5/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.1999 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
ZÁKON
z 13. januára 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z. a zákona č. 6/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Žiakov, ktorí úspešne skončia ôsmy ročník základnej školy, možno prijať do prvého ročníka strednej školy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku (§ 3a ods. 3), do tried s päťročným štúdiom. Títo žiaci splnia povinnú školskú dochádzku skončením druhého roku štúdia na strednej škole (§ 34 ods. 3).“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5; takto sa postupuje aj v § 57a a 57b.
2.V § 61a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. a) sa pripájajú slová „okrem vysvedčení vydávaných školami, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín alebo v cudzom jazyku;5a) spôsob vydávania takých vysvedčení ustanovuje osobitný predpis.5b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 3 a 3a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 3 sa pripájajú slová „okrem pedagogickej dokumentácie, ktorá sa vedie v školách podľa osobitných predpisov;8a) spôsob vedenia pedagogickej dokumentácie v týchto školách ustanovujú osobitné predpisy.8b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a)
§ 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 6/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a l) sa označujú ako písmená g) až k).
2.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Hodnotenie, klasifikácia a vysvedčenie
(1)
Výsledky hodnotenia a klasifikácie sa oznamujú žiakovi formou vydania vysvedčenia.
(2)
Vysvedčenia sa žiakom základných škôl a žiakom stredných škôl vydávajú v štátnom jazyku.4a) Žiakom základných škôl a žiakom stredných škôl,4b) v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa vydávajú dvojjazyčné vysvedčenia, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Žiakom škôl,4c) v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku, sa popri vysvedčeniach v štátnom jazyku môže vydať aj vysvedčenie v príslušnom cudzom jazyku, ak je to potrebné na ich prijatie na štúdium v zahraničí podľa príslušných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov základných škôl, stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, špeciálnych škôl, ako aj druhy a náležitosti vysvedčení vrátane spôsobu ich evidencie a archivácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4b a 4c znejú:
„4a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Pedagogická dokumentácia
(1)
Pedagogická dokumentácia sa v základných školách a v stredných školách vedie v štátnom jazyku.4a) V školách,4b) v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
(2)
Podrobnosti o pedagogickej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.