60/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1999 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
ZÁKON
z 22. marca 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 371/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorej podlieha zdaniteľné plnenie v tuzemsku, tovar pri dovoze a medzinárodná autobusová preprava osôb uskutočnená zahraničným dopravcom s výnimkou pravidelnej prepravy osôb (ďalej len „príležitostná autobusová preprava“).“.
2.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dosiahnutie iného výnosu z cenného papiera ako z prevodu cenného papiera.“.
3.
V § 2 ods. 5 písm. j) sa za slová „dovozu tovaru“ vkladajú slová „a príležitostnej autobusovej prepravy“.
4.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pri príležitostnej autobusovej preprave je povinný zaplatiť daň zahraničný dopravca.“.
5.
V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Platiteľom je osoba podliehajúca dani, ktorá je registrovaná ako platiteľ. Žiadosť o registráciu je povinná podať osoba podliehajúca dani, ktorá za najbližšie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce kalendárne mesiace dosiahne obrat 750 000 Sk, a to najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne tento obrat. Žiadosť o registráciu sa podáva na osobitnom tlačive vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Osoba podliehajúca dani je platiteľom odo dňa registrácie. O registrácii platiteľa vydá daňový úrad osvedčenie o registrácii.
(2)
Osoby podliehajúce dani, ktorých obrat nedosiahne sumu uvedenú v odseku 1, ak ide o osoby, ktoré na základe zmluvy o združení7) alebo inej obdobnej zmluvy vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne, a ak celkový obrat všetkých týchto osôb dosiahne sumu uvedenú v odseku 1, pričom do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a ich spoločný obrat, sú povinné podať jednotlivo žiadosť o registráciu v lehote a na tlačive podľa odseku 1. Platiteľmi sú odo dňa registrácie. Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, uzavrie zmluvu o združení s platiteľom, je povinná podať žiadosť o registráciu na tlačive podľa odseku 1 najneskôr do piatich dní odo dňa uzavretia zmluvy.“.
6.
V § 6 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
má právnická osoba poskytujúca službu alebo uskutočňujúca prevod a využitie práv svoje sídlo alebo kde má umiestnenú organizačnú zložku, a to podľa toho, z ktorého miesta sa zdaniteľné plnenie poskytuje, s výnimkou podľa písmen b) až d); ak ide o fyzickú osobu, miesto, kde má trvalý pobyt, prípadne miesto, kde sa obvykle zdržiava, alebo miesto, kde má oprávnenie podnikať, a to podľa toho, z ktorého miesta sa zdaniteľné plnenie poskytuje, s výnimkou podľa písmen b) až d),“.
7.
V § 13 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
pri prijatí služby a požadovaní úhrady za ňu od inej osoby (§ 8 ods. 4 až 7) dňom vyhotovenia dokladu, ktorým platiteľ požaduje úhradu za službu od inej osoby, alebo dňom jej úhrady, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
8.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Oprava základu dane
(1)
Platiteľ môže opraviť základ dane
a)
pri zrušení alebo vrátení celého zdaniteľného plnenia alebo jeho časti, ak sa zaň neposkytla odplata alebo sa odplata vrátila,
b)
pri dodatočnom znížení ceny zdaniteľného plnenia na základe zmeny kvalitatívnych, dodacích alebo iných podmienok dohodnutých pri zdaniteľnom plnení.
(2)
Platiteľ je povinný opraviť základ dane pri zvýšení ceny zdaniteľného plnenia na základe zmeny kvalitatívnych, dodacích alebo iných podmienok dohodnutých pri zdaniteľnom plnení.
(3)
Rozdiel pôvodného a opraveného základu dane sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie, ktoré podlieha dani v zdaňovacom období, v ktorom sa opravil základ dane podľa odseku 1 alebo 2.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú iba na platiteľa, ktorý bol platiteľom v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení.“.
9.
V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak platiteľ zdaniteľné plnenie prijme na uskutočňovanie svojich zdaniteľných plnení a zároveň aj na iný účel ako na uskutočňovanie svojich zdaniteľných plnení, má nárok na odpočet dane v pomernej výške zodpovedajúcej rozsahu použitia prijatého zdaniteľného plnenia na uskutočňovanie svojich zdaniteľných plnení.“.
10.
V § 20 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Platiteľ má nárok na odpočet dane, ak
a)
sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo (§ 13),
b)
daň na vstupe zaúčtoval,
c)
daň zaplatil platiteľovi, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie,
d)
má daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, ktoré vyhotovil platiteľ, a doklad o zaplatení dane, pričom dokladom o zaplatení dane v prípade, že daň na vstupe je 200 000 Sk a viac, je len doklad o bezhotovostnej platbe uskutočnenej prostredníctvom banky alebo doklad o platbe na pošte poštovou poukážkou.
(3)
Platiteľ uplatňuje nárok na odpočet dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sú splnené podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) a c) a ku dňu podania daňového priznania má daň na vstupe zaúčtovanú, má daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad a doklad o zaplatení dane. Ak má platiteľ, ktorý uplatňuje nárok na odpočet dane, pochybnosti o tom, či osoba, ktorá vyhotovila daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, bola platiteľom v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, môže požiadať daňový úrad o túto informáciu.“.
11.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za uskutočnené zdaniteľné plnenia v príslušnom zdaňovacom období, pri ktorých je nárok na odpočet dane, a v menovateli súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia v príslušnom zdaňovacom období; pri prevode cenných papierov nadobudnutých na vlastný účet podľa § 29 ods. 1 písm. b) sa z ceny, za ktorú platiteľ cenný papier previedol, započítava do menovateľa pre výpočet koeficientu len 1 %. V menovateli koeficientu sa neuvádza
a)
úrok z peňažných prostriedkov na účte v banke, ak platiteľ nie je bankou,
b)
cena bez dane pri predaji podniku alebo jeho časti31) (§ 36),
c)
cena bez dane za služby v prípade, že ich platiteľ prijal ako oslobodené od dane, požaduje za tieto služby úhradu od inej osoby a nie je povinný uplatniť daň (§ 8 ods. 6 a 7),
d)
cena, za ktorú bol obchodný podiel prevedený.
Vypočítaný koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.“.
12.
V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak platiteľ, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie, opraví základ dane podľa § 18 alebo opraví sadzbu dane, opraví aj platiteľ, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo, uplatnený odpočet dane. Opravu uplatneného odpočtu dane vykoná platiteľ v tom zdaňovacom období, v ktorom daňový dobropis zaúčtoval alebo daňový ťarchopis zaúčtoval a daň zaplatil.
(2)
Pri zvýšení ceny zdaniteľného plnenia platiteľ nemôže opraviť uplatnený odpočet dane, ak opravu nemôže doložiť daňovým ťarchopisom a dokladom o zaplatení dane, pričom dokladom o zaplatení dane v prípade, že daň je 200 000 Sk a viac, je len doklad o bezhotovostnej platbe uskutočnenej prostredníctvom banky alebo doklad o platbe na pošte poštovou poukážkou.“.
13.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Platiteľ, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vznikne nadmerný odpočet v sume vyššej ako 200 000 Sk, je povinný spolu s daňovým priznaním písomne oznámiť daňovému úradu dôvody vzniku nadmerného odpočtu v príslušnom zdaňovacom období, a to, či nadmerný odpočet vznikol z dôvodu nákupu zásob, iného hmotného majetku alebo nehmotného majetku, z dôvodu vývozu tovaru alebo z dôvodu prijatia iných zdaniteľných plnení, a na požiadanie daňového úradu je platiteľ povinný predložiť kópie daňových dokladov o prijatých zdaniteľných plneniach, na ktorých daň presahuje sumu 50 000 Sk a na základe ktorých platiteľ v príslušnom zdaňovacom období uplatňuje odpočet dane.“.
14.
V § 29 ods. 1 písmená a ) a b) znejú:
„a)
poskytnutie úveru alebo pôžičky, dosiahnutie úroku z peňažných prostriedkov na účte v banke,
b)
pri investovaní do cenných papierov na vlastný účet uskutočnenie prevodu nadobudnutých cenných papierov,“.
15.
V § 29 ods. 2 prvá veta znie:
„Cenou za zdaniteľné plnenie je pri zdaniteľných plneniach podľa odseku 1 písm. b) a h) bodu 3 predajná cena cenných papierov.“.
16.
V § 37 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Na účely tohto zákona sa za vývoz tovaru považuje skutočné prepravenie tovaru z tuzemska do zahraničia za podmienky, že tento tovar vystúpi do zahraničia v rovnakom množstve, v akom je uvedený v prijatom colnom vyhlásení o prepustení tovaru do režimu vývozu.47)
(2)
Vývoz tovaru preukazuje platiteľ písomným colným vyhlásením o prepustení tovaru do režimu vývozu,47) v ktorom je výstup tovaru do zahraničia potvrdený colným orgánom. Na požiadanie daňového úradu je platiteľ povinný preukázať vývoz tovaru aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave tovaru do zahraničia, dokladom o platbe zo zahraničia za vyvezený tovar.“.
17.
V § 37 ods. 3 v prvej vete sa na konci pripájajú slová „u toho platiteľa, ktorý je predávajúci vo vzťahu k zahraničnej osobe“.
18.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak platiteľ vyhotoví pri oprave základu dane alebo sadzby dane dobropis pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá prestala byť platiteľom podľa odseku 4, je táto právnická osoba alebo fyzická osoba povinná vrátiť daňovému úradu uplatnený odpočet dane alebo jeho pomernú časť viažucu sa na vykonanú opravu, ak táto suma dane nebola zahrnutá v odvode dane podľa odseku 5. Uplatnený odpočet dane alebo jeho pomernú časť vráti do desiatich dní odo dňa vyhotovenia dobropisu.“.
19.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Za nesplnenie povinnosti podať žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 alebo 2 alebo za oneskorené podanie tejto žiadosti uloží daňový úrad pokutu najviac do výšky dane na výstupe, ktorú by bola osoba podliehajúca dani povinná uplatniť za svoje uskutočnené zdaniteľné plnenia ako platiteľ, a to v období od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bola povinná podať žiadosť o registráciu, do dňa zistenia porušenia povinnosti daňovým úradom alebo do dňa oneskoreného podania žiadosti o registráciu. Daňový úrad pri určení výšky pokuty prihliada najmä na dĺžku oneskorenia a na výšku vlastnej daňovej povinnosti, ktorú by bola osoba podliehajúca dani povinná priznať a odviesť do štátneho rozpočtu ako platiteľ.“.
20.
Nadpis tretej časti znie:
„UPLATŇOVANIE DANE PRI DOVOZE TOVARU A PRI PRÍLEŽITOSTNEJ AUTOBUSOVEJ PREPRAVE“.
21.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Uplatňovanie dane pri príležitostnej autobusovej preprave
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky do tuzemska.
(2)
Základom dane je súčin počtu prepravovaných osôb a počtu prejdených kilometrov v tuzemsku. Do počtu prepravovaných osôb sa nezapočítava vodič a jeden sprievodca alebo vedúci zájazdu.
(3)
Sadzba dane je 0,05 Sk za osobu a prejdený kilometer v tuzemsku.
(4)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.
(5)
Daň je splatná ako preddavok pri prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky do tuzemska podľa predpokladaného počtu prejdených kilometrov a vyúčtovanie dane sa vykoná pred prekročením štátnej hranice Slovenskej republiky. Ak je zaplatený preddavok nižší ako skutočná daň, je zahraničný dopravca povinný rozdiel doplatiť pred prekročením štátnej hranice Slovenskej republiky. Ak je zaplatený preddavok vyšší ako skutočná daň, colný orgán pred prekročením štátnej hranice Slovenskej republiky rozdiel vráti s výnimkou, ak rozdiel nepresahuje 100 Sk.“.
22.
Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý znie:
㤠55a
(1)
Pri uplatňovaní odpočtu dane pri zdaniteľných plneniach uskutočnených do 1. apríla 1999 sa postupuje podľa § 20 ods. 2 a 3 doterajšieho zákona.
(2)
Pri ročnom vysporiadaní odpočtu dane za rok 1999 sa pri výpočte koeficientu použije spôsob podľa § 21 ods. 2 zákona účinného od 1. apríla 1999.“.
23.
V prílohe č. 1 sa za položku „15079090 – Ostatné“ vkladajú položky „15091090 – Ostatné“, „15099000 – Ostatné“ a „15100090 – Ostatné“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.