48/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 18. februára 1999
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ľubomíra Dobríka a zo sudcov JUDr. Anny Danielčákovej a JUDr. Jána Drgonca na neverejnom zasadnutí 18. februára 1999 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Sever č. 2/1991 z 26. septembra 1991 o chove zvierat v znení zmien a doplnkov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat a takto
rozhodol:
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sever č. 2/1991 z 26. septembra 1991 o chove zvierat v znení uznesenia č. 72 z 20. februára 1992, uznesenia č. 104 z 3. septembra 1992 a uznesenia č. 62 z 5. septembra 1995 n i e j e v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. 1 druhou vetou, čl. 13 ods. 2 a 3, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 20 ods. 1, čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, s § 4 ods. 1 a 3 písm. g) a m) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ani s § 29 a § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sever č. 2/1991 z 26. septembra 1991 o chove zvierat v znení zmien a doplnkov účinnosť a po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda senátu:
Ľubomír Dobrík v. r.