53/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície vydalo
výnos z 15. marca 1999 č. 1142/1999-60, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. októbra 1998 č. 5545/1998-60, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (oznámenie č. 316/1998 Z. z.).
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v roku 1999.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v ústavoch na výkon väzby, v nápravnovýchovných ústavoch, v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých a v osobitnej nemocnici pre obvinených a odsúdených.