83/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
výnos zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve.
Výnosom sa ustanovuje výška dotácie a úhrady na poistenie majetku podnikateľa hospodáriaceho na pôde, vyhlasujú sa rozvojové programy vrátane regionálnych programov, spôsob ich určenia a ustanovuje sa výška dotácie a úhrady, ako aj podrobnosti ich poskytovania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1999.
Výnos je uverejnený v čiastke 11/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.