47/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. marca 1999
o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
v y h l a s u j e m
voľbu prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m
deň konania voľby na sobotu 15. mája 1999.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. mája 1999.
Jozef Migaš v. r.