50/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 5. marca 1999 č. 3/1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/1998 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. septembra 1998 č. 11 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely (oznámenie č. 323/1998 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/1999 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.