80/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 22. apríla 1999
o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
Dňa 10. mája 1999 sa vydávajú do obehu bankovky po 200 Sk vzoru 1999 (ďalej len „bankovka“).
§ 2
Vyobrazenie a použité tlačové techniky v hlavných tlačových obrazcoch na lícnej a rubovej strane bankovky sú rovnaké ako na bankovke po 200 Sk vzoru 1995.1)
§ 3
Na tlač bankovky je použitý papier, v ktorom je okrem lokálneho stupňovitého vodoznaku v 40 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) umiestnený vysokosvetlý vodoznak v tvare štylizovanej lipovej ratolesti s tromi lístkami.
§ 4
(1)
Bankovka sa od bankovky po 200 Sk vzoru 1995 líši na lícnej strane takto:
a)
uprostred spodnej časti kupónu je umiestnené štylizované vyobrazenie lipových listov vytlačené technikou sieťotlače opticky premenlivou farbou, ktorej odtieň je pri pohľade kolmo na bankovku zelený a pri zmene uhla pohľadu sa mení na fialovočervený,
b)
v kupóne v hornej časti pod ochrannou líniovou štruktúrou a v pravej spodnej časti nad ňou sú technikou tlače z plochy žltozelenou farbou vytlačené drobné krúžky,
c)
vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu, ktorý je tvorený modelovaným lineárnym rastrom, sú vľavo od portrétu vytlačené technikou tlače z plochy tmavozelenou farbou drobné krúžky a v časti pruhu medzi ľavým okrajom tlačového obrazca a portrétom je väčší podiel fialovej a ružovej farby a odtieň modrej a tyrkysovozelenej farby je svetlejší,
d)
v 5 mm širokom bielom okraji v hornej časti pod ochrannou líniovou štruktúrou sú technikou tlače z plochy žltozelenou farbou vytlačené drobné krúžky.
(2)
Bankovka sa od bankovky po 200 Sk vzoru 1995 líši na rubovej strane takto:
a)
na pravom okraji tlačového obrazca je papier bankovky v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky potiahnutý v 23 mm širokom pruhu fialovým irizujúcim povlakom so štylizovanými vyobrazenými lipovými listmi, ktorých obrysy sú vytvorené nepotlačenou linkou,
b)
v hornej časti farebného geometrického svetelného pruhu sú technikou tlače z plochy tmavozelenou fabou vytlačené drobné krúžky,
c)
v 5 mm širokom bielom okraji a v kupóne pod a nad mnohonásobne sa opakujúcim negatívnym mikrotextom „200 Sk“ sú technikou tlače z plochy žltozelenou farbou vytlačené drobné krúžky,
d)
v ľavej časti kupónu v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky sú tyrkysovozelenou farbou vytlačené faximile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska technikou tlače z hĺbky a miesto vydania a dátum tlače bankovky technikou tlače z plochy.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Masár v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995 v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.