61/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície vydalo
výnos z 26. marca 1999 č. 11/1999, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.
Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje celkovú hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v čiastke 11/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.