55/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1999 do 30.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
ZÁKON
z 22. marca 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 1 sa v úvodnej vete slová „na účet určený ministerstvom“ nahrádzajú slovami „na príjmový účet štátneho rozpočtu“.
2.
V § 4a ods. 4 sa slová „na účet ministerstva“ nahrádzajú slovami „na príjmový účet štátneho rozpočtu“.
3.
V § 4a odsek 8 znie:
„(8)
Príjmy z výťažku podľa odseku 5 môže obec použiť iba na financovanie školstva, na podporu mládeže, na telovýchovné, športové, zdravotnícke, sociálne, kultúrne a environmentálne účely.“.
4.
§ 4a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Zo štátneho rozpočtu možno do výšky príjmov z výťažku podľa odsekov 1 až 3 a do výšky prijatého odvodu podľa odseku 4 poskytnúť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok prostriedky iba na financovanie školstva, na podporu mládeže, na telovýchovné, športové, zdravotnícke, sociálne, kultúrne a environmentálne účely.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.