52/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
opatrenie z 5. marca 1999 č. R-3/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa určuje minimálna (garantovaná) cena pre štátny intervenčný nákup jatočných býkov v roku 1999.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.