71/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 1. marca 1999 č. 1276/1999 – KM, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. augusta 1995 č. 65/351/1995, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní (oznámenie č. 217/1994 Z. z.) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. augusta 1995 č. 65/351/1995, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní1) (oznámenie č. 170/1995 Z. z.).
Podľa tohto opatrenia postupujú poisťovne pri spracovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 1999 a nasledujúce roky.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
1)
Zákon č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.