Holub plavúnec zaplavovaný 2 000,-
b Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze vranček švajčiarsky 1 100,-
a Lycopodium annotinum L. plavúň pučivý 300,-
a Lycopodium clavatum L. plavúň obyčajný 300,-
c Lysimachia thyrsiflora L. čerkáč kytkový 2 000,-
c Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. vrbica drobná 2 000,-
b Malaxis monophyllos (L.) Sw. trčníček jednolistý 800,-
b Marsilea quadrifolia L. marsliea štvorlistá 1 100,-
b Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. perovník pštrosí 800,-
b Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella lucerna tesálska 1 100,-
monspeliaca L.)
c Medicago rigidula (L.) All. lucerna tvrdá 2 000,-
b Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. čermeľ český 1 500,-
b Menyanthes trifoliata L. vachta trojlistá 500,-
c Minuartia glaucina Dvořáková kurička sivastá 2 000,-
b Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen kurička klbkatá 1 500,-
b Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. kurička chlpatá kríčkovitá 1 500,-
b Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. kurička lepkavá 1 100,-
c Montia arvensis Wallr. zdrojovka rolhá 1 500,-
c Montia hallii (A. Gray) Greene zdrojovka pobrežná 1 100,-
b Myriophyllum verticillatum L. stolístok praslenatý 800,-
c Myrrhoides nodosa (L.) Cannon nadutec nafúknutý 2 000,-
a Najas minor All. riečňanka menšia 500,-
a Neottia nidus-avis (L.) Rich. hniezdovka hlístová 200,-
c Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f. tmavohlávka čierna 2 000,-
a Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. kuklička plazivá 500,-
b Nuphar lutea (L.) Sm. leknica žltá 500,-
b Nymphaea alba L. lekno biele 800,-
c Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze leknovec štítnatý 1 500,-
b Oenanthe banatica Heuff. halucha banátska 1 100,-
b Oenanthe silaifolia M. Bieb. halucha siličkolistá 800,-
b Oenanthe stenoloba Schur halucha úzkolistá 1 100,-
c Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. plesnivček vápencový 2 000,-
c Onobrychis montana DC. vičenec horský 1 500,-
c Ononis pusilla L. ihlica nízka 2 000,-
c Onosma arenaria Waldst. et Kit. rumenica piesočná 2 000,-
c Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert rumenica nepravá bradavičnatá 1 500,-
c Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska 4 000,-
c Onosma visianii Clementi rumenica Visianiho 1 500,-
b Ophioglossum vulgatum L. hadivka obyčajná 1 100,-
c Ophrys apifera Huds. hmyzovník včelovitý 2 000,-
c Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter hmyzovník čmeľovitý 2 000,-
c Ophrys holubyana András. hmyzovník Holubyho 2 000,-
b Ophrys insectifera L. hmyzovník muchovitý 800,-
c Ophrys sphegodes Mill. hmyzovník pavúkovitý 3 500,-
c Orchis coriophora L. vstavač ploštičný 2 000,-
c Orchis elegans Heuff. vstavač úhľadný 2 000,-
b Orchis mascula L. vstavač mužský 800,-
b Orchis militaris L. vstavač vojenský 800,-
b Orchis morio L. vstavač obyčajný 800,-
b Orchis pallens L. vstavač bledý 800,-
c Orchis palustris Jacq. vstavač močiarny 2 000,-
b Orchis purpurea Huds. vstavač purpurový 800,-
c Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch vstavač Spitzelov 3 000,-
c Orchis tridentata Scop. vstavač trojzubý 1 100,-
b Orchis ustulata L. vstavač počerný 800,-
c Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin záraza šupinatá 2 000,-
(syn. Orobanche loricata Rchb.)
c Orobanche coerulescens Stephan záraza modrastá 2 000,-
b Orobanche gracilis Sm. záraza útla 1 100,-
b Orobanche picridis F. W. Schultz záraza horčíková 1 500,-
c Orobanche teucrii Holandre záraza hrdobarková 2 000,-
c Ex? Ostericum palustre (Besser) Besser ostrík močiarny 2 000,-
c* Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. kľukva drobnoplodá 1 500,-
b* Oxycoccus palustris Pers. kľukva močiarna 1 100,-
b Oxytropis carpatica Uechtr. ostropysk karpatský 1 100,-
b Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch ostropysk Hallerov 800,-
c Oxytropis pilosa (L.) DC. ostropysk chlpatý 1 100,-
c Papaver dubium L. subsp. dubium mak pochybný pravý 2 000,-
b Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. mak tatranský 1 100,-
c Pedicularis comosa L. všivec chochlatý 2 000,-
b Pedicularis hacquetii Graf všivec karpatský 800,-
b Pedicularis oederi Vahl všivec Oederov 800,-
b Pedicularis palustris L. všivec močiarny 500,-
c Pedicularis sceptrum-carolinum L. všivec žezlovitý 2 000,-
b Pedicularis sylvatica L. všivec lesný 800,-
c Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. skalokráska pyrenejská 2 000,-
c Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. smldník piesočný 2 000,-
b Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel zárazovec piesočný 1 500,-
b Phlomis tuberosa L. sápa hľuznatá 800,-
c Pholiurus pannonicus (Host) Trin. chvostovec panónsky 1 500,-
a Phyllitis scolopendrium (L.) Newman jazyk jelení 500,-
a Pinguicula alpina L. tučnica alpínska 500,-
b Pinguicula vulgaris L. tučnica obyčajná 1 100,-
a* Pinus cembra L. borovica limbová (limba) 500,-
b Plantago altissima L. skorocel najvyšší 800,-
b Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó skorocel černastý karpatský 800,-
b Plantago maritima L. skorocel prímorský 800,-
c Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. skorocel tenkokvetý 1 500,-
b Platanthera bifolia (L.) Rich. vemenník dvojlistý 500,-
b Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. vemenník zelenkastý 800,-
b Poa granitica Braun-Blanq. lipnica žulová 1 100,-
b Poa laxa Haenke lipnica riedka 1 100,-
c Poa margilicola Bernátová et Májovský lipnica slieňomilná 1 500,-
c Poa x nobilis Skalińska lipnica žulová 1 500,-
c Polygonum arenarium Waldst. et Kit. stavikrv piesočný 1 500,-
c Polygonum bellardii All. stavikrv Bellardov 2 000,-
c Polypodium interjectum Shivas sladič pílkovitý 1 500,-
b Polypodium * mantoniae Rothm. sladič Mantonovej 800,-
c Potamogeton acutifolius Link červenavec ostrolistý 1 500,-
c Potamogeton alpinus Balb. červenavec alpínsky 1 500,-
b Potamogeton gramineus L. červenavec trávolistý 1 100,-
b Potentilla micrantha Rarnond ex DC. nátržník drobnokvetý 1 500,-
c Potentilla patula Waldst. et Kit. nátržník rozložitý 1 500,-
c Potentilla pedata Willd. ex Nestl. nátržník odnožený 2 000,-
b Potentilla rupestris L. nátržník skalný 1 100,-
a Primula auricula L. prvosienka holá 500,-
b Primula farinosa L. prvosienka pomúčená 800,-
c Primula halieri subsp. platyphylla O. Schwarz prvosienka dlhokvetá plochollstá 2 000,-
b Primula minima L. prvosienka najmenšia 800,-
c Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawl.) Soják žeruška alpínska pochybná 1 500,-
c Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) veronikovec sivý bledý 2 000,-
Trávníček, ined.
b Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve bieloprst belavý 800,-
c Puccinellia limosa (Schur) Holmb. steblovec močiarny 1 500,-
b Pulmonaria angustifolia L. pľúcnik úzkolistý 1 100,-
b Pulsatilla grandis Wender. poniklec veľkokvetý 800,-
c Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený 1 500,-
b Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický poniklec lúčny český 500,-
c Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó poniklec lúčny maďarský 2 500,-
a Pulsatilla scherfelii (Ullepitsch) Skalický poniklec biely 300,-
a Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský 500,-
a Pulsatilla subslauica Futák ex Goliašová poniklec prostredný 500,-
c Pulsatilla vernalis (L.) Mill. poniklec jarný 2 000,-
c Pulsatilla zimmermannii Soó poniklec Zimmermannov 2 500,-
c Pycreus flavescens (L.) Rchb. šachorec žltkastý 2 000,-
b Pyrola carpatica Holub et Křísa hruštička karpatská 1 100,-
b Pyrola chlorantha Sw. hruštička zelená 800,-
b* Pyrus nivalis Jacq. hruška snežná 1 500,-
c Radiola linoides Roth ľanček ľanovitý 2 000,-
a Ranunculus alpestris L. iskerník alpínsky 300,-
c Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín iskerník vysokotatranský 2 000,-
c Ranunculus carpaticus Herbich iskerník karpatský 2 000,-
b Ranunculus glacialis L. iskerník ľadovcový 500,-
c Ranunculus lateriflorus DC. iskerník bočnokvetý 1 500,-
b Ranunculus lingua L. iskerník veľký 1 100,-
c Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. iskerník odnožený 2 000,-
c Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. iskerník mnoholistý 2 000,-
c Ranunculus pygmaeus Wahlenb. iskerník trpasličí 1 500,-
c Ranunculus reptans L. iskerník zakoreňujúci 2 000,-
b Ranunculus thora L. iskerník obličkolistý 1 100,-
b Reseda phyteuma L. rezeda veľkokališná 800,-
b* Rhamnus saxatilis Jacq. rešetliak skalný 1 500,-
b Rhinanthus rumelicus Velen. štrkáč rumelský 1 500,-
a Rhodiola rosea L. rozchodnica ružová 300,-
c Rhynchospora alba (L.) Vahl ostroplod biely 1 500,-
c Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. roripa pyrenejská 1 100,-
c* Rosa arvensis Huds. ruža roľná 2 000,-
c* Rosa glauca Pourr. ruža sivá 1 500,-
c* Ruscus hypoglossum L. listnatec jazykovitý 1 500,-
a* Salix alpina Scop. vŕba alpínska 500,-
b* Salix hastata L. vŕba oštepovitolistá 500,-
b* Salix helvetica Vill. vŕba švajčiarska 800,-
b* Salix herbacea L. vŕba bylinná 500,-
b* Salix kitaibeliana Willd. vŕba Kitaibelova 1 100,-
c* Salix myrtilloides L. vŕba čučoriedkovitá 2 000,-
b* Salix phyllicifolia L. vŕba bobkolistá 800,-
a* Salix repens L. vŕba plazivá 300,-
a* Salix reticulata L. vŕba sieťkovaná 300,-
b* Salix retusa L. vŕba tupolistá 800,-
b* Salix rosmarinifolia L. vŕba rozmarínolistá 500,-
c* Salix starkeana Willd. vŕba sivozelená 2 000,-
c Salvia aethiopis L. šalvia etiópska 1 500,-
a Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca 500,-
b Saussurea alpina (L.) DC. pabodliak alpínsky 800,-
a Saussurea discolor (Willd.) DC. pabodliak rôznofarebný 500,-
b Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. pabodliak nízky 800,-
a Saxifraga carpatica Sternb. lomikameň karpatský 300,-
c Saxifraga cernua L. lomikameň ovisnutý 2 000,-
c Saxifraga mutata L. lomikameň pozmenený 2 000,-
b Saxifraga retusa Gouan lomikameň zahnutolistý 800,-
b Saxifraga wahlenbergii Ball lomikameň trváci 500,-
c Scandix pecten-veneris L. česák hrebenitý 2 000,-
c Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) Tagawa vratičník mnohozárezový 1 500,-
c Scheuchzeria palustris L. blatnica močiarna 2 000,-
c Schoenoplectus supinus (L.) Palla škripinec nízky 2 000,-
c Schoenoplectus triqueter (L.) Palla škripinec trojhranný 2 000,-
c Schoenus ferrugineus L. šašina hrdzavá 1 500,-
c Schoenus nigricans L. šašina černastá 2 000,-
c Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty scila severná bukovská 1 500,-
b Scilla vindobonensis Speta scila viedenská 300,-
b Scleranthus perennis L. sklerant trváci 1 100,-
b Scopolia carniolica Jacq. skopólia kranská 800,-
b Scorzonera parviflora Jacq. hadomor maloúborový 1 100,-
b Scorzonera purpurea L. hadomor purpurový 800,-
c Scorzonera rosea Waldst. et Kit. hadomor ružový 2 000,-
c Scutellaria altissima L. šišak najvyšší 1 500,-
b Sedum annuum L. rozchodník ročný 1 100,-
b Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman starček abrotanolistý karpatský 800,-
c Senecio doria L. starček zlatožltý 1 500,-
c Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. starček erukovitý úzkolistý 1 100,-
et G. Martens
c Senecio paludosus L. starček barinný 1 100,-
b Senecio sarracenicus L. starček poriečny 800,-
b Senecio umbrosus Waldst. et Kit. starček tôňomilný 800,-
c Ex? Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. koslenka karbincolistá 2 000,-
b Seseli pallasii Besser sezel pestrý 800,-
c Sesleria coerulea (L.) Ard. (syn. Sesleria uliginosa Opiz ostrevka karpatská 2 000,-
ex Bercht. et Seidl)
a Silene acaulis (L.) Jacq. silenka bezbyľová 500,-
c Silene borysthenica (Gruner) Walters silenka dneperská 1 500,-
c Silene bupleuroides L. silenka dlhokvetá 1 500,-
c Silene multiflora (Ehrh.) Pers. silenka mnohokvetá 1 500,-
b Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. silenka ovisnutá pochybná 1 100,-
c Sisymbrium austriacum Jacq. huľavník rakúsky 1 500,-
b Smyrnium perfoliatum L. smyrnium prerastenolisté 1 500,-
a Soldanella carpatica Vierh. soldanelka karpatská 500,-
a Soldanella hungarica Simonk. soldanelka uhorská 500,-
b* Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz jarabina mišpuľková 800,-
b* Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský jarabina Hazslinszkého 1 500,-
b* Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti jarabina Margittaiho 1 500,-
b* Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová, Topercer jarabina horská 1 500,-
b* Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová jarabina pekárovská 1 500,-
b* Sorbus scepusiensis Kovanda jarabina spišská 800,-
c Sparganium angustifolium F. Michx. ježohlav úzkolistý 2 000,-
c Sparganium natans L. ježohlav najmenší 1 500,-
c Spergula morisonii Boreau kolenec jarný 1 500,-
c Spergula pentandra L. kolenec päťtyčinkový 1 500,-
c Spergularia media (L.) C. Presl pakolenec obrúbený 2 000,-
c Spergularia salina J. Presl et C. Presl pakolenec slanomilný 1 500,-
c* Spiraea crenata L. tavoľník vrúbkovaný 2 000,-
c Ex? Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. pokrut letný 3 000,-
c Spiranthes spiralis (L.) Chevall. pokrut jesenný 3 000,-
c Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. Sternbergia jesienkovitá 2 000,-
c Stipa borysthenlca Klokov ex Prokudln kavyľ piesočný 1 500,-
c Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. kavyľ chlpatý 1 500,-
b Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis kavyľ drsnoplodý pravý 1 100,-
b Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský kavyľ drsnoplodý rakúsky 1 100,-
b Stipa joannis Čelak. kavyľ Ivanov 500,-
b Stipa pulcherrima K. Koch kavyľ pôvabný 800,-
c Stipa smirnovii Martinovský kavyľ Smirnovov 1 500,-
b Stipa tirsa Stev. kavyľ tenkolistý 1 100,-
c Stipa transcarpatica Klokov kavyľ euroázijský 1 500,-
b Stratiotes aloides L. rezavka aloovitá 800,-
a Streptopus amplexifolius (L.) DC. objímavka obyčajná 800,-
b Succisella inflexa (Kluk) Beck čertkusok prehnutý 1 100,-
c Symphytum bohemicum F. W. Schmidt kostihoj český 1 500,-
b Symphytum tanaicense Stev. kostihoj močiarny 1 100,-
c Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. syrénia sivá 1 500,-
b Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. púpava besarábska 1 100,-
c Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štépánek púpava západoslovenská 1 500,-
b Taraxacum palustre agg. púpava močiarna 800,-
b Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. púpava neskorá 1 100,-
b* Taxus baccata L. tis obyčajný 300,-
c Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br. tezdálka piesočná 2 000,-
b Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk starček oranžový 1 100,-
c Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb. et Schenk starček dlholistý 1 500,-
c Tephroseris papposa (Rchb.) Schur starček sírovožltý 1 500,-
b Teucrium scorodonia L. hrdobarka páchnuca 1 500,-
b Thalictrum simplex L. žltuška jednoduchá 800,-
b Thesium dollineri Murb. ľanolistník Dollinerov 1 100,-
c Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský 2 000,-
b Tithymalus lucidus (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke mliečnik lesklý 1 100,-
c Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa mliečnik širokolistý slanomilný 2 000,-
b Tithymalus seguierianus subsp. minor (Sadler) Chrtek et Křísa mliečnik Seguierov menší 1 100,-
b Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub mliečnik Sojákov 1 500,-
c Tofieldia pustila (F. Michx.) Pers. kosatka nízka 2 000,-
b Tragus racemosus (L.) All. ostropleva strapcovitá 1 500,-
b Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow kotvica kužeľoplodá 800,-
b Trapa natans L. kotvica plávajúca 1 100,-
a Trapa x media (Glück) V. N. Vassil. emend. Tacik kotvica prostredná 500,-
b Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. pavstavač hlavatý 1 100,-
c Tribulus terrestris L. kotvičník zemný 1 100,-
c Trichophorum alpinum (L.) Pers. páperec alpínsky 2 000,-
c Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. páperec trsnatý 2 000,-
c Trichophorum pumilium (Vahl) Schinz et Thell. páperec nízky 1 500,-
c Ex? Trifolium angulatum Waldst. et Kit. ďatelina hranatá 2 000,-
c Ex? Trifolium diffusum Ehrh. ďatelina rozprestretá 2 000,-
c Trifolium retusum L. ďatelina tupolistá 1 500,-
c Trifolium romanicum Brândză ďatelina lupínovitá 2 500,-
c Trifolium striatum L. ďatelina pruhovaná 2 000,-
c Trifolium strictum L. ďatelina tuhá 1 500,-
b Triglochin maritimum L. barička prímorská 1 100,-
b Trinia kitaibelii M. Bieb. bezobalka Kitaibelova 1 100,-
b Trinia ukrajinika Šiškin bezobalka ukrajinská 1 100,-
b Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. astrička panónska 800,-
a Trollius altissimus Crantz žltohlav najvyšší 300,-
b Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. pálka striebristosivá 1 100,-
c Ex? Utricularia bremii Heer bublinatka Bremova 2 000,-
c Ex? Utricularia intermedia Hayne bublinatka prostredná 2 000,-
b Utricularia minor L. bublinatka menšia 1 100,-
b Utricularia vulgaris L. bublinatka obyčajná 800,-
b* Vaccinium uliginosum L. brusnica barinná 800,-
c Valerianella coronata (L.) DC. valeriánka korunkatá 1 500,-
c Valerianella pumila (L.) DC. valeriánka nízka 1 500,-
c Ex? Veronica acinifolia L. veronika dúškovkolistá 2 000,-
b Veronica anagalloides Guss. veronika močiarna 800,-
b Veronica jacquinii Baumg. veronika Jacquinova 1 100,-
c Ex? Veronica scardica Griseb. veronika drobnolistá 2 000,-
b Veronica scutellata L. veronika štítovitá 800,-
b Veronica urticifolia Jacq. veronika pŕhlavolistá 1 100,-
b Vicia incana Gouan vika sivá 1 500,-
b Vicia sparsiflora Ten. vika riedkokvetá 1 500,-
c Vinca herbacea Waldst. et Kit. zimozeleň bylinná 1 500,-
b Viola alpina Jacq. fialka alpínska 800,-
c Viola ambigua Waldst. et Kit. fialka premenlivá 1 500,-
c Viola dacica Borbás fialka dácka 1 500,-
b Viola elatior Fr. fialka vyššia 800,-
c Viola epipsila Ledeb. fialka dvojlistá 1 500,-
b Viola pumila Chaix fialka nízka 1 100,-
b Viola stagnina Kit. ex Schult. fialka slatinná 800,-
c* Vitis sylvestris C. C. Gmel. vinič lesný 2 000,-
a Waldsteinia geoides Willd. valdštejnka kuklíkovitá 500,-
c Waldsteinia teppneri Májovský valdštejnka Teppnerova 1 500,-
c Waldsteinia ternata agg. valdštejnka trojpočetná 1 500,-
b Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. drobuľka bezkoreňová 1 000,-
c Woodsia alpina (Bolton) Gray vudsia alpínska 2 000,-
b Xeroloma cylindracea (Sibth. ex Sm.) Holub suchokvietok smradľavý 1 100,-
MACHORASTY
a) Pečeňovky
a Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt. hrdzavka číra 500,-
a Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans stužtička kríčkovitá 500,-
a Riccardia incurvata Lindb. chabuľa zakrivená 500,-
a Riccia gougetiana Durieu et Mont. mrvka Gougetova 500,-
a Riccia rhenana Lorb. mrvka rýnska 500,-
b) Machy
a Brachythecium vanekii Šmarda bankovec Vánkov 300,-
a Buxbaumia viridis (Moug. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. kyjanôčka zelená 300,-
a Calliergon trifarium. (F. Web. et D. Mohr) Kindb. barinovec trojradý 300,-
a Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B. S. G. mriežkovec vodný 300,-
a Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. kosáčik plavúňovitý 300,-
b Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske miešok slanomilný 500,-
a Helodium blandowii (F. Web. et D. Mohr) Warnst. plstnatec rašelinový 500,-
a Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) Zander skrútenec Velenovského 300,-
b Meesia triquetra (Richter) Angstr. bakuľka trojrohá 800,-
b Ochyraea tatrensis Váňa ochyrea tatranská 1 100,-
a Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. bochník bezústy 500,-
a Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. močiarka kostrbatá 500,-
b Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. šťúrovník dutolistý 800,-
a Tayloria splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook. krkuľka ampulkovitá 500,-
a Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. jarmovec zelený 200,-
LIŠAJNÍKY
b Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. alektória rozkonárená 500,-
b Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec dvojfarebný 500,-
b Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec vláskovitý 500,-
b Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec modrastý 500,-
b Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec hrivnatý 500,-
b Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec posplietaný 500,-
b Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec vlnitý 500,-
b Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec Nádvorníkov 500,-
a Cetraria islandica (L.) Ach. pľuzgierka islandská 200,-
a Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda dutohlávka horská 200,-
c Lobaria amplissima (Scop.) Forssell jamkatec veľký 1 100,-
b Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. jamkatec pľúcny 500,-
b Ramalina fraxinea (L.) Ach. stužkovec jaseňový 800,-
b Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg. bradatec obyčajný 500,-
b Usnea faginea Motyka bradatec bukový 500,-
b Usnea filipendula Stirt. s. str. bradatec drsný 500,-
b Usnea florida (L.) Weber ex Wigg. bradatec rozkvitnutý 500,-
b Usnea glauca Motyka bradatec sivý 500,-
b Usnea hirta (L.) Weber ex Wigg. bradatec srstnatý 500,-
b Usnea subfloridana Stirt. bradatec chochlatý 500,-
HUBY (Makromycéty)
a Agaricus maleolens F. H. Möll. pečiarka krémová 800,-
c Agrocybe cylindracea (DC.) Maire poľnička topoľová 2 000,-
c Amanita caesarea (Scop.) Pers. muchotrávka cisárska 1 500,-
a Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon muchotrávka šiškovitá 500,-
c Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. muchotrávka Vittadiniho 2 000,-
a Boletus appendiculatus Schaeff. hríb príveskatý 800,-
c Boletus dupainii Boud. hríb Dupainov 2 500,-
b Boletus fechtneri Velen. hríb striebristý 1 100,-
a Boletus fragrans Vittad. hríb voňavý 800,-
b Boletus impolitus Fr. hríb plavý 1 100,-
c Boletus junguilleus (Quél.) Boud. hríb žltý 2 000,-
b Boletus lupinus Fr. hríb vlčí 1 100,-
a Boletus queletii Schulzer hríb Quéletov 500,-
b Boletus radicans Pers. hríb horký 1 100,-
b Boletus regius Krombh. hríb kráľovský 1 100,-
a Boletus rhadoxanthus (Krombh.) Kallenb. hríb purpurový 800,-
b Boletus speciosus Frost hríb nádherný 1 100,-
c Boletus torosus Fr. hríb zavalitý 2 500,-
b Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd rozpadavec tatranský 1 500,-
c Catathelasma imperiale (Fr.) Singer náramovka cisárska 2 000,-
b Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer rubínovec obyčajný 1 500,-
b Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk bedľovník orosený 1 100,-
c Chamonixia caespitosa Rolland šamonia modrejúca 2 000,-
b Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk kyjak useknutý 1 500,-
a Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. pahliva šafranová 800,-
c Endoptychum agaricoides Czern. strieška bedľovitá 2 500,-
b Flaccularia straminea (Kroinbh.) Pouzar vločkovka žltozelená 800,-
a Gomphidius roseus (Nees) Fr. sliziak ružový 500,-
c Gomphus clavatus (Pers.) Gray lievikovec kyjakovitý 1 500,-
c Hericium erinaceus (Bull.) Pers. koralovec ježovitý 1 500,-
b Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar zvončekovec sadzový 800,-
b Hygrophorus marzualus (Fr.) Bres. šťavnačka marcová 800,-
b Lactarius repraesentaneus Britzelm rýdzik nádherný 1 100,-
b Leucopaxillus lepistoides (Malre) Singer čechratec stepný 800,-
a Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl. slizovnica slzivá 1 100,-
b Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl. kalichovka flalovoružová 800,-
b Panaeolus reticulatus Overh. zvoncovec rašeliniskový 1 500,-
a Phellodon confluens (Pers.) Pouzar korkovec zrastený 500,-
b Phylloporus rhadoxanthus (Schwein.) Bres. lupeňopórovec červenožltý 800,-
c Pleurotus eryngii (DC.) Quél. hliva kotúčová 1 500,-
b Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton drobuľka pieskomilná 800,-
b Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser machovec tmavý 800,-
c Rhodotus palmatus (Bull.) Maire červenáčik obyčajný 1 500,-
c Ripartitella rickenii (Bohus) Singer vločkovka agátová 1 500,-
c Suillus flavidus (Fr.) C. Presl masliak močiarny 1 500,-
b Suillus sibiricus (Singer) Singer masliak sibírsky 1 500,-
c Tuber aestivum Vittad. hluzovka letná 2 000,-
a Volvariella caesiocincta P. D. Orton pošvovec modrastý 800,-
c Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer pošvovec cudzopasný 1 500,-
a Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél. suchohríb marhuľovožltý 500,-
c Xerocomus moravicus (Vacek) Herink suchohríb moravský 2 000,-
c Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél. suchohríb cudzopasný 1 500,-
RIASY (Makroskopické riasy)
b Chara braunii C. C. Gmel. chara Braunova 800,-
c Chara canescens Desv. et Loisel chara sivastá 2 000,-
c Chara pistaniensis Vilh. chara piešťanská 2 000,-
b Nitella flexilis (L.) C. Agardh nitela ohybná 1 100,-
c Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves nitelopsis tupý 1 500,-
Poznámky: 1. Druhy zaradené do príloh Washlngtonského dohovoru sú označené polotučné. 2. Stupeň ohrozenia: a - ohrozené b - veľmi ohrozené c - kriticky ohrozené 3. Ex? - taxóny na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša po niekoľko rokov nezvestné). 4. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom * sa zvyšuje podľa výšky takto:
Výška dreviny Sk
50 - 200 cm 3 000,-
201- 300 cm 5 000,-
301- 500 cm 11 000,-
501 - 1 000 cm 20 000,-
1001 -2 000 cm 30 000,-
nad 2 000 cm 50 000,-
Príloha č. 2 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
Príloha č. 3 k výhláške č. 93/1999 Z. z.
ZOZNAM RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV CHRÁNENÝCH BERNSKÝM DOHOVOROM
Časť A
Príloha I Bernského dohovoru
Prísne chránené druhy rastlín
PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)
ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)
Asplenium hemionitis L. slezinník
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy slezinník
BLECHNACEAE (Rebrovkovité)
Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca
DICKSONIACEAE (Diksóniovité)
Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková
DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)
Dryopteris corleyi Fraser–Jenk. papraď
HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)
Trichomanes speciosum Willd. vláskovec
ISOETACEAE (Šidlatkovité)
Isoëtes boryana Durieu šidlatka
Isoëtes malinverniana Ces. & De Not. šidlatka
MARSILEACEAE (Marsileovité)
Marsilea batardae Launert marsilea
Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá
Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá
Pilularia minuta Durieu ex Braun loptovka
OPHIOGLOSSACEAE (Hadivkovité)
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch vratička rumančekovolistá
Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. vratička mnohozárezová
Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá
Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka mnoholistá
SALVINIACEAE (Salvíniovité)
Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca
GYMNOSPERMAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)
PINACEAE (Borovicovité)
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa
ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)
ALISMATACEAE (Žabníkovité)
Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juz. žabník Wahlenbergov
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý
Luronium natans (L.) Raf. žabníček plávajúci
AMARYLLIDACEAE (Amarylkovité)
Leucojum nicaeense Ard. bleduľa nicejská
Narcissus angustifolius Curt. narcis úzkolistý
Narcissus longispathus Pugsley narcis
Narcissus nevadensis Pugsley narcis nevadský
Narcissus scaberulus Henriq. narcis
Narcissus triandrus L. narcis trojtyčinkový
Narcissus viridiflorus Schousboe narcis zelenokvetý
Sternbergia candida B. Mathew & Baytop šternbergia
APOCYNACEAE (Zimozeleňovité)
Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC. rázya východná
ARACEAE (Áronovité)
Arum purpureospathum Boyce áron
ARISTOLOCHIACEAE (Vlkovcovité)
Aristolochia samsunensis Davis vlkovec
ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub luskáč panónsky
BORAGINACEAE (Borákovité)
Alkanna pinardii Boiss. alkana
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae Moris) smohla
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes litodora lesklá
Myosotis praecox Hulphers nezábudka
Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova
Omphalodes kuzinskyana Willk. pupkovec
Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný
Onosma halophilum Boiss. & Heldr. rumenica slanomilná
Onosma polyphylla Lebed. rumenica mnoholistá
Onosma proponticum Aznav. rumenica
Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska
Onosma troodi Kotschy rumenica
Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl. kostihoj
CAMPANULACEAE (Zvončekovité)
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. klasovec obrovský
Campanula abietina Griseb. et Schenk zvonček jedľový
Campanula damboldtiana Davis zvonček
Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky
Campanula lanata Friv. zvonček
Campanula lycica Sorger & Kit Tan zvonček
Campanula morettiana Reichenb. zvonček
Campanula romanica Savul. zvonček
Campanula sabatia De Not. zvonček
Jasione lusitanica A. DC. pávinec
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph. trachélium
CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter piesočnica nevadská
Arenaria provincialis Chater & Halliday piesočnica
Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuríčkolistý
Dianthus hypanicus Andrz. klinček
Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý
Dianthus rupicola Biv. klinček
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý
Dianthus urumoffii Stoj. et Acht. klinček
Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka
Herniaria algarvica Chaudri prietržník
Herniaria maritima Link prietržník prímorský
Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova
Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova
Moehringia hypanica Grynj. et Klok. meringia
Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia Jankova
Moehringia tommasinii Marches. meringia
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub. – Mor. mydlica slanomilná
Silene cretacea Fisch. ex Spreng. silenka
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters silenka
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn. silenka Haussknechtova
Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. silenka Holtzmannova
Silene mariana Pau silenka
Silene orphanidis Boiss. silenka
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. silenka
Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova
Silene salsuginea Hub. – Mor. silenka
Silene sangaria Coode & Cullen silenka
Silene velutina Pourret ex Loisel. silenka
CHENOPODIACEAE (Mrlíkovité)
Beta adanensis Pamuk. apud Aellen repa
Beta trojana Pamuk. apud Aellen repa
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss. kochia
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi slanorožec
Salsola anatolica Aellen slanobyľ anatolská
Suaeda cucullata Aellen soľnička
CISTACEAE (Cistovité)
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday devätorník
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. devätorník arktický
Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
COMPOSITAE (Asteraceae – Astrovité)
Achillea glaberrima Klok. rebríček
Achillea thracica Velen. rebríček trácky
Anacyclus latealatus Hub. – Mor. anacyklus
Andryala levitomentosa (E. I. Nyárády) P. D. Sell
Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter ruman
Anthemis halophila Boiss. & Bal. ruman slanomilný
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge ruman
Artemisia granatensis Boiss. palina
Artemisia insipida Vill. palina
Artemisia laciniata Willd. palina strapatá
Artemisia pancicii (Janka) Ronn. palina Pančičova
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská
Aster sibiricus L. astra sibírska
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak
Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener krasovlas
Carlina onopordifolia Besser krasovlas
Centaurea akamatis Th. Georgiades & G. Chatzikyriakou nevädza
Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) nevädza
Dostál (syn. Centaurea heldreichii Halácsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) nevädza
Gugler (syn. Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea attica Nyman subsp. megarensis nevädza
(Halácsy & Hayek) Dostál (syn. Centaurea megarensis Halácsy & Hayek)
Centaurea balearica J. D. Rodriguez nevädza baleárska
Centaurea borjae Valdes – Berm. & Rivas Goday nevädza
Centaurea citricolor Font Quer nevädza
Centaurea corymbosa Pourret nevädza chocholíkatá
Centaurea dubjanskyi Iljin nevädza
Centaurea hermannii F. Hermann nevädza
Centaurea horrida Badaro nevädza
Centaurea jankae Brandza nevädza Jankova
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. nevädza
Centaurea kartschiana Scop. nevädza
Centaurea lactiflora Halácsy nevädza bielokvetá
Centaurea niederi Heldr. nevädza
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. nevädza
Centaurea pineticola Iljin6 nevädza
Centaurea pinnata Pau nevädza
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády nevädza
Centaurea pseudoleucolepis Kleop. nevädza
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca nevädza
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. nevädza
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda šafranokvetá
Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto škarda
Crepis purpurea (Willd.) Bieb. škarda purpurová
Dendranthema zawadskyi (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská
Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová
Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha Sibthorpova
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý
Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC. púpavec
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. púpavec drobnoúborový
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell púpavec
Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman horčík Willkommov
Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina úhľadná
Senecio elodes Boiss. ex DC. starček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček nevadský
Serratula tanaitica P. Smirn. kosienka
Sonchus erzincanicus Matthews mlieč
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál
CONVOLVULACEAE (Pupencovité)
Convolvulus argyrothamnos Greuter pupenec
Convolvulus pulvinatus Sa'ad pupenec
CRUCIFERAE (Brassicaceae – Kapustovité)
Alyssum akamasicum B. L. Burtt tarica
Alyssum borzaeanum E. I. Nyárády tarica Borzova
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. [syn. Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.] tarica pyrenejská
Arabis kennedyae Meikle arábka Kennedyho
Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit. chren veľkoplodý ex Willd.) Kit. ex Baumg.
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley taričník Uechtritzov
Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini kapusta
Brassica hilarionis Post kapusta
Brassica insularis Moris kapusta ostrovná
Brassica macrocarpa Guss. kapusta
Brassica sylvestris (L.) Mill. subsp. taurica Tzvel. kapusta lesná taurská
Braya purpurasceus (R. Br.) Bunge
Cochlearia polonica Frohlich lyžičník poľský
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau vraňonôžka
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. katran
Crambe litwinonowii K. Gross. katran
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez – Campo dvojradovka
Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka
Draba dorneri Heuffel chudôbka
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský
Iberis arbuscula Runemark iberka kríčkovitá
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. pafialka bezbyľová
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. pafialka
Lepidium turczaninowii Lipsky žerucha
Murbeckiella sousae Rothm.
Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo huľavník
(syn. S. matritense P. W. Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev. huľavník hustý
Sisymbrium supinum L. huľavník nízky
Thlaspi cariense A. Carlström peniažtek
Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský
CYPERACEAE (Šachorovité)
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. ostrica ražná
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská
DIOSCOREACEAE (Diskoreovité)
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DIPSACACEAE (Štetkovité)
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha štetka hlavinková
DROSERACEAE (Rosičkovité)
Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá (Ex)
ERICACEAE (Vresovcovité)
Vaccinium arctostaphylos L. brusnica medvedicová
EUPHORBIACEAE (Prýštecovité)
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann mliečnik
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter mliečnik nevadský
GENTIANACEAE (Horcovité)
Centaurium rigualii Esteve Chueca zemežlč
Centaurium somedanum Lainz zemežlč
Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet horec
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg horcovník
GERANIACEAE (Pakostovité)
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter bocianik kozincový
Erodium chrysanthum ľHerit. ex DC. bocianik
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco bocianik
Erodium rupicola Boiss. bocianik
GESNERIACEAE (Gesneriovité)
Haberlea rhodopensis Friv. haberlea rodopská
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. jankea Heldreichova
Ramonda serbica Pančic ramonda
GRAMINEAE (Poaceae – Lipnicovité)
Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin stoklas
Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas
Bromus interruptus (Hackel) Druce stoklas pretrhovaný
Bromus moesiacus Velen. stoklas
Bromus psammophilus P. M. Smith stoklas pieskomilný
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly
Eremopoa mardinensis R. Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka
Micropyropsis tuberosa Romero – Zarco Cabezudo
Poa granitica Braun – Blanq. lipnica žulová
Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch lipnica
Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec
Stipa austroitalica Martinovský kavyľ
Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz kavyľ bavorský
Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ dunajský
Stipa styriaca Martinovský kavyľ štajerský
Stipa syreistschikowii P. Smirn. kavyľ
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman trojštet
GROSSULARIACEAE (Egrešovité)
Ribes sardoum Martelli ríbezľa
HYPERICACEAE (Ľubovníkovité)
Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson ľubovník
Hypericum salsugineum Robson & Hub. – Mor. ľubovník
IRIDACEAE (Kosatcovité)
Crocus abantensis T. Baytop & Mathew šafran
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran
Crocus etruscus Parl. šafran
Crocus hartmannianus Holmboe šafran
Crocus robertianus C. D. Brickell šafran Robertov
Gladiolus felicis Mirek mečík
Iris marsica Ricci & Colasante kosatec
LABIATAE (Lamiaceae – Hluchavkovité)
Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky
Dracocephalum ruyschianum L. včelník severný
Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy kocúrnik
Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel pamajorán
(syn. Amaracus cordifolium Montr. & Auch.)
Origanum dictamnus L. pamajorán
Origanum scabrum Boiss. & Heldr. pamajorán
Phlomis brevibracteata Turrill sápa
Phlomis cypria Post sápa
Rosmarinus tomentosus Hub. - Mor. & Maire rozmarín
Salvia crassifolia Sibth. & Smith šalvia
Sideritis cypria Post ránhoj
Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarrig ránhoj
Sideritis javalambrensis Pau ránhoj
Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj
Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka
Teucrium lamiifolium ďUrv. hrdobarka
Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday hrdobarka
Thymus aznavourii Velen. dúška
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link dúška
Thymus carnosus Boiss. dúška
Thymus cephalotos L. dúška
LEGUMINOSAE (Fabaceae – Bôbovité)
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra bôľhoj
Astragalus aitosensis Ivanisch. kozinec
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge kozinec
Astragalus aquilanus Anzalone kozinec
Astragalus centralpinus Braun – Blanquet kozinec
Astragalus kungurensis Boriss. kozinec
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer – Kirchoff & Meikle kozinec
Astragalus maritimus Moris kozinec
Astragalus peterfii Jav. kozinec
Astragalus physocalyx Fischer kozinec
Astragalus pseudopurpureus Gusul. kozinec
Astragalus setosulus Gontsch. kozinec
Astragalus tanaiticus C. Koch kozinec
Astragalus tremolsianus Pau kozinec
Astragalus verrucosus Moris kozinec
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť
Genista dorycnifolia Font Quer kručinka
Genista holopetala (Fleischm. ex W. D. J. Koch) Baldacci kručinka
Genista tetragona Bess. kručinka
Glycyrrhiza iconica Hub. – Mor. sladkovka
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. sekernica
Ononis maweana Ball ihlica
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh. ostropysk
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü
Trifolium banaticum (Heuffel) Májovský ďatelina banátska
Trifolium pachycalyx Zoh. ďatelina
Trifolium saxatile All. ďatelina
Trigonella arenicola Hub. – Mor. senovka
Trigonella halophila Boiss. senovka
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. senovka
Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika
LENTIBULARIACEAE (Bublinatkovité)
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. tučnica
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper tučnica nevadská
LILIACEAE (Ľaliovité)
Allium grosii Font Quer cesnak
Allium regelianum A. Beck cesnak
Allium vuralii Kit Tan cesnak
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter androcymbium európske
Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo
Asparagus lycaonicus Davis asparágus
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva asfodel
Chionodoxa lochiae Meikle modrovka
Chionodoxa luciliae Boiss. modrovka žiarivá
Colchicum arenarium Waldst. & Kit. jesienka piesočná
Colchicum corsicum Baker jesienka korzická
Colchicum cousturieri Greuter jesienka
Colchicum davidovii Stef. jesienka
Colchicum fominii Bordz. jesienka
Colchicum micranthum Boiss. jesienka
Fritillaria conica Boiss. korunkovka
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. korunkovka
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix korunkovka
Fritillaria euboeica Rix korunkovka
Fritillaria graeca Boiss. korunkovka
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix korunkovka
Fritillaria montana Hoppe korunkovka
Fritillaria obliqua Ker – Gawl. korunkovka
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy korunkovka
Lilium jankae A. Kerner ľalia
Lilium rhodopaeum Delip. ľalia
Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica
Ornithogalum reverchonii Lange bledavka
Scilla morrisii Meikle scila
Scilla odorata Link scila
Tulipa cypria Stapf tulipán
Tulipa goulimya Sealy & Turrill tulipán
Tulipa hungarica Borbas tulipán
Tulipa praecox Ten. tulipán
Tulipa sprengeri Baker tulipán
LINACEAE (Ľanovité)
Linum dolomiticum Borbas ľan dolomitový
LYTHRACEAE (Vrbicovité)
Lythrum flexuosum Lag. vrbica
Lythrum thesioides M. Bieb. vrbica
MALVACEAE (Slezovité)
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE (Riečňankovité)
Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt riečňanka
Najas tenuissima (A.Braun) Magnus riečňanka
OLEACEAE (Olivovité)
Syringa josikaea Jacq. fil. orgován Jósikov
ORCHIDACEAE (Vstavačovité)
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. prilbovka
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. vstavačovec
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný
Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov
Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník
Ophrys isaura Renz & Taub. hmyzovník
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó hmyzovník
Ophrys lunulata Parl. hmyzovník
Ophrys lycia Renz & Taub. hmyzovník
Ophrys oestrifera M. Bieb. hmyzovník
Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski hmyzovník
Orchis provincialis Balb. vstavač
Orchis punctulata Stev. ex Lindl. vstavač
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten vemenník
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. pokrut letný (Ex)
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter
PAEONIACEAE (Pivonkovité)
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. pivonka
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis pivonka Clusiova rhódska
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soó pivonka lekárska banátska
Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka
Paeonia tenuifolia L. pivonka tenkolistá
PALMAE (Arecaceae – Arekovité)
Phoenix theophrasti Greuter ďatlovník Theophrastov
PAPAVERACEAE (Makovité)
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. mak laponský
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld trávnička
Armeria rouyana Daveau trávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter trávnička
Limonium anatolicum Hedge limonka anatolská
Limonium tamaricoides Bokhari limonka tamarišková
POLEMONIACEAE (Vojnovkovité)
Polemonium boreale Adams vojnovka severná
POLYGONACEAE (Stavikrvovité)
Polygonum praelongum Coode & Cullen stavikrv
Rheum rhaponticum L. rebarbora pontická
Rumex rupestris Le Gall štiavec skalný
POSIDONIACEAE
Posidonia oceanica (L.) Delile (med.)
PRIMULACEAE (Prvosienkovité)
Androsace cylindrica DC. pochybok valcovitý
Androsace mathildae Levier pochybok
Androsace pyrenaica Lam. pochybok pyrenejský
Cyclamen coum Mill. cyklámen
Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova cyklámen Kuznecovov
Cyclamen mirabile Hildebr. cyklámen podivuhodný
Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez čerkáč
Primula apennina Widmer prvosienka
Primula deorum Velen. prvosienka
Primula egaliksensis Wormsk. prvosienka
Primula frondosa Janka prvosienka listnatá
Primula glaucescens Moretti prvosienka sivkastá
Primula palinuri Petagna prvosienka
Primula spectabilis Tratt. prvosienka nádherná
Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen & Moesz) Lüdi prvosienka
Soldanella villosa Darracq soldanelka huňatá
RANUNCULACEAE (Iskerníkovité)
Aconitum corsicum Gáyer prilbica korzická
Aconitum flerovii Steinb. prilbica
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. hlaváčik
Adonis distorta Ten. hlaváčik
Anemone uralense Fisch. ex DC. veternica uralská
Aquilegia bertolonii Schott orlíček Bertoloniho
Aquilegia kitaibelii Schott orlíček Kitaibelov
Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid orlíček
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez orlíček
(syn. Aquilegia cazorlensis Heywood)
Consolida samia P. H. Davis ostrôžka
Delphinium caseyi B. L. Burtt stračonôžka
Pulsatilla grandis Wender. (syn. Pulsatilla vulgaris Miller) subsp. grandis (Wend.) Zamels poniklec veľkokvetý
Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený
Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský
Ranunculus fontanus C. Presl iskerník
Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník
Ranunculus weyleri Mares iskerník
RESEDACEAE (Rezedovité)
Reseda decursiva Forssk. rezeda
ROSACEAE (Ružovité)
Crataegus dikmensis Pojark. hloh
Geum bulgaricum Pančič kuklík bulharský
Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník
Potentilla emilii-popii E. I. Nyárády nátržník
Potentilla silesiaca Uechtr. nátržník sliezsky
Pyrus anatolica Browicz hruška anatolská
RUBIACEAE (Marenovité)
Galium cracoviense Ehrend. lipkavec krakovský
Galium globuliferum Hub. – Mor. & Reese lipkavec guľkonosný
Galium litorale Guss. lipkavec pobrežný
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco lipkavec moldavský
Galium rhodopeum Velen. lipkavec rodopský
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter lipkavec zelenokvetý
SANTALACEAE (Santalovité)
Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader ľanolistník bezlistencový (Ex)
SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)
Saxifraga berica (Béguinot) D. A. Webb lomikameň
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. lomikameň
Saxifraga florulenta Moretti lomikameň
Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí
Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. lomikameň
Saxifraga valdensis DC. lomikameň
Saxifraga vayredana Luizet lomikameň
SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)
Antirrhinum charidemi Lange papuľka
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka Marchesettiho
Linaria algarviana Chav. pyštek
Linaria ficalhoana Rouy pyštek
Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek žltý
Linaria hellenica Turrillcelak pyštek grécky
Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov
Linaria ricardoi Cout. pyštek
Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo pyštek
Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá
Odontites granatensis Boiss. zdravienok
Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský
Verbascum afyonense Hub. – Mor. divozel
Verbascum basivelatum Hub. – Mor. divozel
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze divozel
Verbascum degenii Hal. divozel Degenov
Verbascum purpureum (Janka) Hub. – Mor. divozel purpurový
Verbascum stepporum Hub. – Mor. divozel
Veronica euxina Turrill veronika
Veronica oetaea L. – A. Gustavsson veronika
Veronica turrilliana Stoj. et Stef. veronika
SELAGINACEAE (Globulariaceae – Gulôčkovité)
Globularia stygia Orph. ex Boiss. gulôčka
SOLANACEAE (Ľuľkovité)
Atropa baetica Willk. ľuľkovec
Mandragora officinarum L. mandragora lekárska
THYMELAEACEAE (Vrabcovníkovité)
Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky
Daphne petraea Leybold lykovec skalný
Daphne rodriguezii Texidor lykovec Rodriguezov
Thymelea broterana Coutinho vrabcovník
TRAPACEAE (Kotvicovité)
Trapa natans L. kotvica plávajúca
TYPHACEAE (Pálkovité)
Typha minima Hoppe pálka najmenšia (Ex)
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. pálka striebristosivá
ULMACEAE (Brestovité)
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova
UMBELLIFERAE (Apiaceae – Mrkvovité)
Angelica heterocarpa Lloyd angelika
Angelica palustris (Besser) Hoffman ostrík močiarny (Ex)
syn. Ostericum palustre (Besser) Besser
Apium bermejoi Llorens zeler
Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý
Athamanta cortiana Ferrarini atamanta
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. prerastlík vláskovitý
Bupleurum dianthifolium Guss. prerastlík klinčekolistý
Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík
Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky
Eryngium viviparum Gay kotúč
Ferula halophila H. Pesmen feruľa slanomilná
Ferula orientalis L. feruľa východná
Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova
Laserpitium longiradium Boiss. lazerník
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange halucha bolehlavová
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss. sezel
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE (Valeriánovité)
Centranthus kellereri (Stoj., Stef. et Georg.) centrant I. K. B. Richardson
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot centrant trojžilný
VIOLACEAE (Fialkovité)
Viola athois W. Becker fialka
Viola cazorlensis Gandoger fialka
Viola cryana Gillot fialka
Viola delphinantha Boiss. fialka
Viola hispida Lam. fialka
Viola jaubertiana Mares & Vigineix fialka
ZANNICHELIACEAE (Zanichelkovité)
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (med.)
ZOSTERACEAE (Zosterovité)
Zostera marina L. (med.) zostera morská
BRYOPHYTA (MACHORASTY)
BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE
ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
BRYOPSIDA: HEPATICAE (PEČEŇOVKY)
AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle
CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.
CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.
FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph.
GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb. mešcovka
JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. trsovka
RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph. mrvka
RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook.
SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.
BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)
AMBLYSTEGIACEAE
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. kosáčik
BRUCHIACEAE
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
BUXBAUMIACEAE
Buxbaumia viridis (Moug. ex DC.) kyjanôčka zelená
Brid. ex Moug. & Nestl.
DICRANACEAE
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. dvojhrot zelený
FONTINALACEAE
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
FUNARIACEAE
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. ihlanovka štvorboká
HOOKERIACEAE
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
MEESIACEAE
Meesia longiseta Hedw. bakuľka
ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum rogeri Brid. bochník Rogerov (Ex)
SPHAGNACEAE
Sphagnum pylaisii Brid. rašelinník
SPLACHNACEAE
Tayloria rudolphiana (Garov.) B. S. G.
ALGAE (RIASY)
CHLOROPHYTA (Zelené riasy)
Caulerpa ollivieri (med.) kaulerpa Oliverova
FUCOPHYCEA
Cystoseira amentacea (inclus. var. stricta & var. spicata) (med.)
Cystoseira mediterranea (med.)
Cystoseira sedoides (med.)
Cystoseira spinosa (inclus. C. adriatica) (med.)
Cystoseira zosteroides (med.)
Laminaria ochroleuca (med.)
Laminaria rodriguezii (med.)
RHODOPHYTA (Červené riasy)
Goniolithon byssoides (med.)
Lithophyllum lichenoides (med.)
Ptilophora mediterranea (med.)
Schimmelmannia schousboei = S. ornata (med.)
Endemické druhy Makarónskej oblasti
PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)
ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)
Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein slezinník azorský
DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)
Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl papraďovec
HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis blanolistník
ISOËTACEAE (Šidlatkovité)
Isotes azorica Durieu ex Milde šidlatka azorská
LYCOPODIACEAE (Plavúňovité)
Diphasium maderense (Wilce.) Rothm.
MARSILEACEAE (Marsileovité)
Marsilea azorica Launert marsilea azorská
GYMNOSPERMAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)
CUPRESACEAE (Cyprusovité)
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine borievka
ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)
AGAVACEAE (Agávovité)
Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná
ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)
Caralluma burchardii N. E. Brown karaluma
Ceropegia chrysantha Svent. lampášik
BERBERIDACEAE (Dráčovité)
Berberis maderensis Lowe dráč
BORAGINACEAE (Borákovité)
Echium gentianoides Webb ex Coincy hadinec
Echium handiense Svent. hadinec
Echium pininana Webb et Berth. hadinec
Myosotis azorica H. C. Watson nezábudka azorská
Myosotis maritima Hochst. ex Seub. nezábudka
CAMPANULACEAE (Zvončekovité)
Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE (Loniceraceae – Zemolezovité)
Sambucus palmensis Link baza
CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)
Cerastium azoricum Hochst. rožec azorský
Silene nocteolens Webb et Berth. silenka
CISTACEAE (Cistovité)
Cistus chinamadensis Banares & Romero cistus
Helianthemum bystropogophyllum Svent. devätorník
Helianthemum teneriffae Cosson devätorník
COMPOSITAE (Asteraceae – Astrovité)
Andryala crithmifolia Ait.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe
subsp. succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub. sedmokráska azorská
Calendula maderensis DC. nechtík
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub
Helichrysum gossypinum Webb slamiha
Helichrysum monogynum B. L. Burtt. & Sunding slamiha
Hypochaeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack prasatník
Lactuca watsoniana Trelease šalát Watsonov
Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm. púpavec
Onopordum carduelinum Bolle ostropes
Onopordum nogalesii Svent. ostropes
Pericallis hadrosomus Svent.
Pericallis malvifolia (ľHér) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Senecio hermosae Pitard starček
Sonchus gandogeri Pitard mlieč
Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o'shanahanii Febles Marrero & Suárez vratič
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. vratič
Tolpis glabrescens Kämmer škardovka
CONVOLVULACEAE (Pupencovité)
Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec
Convolvulus lopez-socasi Svent. pupenec
Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec
Pharbitis preauxii Webb povojník
CRASSULACEAE (Tučnolistovité)
Aeonium balsamiferum Webb et Berth. eonium
Aeonium gomeraense Praeger eonium
Aeonium saundersii Bolle eonium
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
CRUCIFERAE (Brassicaceae – Kapustovité)
Crambe arborea Webb ex Christ katran
Crambe laevigata DC. ex Christ katran
Crambe scoparia Svent. katran
Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding katran
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.
CYPERACEAE (Šachorovité)
Carex malato-belizii Raymond ostrica
DIPSACACEAE (Štetkovité)
Scabiosa nitens Roem. & Schult. hlaváč
ERICACEAE (Vresovcovité)
Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb vresovec
EUPHORBIACEAE (Prýštecovité)
Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. mliečnik
Euphorbia handiensis Burchard mliečnik
Euphorbia lambii Svent. mliečnik
Euphorbia stygiana H. C. Watson mliečnik
GERANIACEAE (Pakostovité)
Geranium maderense Yeo pakost
GRAMINEAE (Poaceae – Lipnicovité)
Agrostis gracilaxa Franco psinček
Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm. metlica
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs. lesknica
LABIATAE (Lamiaceae – Hluchavkovité)
Micromeria glomerata P. Pérez
Micromeria leucantha Svent. ex Pérez
Salvia herbanica Santos et Fernández šalvia
Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj
Sideritis infernalis Bolle ránhoj
Sideritis marmorea Bolle ránhoj
Teucrium abutiloides ľHer. hrdobárka
LEGUMINOSAE (Fabaceae – Bôbovité)
Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. smradovec
Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj
Cicer canariensis Santos & Lewis cícer kanársky
Dorycnium spectabile Webb & Berthel. ďatelinovec
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco kručinka
Lotus azoricus P. W. Ball ľadenec azorský
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec
Lotus eremiticus Santos ľadenec
Lotus kunkelii (Esteve) D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec
Lotus maculatus Breitfeld ľadenec
Lotus pyranthus P. Perez ľadenec
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen & Sund.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes
Vicia dennesiana H. C. Watson vika
LILIACEAE (Ľaliovité)
Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats. smilax
MYRICACEAE (Vresnovité)
Myrica rivas-martinezii Santos vresna
OLEACEAE (Olivovité)
Jasminum azoricum L. jazmín azorský
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
ORCHIDACEAE (Vstavačovité)
Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe smrečinec
Orchis scopulorum Summerh. vstavač
PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton
PLANTAGINACEAE (Skorocelovité)
Plantago famarae Svent. skorocel
Plantago malato-belizii Lawalree skorocel
PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)
Limonium arborescens (Brouss.) O. Kuntze limonka
Limonium dendroides Svent. limonka
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze limonka
Limonium perezii Stapf limonka
Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze limonka
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding limonka
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan limonka
POLYGONACEAE (Stavikrvovité)
Rumex azoricus Rech. štiav
RHAMNACEAE (Rešetliakovité)
Frangula azorica Tutin krušina azorská
ROSACEAE (Ružovité)
Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia exstipulata Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.
Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco slivka
RUTACEAE (Rutovité)
Ruta microcarpa Svent. ruta
SANTALACEAE (Santalovité)
Kunkeliella canariensis Stearn
Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn
Kunkeliella subsucculenta Kammer
SAPOTACEAE (Sapotovité)
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)
Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň
SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)
Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská
Euphrasia grandiflora Hochst. očianka veľkokvetá
Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
SELAGINACEAE (Globulariaceae – Gulôčkovité)
Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel gulôčka
Globularia sarcophylla Svent. gulôčka
SOLANACEAE (Ľuľkovité)
Solanum lidii Sunding ľuľok
UMBELLIFERAE (Apiaceae – Mrkvovité)
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.
Bunium brevifolium Lowe buľka
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík
Chaerophyllum azoricum Trel. krkoška azorská
Ferula latipinna Santos feruľa
Monizia edulis Lowe
Sanicula azorica Gunthn. ex Seub. žindava azorská
VIOLACEAE (Fialkovité)
Viola paradoxa Lowe fialka
BRYOPHYTA (MACHORASTY)
BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)
ECHINODIACEAE
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
POTTIACEAE
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill
THAMNIACEAE
Thamnobryum fernandesii Sergio
Poznámky:
1. Vedecké menoslovie (latinské mená čeľadí uvádzané v zátvorkách) bolo čiastočne upravené v zmysle súčasnej platnej vedeckej nomenklatúry.
2. (med.) – stredomorský (mediteránny) druh.
3. Druhy vytlačené polotučne – druhy voľne rastúce na Slovensku.
Časť B
Príloha II Bernského dohovoru
Prísne chránené druhy živočíchov
VERTEBRATA (STAVOVCE)
MAMMALIA (CICAVCE)
INSECTIVORA
Erinaceidae
*Atelerix algirus (Erinaceus algirus) jež túlavý
Soricidae
Crocidura canariensis bielozúbka kanárska
*Crocidura russula cypria bielozúbka dlhochvostá cyperská
(Crocidura cypria)
*Crocidura suaveolens ariadne bielozúbka záhradná krétska
(Crocidura ariadne)
Talpidae
Desmana moschata vychuchol povolžský
Galemys pyrenaicus vychuchol pyrenejský
(Desmana pyrenaica)
MICROCHIROPTERA
všetky druhy okrem
Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý
RODENTIA
Sciuridae
Pteromys volans poletuška slovanská
(Sciuropterus russicus)
Sciurus anomalus veverica krátkouchá
*Spermophilus citellus syseľ pasienkový
(Citellus citellus)
Spermophilus suslicus syseľ perlavý
(Citellus suslicus)
Muridae
Cricetus cricetus škrečok poľný
Mesocricetus newtoni škrečok Newtonov
*Microtus bavaricus hraboš bavorský
(Pitymys bavaricus)
Microtus cabrerae hraboš iberský
Microtus tatricus hraboš tatranský
Spalax graecus slepec grécky
Gliridae
Dryomis laniger plch vlnatý
Myomimus roachi plch Roachov
(Myomimus bulgaricus)
Zapodidae
Sicista betulina myšovka horská
Sicista subtilis myšovka stepná
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus líška polárna
Cuon alpinus kuon horský
Ursidae
všetky druhy okrem druhu
Ursus arctos medveď hnedý
Mustelidae
Gulo gulo rosomák severský
Mustela eversmanni tchor stepný
Mustela lutreola (Lutreola lutreola) norok európsky
Lutra lutra vydra riečna
Vormela peregusna tchor škvrnitý
Felidae
Caracal caracal rys stepný
Felis silvestris mačka divá
*Lynx pardinus (Lynx pardina) rys leopardovitý
Panthera pardus leopard škvrnitý
Panthera tigris tiger džungľový
Odobenidae
Odobenus rosmarus mrož ľadový
Phocidae
Monachus monachus tuleň mníší
Phoca hispida ladogensis tuleň krúžkovaný
Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický
Bovidae
Capra aegagrus koza bezoárová
Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský
Gazella dorcas gazela dorkas
Gazella subgutturosa
Ovibos moschatus pižmoň severský
Rupicapra rupicapra ornata kamzík vrchovský
CETACEA
Monodontidae
Monodon monoceros narval jednorohý
Delphinidae
Delphinus delphis delfín vytrvalý
Globicephala macrorhynchus delfín krátkoplutvý
Globicephala melas delfín dlhoplutvý
Grampus griseus delfín sivý
Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký
Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý
Orcinus orca kosatka dravá
Pseudorca crassidens delfín čierny
Steno bredanensis delfín drsnozubý
Stenella coeruleoalba delfín pásavý
Stenella frontalis delfín štíhlonosý
Tursiops truncatus (tursio) delfín skákavý
Phocoenidae
Phocoena phocoena sviňucha tuponosá
Physeteridae
Kogia breviceps vorvaň krátkohlavý
Kogia simus (Med.) vorvaň krátkonosý
Physeter macrocephalus (Med.) vorvaň tuponosý
Ziphiidae
Hyperoodon rostratus vorvaňovec anarnak
Mesoplodon bidens vorvaňovec severoatlantický
Mesoplodon densirostris (Med.) vorvaňovec tropický
Mesoplodon mirus vorvaňovec tmavý
Ziphius cavirostris vorvaňovec dutonosý
Balaenopteridae
Balaenoptera acutorostrata (Med.) vráskavec malý
Balaenoptera borealis (Med.) vráskavec sejval
Balaenoptera edeni vráskavec
Balaenoptera physalus vráskavec myšok
Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa) vráskavec dlhoplutvý
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus vráskavec obrovský
Balaenidae
Balaena mysticetus veľryba grónska
Eubalaena glacialis veľryba biskajská
AVES (VTÁKY)
GAVIIFORMES
Gaviidae
všetky druhy
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps auritus potápka ušatá
Podiceps grisegena potápka červenokrká
Podiceps nigricollis (caspicus) potápka čiernokrká
Podiceps ruficollis potápka hnedá
PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
všetky druhy
Procellariidae
Bulweria bulwerii tajfúnik čierny
Procellaria diomedea tajfúnik plavý
Pterodroma madeira tajfúnik
Pterodroma feae tajfúnik
Puffinus assimilis baroli víchrovník
Puffinus puffinus víchrovník čiernozobý
Puffinus yelkouan víchrovník
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis (Med.) kormorán
Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý
Pelecanidae
všetky druhy
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea purpurea volavka purpurová
Ardeola ralloides volavka vlasatá
Botaurus stellaris bučiak tŕsťový
Bubulcus (Ardeola) ibis volavka chochlatá
Casmerodius albus (Egretta alba) volavka biela
Egretta garzetta volavka striebristá
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny
Nycticorax nycticorax chavkoš nočný
Ciconiidae
všetky druhy
Threskiornithidae
všetky druhy
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber plameniak ružový
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser erythropus hus malá
Branta leucopsis bernikla bielolíca
Branta ruficollis bernikla červenokrká
Bucephala islandica hlaholka zlatooká
Cygnus cygnus labuť spevavá
Cygnus bewickii (columbianus) labuť malá
Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá
Marmaronetta (Anas) angustirostris kačica úzkozobáková
Mergus albellus potápač malý
Oxyura leucocephala potápač biely
Polysticta stelleri kajka malá
Somateria spectabilis kajka kráľovská
Tadorna tadorna kazarka pestrá
Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá
FALCONIFORMES
všetky druhy
GALLIFORMES
Tetraonidae
Tetrao urogallus cantabricus tetrov hlucháň
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica prepeľovec krovinový
Gruidae
všetky druhy
Rallidae
Crex crex chriašteľ poľný
Fulica cristata lyska hrebenatá
Porphyrio porphyrio sliepočka modrá
Porzana porzana chriašteľ bodkovaný
Porzana pusilla chriašteľ najmenší
Porzana parva chriašteľ malý
Otididae
všetky druhy
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Arenaria interpres kamenár strakatý
Charadrius alexandrinus kulík morský
Charadrius dubius kulík riečny
Charadrius hiaticula kulík piesočný
Charadrius leschenaulti kulík veľkozobý
Eudromias morinellus kulík vrchovský
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Actitis (Tringa) hypoleucos kalužiak riečny
Calidris alba pobrežník belavý
Calidris alpina pobrežník čiernozobý
Calidris ferruginea pobrežník krivozobý
Calidris maritima pobrežník morský
Calidris minuta pobrežník malý
Calidris temminckii pobrežník sivý
Gallinago media močiarnica lúčna
Limicola falcinellus pobrežník ploskozobý
Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý
Tringa glareola kalužiak močiarny
Tringa ochropus kalužiak perlavý
Tringa stagnatilis kalužiak štíhly
Xenus (Tringa) cinereus kalužiak obrátenozobý
Recurvirostridae
všetky druhy
Phalaropodidae
všetky druhy
Burhinidae
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový
Glareolidae
všetky druhy
Laridae
Chlidonias hybridus rybár bahenný
Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly
Chlidonias niger rybár čierny
Gelochelidon nilotica rybár krátkozobý
Larus audouinii čajka ostrovná
Larus genei čajka tenkozobá
Larus melanocephalus čajka čiernohlavá
Larus minutus čajka malá
Larus (Xenia) sabini čajka vidličnatochvostá
Pagophila eburnea
Sterna albifrons rybár malý
Sterna (Hydroprogne) caspia rybár veľkozobý
Sterna dougallii rybár štíhlozobý
Sterna hirundo rybár obyčajný
Sterna paradisaea (macrura) rybár dlhochvostý
Sterna sandvicensis rybár sivý
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
všetky druhy
Columbidae
Columba bollii
Columba junoniae
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius
STRIGIFORMES
všetky druhy
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
všetky druhy
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer dážďovník lastovičkovitý
Apus melba dážďovník
Apus pallidus dážďovník
Apus unicolor dážďovník
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis rybárik riečny
Ceryle rudis rybárik strakatý
Halcyon smyrnensis rybárik červenozobý
Meropidae
Merops apiaster včelárik zlatý
Coraciidae
Coracias garrulus krakľa belasá
Upupidae
Upupa epops dudok chochlatý
PICIFORMES
všetky druhy
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris škovránok ušatý
Galerida theklae
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera škovránok bielokrídly
Melanocorypha yeltoniensis škovránok čierny
Hirundinidae
všetky druhy
Motacillidae
všetky druhy
Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus bylbyl sivý
Laniidae
všetky druhy
Bombycillidae
Bombycilla garrulus chochláč severský
Cinclidae
Cinclus cinclus vodnár potočný
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes oriešok hnedý
Prunellidae
všetky druhy
Muscicapidae
Turdinae
Cercotrichas galactotes spevák ryšavý
Erithacus rubecula slávik červienka
Irania gutturalis slávik bielohrdlý
Luscinia luscinia slávik tmavý
Luscinia megarhynchos slávik krovinový
Luscinia (Cyanosylvia) svecica slávik modrák
Monticola saxatilis skaliar pestrý
Monticola solitarius skaliar modrý
Oenanthe finischii skaliarik škrapový
Oenanthe hispanica skaliarik okrový
Oenanthe isabellina skaliarik plavý
Oenanthe leucura skaliarik čierny
Oenanthe oenanthe skaliarik sivý
Oenanthe pleschanka (leucomela) skaliarik plešanka
Phoenicurus ochruros žltochvost domový
Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný
Saxicola dacotiae pŕhľaviar kanársky
Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý
Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý
Tarsiger cyanurus modravec lesný
Turdus torquatus drozd kolohrivý
Sylviinae
všetky druhy
Regulinae
všetky druhy
Muscicapinae
všetky druhy
Timaliinae
Panurus biarmicus fúzatka trsťová
Paridae
všetky druhy
Sittidae
všetky druhy
Certhiidae
všetky druhy
Emberizidae
Calcarius lapponicus strnádka severská
Emberiza aureola strnádka obojková
Emberiza caesia strnádka sivokrká
Emberiza cia strnádka ciavá
Emberiza cineracea strnádka sivá
Emberiza cirlus strnádka svrčavá
Emberiza citrinella strnádka žltá
Emberiza leucocephala strnádka bielohlavá
Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá
Emberiza pusilla strnádka hrdzavosluchá
Emberiza rustica strnádka poľná
Emberiza schoeniclus strnádka trsťová
Plectrophenax nivalis strnádka snežná
Fringillidae
Carduelis cannabina stehlík konopiar
Carduelis carduelis stehlík pestrý
Carduelis chloris stehlík zelený
Carduelis flammea stehlík čečetavý
Carduelis flavirostris stehlík horský
Carduelis hornemanni stehlík belavý
Carduelis spinus stehlík čížavý
Carpodacus erythrinus hýľ karmínový
Coccothraustes coccothraustes glezg hrubozobý
Fringilla teydea pinka modrá
Loxia curvirostra krivonos smrekový
Loxia leucoptera krivonos bielokrídly
Loxia pityopsittacus krivonos sosnový
Loxia scotica krivonos škótsky
Pinicola enucleator hýľ krivonosovitý
Rhodopechys githaginea hýľ stepný
Serinus citrinella kanárik citrónový
Serinus pusillus kanárik červenočelý
Serinus serinus kanárik záhradný
Ploceidae
Montifringilla nivalis snehárka vrchovská
Petronia petronia vrabec skalný
Sturnidae
Sturnus roseus škorec ružový
Sturnus unicolor škorec jednofarebný
Oriolidae
Oriolus oriolus vlha hájová
Corvidae
Cyanopica cyanus straka belasá
Nucifraga caryocatactes orešnica perlovaná
Perisoreus infaustus sojka zlovestná
Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá
Pyrrhocorax pyrrhocorax čavka červenožltá
REPTILIA (PLAZY)
TESTUDINES
Testudinidae
Testudo graeca korytnačka žltohnedá
Testudo hermanni korytnačka zelenkastá
Testudo marginata korytnačka žltočierna
Emydidae
Emys orbicularis korytnačka močiarna
*Mauremys caspica1) korytnačka bahenná
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea kožatka veľká
Cheloniidae
Caretta caretta kareta obyčajná
Chelonia mydas kareta obrovská
Eretmochelys imbricata kareta pravá
Lepidochelys kempii kareta Kempova
Trionychidae
Trionyx euphraticus (Rafetus euphraticus) mäkkuľa eufratská
Trionyx triunguis mäkkuľa trojpazúrová
SAURIA
Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi gekón hrboľkatý
Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský
Tarentola boettgeri gekón Boettgerov
Tarentola delalandii gekón Delalandov
Tarentola gomerensis gekón gomérsky
Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý
Agamidae
*Stellio stellio (Agama stellio) agama hardun
Chamaeleonidae
Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný
Lacertidae
Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi jašterica Marchova
Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá
Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká
*Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) jašterica Bedriagova
*Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) jašterica vrchovská
Gallotia galloti
*Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) jašterica kanárska
Gallotia stehlini jašterica Stehlinova
Lacerta agilis jašterica bystrá
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii jašterica Dugesova
Lacerta graeca jašterica ostropyská
Lacerta horvathi jašterica Horvathova
Lacerta lepida jašterica pôvabná
Lacerta parva jašterica trpasličia
Lacerta princeps jašterica skalná
Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova
Lacerta trilineata jašterica smaragdová
Lacerta viridis jašterica zelená
Ophisops elegans jašterica hadoboká
Podarcis erhardii jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná
Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova
Podarcis melisellensis jašterica jadranská
Podarcis milensis jašterica kykládska
Podarcis muralis jašterica múrová
Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá
Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá
Podarcis sicula jašterica ruinová
Podarcis taurica jašterica trávna
Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská
Podarcis wagleriana jašterica Waglerova
Anguidae
Ophisaurus apodus slepúch beznohý
Scincidae
Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla
Chalcides bedriagai scink Bedriagov
Chalcides ocellatus scink oceľový
*Chalcides simonyi scink Simonov
(Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus scink zelenkastý
Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý
Colubridae
Coluber cypriensis užovka
Coluber gemonensis užovka zlostná
Coluber hippocrepis užovka podkovovitá
*Coluber jugularis2) užovka žltobruchá
*Coluber najadum3) užovka štíhla
Coluber viridiflavus užovka žltozelená
Coronella austriaca užovka hladká
Elaphe longissima užovka stromová
Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása
Elaphe situla užovka leopardovitá
Natrix megalocephala užovka veľkohlavá
Natrix tessellata užovka fŕkaná
Telescopus fallax užovka nočná
Viperidae
Vipera albizona vretenica
Vipera ammodytes vretenica rožkatá
Vipera barani vretenica Baranova
Vipera kaznakovi vretenica Kaznakova
Vipera latasti vretenica ostronosá
*Vipera lebetina4) vretenica levantská
Vipera pontica vretenica pontská
Vipera ursinii vretenica malá
Vipera wagneri vretenica Wagnerova
Vipera xanthina vretenica
AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍKY)
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása
Euproctus asper salamandra horská
Euproctus montanus salamandra vrchovská
Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá
*Mertensiella luschani salamandra Luschanova
(Salamandra luschani)
*Salamandra atra5) salamandra čierna
Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá
Triturus carnifex mlok dravý
Triturus cristatus mlok hrebenatý
Triturus dobrogicus mlok dunajský
Triturus italicus mlok ostrochvostý
Triturus karelinii mlok Karelinov
Triturus montandoni mlok karpatský
Plethodontidae
*Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) mločík žltý
*Speleomantes genei (Hydromantes genei) mločík jaskynný
*Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) mločík cisársky
*Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) mločík nočný
*Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) mločík horský
Proteidae
Proteus anguinus jaskyniar vodný
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii kunka Cisternasiova
Alytes muletensis kunka baleárska
Alytes obstetricans kunka starostlivá
Bombina bombina kunka červenobruchá
Bombina variegata kunka žltobruchá
Discoglossus galganoi kunka
Discoglossus jeanneae kunka
Discoglossus montalentii kunka
Discoglossus pictus kunka maľovaná
Discoglossus sardus kunka pestrá
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi
Pelobatidae
Pelobates cultripes hrabavka ostronohá
Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá
Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá
Pelodytes caucasicus hrabavka bahenná
Bufonidae
Bufo calamita ropucha krátkonohá
Bufo viridis ropucha zelená
Hylidae
Hyla arborea rosnička zelená
Hyla meridionalis rosnička západná
Hyla sarda rosnička tyrhenská
Ranidae
Rana arvalis skokan ostropyský
Rana dalmatina skokan štíhly
Rana holtzi skokan Holtzov
Rana iberica skokan dlhonohý
Rana italica skokan
Rana latastei skokan Latasteov
PISCES (RYBY)
CHONDRICHTHYES
PLEUROTREMATA
Cetorhinidae
Cetorhinus maximus (Med.)
Lamnidae
Carcharodon carcharias (Med.) lamna ľudožravá
OSTEICHTHYES
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Lethenteron zanandrai (Med.) mihuľa Zanandreova
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii jeseter jadranský
Acipenser sturio jeseter veľký
Huso huso (Med.) vyza veľká
SALMONIFORMES
Umbridae
Umbra krameri blatniak tmavý
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Pomatoschistus canestrinii (Med.) býčko Canestriniov
Pomatoschistus tortonesei (Med.)
SYNENTOGNATHI
Belonidae
Hippocampus hippocampus (Med.) koník krátkopyský
Hippocampus ramulosus (Med.)
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus (Med.) kaprozúbka pásikavá
Aphanius iberus (Med.) kaprozúbka západostredomorská
Valencia hispanica kaprozúbka valentská
Valencia letourneuxi kaprozúbka
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper kolok rhónsky
Romanichthys valsanicola
CHIMAERIFORMES
Chimaeridae
Mobula mobular (Med.)
INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)
ARTROPODA (ČLÁNKONOŽCE)
INSECTA
Mantodea
Apteromantis aptera
Ephemeroptera
Palingenia longicauda podenka veľká
Odonata
Aeshna viridis
Brachythemis fuscopalliata
Calopteryx syriaca hadovka sýrska
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale šidielko
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons vážka bieločelá
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia klinovka hadia
Oxygastra curtisii
Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá
Sympecma braueri šidlovka Brauerova
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo sága stepná
Coleoptera
Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo fuzáč veľký
Cucujus cinnaberinus plocháč červený
Dytiscus latissimus potápnik široký
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita pižmovec hnedý
Rosalia alpina fuzáč alpský
Lepidoptera
Apatura metis dúhovec balkánsky
Coenonympha hero očkáň hnedý
Coenonympha oedippus očkáň rašelinový
Erebia calcaria očkáň východoalpský
Erebia christi očkáň
Erebia sudetica očkáň vysokohorský
Eriogaster catax priadkovec trnkový
Euphydryas (Eurodryas) aurinia hnedáčik chrastavcový
Fabriciana elisa perlovec korzický
Hyles hippophaes
Hypodryas maturna hnedáčik osikový
Lopinga achine očkáň mätonohový
Lycaena dispar ohniváčik veľký
Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný
Maculinea nausithous modráčik bahenný
Maculinea teleius modráčik očkovaný
Melanargia arge očkáň juhotaliansky
Papilio alexanor vidlochvost horský
Papilio hospiton vidlochvost korzický
Parnassius apollo jasoň červenooký
Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový
Plebicula golgus modráčik nevadský
Polyommatus galloi
Polyommatus humedasae
Proserpinus proserpina lišaj pupalkový
Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
CRUSTACEA
Decapoda
Ocypode cursor (Med.)
Pachyplasma giganteum (Med.)
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)
GASTROPODA
Dyotocardia
Gibbula nivosa (Med.)
Patella ferruginea (Med.)
Patella nigra (Med.)
Monotocardia
Charonia rubicunda (=C. lampas =C. nodiferum) (Med.)
Charonia tritonis (=C. seguenziae) (Med.)
Dendropoma petraeum (Med.)
Erosaria spurca (Med.)
Luria lurida (=Cypraea lurida) (Med.)
Mitra zonata (Med.)
Ranella olearia (Med.)
Schilderia achatidea (Med.)
Tonna galea (Med.)
Zonaria pyrum (Med.)
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
*Discus defloratus6)
Discus guerinianus
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera auricularia
Mytiloida
Lithophaga lithophaga (Med.)
Pinna pernula (Med.)
Myoida
Pholas dactylus (Med.)
ECHINODERMATA
ASTERIDAE
Asterina pancerii (Med.)
Ophidiaster ophidianus (Med.)
ECHINIDAE
Centrostephanus longispinus (Med.)
CNIDARIA
HYDROZOA
Errina aspera (Med.)
ANTHOZOA
Astroides calycularis (Med.)
Gerardia savaglia (Med.)
SPONGI
PORIFERA
Aplysina cavernicola (Med.)
Asbestopluma hypogea (Med.)
Axinelle polyploides (Med.)
Petrobiona massiliana (Med.)
Poznámky:
Druhy, ktorých meno bolo zmenené, sú označené hviezdičkou, pôvodné meno je v zátvorkách.
Poznámky pod čiarou sa vzťahujú na taxonomické upresnenie niektorých taxónov.
(Med.) – mediteránne druhy.
Druhy vytlačené polotučne – druhy voľne žijúce na Slovensku.
Časť C
Príloha III Bernského dohovoru
Chránené druhy živočíchov
VERTEBRATA (STAVOVCE)
MAMMALIA (CICAVCE)
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus europaeus jež bledý
Soricidae
všetky druhy
MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae
Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus capensis (europaeus) zajac poľný
Lepus timidus zajac belák
RODENTIA
Sciuridae
Marmota marmota svišť vrchovský
Sciurus vulgaris veverica stromová
Castoridae
Castor fiber bobor vodný
Muridae
Microtus nivalis (lebrunii) hraboš snežný
Microtus ratticeps (oeconomus) hraboš severský
Gliridae
všetky druhy
CETACEA
všetky druhy nevymenované v Prílohe II
CARNIVORA
Mustelidae
Martes foina kuna skalná
Martes martes kuna lesná
Meles meles jazvec lesný
Mustela erminea hranostaj čiernochvostý
Mustela nivalis lasica myšožravá
Putorius (Mustela) putorius tchor tmavý
Viverridae
všetky druhy
Felidae
Lynx lynx rys ostrovid
Phocidae
Cystophora cristata tuleň mechúrnatý
Erignathus barbatus tuleň dlhofúzy
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica) tuleň grónsky
Phoca vitulina tuleň severský
Phoca hispida (Pusa hispida) tuleň krúžkavý
Halichoerus grypus tuleň kuželozubý
ARTIODACTYLA
Suidae
Sus scrofa meridionalis diviak lesný korzický
Cervidae
všetky druhy
Bovidae
Bison bonasus zubor hrivnatý
Capra ibex kozorožec horský
Capra pyrenaica kozorožec lýrorohý
Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný
Rupicapra rupicapra kamzík vrchovský
AVES (VTÁKY)
všetky druhy nevymenované v Prílohe II s výnimkou:
Columba palumbus holub hrivnák
Corvus corone (corone a cornix) vrana túlavá (východoeurópska a západoeurópska)
Corvus frugilegus havran poľný
Corvus monedula kavka tmavá
Garrulus glandarius sojka škriekavá
Larus argentatus čajka striebristá
Larus fuscus čajka tmavá
Larus marinus čajka morská
Passer domesticus vrabec domový
Sturnus vulgaris škorec lesklý
Pica pica straka čiernozobá
REPTILIA (PLAZY)
všetky druhy nevymenované v Prílohe II
AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍKY)
všetky druhy nevymenované v Prílohe II
PISCES (RYBY)
CHONDRICHTHYES
PLEUROTREMATA
Lamnidae
Isurus oxyrinchus (Med.)
Lamna nasus (Med.)
Carcharhinidae
Prionace glauca (Med.)
Squatinidae
Squatina squatina (Med.)
HYPOTREMATA
Rajidae
Raja alba (Med.)
OSTEICHTHYES
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon hellenicum mihuľa grécka
Eudontomyzon mariae mihuľa pontická
Eudontomyzon vladykovi mihuľa Vladykovova
Lampetra fluviatilis mihuľa riečna
Lampetra planeri mihuľa potočná
Lampetra zanandreai mihuľa Zanandreova
Petromyzon marinus mihuľa morská
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser ruthenus jeseter malý
Acipenser stellatus jeseter hviezdnatý
Huso huso vyza veľká
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa alosa alóza obyčajná
Alosa fallox alóza finta
Alosa pontica alóza pontická
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus všetky druhy
Thymallidae
Thymallus thymallus lipeň tymianový
Salmonidae
Hucho hucho hlavátka podunajská
Salmo salar losos atlantický
(Ustanovenie tejto prílohy neplatí pre druh Salmo salar v morských vodách.)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Abramis ballerus pleskáč siný
Abramis sapa pleskáč tuponosý
Abramis (Vimba) vimba pleskáč sťahovavý
Alburnoides bipunctatus ploska pásavá
Alburnus albidus belička striebristá
Aspius aspius boleň dravý
Barbus bocagei mrena Bocageova
Barbus comiza mrena španielska
Barbus meridionalis (petenyi) mrena stredomorská
Barbus microcephalus mrena drobnohlavá
Barbus peloponesis mrena peloponézska
Barbus plebejus mrena talianska
Barbus sclateri mrena Sclaterova
Barbus steindachneri mrena Steindachnerova
Chalcalburnus chalcoides belica veľká
Chondrostoma genei podustva Geneova
Chondrostoma kneri podustva Knerova
Chondrostoma lemingi podustva
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus podustva severná
Chondrostoma phoxinus podustva čerebľová
Chondrostoma polylepis podustva madrilla
Chondrostoma soetta podustva severotalianska
Chondrostoma toxostoma podustva juhozápadoeurópska
Chondrostoma willkommi podustva guadalquirská
Gobio albipinnatus hrúz bieloplutvý
Gobio kessleri hrúz Kesslerov
Gobio uranoscopus hrúz fúzatý
Leucaspius delineatus ovsienka striebristá
Leucaspius stymphalicus ovsienka stymfalská
Leuciscus illyricus jalec dalmátsky
Leuciscus lucumotis jalec
Leuciscus microlepis jalec drobnošupinkatý
Leuciscus polylepis jalec chorvátsky
Leuciscus pyrenaicus jalec pyrenejský
Leuciscus soufia jalec pásavý
Leuciscus svallize jalec západobalkánsky
Leuciscus turskyi jalec Turského
Leuciscus ukliva jalec cetinský
Pachychilon pictum jalec bodkovaný
Pelecus cultratus šabľa krivočiara
Phoxinellus adspersus čerebľa dalmátska
Phoxinellus hispanicus čerebľa španielska
Pseudophoxinus marathonicus čerebľa maratónska
Pseudophoxinus stymphalicus čerebľa stymfalská
Rhodeus sericeus lopatka dúhová
Rutilus alburnoides plotica Kalandiho
Rutilus arcasii plotica Arcasiova
Rutilus frisii plotica čiernomorská
Rutilus graecus plotica grécka
Rutilus lemmingii plotica Lemmingova
Rutilus macedonicus plotica macedónska
Rutilus macrolepidotus plotica veľkošupinatá
Rutilus pigus plotica lesklá
Rutilus racovitzai plotica Racovitzaiho
Rutilus rubilio plotica juhoeurópska
Cobitidae
Cobitis elongata pĺž balkánsky
Cobitis hassi pĺž Hassov
Cobitis larvata pĺž uzdičkový
Cobitis paludicola pĺž tajovský
Cobitis taenia pĺž piesočný
Cobitis trichonica pĺž
Misgurnis fossilis čík bahenný
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý
Sabanejewia calderoni pĺž Calderonov
SILURIFORMES
Siluridae
Siluris aristotelis sumec Aristotelov
Siluris glanis sumec fúzatý
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus kaprozúbka pásikavá
Aphanius iberus kaprozúbka západostredomorská
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Syngnathus abaster ihla piesočná
Syngnathus nigrolineatus ihla chaluhová
Gasterosteidae
Pungitius hellenicus pichľavka grécka
Tuntitius platygaster pichľavka deväťpichliačová
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus poecilopus hlaváč pásavoplutvý
Myoxocephalus quadricornis hlaváč štvorrohý
PERCIFORMES
Serranidae
Epinephelus marginatus
Sciaeniddae
Sciaena umbra (Med.)
Umbrina cirrosa (Med.)
Percidae
Gymnocephalus baloni hrebenačka Balonova
Gymnocephalus schraetzer hrebenačka pásavá
Stizostedion volgense zubáč volžský
Zingel streber kolok vretenovitý
Zingel zingel kolok veľký
Blenniidae
Blennius fluviatilis slizovec riečny
Gobiidae
Gobius fluviatilis býčko riečny
Gobius kessleri býčko
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus býčko hadohlavý
Gobius syrman býčko syrman
Gobius thressalus býčko
Padogobius martensi býčko Martensov
Padogobius panizzai býčko lagúnový
Pomatoschistus canestrini býčko Canestriniov
Pomatoschistus microps býčko pobrežný
Pomatoschistus minutus býčko trpasličí
Proterorhinus marmoratus býčko škvrnitý
INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)
INSECTA
Coleoptera
Lucanus cervus roháč veľký
Lepidoptera
Graellsia isabellae okáň ostrohatý
CRUSTACEA
Decapoda
Astacus astacus rak čierny
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium rak riavový
Homarus gammarus (Med.)
Maja squinado (Med.)
Palinurus elephas (Med.)
Scyllarides latus (Med.)
Scyllarides pigmaeus (Med.)
Scyllarus arctus (Med.)
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)
GASTROPODA
Stylommatophora
Helix pomatia slimák záhradný
BIVALVIA
Unionida
Margaritifera margaritifera perlorodka riečna
Microcondymaea compressa
Unio elongatulus
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)
HIRUDINEA
Arhynchobdellae
Hirudo medicinalis pijavica lekárska
ECHINODERMATA
ECHINOIDEA
Paracentrotus lividus (Med.)
CNIDARIA
HEXACORALLIA
Antipathes sp. plur. (Med.)
ALCIONARIA
Corallium rubrum (Med.)
SPONGI
PORIFERA
Hippospongia communis (Med.)
Spongia agaricina (Med.)
Spongia officinalis (Med.)
Spongia zimocca (Med.)
Poznámka:
Druhy vytlačené polotučne – druhy voľne žijúce na Slovensku.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
ZOZNAM, STUPEŇ OHROZENIA A SPOLOČENSKÁ HODNOTA PÔVODNÝCH DRUHOV CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV
Príloha č. 5 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV ŽIVOČÍCHOV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH BONNSKÉHO DOHOVORU
Časť A
MAMMALIA (CICAVCE)
CHIROPTERA
Molossidae
Tadarida brasiliensis tadarida guánová
PRIMATES
Pongidae
Gorilla gorilla beringei gorila obyčajná horská
CETACEA
Balaenopteridae
Balaenoptera musculus vráskavec ozrutný
Megaptera novaeangliae vráskavec dlhoplutvý
Balaenidae
Balaena mysticetus veľryba grónska
Eubalaena glacialis1) veľryba biskajská
Eubalaena australis1) veľryba južná
CARNIVORA
Felidae
Panthera uncia leopard snežný
Mustelidae
Lutra provocax vydra južná
Lutra felina vydra pobrežná
PINNIPEDIA
Phocidae
Monachus monachus* tuleň mníší
PERISSODACTYLA
Equidae
Equus grevyi zebra Grevyho
ARTIODACTYLA
Camelidae
Vicugna vicugna* vikuňa malá
(s výnimkou peruánskej populácie)2)
Cervidae
Cervus elaphus barbarus jeleň lesný berberský
Hippocamelus bisulcus jeleník čílsky
Bovidae
Bos sauveli tur kuprej
Bos grunniens jak divý
Addax nasomaculatus adax núbijský
Gazella cuvieri gazela edmi
Gazella dama gazela dama
Gazella dorcas gazela dorkas
(len populácie v severozápadnej Afrike)
Gazella leptoceros gazela piesková
Oryx dammah* dlhorožec šabľorohý (priamorožec)
AVES (VTÁKY)
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
Spheniscus humboldti tučniak jednopásový
PROCELLARIFORMES
Diomedeidae
Diomedea albatrus albatros bielochrbtý
Diomedea amstardimensis
Procellariidae
Pterodroma cahow tajfúnik kahu
Pterodroma phaeopygia tajfúnik tmavochrbtý
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus crispus* pelikán kučeravý
Pelecanus onocrotalus* pelikán ružový
(len palearktické populácie)
CICONIIFORMES
Ardeidae
Egretta eulophotes volavka žltozobá
Ciconiidae
Ciconia boyciana bocian čiernozobý
Threskiornithidae
Geronticus eremita* ibis skalný
Phoenicopteridae
Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi
ANSERIFORMES
Anatidae
Chloephaga rubidiceps* kazarka červenohlavá
Oxyura leucocephala* potápnica bielohlavá
Anser erythropus hus malá
Branta ruficollis bernikla červenokrká
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca chochlačka bielooká
Polysticta stelleri
FALCONIFORMES
Accipitridae
Haliaeetus albicilla* orliak morský
Haliaeetus pelagicus* orliak bielokrídly
Aquila clanga orol hrubozobý
Aquila heliaca orol kráľovský
Falconidae
Falco naumanni sokol bielopazúravý
GRUIFORMES
Gruidae
Grus japonensis* žeriav čierno-biely
Grus leucogeranus* žeriav biely
Grus nigricollis* žeriav čiernokrký
Otididae
Chlamydotis undulata* drop hrivnatý
(len populácie v severozápadnej Afrike)
Otis tarda* drop fúzatý
(stredoeurópske populácie)
Rallidae
Sarothrura ayresi*
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Chettusia gregaria cíbik stepný
Scolopacidae
Numenius borealis* hvizdák krátkozobý
Numenius tenuirostris* hvizdák tenkozobý
Laridae
Larus atlanticus
Larus audouinii* čajka ostrovná
Larus leucophthalmus* čajka bielooká
Larus relictus čajka reliktná
Larus saundersi čajka krátkozobá
Alcidae
Synthliboramphus wumizusume alka chochlatá
PASSERIFORMES
Parulidae
Dendroica kirtlandii horárik Kirtlandov
Fringillidae
Serinus syriacus kanárik cédrový
Hirundinidae
Hirundo atrocaerulea* lastovička modrá
Sylviidae
Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný
REPTILIA (PLAZY)
TESTUDINATA
Cheloniidae
Chelonia mydas* kareta obrovská
Caretta caretta* kareta obyčajná
Eretmochelys imbricata* kareta pravá
Lepidochelys kempii* kareta Kempova
Lepidochelys olivacea* kareta olivová
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea* kožatka veľká
Pelomedusidae
Podocnemis expansa* tereka arrau
(len populácie hornej Amazonky)
CROCODYLIA
Gavialidae
Gavialis gangeticus gaviál indický
PISCES (RYBY)
SILURIFORMES
Schilbeidae
Pangasianodon gigas
Vysvetlivky:
1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto časti sú označované
a) menom druhu alebo poddruhu,
b) ako všetky sťahovavé druhy obsiahnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.
2. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.
3. Skratka „(s.l.)“ znamená, že vedecké meno sa používa v rozšírenom zmysle.
4. Hviezdička (*), umiestnená za menom druhu, naznačuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh obsiahnutý, sú zahrnuté do časti B.
5. Druhy vytlačené polotučným písmom sú druhy voľne žijúce na Slovensku.
Časť B
MAMMALIA (CICAVCE)
CHIROPTERA
Rhinolophidae
Rhinolophidae spp. podkovárovité
(len európske populácie)
Vespertilionidae
Vespertilionidae spp. netopierovité
(len európske populácie)
Molossidae
Tadarida teniotis tadarida buldogovitá
CETACEA
Platanistidae
Platanista gangetica delfínovec ganžský
Pontoporiidae
Pontoporia blainvillei delfínovec laplatský
Iniidae
Inia geoffrensis delfínovec inia
Monodontidae
Delphinapterus leucas bieluha morská
Monodon monoceros narval jednorohý
Phocoenidae
Phocoena dioptrica sviňucha južná
Phocoena phocoena sviňucha obyčajná
(populácie v Severnom a Baltskom mori, severozápadnom Atlantickom oceáne a v Čiernom mori)
Phocoena spinipinnis sviňucha čierna
Neophocaena phocaenoides delfín bezplutvý
Phocoenoides dalli delfín bieloplutvý
Delphinidae
Sousa chinesis delfín čínsky
Sousa teuszii delfín kamerunský
Sotalia fluviatilis delfín guayanský
Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý
(len populácie v Severnom a Baltskom mori)
Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký
(len populácie v Severnom a Baltskom mori)
Lagenorhynchus australis delfín južný
Lagenorhynchus obscurus delfín tmavý
Grampus griseus delfín sivý
(len populácie v Severnom a Baltskom mori)
Tursiops truncatus delfín skákavý
(populácie v Severnom a Baltskom mori, západnom Stredozemnom mori a Čiernom mori)
Stenella attenuata delfín malajský
(populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)
Stenella longirostris delfín dlhonosý
(populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)
Stenella coeruleoalba delfín pásavý
(populácie v tropickom Tichom oceáne a západnom Stredozemnom mori)
Delphinus delphis delfín obyčajný
(populácie v Severnom a Baltskom mori, západnom Stredozemnom mori, Čiernom mori a vo východnom Tichom oceáne)
Orcaella brevirostris delfín tuponosý
Cephalorhynchus commersonii delfín Commersonov
(juhoamerické populácie)
Cephalorhynchus eutropia delfín čílsky
Cephalorhynchus heavisidii delfín kapský
Orcinus orca kosatka dravá
(populácie vo východnom a severnom Atlantickom oceáne a severnom Tichom oceáne)
Globicephala melas delfín guľatohlavý
(len populácie v Severnom a Baltskom mori)3)
Ziphiidae
Berardius bairdii vorvaňovec veľký
Hyperoodon ampullatus anarnak zobatý
PINNIPEDIA
Phocidae
Phoca vitulina tuleň severský
(len populácie v Severnom a Waddenovom mori)
Halichoerus grypus tuleň kužeľozubý
(len populácie v Baltskom mori)
Monachus monachus* tuleň mníší
PROBOSCIDEA
Elephantidae
Loxodonta africana slon africký
SIRENIA
Dugongidae
Dugong dugon dugong obyčajný
ARTIODACTYLA
Camelidae
Vicugna vicugna*4) vikuňa malá
Bovidae
Oryx dammah* dlhorožec šabľorohý (priamorožec)
Gazella gazella antilopa horská
(len ázijské populácie)
AVES (VTÁKY)
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
Spheniscus demersus tučniak okuliarnatý
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Diomedea exulans albatros sťahovavý
Diomedea epomophora albatros kráľovský
Diomedea irrorata albatros tenkozobý
Diomedea nigripes albatros čiernonohý
Diomedea immutabilis albatros nemenlivý
Diomedea melanophris albatros čiernobrvý
Diomedea bulleri albatros Bullerov
Diomedea cauta albatros bielohlavý
Diomedea chlororynchos albatros žltonosý
Diomedea chrysostoma albatros sivohlavý
Phoebetria fusca albatros tmavochrbtý
Phoebetria palpebrata albatros svetlochrbtý
GAVIIFORMES
Gaviidae
Gavia stellata potáplica štíhlozobá
Gavia arctica arctica potáplica severská európska
Gavia arctica suschkini potáplica stredná
Gavia immer immer potáplica veľká
(severozápadné európske populácie)
Gavia adamsii potáplica bledozobá
(západné palearktické populácie)
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps grisegena grisegena potápka červenokrká
Podiceps auritus potápka ušatá
(západné palearktické populácie)
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax nigrogularis kormorán
Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý
Pelecanidae
Pelecanus crispus* pelikán kučeravý
Pelecanus onocrotalus* pelikán ružový
(západné palearktické populácie)
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris stellaris bučiak trsťový
(západné palearktické populácie)
Ixobrychus minutus minutus bučiačik močiarny
(západné palearktické populácie)
Ixobrychus sturmii bučiačik
Ardeola rufiventris
Ardeola idae
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus volavka biela
(západné palearktické populácie)
Ardea purpurea purpurea volavka purpurová
(populácie hniezdiace v západnej palearktickej oblasti)
Ciconiidae
Mycteria ibis
Ciconia ciconia bocian biely
Ciconia episcopus microscelis bocian
Ciconia nigra bocian čierny
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus ibis hnedý
Geronticus eremita*
Threskiornis aethiopicus aethiopicus ibis posvätný
Platalea leucorodia lyžičiar biely
Platalea alba lyžičiar
(okrem malgašskej populácie)
Phoenicopteridae
Phoenicopteridae spp. plameniakovité
ANSERIFORMES
Anatidae
Anatidae spp.* kačicovité
FALCONIFORMES
Cathartidae
Cathartidae spp. kondorovité
Pandionidae
Pandion haliaetus kršiak rybožravý
Accipitridae
Accipitridae spp.* jastrabovité
Falconidae
Falconidae spp. sokolovité
GALLIFORMES
Phasianidae
Coturnix coturnix coturnix prepelica poľná eurázijská
GRUIFORMES
Rallidae
Porzana porzana chriašteľ bodkovaný
(populácie hniezdiace v západnej palearktickej oblasti)
Porzana parva parva chriašteľ malý
Porzana pusilla intermedia chriašteľ najmenší
Sarothrura ayresi* chriašteľ zrkadlokrídly
Crex crex chriašteľ poľný
Fulica atra atra lyska čierna
(populácie Stredozemného a Čierneho mora)
Aenigmatolimnas marginalis
Sarothura boemi
Gruidae
Grus spp.* žeriavy
Anthropoides virgo žeriavec stepný
Otididae
Chlamydotis undulata* drop hrivnatý
(len ázijské populácie)
Otis tarda drop fúzatý
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Recurvirostridae spp. šabliarkovité
Dromadidae
Dromas ardeola
Burhinidae
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový
Glareolidae
Glareola pratincola prieložník stepný
Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly
Phalaropodidae
Phalaropodidae spp. lyskonohovité
Charadriidae
Charadriidae spp. kulíkovité
Scolopacidae
Scolopacidae spp.* slukovité
Laridae
Larus hemprichii čajka
Larus leucophthalmus* čajka bielooká
Larus ichthyaetus čajka
(západné eurázijské a africké populácie)
Larus melanocephalus čajka čiernohlavá
Larus genei čajka
Larus audouinii* čajka ostrovná
Larus armenicus čajka
Sternidae
Sterna albifrons rybár bieločelý
Sterna balaenarum rybár
Sterna bengalensis rybár
(africké a juhozápadné ázijské populácie)
Sterna bergii rybár
(africké a juhozápadné ázijské populácie)
Sterna caspia rybár veľkozobý
(západné eurázijské a africké populácie)
Sterna dougalii rybár štíhlozobý
(atlantické populácie)
Sterna hirundo hirundo rybár riečny európsky
(populácie hniezdiace v západnej palearktickej oblasti)
Sterna maxima albidorsalis rybár
Sterna nilotica nilotica rybár
(západné eurázijské a africké populácie)
Sterna paradisaea rybár dlhochvostý
(atlantické populácie)
Sterna repressa rybár
Sterna sandvicensis sandvicensis rybár sivý európsky
Sterna saundersi rybár
Chlidonias niger niger rybár čierny
Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly
(západné eurázijské a africké populácie)
CORACIIFORMES
Meropidae
Merops apiaster včelárik zlatý
Coracidae
Coracias garrulus krakľa belasá
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Amazona tucumana amazoňan nádherný
PASSERIFORMES
Hirundidae
Hirundo atrocaerulea* lastovička modrá
Muscicapidae
Muscicapidae (s.l.) spp. muchárikovité
Sylvidae
Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný
REPTILIA (PLAZY)
TESTUDINATA
Cheloniidae
Cheloniidae spp.* karetovité
Dermochelyidae
Dermochelyidae spp.* kožatkové
Pelomedusidae
Podocnemis expansa* tereka veľká
CROCODYLIA
Crocodylidae
Crocodylus porosus krokodíl morský
PISCES (RYBY)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser fulvescens jeseter
INSECTA (HMYZ)
LEPIDOPTERA
Danaidae
Danaus plexippus
Vysvetlivky:
1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto časti sú označované
a) menom druhu alebo poddruhu,
b) ako všetky sťahovavé druhy obsiahnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.
Ak nie je uvedené inak, potom tam, kde sa odkazuje na vyšší taxón než druh, sa myslí, že všetky sťahovavé druhy v rámci tohto taxónu by mali významný prospech z medzinárodnej spolupráce zakotvenej v dohode (články 4 a 5 Bonnského dohovoru).
2. Skratka „spp.“ za menom čeľade alebo rodu sa používa na označenie všetkých sťahovavých druhov v rámci tej čeľade alebo toho rodu.
3. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.
4. Skratka „(s.l.)“ znamená, že vedecké meno sa používa v rozšírenom zmysle.
5. Hviezdička (*), umiestnená za menom druhu, naznačuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh obsiahnutý, sú zahrnuté do časti A.
6. Druhy vytlačené polotučným písmom sú druhy voľne žijúce na Slovensku.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, KTORÝCH ŽIVÉ JEDINCE SA NEZAMENITEĽNE OZNAČUJÚ
1. Všetky veľmi ohrozené a kriticky ohrozené cicavce a vtáky zaradené v prílohe č. 4 a
Elaphe longissima (užovka stromová)
Emys orbicularis (korytnačka močiarna) a
Vipera berus (vretenica severná)
2. Všetky druhy označené I v prílohe č. 2 časti B okrem kakarikiho červenočelého (Cyanoramphus noavaezelandiae)
Všetky druhy dravcov (Falconiformes)
Z radu papagáje (Psittaciformes) nasledujúce rody a druhy:
Amazona spp. (amazoňan)
Ara spp. (ara)
Cacatua spp. (kakadu)
Callocephalon spp. (kakadu)
Calyptorhynchus spp. (kakadu)
Deroptyus accipitrinus (amazoňan golierikatý)
Eolophus roseicapillus (kakadu ružový)
Graydidasculus brachyurus (amazoňan krátkochvostý)
Gypopsitta vulturina (amazoňan supí)
Hapalopsittaca spp. (amazoňan)
Nestor spp. (nestor)
Pionites spp. (tepuj)
Pionopsitta spp. (amazoňan)
Pionus spp. (amazoňan)
Touit spp. (amazoňan)
Triclaria malachitacea (amazoňan modrobruchý)
Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako)
Musophaga porphyreolophus (turako lesklohlavý)
Tauraco spp. (turako)
Sovy (Strigiformes spp.)
Korytnačkovité (Testudinidae spp.)
Krokodíly (Crocodylia spp.)
Primáty (Primates spp.)
Príloha č. 7 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, PRE KTORÉ JE URČENÁ DOBA OCHRANY
Druh Doba ochrany
Anas platyrhynchos – kačica divá 01. 02. – 30. 09.
Anser anser – hus divá 16. 01. – 15. 10.
Anser fabalis – hus poľná 16. 01. – 15. 10.
Bonasa bonasia – jariabok hôrny 16. 11. – 30. 09. – samci*
Canis lupus – vlk dravý 16. 01. – 31. 10.
Capreolus capreolus – srnec hôrny 01. 10. – 15. 05. – samci
01. 01. – 31. 08. – samice
Cervus elaphus – jeleň európsky 01. 01. – 31. 07.
Corvus corax – krkavec čierny 01. 01. – 30. 09.
Dama dama – daniel škvrnitý 01. 01. – 31. 08.
Fulica atra – lyska čierna 16. 01. – 30. 09.
Lepus capensis (europaeus) – zajac poľný 01. 01. – 31. 10.
Martes foina – kuna skalná 01. 03. – 30. 11.
Martes martes – kuna lesná 01. 03. – 30. 11.
Meles meles – jazvec lesný 01. 12. – 31. 08.
Mustela (Putorius) putorius – tchor tmavý 01. 03. – 30. 11.
Ovis aries (musimon, ammon) – muflón lesný 01. 01. – 31. 08.
Perdix perdix – jarabica poľná 16. 10. – 15. 09.
Scolopax rusticola – sluka lesná 01. 05. – 15. 03.
Streptopelia decaocto – hrdlička záhradná 01. 01. – 31. 07.
Poznámka:
* Samice sú chránené po celý rok.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
Evidenčný zoznam chránených rastlín
Príloha č. 9 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
Druhová karta chráneného živočícha, jeho vývinových štádií a preparovaných jedincov
Príloha č. 10 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
Preukaz o pôvode chráneného živočícha
Príloha č. 11 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV,
na ktoré sa nevzťahuje vedenie evidencie, ak sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky
1. Vtáky
Agapornis fischeri – agapornis ružovkastohlavý
Agapornis personata – agapornis pestrý
Agapornis roseicollis – agapornis ružovohrdlý
Barnardius zonarius (Platycercus zonarius) – rozela žltokrká
Dendrocygna arborea – kačica stromová
Forpus coelestis – papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus – papagájik vrabčí
Myiopsitta monachus – klinochvost mníší
Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý
Neophema bourkii (Neopsephotus bourkii) – tráviar ružovobruchý
Neophema elegans – tráviar olivový
Neophema pulchella – tráviar tyrkysový
Neophema splendida – tráviar nádherný
Padda oryzivora – ryžovník sivý
Platycercus adscitus – rozela šafranová
Platycercus elegans – rozela bažantovitá
Platycercus eximius – rozela pestrá
Platycercus flaveolus – rozela bledožltá
Platycercus icterotis – rozela žltolíca
Polytelis alexandrae – kráľčik modrotemenný (Alexandrin)
Polytelis anthopeplus – kráľčik horský (dymový)
Polytelis swainsonii – kráľčik nádherný (Barrabandov)
Psephotus haematogaster (Northiella haematogaster) – speváčik červenobruchý
Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý
Psephotus varius – speváčik mnohofarebný
Psittacula alexandri – ladniak (alexander) ružovoprsý
Psittacula cyanocephala – ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)
Psittacula krameri – ladniak (alexander) malý
Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý
2. Plazy
Boa constrictor constrictor – veľhad kráľovský
Chamaeleo calyptratus – chameleón jemenský
Phelsuma madagascariensis – felzúma madagaskarská
Crotalus durissus – štrkáč
Príloha č. 12 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
Rozvinutý krúžok (nedelený, delený)
Vnútorný priemer krúžku je od 6 do 30 mm, do plášťa krúžku je vyrazený šesťciferný číselný kód, slovenský znak a medzinárodne používaná skratka Slovenskej republiky - SK.
Vzor pečatidla
Delený krúžok sa na nohe vtáka uzatvára plombou, do ktorej sa vtláča pečatidlom pečať opatrená slovenským znakom a číselným kódom od 01 do 05. Skutočná veľkosť pečatidla je 5 x 2 mm.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÉ OHODNOTENIE
Príloha č. 14 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI
Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou podľa vzorca
kde - Ok130 je redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm),
- Op je obvod pňa (v cm),
- Vp je výška pňa (v cm),
- 130 je konštanta,
- 1 000 je konštanta.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 93/1999 Z. z.
PRIRÁŽKOVÝ INDEX
Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:
Index Charakteristika drevín
a) 0,4 - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)
b) 0,7 - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozuje prevádzkyschopnosť Inžinierskych sietí, zatieňuje nad hodnoty povolené normami a spôsobuje nadmernú vlhkosť obytných a Iných objektov - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)
c) 0,8 - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov, pokiaľ jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)
d) 0,9 - ak ide o krátkoveké dreviny
e) 1,1 - ak ide o dlhoveké dreviny
f) 1,2 - ak vek stromu je vyšší ako 100 rokov - ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov - ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta
g) 1,3 - ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných priestoroch vrátane háld, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk
h) 1,4 - ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón
i) 1,5 - ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch okrem prípadov uvedených pod písmenom h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení, pokiaľ nie sú vyhlásené za chránené územia - ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov alebo vzácne z hľadiska Introdukcie, pomaly rastúce a zakrpatené, alebo taxonomicky a geograficky vzácne- ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany
j) 2,0 - ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany
k) 2,5 - ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany
l) 3,0 - ak sú vyhlásené za chránený strom - ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke

1)
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiastke 115/1992 Zb.).
2)
Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (oznámenie č. 93/1998 Z. z.).
5)
§ 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 218/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny.
6)
10)
Napríklad § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, § 15 a 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, § 52 ods. 3 a § 55 ods. 3 Trestného zákona.
12)
Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (oznámenie č. 91/1998 Z. z.).
14)
Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
16)
Napríklad vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat.
17)
Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
19)
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov.
20)
§ 47 ods. 3 zákona č. 337/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 34/1999 Z. z. o vydaní výnosu o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov.
22)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
26)
§ 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
1)
Mauremys caspica bol rozdelený na dva nové druhy:
Mauremys caspica
Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)
2)
Coluber jugularis bol rozdelený na dva nové druhy:
Coluber jugularis
Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)
3)
Coluber najadum bol rozdelený na dva nové druhy:
Coluber najadum
Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)
4)
Vipera lebetina bol rozdelený na dva nové druhy:
Vipera lebetina
Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
5)
Salamandra atra bol rozdelený na dva nové druhy:
Salamandra atra
Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)
6)
Discus defloratus nie je považovaný za taxonomicky platný druh, keďže bol opísaný na základe niekoľkých exemplárov, je zaradený do rôznych druhov rodu Discus.
1)
Pôvodne uvedené ako Eubalena glacialis (s. l.).
2)
Pôvodne uvedené ako Lama vicugna* (okrem peruánskej populácie).
3)
Pôvodne uvedené ako Globicephala meleana.
4)
Pôvodne uvedené ako Lama vicugna.