92/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov
výnos z 15. apríla 1999 č. 4/1999, ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru.
Výnosom sa mení a dopĺňa príloha A vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 193/1998 Z. z., vyhlášky č. 311/1998 Z. z. a vyhlášky č. 406/1998 Z. z.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva č. 1/1999, do ktorého možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.