5/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
ZÁKON
z 13. januára 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. a) sa pripájajú slová „okrem vysvedčení vydávaných školami, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín alebo v cudzom jazyku;5a) spôsob vydávania takých vysvedčení ustanovuje osobitný predpis.5b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 3 a 3a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 3 sa pripájajú slová „okrem pedagogickej dokumentácie, ktorá sa vedie v školách podľa osobitných predpisov;8a) spôsob vedenia pedagogickej dokumentácie v týchto školách ustanovujú osobitné predpisy.8b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a)
§ 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.