82/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.04.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. a), b) a c) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov vydalo
výnos zo 16. apríla 1999 č. 928/1/1999-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie.
Výnosom sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí, podrobnejšie sa vymedzujú poľnohospodársky znevýhodnené oblasti s prihliadnutím na výsledky bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako aj na spôsob zisťovania nákladovosti na jednotku výroby a ustanovuje sa výška podpory a podrobnosti jej poskytovania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1999.
Výnos je uverejnený v čiastke 11/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.