88/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. apríla 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 337/1997 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 337/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 47 ods. 3 písm. a) sa slová „colnej stráže“ nahrádzajú slovami „colnej správy“.
2.
V § 47 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Armády Slovenskej republiky, biskupského úradu, registrovanej cirkvi alebo registrovanej náboženskej spoločnosti a peňažného ústavu určené na prepravu finančných hodnôt a cenností,“.
3.
V § 47 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
krajského úradu a okresného úradu,
k)
súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej ústredňu zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osôb podľa osobitného predpisu.6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 2 a § 3 písm. a) bod 8 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 1999.
Ladislav Pittner v. r.