63/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1999 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
ZÁKON
z 26. marca 1999
o štátnom rozpočte na rok 1999
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1999 sa rozpočtujú sumou 179 900 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1999 sa určujú sumou 194 900 000 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 1999 sa určuje sumou 15 000 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1999 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 1999 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 1999 do rozpočtov obcí poskytujú dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4, v celkovej sume 1 788 400 000 Sk takto:
a)
400 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce do 3 000 podľa stavu k 31. decembru 1997; rozdelenie týchto dotácií vykoná Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), pričom obce ich použijú na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
b)
1 179 800 000 Sk na mestskú verejnú dopravu,
c)
130 000 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,
d)
78 600 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.
(6)
Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu za straty, časti strát alebo na iné vyrovnania dopravcom, ktorí zabezpečujú prepravné potreby osôb a služieb v prospech verejnosti na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného zákona,1) je uvedený v prílohe č. 5.
(7)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 1999 rozpočtujú v celkovej sume 98 912 690 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
Príjem štátneho rozpočtu v roku 1999 z odvodu zisku Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu2) sa rozpočtuje sumou 3 000 000 000 Sk.
§ 3
(1)
Slovenský plynárenský priemysel, š. p., odvedie za rok 1999 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 2 064 000 000 Sk.
(2)
Slovenské telekomunikácie, š. p., odvedú v roku 1999 do štátneho rozpočtu osobitný odvod v sume 100 000 000 Sk.
(3)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Slovenský plynárenský priemysel, š. p., na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavok v sume 2 064 000 000 do 30. novembra 1999. Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1999.
(4)
Osobitný odvod podľa odseku 2 odvedú Slovenské telekomunikácie, š. p., na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu do 30. apríla 1999. Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1999.
(5)
Ak na osobitný odvod podľa odsekov 1 a 2 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Slovenský plynárenský priemysel, š. p., a Slovenské telekomunikácie, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;3) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu3) ostávajú nedotknuté.
§ 4
(1)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) môže v priebehu roka upraviť záväzné limity, záväzné úlohy a záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 1999 uvedené v prílohách č. 2, 3 a 4 písmene d) a v prílohách č. 5 a 6.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1999 podľa § 1 ods. 2.
(3)
Minister financií môže určovať rozpočtovým kapitolám ďalšie záväzné limity a záväzné úlohy v rámci limitov a úloh ustanovených týmto zákonom.
§ 5
(1)
V roku 1999 je výnos
a)
dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona4) vo výške 81 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 19 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona5) vo výške 95,96 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 4,04 % príjmom rozpočtov obcí,
c)
cestnej dane vybranej daňovými úradmi vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(2)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. a), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1997.
(3)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. b), z príjmov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1997 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka. Časť výnosu tejto dane z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí sa rozdelí pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1997.
(4)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. c), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1997; obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a na ostatné výdavky s tým súvisiace.
(5)
Príslušné daňové úrady poukazujú obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, spôsobom určeným v odsekoch 2 až 4.
(6)
Výnos dane z nehnuteľností6) je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu tejto dane.
(7)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov7) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu tej obce, ktorá porušenie daňových povinností písomne oznámila daňovému úradu.
§ 6
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona8) sa v roku 1999 určuje najviac sumou 6 000 Sk.
§ 7
Štát platí v roku 1999 poistné na zdravotné poistenie9) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 13,7 % zo 76,5 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 8
Štát platí v roku 1999 poistné10) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie vo výške 4,8 % z 15 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
b)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 27,5 % z 15 % vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 9
Národný úrad práce platí v roku 1999 poistné na
a)
zdravotné poistenie11) vo výške 13,7 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
b)
nemocenské poistenie12) vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
c)
dôchodkové zabezpečenie12) vo výške 27,5 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 10
(1)
V roku 1999 môže vláda prevziať štátne záruky aj za bankové úvery pre Štátny fond cestného hospodárstva, pre Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva, pre Železnice Slovenskej republiky, pre Sociálnu poisťovňu a pre Národný úrad práce; na takto poskytnuté štátne záruky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.13)
(2)
V roku 1999 sa pri poskytovaní štátnych záruk za bankové úvery neuplatnia podmienky ustanovené osobitným predpisom,14) pričom súhrn splátok úverov so štátnou zárukou v roku 1999 a novoposkytnutých štátnych záruk za bankové úvery v roku 1999 nepresiahne 20 % rozpočtovaných príjmov uvedených v § 1 ods. 1.
§ 11
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, a Slovenská informačná služba sú povinné v roku 1999 odvádzať prebytky osobitného účtu, a to rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu15) za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami podľa osobitných predpisov,16) na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev17) a Slovenskej informačnej služby takto:
a)
za prvý štvrťrok 1999 do 20. apríla,
b)
za druhý štvrťrok 1999 do 20. júla,
c)
za tretí štvrťrok 1999 do 20. októbra.
Odvod za štvrtý štvrťrok 1999 sa vykoná do 31. januára 2000.
§ 12
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 1999 je 88 820 000 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 1999 sú uvedené v prílohe č. 7.
(2)
Vláda je oprávnená v roku 1999 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov na krytie splátok istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov splatných v roku 1999 v sume 64 179 000 000 Sk a na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1998.
(3)
Štátny dlh možno v roku 1999 zvýšiť najviac o sumu schodku štátneho rozpočtu na rok 1999 podľa § 1 ods. 2.
§ 13
(1)
Percentuálne zvýšenie funkčných platov príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície a colníkov odmeňovaných podľa osobitných predpisov18) vzťahujúcich sa na štátnu službu je v roku 1999 nula.
(2)
Funkčné platy profesionálnych vojakov odmeňovaných podľa osobitného predpisu19) vzťahujúceho sa na vojenskú službu sa v roku 1999 zvýšia o 0 %.
(3)
Percentuálny podiel pre výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov odmeňovaných podľa osobitného predpisu20) je v roku 1999 nula.
(4)
Termín uplatnenia upravených stupníc platových taríf21) sa pre rok 1999 neustanovuje a upravené stupnice platových taríf sa v roku 1999 neuplatnia.
§ 14
(1)
Rozpočtovými opatreniami22) možno meniť účelovosť prostriedkov uvedených v prílohe č. 6 rozpočtovaných pre poľnohospodársko-potravinársky komplex v sume 7 620 000 000 Sk len na základe rozhodnutia vlády.
(2)
V roku 1999 sa neuplatní ustanovenie osobitného zákona23) na dotáciu poskytnutú Štátnemu fondu rozvoja bývania vo výške 1 285 000 000 Sk, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 6.
(3)
Vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty podľa osobitného zákona24) sa v roku 1999 určuje úhrnnou sumou 1 400 000 000 Sk.
§ 15
(1)
Obciam, ktorých počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1997 presiahol 3 000 obyvateľov, sa ponecháva dotácia na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 3 000 poskytnutá počas rozpočtového provizória.
(2)
Príjmy a výdavky rozpočtového provizória roku 1999 sú súčasťou celkových príjmov a celkových výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1999 uvedených v § 1 ods. 1.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 63/1999 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1999
(v tis. Sk)
Ukazovateľ Štátny rozpočet
A. Daňové príjmy 156 636 000
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 67 656 000
v tom: daň z príjmov fyzických osôb 31 620 000
v tom: zo závislej činnosti a funkčných požitkov 25 920 000
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činností 5 700 000
daň z príjmov právnických osôb 27 326 000
dane z príjmov vyberané zrážkou 8 710 000
Daň z majetku 1 500 000
Domáce dane na tovary a služby 82 206 000
z toho: daň z pridanej hodnoty 58 000 000
spotrebné dane 24 200 000
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 5 274 000
v tom: dovozné clo 5 100 000
ostatné colné príjmy 174 000
B. Nedaňové príjmy 17 847 400
Príjmy z podnikania a príjmy z vlastníctva majetku 7 412 113
z toho: Národnej banky Slovenska 3 000 000
Administratívne a iné poplatky a platby 6 428 711
Kapitálové príjmy 102 814
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 372 176
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 65 069
Iné nedaňové príjmy 3 466 517
C. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja účastín 5 416 600
I. PRÍJMY SPOLU 179 900 000
A. Bežné výdavky 178 530 282
Transfery 24 832 472
v tom: podnikateľským subjektom 13 266 472
štátnym fondom 11 566 000
Verejná spotreba obyvateľstva 82 066 471
v tom: transfery poisťovniam 12 135 670
dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 10 308 930
dávky sociálneho zabezpečenia 17 451 870
školstvo a vzdelávanie 31 836 084
zdravotníctvo 1 313 114
kultúra 3 475 946
ostatné 5 544 857
Verejná spotreba štátu 50 439 667
v tom: obrana a bezpečnosť 20 703 558
správa a súdy 18 302 534
v tom: súdy a prokuratúry 1 938 846
finančná správa 3 276 106
krajské a okresné úrady 4 870 964
ostatné 8 216 618
veda a technika 3 068 118
ostatné 8 365 457
Štátny dlh - úroky 19 950 872
Transfery obciam 1 240 800
B. Kapitálové výdavky spolu 12 170 618
Kapitálové aktíva 6 744 674
Kapitálové transfery 5 425 944
podnikateľským subjektom 1 783 860
obciam 647 600
C. Úvery, pôžičky a účasť na majetku 4 199 100
II. VÝDAVKY SPOLU 194 900 000
I. - II. Prebytok (+), schodok (-) - 15 000 000

Príloha č. 2 k zákonu č. 63/1999 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 1999
(v tis. Sk)
Kapitola Záväzný ukazovateľ
a 1
Kancelária Národnej rady SR 14 500
Kancelária prezidenta SR 200
Úrad vlády SR 15 000
Ústavný súd SR 200
Generálna prokuratúra SR 7 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 200
Slovenská informačná služba 1 500
Ministerstvo zahraničných vecí SR 147 000
Ministerstvo obrany SR 100 000
Ministerstvo vnútra SR 124 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 144 200
Ministerstvo financií SR 105 000
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR
Ministerstvo životného prostredia SR 25 600
Ministerstvo školstva SR 190 600
Ministerstvo zdravotníctva SR 65 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 4 500
Ministerstvo kultúry SR 2 270
Ministerstvo hospodárstva SR 35 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 130 000
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR 5 200
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR 520 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 7 100
Štatistický úrad SR 5 000
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1 200
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 9 950
Protimonopolný úrad SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR 77 000
Úrad bezpečnosti práce SR 200
Štátny dlh SR
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied 15 000
Slovenský rozhlas
Slovenská televízia
Tlačová agentúra SR
Krajský úrad Bratislava 122 150
Krajský úrad Trnava 112 000
Krajský úrad Trenčín 114 500
Krajský úrad Nitra 142 200
Krajský úrad Žilina 135 200
Krajský úrad Banská Bystrica 149 000
Krajský úrad Prešov 155 000
Krajský úrad Košice 130 000
Úhrn 2 812 470

Príloha č. 3 k zákonu č. 63/1999 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1999
(v tis. Sk)
Kapitola Výdavky spolu 600 610 640 v tom: 700 720 v tom: 800
Bežné výdavky Mzdy, platy,a ostatné osobné vyrovnania Bežné transfery 64101 643 Kapitálové výdavky Kapitálové transfery 722 723 Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny
príspevkovým organizáciám dotácie do nefin. št. podnikov, akc. spol. a družstiev kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám kapitálové transfery nefinančným subjektom
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kancelária Národnej rady SR 539 991 320 491 183 525 3 711 219 500
Kancelária prezidenta SR 102 974 49 574 12 971 2 860 53 400
Úrad vlády SR 434 540 316 780 87 122 51 170 117 760
Ústavný súd SR 38 032 35 632 17 505 5 2 400
Generálna prokuratúra SR 572 095 537 095 352 983 35 000
Najvyšší kontrolný úrad SR 106 437 96 437 51 534 50 10 000
Slovenská informačná služba 799 066 719 066 5 755 80 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 2 354 692 1 849 012 697 652 369 643 6 313 505 680 53 800
Ministerstvo obrany SR 13 835 842 13 525 842 4 745 133 551 651 208 903 29 140 310 000 190 000
Ministerstvo vnútra SR 11 264 154 10 050 802 5 576 915 313 475 168 000 1 213 352 68 000 10 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 3 692 448 3 402 448 1 800 273 30 834 290 000
Ministerstvo financií SR 4 594 488 3 814 264 1 969 347 40 900 780 224
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR 46 507 45 507 20 084 1 000
Ministerstvo životného prostredia SR 958 022 906 822 191 914 201 525 46 500 51 200 3 500
Ministerstvo školstva SR 6 772 693 6 052 693 2 724 865 706 947 99 778 720 000 4 000
Ministerstvo zdravotníctva SR 14 751 691 12 736 691 679 729 11 318 455 174 555 2 015 000 1 862 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 18 872 185 18 849 625 99 844 18 640 222 14 267 22 560 160
Ministerstvo kultúry SR 2 213 197 1 972 717 48 156 1 818 081 1 056 085 34 886 240 480 80 380
Ministerstvo hospodárstva SR 1 878 330 1 566 330 212 327 490 746 69 300 319 746 312 000 284 000 148 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 11 708 207 10 196 207 274 844 9 103 466 450 466 7 160 000 1 512 000 1 437 000 1 297 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 172311 136 911 61 488 525 360 35 400
Štatistický úrad SR 333 748 317 748 156 397 25 450 24 920 16 000
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR 188 472 147 672 14 333 113 906 34 000 40 800 20 000
Úrad jadrového dozoru SR 70 524 66 924 15 792 23 310 3 600
Úrad priemyselného vlastníctva SR 53 731 46 731 20 095 7 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 307 573 117 573 33 166 20 149 14 630 190 000
Protimonopolný úrad SR 28 271 27 271 11 548 1 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR 525 089 397 089 27 983 200 128 000
Úrad bezpečnosti práce SR 116 551 103 163 52 727 10 020 10 000 13 388 8 500
Štátny dlh SR 20 002 342 19 950 872 51 470
Všeobecná pokladničná správa 12 979 824 7 723 536 451 273 6 215 005 2 018 000 1 108 658 709 100 16 000 15 500 4 147 630
- z toho dotácie obciam 18 88 400 1 240 800 1 240 800 647 600 647 600
Slovenská akadémia vied 820 776 777 376 265 462 284 580 264 532 43 400 3 200
Slovenský rozhlas 279 000 279 000 279 000
Slovenská televízia 288 000 288 000 288 000
Tlačová agentúra SR 79 800 79 800 79 800 79 800
Krajský úrad Bratislava 4 583 628 4 399 764 2 002 736 1 015 299 454 259 55 000 183 864 6 416
Krajský úrad Trnava 4 596 094 4 381 694 1 748 318 1 480 068 446 489 113 000 214 400 10 400
Krajský úrad Trenčín 4 868 405 4 696 805 1 862 169 1 554 251 569 902 119 000 171 600 27 600 6 969
Krajský úrad Nitra 6 171 307 6 020 923 2 111 510 2 428 077 588 262 118 000 150 384 26 000
Krajský úrad Žilina 5 933 134 5 669 934 2 167 606 2 051 278 694 214 122 000 263 200 55 200
Krajský úrad Banská Bystrica 6 579 516 6 349 236 2 337 194 2 411 680 600 001 165 000 230 280 24 000
Krajský úrad Prešov 7 316 989 7 160 989 2 563 347 2 837 672 713 187 163 000 156 000 20 000
Krajský úrad Košice 7 572 622 7 399 022 2 524 073 3 109 038 615 143 145 000 173 600 37 600
Spolu 194 900 000 178 530 282 39 170 754 80 831 809 7 529 771 12 791 772 12 170 618 5 425 944 32 969 1 783 860 4 199 100
Príloha č. 4 k zákonu č. 63/1999 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 1999
(v tis. Sk)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 1 240 800 547 600 1 788 400
z toho:
a) dotácia na výkon samosprávnych funkcií 400 000 400 000
b) dotácia na mestskú verejnú dopravu 815 200 364 600 1 179 800
v tom:
Banská Bystrica 39 300 18 500 57 800
Bratislava 528 000 164 700 692 700
Košice 155 000 131 700 286 700
Prešov 48 000 25 700 73 700
Žilina 44 900 24 000 68 900
c) dotácia na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby 130 000 130 000
d) dotácia na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií 25 600 53 000 78 600

Príloha č. 5 k zákonu č. 63/1999 Z. z.
BEŽNÉ TRANSFERY PRE KRAJSKÉ ÚRADY NA ZABEZPEČENIE VEREJNEJ PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ROK 1999
(na pokrytie úbytku tržieb z titulu poskytovania zliav cestovného a na zabezpečenie obslužnosti územia)
(v tis. Sk)
Kraj/mesto Bežný transfer z toho: MVD
a 1 2
Krajský úrad Bratislava 55 000 2 200
v tom: Malacky 900
Pezinok 1 300
Krajský úrad Trnava 113 000 12 200
v tom: Dunajská Streda 300
Galanta 900
Hlohovec 700
Piešťany 1 000
Senica nad Myjavou 700
Sereď 400
Trnava 8 200
Krajský úrad Trenčín 119 000 16 700
v tom: Bánovce nad Bebravou 400
Handlová 400
Nové Mesto nad Váhom 600
Partizánske 600
Považská Bystrica 3 400
Prievidza 2 900
Puchov 2 800
Trenčín 5 600
Krajský úrad Nitra 118 000 22 200
v tom: Komárno 1 100
Levice 500
Nitra 16 400
Nové Zámky 600
Šahy 300
Sala 200
Štúrovo 1 100
Šurany 500
Topoľčany 1 000
Zlaté Moravce 500
Krajský úrad Žilina 122 000 15 800
v tom: Čadca 2 500
Dolný Kubín 1 100
Kysucké Nové Mesto 300
Liptovský Mikuláš 800
Martin 9 100
Ružomberok 2 000
Krajský úrad Banská Bystrica 165 000 23 300
v tom: Lučenec 2 400
Rimavská Sobota 1 500
Zvolen 15 000
Žiar nad Hronom 4 400
Krajský úrad Prešov 163 000 16 100
v tom: Bardejov 4 200
Humenné 1 100
Kežmarok 1 000
Levoča 600
Poprad 4 800
Sabinov 400
Snina 300
Stará Ľubovňa 900
Starý Smokovec 400
Svidník 400
Svit 400
Vranov nad Topľou 1 600
Krajský úrad Košice 145 000 7 200
v tom: Michalovce 2 000
Rožňava 600
Spišská Nová Ves 3 400
Trebišov 1 200
Spolu 1 000 000 115 700

Príloha č. 6 k zákonu č. 63/1999 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOLNA ROK 1999 ( v tis. Sk )
1. Rozpočtové rezervy
- rezerva vlády SR
290 000
- rezerva predsedu vlády SR
25 000
- rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Národného úradu práce
400 000
- finančné krytie zodpovednosti prevádzkovateľa JEZ za jadrové škody spôsobené prípadnou jadrovou udalosťou, rezerva na štátne záruky za bankové úvery a ručenie štátu za záväzky š. p. ú. [ § 36 ods. 5 písm. a) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a nariadenie vlády SR č. 257/1997 Z. z.]
4 000 000
Rezervy spolu
4 715 000
2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách
Kancelária Národnej rady SR
- obstaranie technických prostriedkov (prenosné počítače a tlačiarne) na výkon mandátu poslanca v zmysle čl. I bodu 3 zákona č. 277/1998 Z. z., a to len pre poslancov NR SR, ktorých poslanecký mandát sa v predchádzajúcom období neuplatňoval (v rámci kapitálových aktív)
15 500
- vybavenie nábytkom dvoch bytov pre podpredsedov NR SR (v rámci kapitálových aktív)
2 000
Kancelária prezidenta SR
- kapitálové výdavky na obstaranie rezidencie prezidenta republiky SR
25 000
- bežné výdavky súvisiace so skladaním sľubu prezidenta SR
3 000
Úrad vlády SR
- zabezpečenie krytia dávok výsluhového príspevku a prídavku k dôchodku v zmysle § 212 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. za obdobie od 1. júla 1998
20 000
Slovenská informačná služba
- zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív)
12 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR
- zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív)
6 000
- poplatky a príspevky SR medzinárodným organizáciám
358 830
- financovanie projektov na pomoc krajanom
2 950
- zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO
1 445
- príprava a vedenie súdneho konania pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu podľa čl. 5 ods. 3 Osobitnej dohody medzi SR a MR
25 000
Ministerstvo obrany SR
- úhrada záväzkov vyplývajúcich zo štátnej záruky za úver poskytnutý na zakúpenie bytov pre príslušníkov Armády SR (v rámci kapitálového transferu) pri nedostatku vlastných zdrojov príspevkovej organizácie BARMO
77 483
Ministerstvo vnútra SR
- výdavky na technické vybavenie vojenských záchranných útvarov civilnej ochrany na zásahy v mimoriadnych situáciách - uznesenie vlády SR č. 706/1997 (v rámci kapitálových aktív)
43 000
- výdavky na tovary a ďalšie služby pre civilnú ochranu
143 500
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky
2 500
- migračná politika
52 719
- uznesenie vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív)
25 000
- uznesenie vlády SR č. 585/1997
380 000
z toho: - v rámci kapitálových aktív
360 000
- bežné výdavky na vedu a techniku
4 400
- tabuľky s evidenčnými číslami motorových vozidiel
100 000
- zabezpečenie vozidiel na prepravu vybraných ústavných činiteľov (v rámci kapitálových aktív)
35 000
Ministerstvo spravodlivosti SR
- finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, rozhodnutí Výboru ministrov Rady Európy, resp. Výboru delegátov ministrov Rady Európy a zmierov uzatvorených medzi vládou SR a sťažovateľom (§ 18 ods. 2 zákona SNR č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
5 000
Ministerstvo financií SR
- dostavba rozostavanej časti „A“prevádzkovej budovy v Bratislave na Vazovovej-Radlinského ul. na účely umiestnenia pracovísk štátnej pokladnice
90 224
- zabezpečenie daňového informačného systému
90 000
- financovanie súdneho sporu medzi ČSOB a Slovenskou inkasnou jednotkou
45 000
Ministerstvo životného prostredia SR
- transfer do Štátneho fondu životného prostredia
140 000
Ministerstvo školstva SR
- štipendiá pre doktorandov (bez poistného)
101 342
- aplikovaný výskum a vývoj na vysokých školách
15 000
- úlohy rozvoja vedy a techniky riešené vysokými školami v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
11 000
- transfer na zabezpečenie činnosti komisie J. W. Fulbrighta
1 200
- štátna športová reprezentácia
213 600
- bežný transfer pre občianske združenia Horská služba na Slovensku a Dobrovoľná horská služba
20 000
- transfer do Štátneho fondu telesnej kultúry
18 000
- hospodárska mobilizácia
300
- transfer občianskym združeniam a telovýchovným organizáciám na úlohy v oblasti telesnej kultúry a športu
52 500
- štátna starostlivosť o mládež (činnosť mládežníckych organizácií a programy na podporu a ochranu mládeže)
29 900
- transfer pre SANET
15 000
- transfer na zabezpečenie programov ES v oblasti vzdelávania a mládeže (SOKRATES, LEONARDO a Mládež pre Európu III.)
99 000
z toho: - úhrada príspevku do EÚ
84 000
- činnosť národných kancelárií a spolufinancovanie projektov
15 000
- účasť organizácií a pracovísk výskumu a vývoja v SR na projektoch CERN
8 400
- zavádzanie informačných technológií na základných a stredných školách (v rámci kapitálových aktív)
20 000
Ministerstvo zdravotníctva SR
- transfer do Štátneho fondu zdravia (na financovanie projektov Národného programu podpory zdravia - uznesenie vlády SR č. 335/1998)
23 000
- hospodárska mobilizácia
26 000
- štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené kategórie osôb
11 007 929
- očkovacie séra a diagnostické prípravky:
113 000
z toho: - na očkovanie detskej populácie proti vírusovej hepatitíde typu B
32 000
- Slovenská lekárska spoločnosť
2 940
- Slovenský Červený kríž
33 978
- kapitálové výdavky na splácanie zahraničných kapitálových úverov pre zdravotníctvo vrátane výdavkov na kurzové vplyvy
255 645
v tom: - na stavby (Národný onkologický ústav v Bratislave a Slovenský ústav srdcových chorôb v Bratislave)
240 645
- na kurzové vplyvy vyplývajúce zo splácania ZKÚ v zmysle uznesenia vlády SR č. 143/1992 a č. 535/1995
15 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- bežné transfery občianskym združeniam
43 000
z toho: - tlmočníci pre sluchovo postihnutých
2 700
- príspevky na humanitné účely
1 000
- dávky sociálneho zabezpečenia
17 451 870
- štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené kategórie osôb
971 981
- štátom platené poistné na nemocenské poistenie za určené kategórie osôb
155 760
Ministerstvo kultúry SR
- transfer do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia
80 000
- transfer pre tlač a umeleckú tvorbu určenú pre detskú literatúru a časopisy
8 000
- záujmové združenia
14 000
- občianske združenia
3 000
- pôvodná knižná tvorba a distribúcia
6 000
- tvorba hraného filmu
6 000
- umelecké časopisy
5 000
- cirkvi a náboženské spoločnosti
475 508
z toho: - Slovenská katolícka charita
42 000
- Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku
4 000
- Matica slovenská
96 000
- zameriavanie v zmysle zákona NR SR č. 282/1993 Z. z.
10 755
- mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR
9 586
z toho: - dotácie právnickým osobám
4 186
- dotácie fyzickým osobám
1 000
- transfer občianskym združeniam, nadáciám a podobným organizáciám
4 400
- kultúra menšín
50 000
z toho: - občianskym združeniam
30 600
- dotácie právnickým osobám
12 700
- dotácie fyzickým osobám
6 700
- hospodárska mobilizácia
40
Ministerstvo hospodárstva SR
- dokončovanie stavieb prípravy územia štátu na obranu (v rámci kapitálových transferov)
60 000
- hospodárska mobilizácia
130 748
v tom: - bežné výdavky
50 000
- kapitálové transfery
80 748
- transfer do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
70 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde
142 934
- hospodárska mobilizácia
14 400
z toho: - v rámci kapitálových aktív
1 500
- núdzová vakcinácia proti klasickému moru ošípaných
40 000
- transfer do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR
360 000
- transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR
150 000
- transfer do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve
440 000
- kapitálový transfer pre š. p. Štátne lesy Trenčín na výstavbu účelovej lesnej komunikácie, pre obec Horné Srnie, osadu Sidónia (uznesenie vlády SR č. 397/1997)
8 200
- bežný transfer podnikateľským subjektom v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe
7 620 000
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR
- investičné akcie na prípravu územia štátu na obranu (v rámci kapitálových aktív)
200
- hospodárska mobilizácia
8 000
- transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania na štátnu prémiu na stavebné sporenie
2 500 000
- transfer na financovanie Programu podpory rozvoja bývania
300 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
- hospodárska mobilizácia
43 360
z toho: - v rámci kapitálových transferov
3 360
- transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva
6 500 000
v tom: - na splátky istín a úrokov z úverov prevzatých na výstavbu diaľnic a na výstavbu a opravy ciest
5 700 000
- výstavba a opravy štátnych ciest
800 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
- štátne hranice [§ 4 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii]
2 000
Štatistický úrad SR
- hospodárska mobilizácia
300
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
- transfery na zabezpečenie projektov podporujúcich regionálny rozvoj a na činnosť regionálnych rozvojových agentúr
75 590
- experimentálne overovanie celoštátneho informačného systému vedeckovýskumného potenciálu (uznesenie vlády SR č. 593/1998)
1 025
Úrad jadrového dozoru SR
- hospodárska mobilizácia
400
Správa štátnych hmotných rezerv SR
- tvorba a doplnenie hmotných a mobilizačných rezerv (v rámci kapitálových aktív)
83 000
Všeobecná pokladničná správa
- úhrada majetkovej ujmy SLSP, a. s., a IRB, a. s.
1 000 000
- úhrada majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie DBV (uznesenie vlády SR č. 453/1994 a č. 676/1995)
4 009
- úhrada majetkovej ujmy v zmysle § 47 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
10 000
- hospodárska mobilizácia (SZSD)
2 000
z toho: - v rámci kapitálových transferov
500
- uznesenie vlády SR č. 477/1993 (Ministerstvo vnútra SR)
10 000
- Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie
10 636
- transfer na splatenie časti záväzkov Slovenskej televízie za rok 1997 voči Slovenským telekomunikáciám, š. p.
50 000
Slovenská akadémia vied
- transfer vedeckým spoločnostiam
2 400
- vedecká výchova - štipendiá pre doktorandov (bez poistného)
16 226
- úlohy rozvoja vedy a techniky riešené v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
10 000
Slovenský rozhlas
- transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania
63 280
- hospodárska mobilizácia
550
Slovenská televízia
- hospodárska mobilizácia
600
Krajský úrad Bratislava
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
9 643
- školstvo spolu
3 020 416
z toho: - stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania
361 814
- kultúra
81 140
- výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
740 567
z toho: - dávka a príspevky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
342 000
- príspevky neštátnym subjektom
26 500
- zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
55 000
z toho: - mestská verejná doprava
2 200
- hospodárska mobilizácia
290
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia štátnej veterinárnej správy
8 420
Krajský úrad Trnava
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
11 685
- školstvo spolu
2 491 212
z toho: - stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania
365 556
- kultúra
67 306
z toho: - kultúrne zariadenia a kultúrne aktivity národnostných menšín
9 161
- výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
1 216 624
z toho: - dávka a príspevky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
840 000
- príspevky neštátnym subjektom
12 300
- zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
113 000
z toho: - mestská verejná doprava
12 200
- hospodárska mobilizácia
500
z toho: - v rámci kapitálových aktív
200
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia štátnej veterinárnej správy
14 833
Krajský úrad Trenčín
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
10 400
- školstvo spolu
2 707 884
z toho: - stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania
511 613
- kultúra
48 115
- výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
1 259 611
z toho: - dávka a príspevky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
782 000
- príspevky neštátnym subjektom
13 400
- zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
119 000
z toho: - mestská verejná doprava
16 700
- hospodárska mobilizácia
600
z toho: - v rámci kapitálových aktív
100
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia štátnej veterinárnej správy
8 198
- kapitálový transfer pre osadu U Sabotov (plynofikácia osady druhej časti), obec Vrbovce v zmysle uznesenia vlády SR č. 397/1997
2 200
- kapitálový transfer pre osadu Rybníky v obci Horné Srnie na výstavbu vodného zdroja v zmysle uznesenia vlády SR č. 517/1998
3 000
Krajský úrad Nitra
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
27 550
- školstvo spolu
3 127 256
z toho: - stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania
482 884
- kultúra
76 295
z toho: - kultúrne zariadenia a kultúrne aktivity národnostných menšín
28 855
- výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
2 114 970
z toho: - dávka a príspevky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
1 597 000
- príspevky neštátnym subjektom
13 900
- zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
118 000
z toho: - mestská verejná doprava
22 200
- hospodárska mobilizácia
1 810
z toho: - v rámci kapitálových aktív
1 578
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia štátnej veterinárnej správy
14 960
Krajský úrad Žilina
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
8 550
- školstvo spolu
3 193 922
z toho: - stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania
530 619
- kultúra
130 952
- výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
1 580 518
z toho: - dávka a príspevky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
1 114 000
- príspevky neštátnym subjektom
13 200
- zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
122 000
z toho: - mestská verejná doprava
15 800
- hospodárska mobilizácia
737
z toho: - v rámci kapitálových aktív
300
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia štátnej veterinárnej správy
11 902
Krajský úrad Banská Bystrica
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
15 295
- školstvo spolu
3 213 074
z toho: - stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania
466 043
- kultúra
122 980
z toho: - kultúrne zariadenia a kultúrne aktivity národnostných menšín
8 332
- výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
2 103 877
z toho: - dávka a príspevky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
1 579 000
- príspevky neštátnym subjektom
19 200
- zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
165 000
z toho: - mestská verejná doprava
23 300
- hospodárska mobilizácia
770
z toho: - v rámci kapitálových aktív
200
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia štátnej veterinárnej správy
14 807
Krajský úrad Prešov
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
17 860
- školstvo spolu
3 728 271
z toho: - stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania
536 884
- kultúra
135 848
z toho: - kultúrne zariadenia a kultúrne aktivity národnostných menšín
17 958
- výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
2 336 996
z toho: - dávka a príspevky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
1 817 000
- príspevky neštátnym subjektom
30 700
- zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
163 000
z toho: - mestská verejná doprava
16 100
- hospodárska mobilizácia
750
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia štátnej veterinárnej správy
16 678
Krajský úrad Košice
- zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994
18 497
- školstvo spolu
3 653 820
z toho: - stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania
461 765
- kultúra
147 140
z toho: - kultúrne zariadenia a kultúrne aktivity národnostných menšín
34 990
- výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu
2 764 178
z toho: - dávka a príspevky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky
2 237 930
- príspevky neštátnym subjektom
16 800
- zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
145 000
z toho: - mestská verejná doprava
7 200
- hospodárska mobilizácia
1 470
z toho: - v rámci kapitálových aktív
900
- zabezpečenie veterinárnej prevencie, ochrany štátneho územia, cestovného a školenia štátnej veterinárnej správy
15 470
Účelové prostriedky spolu
94 197 690
Rezervy a účelové prostriedky spolu
98 912 690
Príloha č. 7 k zákonu č. 63/1999 Z. z.
PREHĽAD ZÁVZKOV ŠTÁTNEHO DLHU A ZDROJOV FINANCOVANIA ŠTÁTNEHO DLHU NA ROK 1999
(v tis. Sk)
Zdroje štátneho dlhu Potreby štátneho dlhu
Vnútorný dlh
1. Emisia štátnych dlhopisov na splátky istín z predchádzajúcich rokov 64 179 000 1. Splátky istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov 64 179 000
2. Emisia štátnych dlhopisov na úhradu schodku štátneho rozpočtu za rok 1998 19 201 000 (predbežný odhad) 2. Úhrada schodku štátneho rozpočtu za rok 1998 19 201 000
Emisia štátnych dlhopisov spolu 83 380 000 Potreby vnútorného štátneho dlhu 83 380 000
Zahraničný dlh
1. Splátka úveru od Štátneho fondu cestného hospodárstva 2 200 000 1. Úhrada záväzkov z titulu centrálneho devízového zdroja 2 200 000
2. Použitie štátnych finančných aktív 1 700 000 2. Úhrada zahraničných pôžičiek prijatých na podporu platobnej bilancie 1 700 000
3.1. Splátka úveru od Slovenských elektrární 1 000 000 3. Splátky istín zahraničných úverov 1 540 000
3.2. Splátky istín zahraničných úverov a zahraničných pohľadávok 540 000
Zdroje zahraničného dlhu 5 440 000 Potreby zahraničného dlhu 5 440 000
Celkové zdroje štátneho dlhu 88 820 000 Celkové potreby štátneho dlhu 88 820 000

2)
§ 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
4)
§ 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 21 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
7)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností. § 40r zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
9)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
10)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 222 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, § 82 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov.
18)
§ 85 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 80 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
19)
§ 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.
21)
§ 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
22)
23)
Posledná veta § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.