7/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1998 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 1/98 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“.
V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/98 nadobudlo účinnosť 1. januára 1999.
Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.