62/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
opatrenie z 11. marca 1999 č. Z-1/1999, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 27. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 89/1996 Z. z.).
Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.