46/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.03.1999 do 03.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
ZÁKON
z 18. marca 1999
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Voľba prezidenta Slovenskej republiky a hlasovanie o kandidátovi na funkciu prezidenta1) (ďalej len „voľba“) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
(2)
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky2) (ďalej len „oprávnený volič“).
(3)
Voľba sa koná na území Slovenskej republiky.
§ 2
Čas konania voľby
(1)
Voľbu vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 55 dní pred dňom jej konania. Vyhlásenie voľby sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Voľba sa koná v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže určiť, že voľba sa koná v dvoch dňoch.
(3)
Voľba sa koná v určený deň od 7. hodiny do 22. hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, starosta obce môže určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu.
(4)
Ak sa voľba koná v dvoch dňoch, hlasovanie v prvý deň sa začína o 14. hodine a končí sa o 20. hodine. Druhý deň sa hlasovanie začína o 7. hodine a končí sa o 14. hodine. Ak to miestne podmienky vyžadujú, starosta obce môže určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu.
§ 3
Volebné okrsky a osobitné volebné okrsky
(1)
Obec, v Bratislave a v Košiciach mestské časti (ďalej len „obec“) vytvárajú na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov volebné okrsky.
(2)
Volebné okrsky a volebné miestnosti v nich určí starosta obce najneskôr 45 dní pred dňom voľby tak, aby volebný okrsok zahŕňal spravidla 1 000 oprávnených voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 oprávnených voličov.
(3)
Obec môže vytvoriť v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v miestach, kde sa vykonáva väzba, a v miestach, kde sa vykonáva trest odňatia slobody, osobitný volebný okrsok, ak je v ňom aspoň 100 oprávnených voličov.
§ 4
Zoznamy oprávnených voličov
(1)
Obec vyhotoví zo stáleho zoznamu voličov3) zoznam voličov oprávnených voliť prezidenta (ďalej len „zoznam oprávnených voličov“) v jednotlivých volebných okrskoch.
(2)
Obec vyhotoví zoznam oprávnených voličov aj pre osobitný volebný okrsok; vedúci zariadenia pri tom poskytne obci súčinnosť. Obec, v ktorej sa vytvoril osobitný volebný okrsok, bezodkladne oznámi zápis do zoznamu oprávnených voličov obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča.
(3)
Vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, sa dopisujú do zoznamu oprávnených voličov v obci, na ktorej území je umiestnený útvar. Zápis sa vykoná na základe podkladov dodaných útvarom, a to v lehote určenej starostom obce. Zápis do zoznamu oprávnených voličov platí iba na čas vykonania voľby. Obec, v ktorej má útvar sídlo, bezodkladne oznámi zápis do zoznamu oprávnených voličov obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu vojaka alebo príslušníka. Obec dbá, aby sa nevytvárali volebné okrsky, v ktorých sú v zozname oprávnených voličov zapísaní len vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.
(4)
Oprávnení voliči podľa odsekov 2 a 3 sa nezapíšu do zoznamu oprávnených voličov vo volebnom okrsku podľa miesta trvalého pobytu.
(5)
Zoznam oprávnených voličov podľa odsekov 1 a 2 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(6)
Občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň voľby do volebnej miestnosti, okrsková volebná komisia dopíše do zoznamu oprávnených voličov; zápis do zoznamu oprávnených voličov komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade4).
(7)
Okrsková volebná komisia dopíše do zoznamu oprávnených voličov osobu
a)
na základe rozhodnutia súdu,5)
b)
na základe voličského preukazu,
c)
ktorá sa občianskym preukazom preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.
§ 5
Voličský preukaz
(1)
Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá obec po vyhlásení voľby na jeho žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu oprávnených voličov ho vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania voľby prostredníctvom voličského preukazu.
(2)
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku; zápis platí iba na čas vykonania voľby.
(3)
V celách policajného zaistenia, v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, a v miestach, kde sa vykonáva trest odňatia slobody, v ktorých nebol vytvorený osobitný volebný okrsok, zabezpečí oprávneným voličom možnosť výkonu volebného práva na základe voličského preukazu v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia okrsková volebná komisia, v ktorej územnom obvode je toto zariadenie. Veľkosť volebného okrsku nemusí byť v tomto prípade zachovaná. Ak dôjde k predvedeniu oprávneného voliča a je to možné, umožní výkon volebného práva predvedenej osobe príslušný útvar Policajného zboru alebo Vojenskej polície.
§ 6
Volebné orgány
(1)
Na voľbu sa zriaďujú tieto volebné orgány:
a)
Ústredná volebná komisia pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „ústredná volebná komisia“),
b)
okresné volebné komisie pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „okresná volebná komisia“),
c)
okrskové volebné komisie pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „okrsková volebná komisia“).
(2)
Členom komisie môže byť len oprávnený volič, nemôže však ním byť kandidát na prezidenta.
(3)
Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi.“.
(4)
Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.
(5)
Komisia na svojom prvom zasadaní určí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie.
(6)
Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, predseda povolá náhradníka. Funkcia člena komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí, alebo petičného výboru, ktorý ho určil, alebo oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi.
(7)
Štatistický úrad Slovenskej republiky na spracúvanie výsledkov voľby vytvára pre ústrednú volebnú komisiu a okresné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary. Osoby zaradené do odborných (sumarizačných) útvarov skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 3.
§ 7
Ústredná volebná komisia
(1)
Každá politická strana a politické hnutie, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal (§ 11 ods. 2), oznámia najneskôr 35 dní pred konaním voľby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena ústrednej volebnej komisie a jedného náhradníka predsedovi vlády Slovenskej republiky.
(2)
Prvé zasadanie ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do 30 dní pred dňom konania voľby; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Ústredná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okresných volebných komisií,
c)
prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave voľby a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
d)
prerokúva informáciu Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave spracúvania výsledkov voľby,
e)
zisťuje výsledky voľby,
f)
vyhotoví zápisnicu o výsledku voľby a vyhlasuje jej výsledok,
g)
dáva povolenie na prítomnosť iných osôb pri sčítaní hlasov v okrskovej volebnej komisii a okresnej volebnej komisii.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vytvára na pomoc pri plnení úloh ústrednej volebnej komisie odborný a administratívny útvar.
§ 8
Okresná volebná komisia
(1)
Každá politická strana, politické hnutie uvedené v § 7 ods. 1 a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal (§ 11 ods. 2), oznámia najneskôr 30 dní pred dňom voľby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena okresnej volebnej komisie a jedného náhradníka prednostovi okresného úradu.
(2)
Okresná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okresná volebná komisia nemá určený počet členov alebo ak ich počet klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z oprávnených voličov prednosta okresného úradu.
(3)
Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční do 25 dní pred dňom konania voľby; zasadanie zvolá prednosta okresného úradu.
(4)
Okresná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií,
c)
prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru,
d)
dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch; je oprávnená vyžadovať od okrskových volebných komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode s okrskovou volebnou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila,
e)
zisťuje výsledky voľby v okrese,
f)
vyhotoví zápisnicu o výsledku hlasovania v okrese a odovzdá ju ústrednej volebnej komisii.
§ 9
Okrsková volebná komisia
(1)
Každá politická strana, politické hnutie uvedené v § 7 ods. 1 a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal (§ 11 ods. 2), oznámia v lehote 30 dní pred dňom voľby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena okrskovej volebnej komisie a jedného náhradníka starostovi obce.
(2)
Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nemá určený počet členov alebo ak ich počet klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z oprávnených voličov starosta obce.
(3)
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do 23 dní pred dňom konania voľby; zasadanie zvolá starosta obce.
(4)
Okrsková volebná komisia
a)
zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí,
b)
posudzuje platnosť hlasovacích lístkov,
c)
sčítava hlasovacie lístky a hlasy,
d)
vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a odovzdá ju príslušnej okresnej volebnej komisii,
e)
plní ďalšie úlohy, ktoré jej uloží príslušná okresná volebná komisia alebo ústredná volebná komisia.
§ 10
Zapisovateľ komisie
(1)
Zapisovateľ komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie a má právo poradného hlasu.
(2)
Zapisovateľa
a)
ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu zo zamestnancov okresného úradu,
c)
okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce spravidla zo zamestnancov obce.
(3)
Zapisovateľa ústrednej volebnej komisie vymenuje vláda Slovenskej republiky najneskôr 45 dní pred dňom voľby, zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenuje prednosta okresného úradu 40 dní pred dňom voľby a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenuje starosta obce 40 dní pred dňom voľby. Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedeným v § 6 ods. 3.
§ 11
Kandidáti na funkciu prezidenta
(1)
Návrh na kandidáta na funkciu prezidenta6) musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a akademický titul kandidáta,
b)
vek a rodné číslo kandidáta,
c)
povolanie kandidáta,
d)
adresu trvalého pobytu kandidáta,
e)
vyhlásenie kandidáta o tom, že súhlasí so svojou kandidatúrou a že spĺňa podmienky na zvolenie za prezidenta7).
(2)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky preskúma do siedmich dní od doručenia návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta6), či návrh obsahuje zákonom ustanovené údaje; pri petícii preskúmava, či spĺňa náležitosti podľa odseku 1, ako aj to, či petícia spĺňa požiadavky ustanovené osobitným zákonom8) a či z každého petičného hárku je zrejmé, že ide o petíciu za určitého kandidáta. Ak návrh spĺňa podmienky ustanovené zákonom, predseda Národnej rady Slovenskej republiky návrh prijme; inak ho odmietne. Oznámenie o prijatí alebo o odmietnutí návrhu predseda Národnej rady Slovenskej republiky doručí do 24 hodín kandidátom na funkciu prezidenta na adresu, ktorú kandidát uvedie, inak na adresu jeho trvalého pobytu.
(3)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky návrhy na kandidátov na funkciu prezidenta, meno, priezvisko a akademický titul kandidátov, ich vek, povolanie a adresu trvalého pobytu v deň nasledujúci po dni, keď návrh prijal.
(4)
Proti odmietnutiu návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta môže kandidát, ktorého sa návrh týka, podať návrh na rozhodnutie o prijatí jeho návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Návrh možno podať do troch dní odo dňa doručenia oznámenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o odmietnutí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta.
§ 12
Vzdanie sa kandidatúry
Kandidát na funkciu prezidenta sa môže pred začatím prvého kola voľby písomne vzdať kandidatúry. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry doručí predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a ústrednej volebnej komisii, ktorá to bezodkladne prostredníctvom okresných volebných komisií oznámi okrskovým volebným komisiám, ktoré o tom informujú oprávnených voličov.
§ 13
Hlasovací lístok
(1)
Hlasovací lístok sa vyhotoví spoločný pre všetkých kandidátov na funkciu prezidenta. Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením priezviska, mena a akademického titulu, veku, povolania a obce trvalého pobytu.
(2)
Hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky ústrednej volebnej komisie a odtlačkom úradnej pečiatky obce a pred priezviskom každého kandidáta musí byť vyobrazený rámček, v ktorom sa robia úpravy pri hlasovaní.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vyhotovili a v potrebnom množstve doručili obci.
(4)
Obec zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli doručené v deň konania voľby prezidenta všetkým okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(5)
Oprávnený volič dostane hlasovací lístok vo volebnej miestnosti v deň konania voľby.
§ 14
Informovanie oprávnených voličov
(1)
O vytvorených volebných okrskoch, o volebných miestnostiach a o čase voľby informuje obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 40 dní pred dňom voľby.
(2)
Obec najneskôr 20 dní pred dňom voľby zašle každému voličovi zapísanému v stálom zozname voličov3) oznámenie, v ktorom uvedie čas konania voľby, volebný okrsok a miesto, kde môže oprávnený volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný opis spôsobu úpravy hlasovacieho lístka.
(3)
Ak sa kandidát na funkciu prezidenta vzdal svojej kandidatúry (§ 12) alebo ak kandidát na funkciu prezidenta zomrel po vyhotovení hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia o tom informuje oprávnených voličov vyvesením oznámenia vo volebnej miestnosti.
Kampaň pred voľbou
§ 15
(1)
Kampaň pred voľbou (ďalej len „kampaň“) sa začína 15 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom voľby. Kampaňou sa rozumie činnosť kandidátov, politických strán a hnutí, prípadne ďalších subjektov v prospech voľby kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podľa odsekov 4 a 5, hromadných informačných prostriedkov9), veľkoplošných nosičov, plagátov a iných nosičov informácií10).
(2)
Vedenie kampane mimo času určeného v odseku 1 je zakázané.
(3)
V čase kampane má každý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom.
(4)
Slovenský rozhlas a Slovenská televízia vyčlenia na kampaň podľa odseku 1 každý najviac po jednej hodine vysielacieho času na kandidáta, maximálne 10 hodín vysielacieho času tak, aby určením času vysielania nebol žiaden z týchto kandidátov znevýhodnený. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť aspoň päť dní pred začiatkom kampane, inak zaniká. Slovenská televízia a Slovenský rozhlas zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií.
(5)
Držiteľ licencie na rozhlasové alebo televízne vysielanie (ďalej len „držiteľ licencie“) môže vyhradiť na kampaň najviac po jednej hodine vysielacieho času na kandidáta, maximálne 10 hodín vysielacieho času. Držitelia licencií zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.
(6)
Úhrady za používanie telekomunikačného zariadenia11) sa uhrádzajú Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii v rozsahu vysielacieho času poskytnutého podľa odseku 4 zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(7)
Náklady na kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní držiteľov licencií uhrádzajú kandidáti alebo politické strany a politické hnutia, ktoré ich kandidovali. Držitelia licencií sú povinní zabezpečiť pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(8)
Počas kampane je zakázané vysielať kampaň v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na kampaň.
(9)
Za kampaň sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, pokiaľ sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo kampane a sú v súlade s platnými programovými skladbami vysielania prevádzkovateľov vysielania.12) Prevádzkovatelia vysielania sú povinní zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické relácie boli vyvážené a nestranné.
(10)
Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa odseku 9 a tých, ktoré sú venované kampani podľa odsekov 4 a 5, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta, je počas kampane zakázané.
(11)
Každý kandidát, ktorý je počas kampane predmetom nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií a vyjadrení v rozhlasovom a televíznom vysielaní a v hromadných informačných prostriedkoch, má právo na odpoveď počas kampane. Toto právo uplatní u prevádzkovateľa vysielania alebo u šéfredaktora hromadného informačného prostriedku, ktorý odvysielal alebo uverejnil takúto informáciu alebo vyjadrenie. Prevádzkovateľ vysielania alebo šéfredaktor je povinný poskytnúť kandidátom na funkciu prezidenta rovnako hodnotný vysielací čas, v akom bola odvysielaná predmetná informácia alebo vyjadrenie, v lehote počas trvania kampane.
(12)
V čase 48 hodín pred začatím voľby a počas voľby je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní a v hromadných informačných prostriedkoch zverejňovať alebo vysielať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo v neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.
(13)
Počas voľby sa v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí zakazuje presviedčanie za voľbu alebo proti voľbe niektorého z kandidátov.
(14)
Uverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky možno najneskôr tri dni pred dňom konania voľby.
(15)
Volebné komisie, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a zapisovatelia nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice.
(16)
Počas hlasovania je zakázané uverejňovať výsledky prieskumov hlasovania.
(17)
Ústredná volebná komisia môže uverejňovať aj priebežné informácie o hlasovaní.
(18)
Ak sa koná druhé kolo voľby, kampaň sa začína vyhlásením výsledkov prvého kola voľby ústrednou volebnou komisiou a končí sa 48 hodín pred konaním druhého kola voľby. Ustanovenia odsekov 2 až 17 sa vzťahujú primerane aj na kampaň pred druhým kolom voľby s tým, že vysielací čas, ktorý vyčlení Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, sú dve hodiny; kandidáti uplatnia nárok na vysielací čas do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov prvého kola voľby. Držiteľ licencie môže vyhradiť na kampaň pred druhým kolom voľby maximálne dve hodiny vysielacieho času.
§ 16
Prípustná výška výdavkov kandidátov na propagáciu
Kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju propagáciu počas kampane pred voľbou vynaložiť najviac celkovo 4 000 000 Sk vrátane dane z pridanej hodnoty.13) Do tejto sumy sa započítavajú čiastky, ktoré kandidát na funkciu prezidenta uhradil alebo má uhradiť, vrátane čiastok, ktoré uhradili alebo sa zaviazali za kandidáta na funkciu prezidenta uhradiť tretie osoby. Ak sa reklama, inzerát alebo relácia zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu inde ako v Slovenskom rozhlase alebo v Slovenskej televízii, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.
§ 17
Na účely tohto zákona
a)
propagáciou kandidáta na funkciu prezidenta sa rozumie akékoľvek verejné oznámenie určené na jeho podporu alebo slúžiace na jeho prospech, za ktoré sa poskytne alebo má poskytnúť odplata,
b)
za výdavky kandidáta na funkciu prezidenta na propagáciu sa považuje súčet všetkých peňažných a iných prostriedkov oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na funkciu prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy v periodickej tlači14), na úhradu reklamy alebo na sponzorovanie relácií v rozhlasovom a televíznom vysielaní15), na úhradu ceny reklám umiestnených na verejných priestranstvách a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov, bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo kandidátovi na funkciu prezidenta alebo tretím osobám.
§ 18
Získavanie finančných prostriedkov na propagáciu kandidáta na funkciu prezidenta
(1)
Kandidát na funkciu prezidenta je oprávnený získavať dary a iné bezodplatné plnenia na podporu svojej kandidatúry iba od fyzických osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od právnických osôb, ktoré majú svoje sídlo na území Slovenskej republiky, alebo od politických strán a hnutí, ktoré sú registrované v Slovenskej republike.
(2)
Kandidát na funkciu prezidenta nemôže prijať dar ani iné bezodplatné plnenie od štátu, od štátnych orgánov a od orgánov územnej samosprávy.
§ 19
Oznamovacia povinnosť
(1)
Kandidát na funkciu prezidenta je povinný viesť evidenciu o všetkých daroch, ktoré dostal na svoju propagáciu, a o ich darcoch a písomne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu finančných prostriedkov, ktoré získal na svoju propagáciu (§ 18 ods. 1), a celkovú sumu finančných prostriedkov, ktoré vynaložil na svoju propagáciu (§ 16). K písomnému oznámeniu kandidát na funkciu prezidenta pripojí meno, priezvisko, trvalý pobyt a hodnotu daru alebo bezodplatného plnenia každého darcu, ak je darcom fyzická osoba a hodnota jej daru prevýšila 10 000 Sk, a názov, sídlo a hodnotu daru alebo bezodplatného plnenia každého darcu, ak je darcom právnická osoba a hodnota jej daru prevýšila 100 000 Sk.
(2)
Vydavateľ periodickej tlače16), prevádzkovateľ rozhlasového a televízneho vysielania17), prevádzkovateľ reklám umiestnených na verejných priestranstvách18) a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré zhotovili reklamný program, plagát, leták alebo iný propagačný materiál, alebo predmet v prospech kandidáta na funkciu prezidenta, sú povinní písomne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky výšku prostriedkov vynaložených jednotlivými kandidátmi na funkciu prezidenta na propagáciu podľa tohto zákona (§ 17), ktorú zverejnili, odvysielali alebo zhotovili.
(3)
Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 predloží kandidát na funkciu prezidenta a fyzická osoba a právnická osoba najneskôr do 30 dní od konania voľby prezidenta.
(4)
Fyzická osoba a právnická osoba uvedené v odseku 2 uvedú v oznámení aj sumy zodpovedajúce obvyklej cene reklám, sponzorovaných relácií, inzercie alebo iných propagačných materiálov, alebo programov, ktoré zverejnili, odvysielali alebo zhotovili v prospech jednotlivých kandidátov na funkciu prezidenta bezplatne alebo za zníženú cenu.
(5)
Fyzické osoby a právnické osoby uvedené v odseku 2 vedú o skutočnostiach, na ktoré sa vzťahuje ich oznamovacia povinnosť podľa tohto zákona, osobitnú evidenciu.
(6)
Rozhodujúcim na započítanie výdavkov je deň zverejnenia propagačného materiálu alebo programu prostredníctvom informačného média a deň zverejnenia zhotoveného propagačného materiálu v prospech kandidáta na funkciu prezidenta.
§ 20
Sankcie
(1)
Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky zistí z oznámenia (§ 19 ods. 1), že kandidát na funkciu prezidenta prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16, do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia podľa § 19 ods. 2 a 3 uloží kandidátovi na funkciu prezidenta pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16.
(2)
Kandidátovi na funkciu prezidenta, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nesplní oznamovaciu povinnosť (§ 19), uloží Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokutu do výšky 2 000 000 Sk.
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá odkladný účinok.
Spôsob hlasovania
§ 21
(1)
Oprávnený volič predstupuje pred okrskovú volebnú komisiu a hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
(2)
Oprávnený volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu oprávnených voličov dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku opatrenú štátnym znakom Slovenskej republiky (ďalej len „obálka“) a hlasovací lístok. Ak oprávnený volič nepredloží preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch osôb známych okrskovej volebnej komisii; ak tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
(3)
Oprávneného voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu oprávnených voličov. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k zoznamu oprávnených voličov. Potom komisia vydá oprávnenému voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
(4)
Po tom, čo oprávnený volič dostal hlasovací lístok a obálku, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, na hlasovacom lístku označí kandidáta, za ktorého hlasuje, a hlasovací lístok vloží do obálky. Označenie sa vykoná tak, že oprávnený volič pri vybranom kandidátovi urobí značku „X“ v rámčeku umiestnenom pred priezviskom kandidáta. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.
(5)
Oprávnený volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
(6)
Oprávnený volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Oprávnenému voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
(7)
Oprávnený volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, v ktorej má trvalý pobyt, alebo má voličský preukaz, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k oprávnenému voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.
(8)
Za oprávneného voliča, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný oprávnený volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
§ 22
O prípravách vo volebnej miestnosti, v priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, poriadku vo volebnej miestnosti, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia ustanovenia osobitného zákona19).
§ 23
Sčítavanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia na žiadosť občanov použila aj prenosnú volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2)
Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname oprávnených voličov. Iné obálky ako v § 21 ods. 2 komisia vylúči. Takisto vylúči hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálkach.
(3)
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí, koľko hlasov získal každý kandidát.
(4)
Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítavania hlasov.
(5)
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní okrem jej členov zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, členovia volebných komisií vyššieho stupňa a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie ústredná volebná komisia.
§ 24
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)
Hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, sú neplatné. Neplatný je ďalej hlasovací lístok, na ktorom je označených značkou „X“ viac ako jeden kandidát, alebo hlasovací lístok, na ktorom nie je značkou „X“ označený ani jeden kandidát. Na hlasy v prospech kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry (§ 12) alebo ktorí zomreli, sa neprihliada.
(2)
Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia vylúči hlasovací lístok s neoznačenými kandidátmi. Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, na ktorých je správne označený ten istý kandidát, okrsková volebná komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov. Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, na ktorých je správne označený iný kandidát, sú všetky hlasovacie lístky neplatné.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístka, rozhoduje s konečnou platnosťou o platnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná komisia.
§ 25
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, dôvody nepodpísania sa v zápisnici poznamenajú.
(2)
V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa uvedie
a)
čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie,
b)
počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov vo volebnom okrsku,
c)
počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
g)
počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal.
§ 26
Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
(1)
Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku predseda okrskovej volebnej komisie jedno vyhotovenie zápisnice doručí bezodkladne okresnej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti.
(2)
Ak predseda okrskovej volebnej komisie nesplní na výzvu okresnej volebnej komisie povinnosti podľa odseku 1 do 24 hodín po ukončení hlasovania, okresná volebná komisia doručí výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch ústrednej volebnej komisii.
(3)
Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, obálky a zoznam oprávnených voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými volebnými dokumentmi do úschovy obci.
§ 27
Zber výsledkov hlasovania v okresnej volebnej komisii
Okresná volebná komisia zhromaždí výsledky hlasovania z jednotlivých okrskových volebných komisií a prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru overí úplnosť zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní len členovia komisií, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, zapisovateľ a osoby, ktorým na to dala povolenie ústredná volebná komisia.
§ 28
Zápisnica okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania v okrese
(1)
Okresná volebná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v okrese; zápisnicu podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, dôvody nepodpísania sa v zápisnici poznamenajú.
(2)
V zápisnici okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania sa uvedie
a)
počet volebných okrskov v okrese a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,
b)
počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov v okrese,
c)
počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
g)
počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal.
(3)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v okrese predseda okresnej volebnej komisie doručí bezodkladne jedno vyhotovenie zápisnice ústrednej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti. Ostatné volebné dokumenty odovzdá do úschovy okresnému úradu.
§ 29
Zápisnica ústrednej volebnej komisie o výsledku voľby
(1)
Ústredná volebná komisia na podklade zápisníc okresných volebných komisií o výsledku hlasovania v okrese vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia ústrednej volebnej komisie. Ak niektorý člen ústrednej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, dôvody nepodpísania sa v zápisnici poznamenajú.
(2)
V zápisnici o výsledkoch voľby sa uvedie
a)
počet okresov,
b)
počet okresných volebných komisií, ktoré doručili zápisnice,
c)
počet volebných okrskov,
d)
počet okrskových volebných komisií, ktoré odovzdali zápisnice,
e)
počet voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov vo volebných okrskoch,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,
g)
počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný, a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal,
h)
poradie kandidátov podľa počtu platných hlasov oprávnených voličov, ktoré získali,
i)
meno, priezvisko a akademický titul kandidáta, ktorý bol zvolený za prezidenta, alebo údaj o tom, že žiaden z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov.
§ 30
Vyhlásenie výsledkov voľby
(1)
Ústredná volebná komisia vyhlási výsledky voľby. Vyhlásenie výsledkov voľby musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a akademický titul kandidáta, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov a bol zvolený za prezidenta, alebo
b)
konštatovanie, že vzhľadom na výsledky voľby sa uskutoční druhé kolo voľby, údaje o mene, priezvisku a akademickom titule kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola,
c)
poradie ďalších kandidátov s uvedením počtu platných hlasov oprávnených voličov, ktoré získali.
(2)
Ústredná volebná komisia po vyhlásení výsledkov voľby doručí jeden rovnopis zápisnice o výsledku voľby bezodkladne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
(3)
Ústredná volebná komisia odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
§ 31
Druhé kolo voľby
(1)
Ak v prvom kole voľby nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa uskutoční v čase určenom v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby.20)
(2)
V druhom kole voľby sa postupuje podľa § 4 ods. 7, § 5, 12, 13,§ 15až 30.
(3)
O čase a mieste konania druhého kola voľby informujú obce voličov spôsobom v mieste obvyklým.
(4)
Kandidát na funkciu prezidenta sa môže po vyhlásení výsledkov prvého kola voľby písomne vzdať kandidatúry; inak sa na vzdanie kandidatúry vzťahuje § 12.
DRUHÁ ČASŤ
ĽUDOVÉ HLASOVANIE O ODVOLANÍ PREZIDENTA
§ 32
Vyhlásenie ľudového hlasovania
(1)
Vyhlásenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o konaní ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta21) (ďalej len „ľudové hlasovanie“) sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
Vo vyhlásení o konaní ľudového hlasovania sa uvedie
a)
deň prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorého základe sa má vykonať ľudové hlasovanie,
b)
deň, prípadne dni konania ľudového hlasovania; pri určení času konania ľudového hlasovania sa postupuje podľa § 2 ods. 2 až 4.
§ 33
Právo hlasovať
Právo hlasovať v ľudovom hlasovaní majú oprávnení voliči (§ 1 ods. 2).
§ 34
Okrsky na hlasovanie
Obce vytvárajú na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov v ľudovom hlasovaní okrsky na ľudové hlasovanie (ďalej len „okrsky na hlasovanie“). Na vytváranie okrskov na hlasovanie sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 2 a 3.
§ 35
Zoznam na hlasovanie
(1)
Obec vyhotoví zo stáleho zoznamu voličov3) zoznam oprávnených voličov hlasovať v ľudovom hlasovaní (ďalej len „zoznam na hlasovanie“) v jednotlivých okrskoch na hlasovanie.
(2)
Obec vyhotoví zoznam na hlasovanie pre osobitný okrsok na hlasovanie; vedúci zariadenia pri tom poskytne obci súčinnosť. Obec, v ktorej sa utvoril osobitný okrsok na hlasovanie, bezodkladne oznámi zápis do zoznamu na hlasovanie obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča.
(3)
Vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, sa dopisujú do zoznamu na hlasovanie v obci, na ktorej území je umiestnený útvar. Zápis sa vykoná na základe podkladov dodaných útvarom, a to v lehote určenej starostom obce. Zápis do zoznamu na hlasovanie platí iba na čas vykonania ľudového hlasovania. Obec, v ktorej má útvar sídlo, bezodkladne oznámi zápis do zoznamu na hlasovanie obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu vojaka alebo príslušníka. Obec dbá, aby neboli utvárané okrsky na hlasovanie, v ktorých sú v zozname na hlasovanie zapísaní len vojaci ozbrojených síl a príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.
(4)
Oprávnení voliči podľa odsekov 2 a 3 sa nezapíšu do zoznamu na hlasovanie v okrsku na hlasovanie podľa miesta trvalého pobytu.
(5)
Zoznam na hlasovanie podľa odsekov 1 a 2 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch okrskovým komisiám na hlasovanie najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(6)
Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň ľudového hlasovania do miestnosti na hlasovanie, bude dopísaný okrskovou komisiou na hlasovanie do zoznamu na hlasovanie; zápis do zoznamu na hlasovanie komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade.
(7)
Okrsková komisia na hlasovanie dopíše do zoznamu na hlasovanie v jej okrsku osobu
a)
na základe rozhodnutia súdu,3)
b)
na základe hlasovacieho preukazu,
c)
ktorá občianskym preukazom preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do okrsku na hlasovanie.
§ 36
Hlasovací preukaz
(1)
Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku na hlasovanie, v ktorom je zapísaný do zoznamu na hlasovanie, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a súčasne ho z tohto zoznamu vyčiarkne s poznámkou, že mu bol vydaný hlasovací preukaz.
(2)
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu na hlasovanie v ktoromkoľvek okrsku na hlasovanie; zápis platí iba na čas ľudového hlasovania.
(3)
V celách policajného zaistenia, v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, a v miestach, kde sa vykonáva trest odňatia slobody, v ktorých nebol vytvorený osobitný okrsok na hlasovanie, zabezpečí oprávneným voličom možnosť výkonu hlasovacieho práva na základe hlasovacieho preukazu v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia okrsková komisia na hlasovanie, v ktorej územnom obvode je toto zariadenie. Veľkosť okrsku na hlasovanie nemusí byť v tomto prípade zachovaná. Ak dôjde k predvedeniu oprávneného voliča a je to možné, umožní výkon hlasovacieho práva predvedenej osobe príslušný útvar Policajného zboru alebo Vojenskej polície.
§ 37
Orgány na ľudové hlasovanie
(1)
Na ľudové hlasovanie sa zriaďujú tieto orgány na ľudové hlasovanie:
a)
Ústredná komisia na ľudové hlasovanie (ďalej len „ústredná komisia na hlasovanie“),
b)
okresné komisie na ľudové hlasovanie (ďalej len „okresná komisia na hlasovanie“),
c)
okrskové komisie na ľudové hlasovanie (ďalej len „okrsková komisia na hlasovanie“).
(2)
Členom komisie na hlasovanie môže byť len oprávnený volič.
(3)
Člen komisie na hlasovanie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi.“.
(4)
Komisia na hlasovanie je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.
(5)
Komisia na hlasovanie na svojom prvom zasadnutí určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie na hlasovanie.
(6)
Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie na hlasovanie, predseda komisie na hlasovanie povolá náhradníka. Funkcia člena komisie na hlasovanie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany alebo politického hnutia, alebo koalície politických strán a politických hnutí, ktorá ho určila, alebo oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi.
(7)
Štatistický úrad Slovenskej republiky na spracúvanie výsledkov ľudového hlasovania vytvára pre ústrednú komisiu na hlasovanie a okresné komisie na hlasovanie odborné (sumarizačné) útvary. Osoby zaradené do odborných (sumarizačných) útvarov komisií na hlasovanie skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 3.
§ 38
Ústredná komisia na hlasovanie
(1)
Každá politická strana a politické hnutie, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, oznámia najneskôr 35 dní pred konaním ľudového hlasovania meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena ústrednej komisie na hlasovanie a jedného náhradníka predsedovi vlády Slovenskej republiky.
(2)
Prvé zasadanie ústrednej komisie na hlasovanie sa uskutoční do 30 dní pred konaním ľudového hlasovania; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Ústredná komisia na hlasovanie
a)
dohliada na pripravenosť komisií na hlasovanie nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okresných komisií na hlasovanie,
c)
prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave ľudového hlasovania a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
d)
prerokúva informáciu Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave spracúvania výsledkov ľudového hlasovania,
e)
zisťuje výsledky ľudového hlasovania,
f)
vyhotoví zápisnicu o výsledku ľudového hlasovania a vyhlási výsledok ľudového hlasovania,
g)
dáva povolenie na prítomnosť iných osôb pri sčítaní hlasov a sumarizácii hlasov v okrskovej komisii na hlasovanie a okresnej komisii na hlasovanie.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky utvára na pomoc pri plnení úloh ústrednej komisie na hlasovanie odborný, administratívny útvar.
§ 39
Okresná komisia na hlasovanie
(1)
Každá politická strana a politické hnutie uvedené v § 38 ods. 1 oznámia najneskôr 30 dní pred dňom ľudového hlasovania meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena okresnej komisie na hlasovanie a jedného náhradníka prednostovi okresného úradu.
(2)
Okresná komisia na hlasovanie musí mať najmenej päť členov. Ak okresná komisia na hlasovanie nie je vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak klesne počet jej členov pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov okresnej komisie na hlasovanie prednosta okresného úradu.
(3)
Prvé zasadanie okresnej komisie na hlasovanie sa uskutoční do 25 dní pred konaním ľudového hlasovania; zasadanie zvolá prednosta okresného úradu.
(4)
Okresná komisia na hlasovanie
a)
dohliada na pripravenosť okrskových komisií na hlasovanie zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií na hlasovanie,
c)
prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru,
d)
dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií na hlasovanie vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode s okrskovou komisiou na hlasovanie odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu na hlasovanie, aby zistené nedostatky odstránila,
e)
zisťuje výsledky ľudového hlasovania v rámci okresu,
f)
vyhotoví zápisnicu o výsledku ľudového hlasovania v okrese a doručí ju ústrednej komisii na hlasovanie.
§ 40
Okrsková komisia na hlasovanie
(1)
Každá politická strana alebo hnutie uvedené v § 38 ods. 1 oznámi v lehote 30 dní pred dňom ľudového hlasovania meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena okrskovej komisie na hlasovanie a jedného náhradníka starostovi obce.
(2)
Okrsková komisia na hlasovanie musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková komisia na hlasovanie nie je vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak klesne počet jej členov pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov starosta obce.
(3)
Prvé zasadanie okrskovej komisie na hlasovanie sa uskutoční do 23 dní pred konaním ľudového hlasovania; zasadanie zvolá starosta obce.
(4)
Okrsková komisia na hlasovanie
a)
zabezpečuje riadny priebeh ľudového hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
b)
vykonáva sčítanie hlasov,
c)
vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku ľudového hlasovania v okrsku na hlasovanie príslušnej okresnej komisii na hlasovanie,
d)
plní ďalšie úlohy, ktoré jej uloží príslušná okresná komisia na hlasovanie alebo ústredná komisia na hlasovanie.
§ 41
Zapisovateľ komisie na hlasovanie
(1)
Zapisovateľ komisie na hlasovanie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania komisie na hlasovanie. Zúčastňuje sa na zasadnutiach komisie na hlasovanie a má právo poradného hlasu.
(2)
Zapisovateľa
a)
ústrednej komisie na hlasovanie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
okresnej komisie na hlasovanie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu zo zamestnancov okresného úradu,
c)
okrskovej komisie na hlasovanie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) spravidla zo zamestnancov obce.
(3)
Zapisovateľa ústrednej komisie na hlasovanie vymenuje vláda Slovenskej republiky najneskôr 45 dní pred dňom ľudového hlasovania, zapisovateľa okresnej komisie na hlasovanie vymenuje prednosta okresného úradu 40 dní pred dňom ľudového hlasovania a zapisovateľa okrskovej komisie na hlasovanie vymenuje starosta obce 40 dní pred dňom ľudového hlasovania. Zapisovateľ skladá sľub v znení a sp
ôsobom uvedeným v § 37 ods. 3.
§ 42
Hlasovací lístok
(1)
Na hlasovacom lístku sa musí uviesť
a)
deň, prípadne dni konania ľudového hlasovania,
b)
text
„ □ Som za odvolanie prezidenta Slovenskej republiky z jeho funkcie
□ Som proti odvolaniu prezidenta Slovenskej republiky z jeho funkcie“,
c)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(2)
Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky ústrednej komisie na hlasovanie a odtlačkom úradnej pečiatky obce.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vyhotovili a v potrebnom množstve doručili obciam.
(4)
Obec zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania ľudového hlasovania všetkým okrskovým komisiám na hlasovanie najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
§ 43
Informovanie oprávnených voličov
(1)
O vytvorených okrskoch na hlasovanie, o miestnostiach na hlasovanie a o čase a mieste hlasovania informuje obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 40 dní pred dňom ľudového hlasovania.
(2)
Obec najneskôr 20 dní pred dňom ľudového hlasovania zašle každému oprávnenému voličovi zapísanému v stálom zozname voličov3) oznámenie, v ktorom uvedie čas konania ľudového hlasovania, okrsok a miesto na hlasovanie, kde môže oprávnený volič hlasovať; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
§ 44
Hlasovanie
(1)
Oprávnený volič hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné. Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie.
(2)
Oprávnený volič hlasuje tak, že na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku urobí značku „X“ a upravený hlasovací lístok vloží do schránky na hlasovanie. Hlasovanie je tajné.
(3)
O zákaze presviedčania za určitý spôsob hlasovania, prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia ustanovenia § 15 ods. 12 a 13, § 21 a 22 s tým, že pri hlasovaní sa nepoužije obálka.
§ 45
Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
(1)
Hlasovací lístok je neplatný, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom (§ 42). Hlasovací lístok je ďalej neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je vyplnený iným spôsobom, ako je uvedené v § 44 ods. 2, alebo nie je upravený vôbec.
(2)
V prípade pochybností o platnosti hlasovacieho lístka rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková komisia na hlasovanie.
§ 46
Sčítanie hlasov okrskovou komisiou na hlasovanie
(1)
Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie na hlasovanie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a otvoriť schránku na hlasovanie. V prípade, že okrsková komisia na hlasovanie na žiadosť občanov použila aj prenosnú schránku na hlasovanie, obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2)
Okrsková komisia na hlasovanie hlasovacie lístky sčíta a porovná ich počet so záznamami v zozname na hlasovanie.
(3)
Okrsková komisia na hlasovanie osobitne sčíta neplatné hlasovacie lístky a platné hlasovacie lístky a zistí počet hlasov za to, aby bol prezident odvolaný z funkcie, a počet hlasov za to, aby prezident nebol odvolaný z funkcie.
(4)
Každý člen okrskovej komisie na hlasovanie môže nazrieť do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej komisie na hlasovanie kontroluje správnosť sčítania hlasov.
(5)
V miestnosti, kde okrsková komisia na hlasovanie sčítava hlasy, majú právo byť prítomní okrem jej členov zapisovateľ okrskovej komisie na hlasovanie, členovia komisií vyššieho stupňa a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie ústredná komisia na hlasovanie.
§ 47
Zápisnica o priebehu a výsledku ľudového hlasovania v okrsku
(1)
Okrsková komisia na hlasovanie vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku ľudového hlasovania v okrsku, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa v zápisnici poznamenajú.
(2)
V zápisnici okrskovej komisie na hlasovanie o priebehu a výsledku ľudového hlasovania v okrsku sa musí uviesť
a)
čas začatia a ukončenia ľudového hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c)
počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov za to, aby bol prezident odvolaný z funkcie, a počet hlasov za to, aby prezident nebol odvolaný z funkcie.
(3)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku ľudového hlasovania v okrsku predseda okrskovej komisie na hlasovanie jedno vyhotovenie zápisnice doručí bezodkladne okresnej komisii na hlasovanie a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okrskovej komisie na hlasovanie.
(4)
Ak nesplní predseda okrskovej komisie na hlasovanie na výzvu okresnej komisie na hlasovanie povinnosť podľa odseku 3 do 24 hodín po ukončení hlasovania, okresná komisia na hlasovanie doručí výsledky hlasovania v ostatných okrskoch na hlasovanie ústrednej komisii na hlasovanie.
(5)
Okrsková komisia na hlasovanie zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokumentmi o ľudovom hlasovaní do úschovy obci.
§ 48
Zápisnica okresnej komisie na hlasovanie
(1)
Okresná komisia na hlasovanie vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku ľudového hlasovania v okrese, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa v zápisnici poznamenajú.
(2)
Okresná komisia na hlasovanie zisťuje výsledky ľudového hlasovania v okrese na základe zápisníc o priebehu a výsledku ľudového hlasovania doručených okrskovými komisiami na hlasovanie.
(3)
V zápisnici okresnej komisie na hlasovanie sa musí uviesť
a)
počet okrskov na hlasovanie v okrese a počet okrskových komisií na hlasovanie, ktoré odovzdali zápisnicu o priebehu a výsledku ľudového hlasovania,
b)
počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v okrese,
c)
počet oprávnených voličov, ktorým sa v okrese vydali hlasovacie lístky,
d)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov v okrese,
e)
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v okrese,
f)
počet hlasov za to, aby bol prezident odvolaný z funkcie, a počet hlasov za to, aby prezident nebol odvolaný z funkcie.
(4)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku ľudového hlasovania v okrese doručí predseda okresnej komisie na hlasovanie jeden rovnopis zápisnice bezodkladne ústrednej komisii na hlasovanie a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okresnej komisie na hlasovanie. Ostatné dokumenty o ľudovom hlasovaní odovzdá do úschovy okresnému úradu.
§ 49
Zápisnica ústrednej komisie na hlasovanie
(1)
Ústredná komisia na hlasovanie preskúma zápisnice okresných komisií na hlasovanie a na ich základe zisťuje výsledky ľudového hlasovania.
(2)
Ústredná komisia na hlasovanie vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku ľudového hlasovania, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia ústrednej komisie na hlasovanie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa v zápisnici poznamenajú.
(3)
V zápisnici ústredná komisia na hlasovanie uvedie
a)
počet okrskov na hlasovanie a počet okrskových komisií na hlasovanie, ktoré doručili zápisnicu o výsledku ľudového hlasovania,
b)
počet okresov a okresných komisií na hlasovanie, ktoré doručili zápisnicu o výsledku ľudového hlasovania,
c)
počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,
d)
počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
e)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
f)
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
g)
počet hlasov za to, aby bol prezident odvolaný z funkcie, a počet hlasov za to, aby prezident nebol odvolaný z funkcie.
(4)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku ľudového hlasovania vyhlási ústredná komisia na hlasovanie výsledky ľudového hlasovania a jeden rovnopis zápisnice o výsledku ľudového hlasovania doručí bezodkladne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky; ostatné dokumenty o činnosti ústrednej komisie na hlasovanie odovzdá do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 50
Pomocné prostriedky
(1)
Všetky pomocné prostriedky, volebné miestnosti, miestnosti na hlasovanie a ich vybavenie zabezpečia pre okrskové volebné komisie a pre okrskové komisie na hlasovanie obce, na ktorých území sú zriadené.
(2)
Pre okresné volebné komisie a pre okresné komisie na hlasovanie zabezpečia všetky pomocné prostriedky okresné úrady a pre ústrednú volebnú komisiu a ústrednú komisiu na hlasovanie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 51
Spolupráca štátnych orgánov a obcí
Štátne orgány a obce sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.
§ 52
Nároky členov komisií
(1)
Funkcia člena komisie na voľbu a člena komisie na hlasovanie je čestnou funkciou. Výkon funkcie člena komisie na voľbu a člena komisie na hlasovanie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. Člen komisie na voľbu a člen komisie na hlasovanie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy,22) prípadne, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. Člen okrskovej volebnej komisie a okrskovej komisie na hlasovanie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob úhrady ustanovuje osobitný všeobecne záväzný právny predpis.23)
§ 53
Nároky kandidátov
Kandidát na funkciu prezidenta má právo, aby mu ten, u koho je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, poskytol neplatené voľno v rozsahu 40 pracovných dní na zabezpečenie prípravy a priebehu kampane.
§ 54
Úhrada volebných nákladov
(1)
Výdavky spojené s voľbou a výdavky spojené s ľudovým hlasovaním vrátane výdavkov obcí sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.
(2)
Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky spojené s kampaňou okrem úhrady nákladov Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii za používanie telekomunikačného zariadenia.
§ 55
Osobitné ustanovenia
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky usmerňuje obce a miestne orgány štátnej správy pri
a)
vytváraní volebných okrskov a okrskov na hlasovanie,
b)
zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností a miestností na hlasovanie,
c)
úschove volebných dokumentov a dokumentov z ľudového hlasovania.
(2)
Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov voľby a výsledkov ľudového hlasovania.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z. a zákona č. 331/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 200ga sa vkladá § 200gb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠200gb
Konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky
(1)
Ak predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol o odmietnutí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, môže sa dotknutý kandidát obrátiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky s návrhom na vydanie rozhodnutia o prijatí jeho návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky.
(2)
Účastníkmi konania sú dotknutý kandidát a predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
(3)
Súd rozhodne uznesením do piatich dní od podania návrhu.“.
Čl. III
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákona č. 99/1969 Zb., zákona č. 131/1970 Zb., zákona č. 86/1990 Zb., zákona č. 186/1997 Z. z. a zákona č. 187/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9a ods. 1 sa za slová „orgánov územnej samosprávy,“ vkladajú slová „kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky,“.
Čl. IV
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z., zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z. a zákona č. 233/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 písm. g) sa za slová „orgánov územnej samosprávy,“ vkladajú slová „pravidlá volieb prezidenta Slovenskej republiky,“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Čl. 101 ods. 2 a 6 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.
2)
Čl. 101 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.
3)
Druhá časť zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 ods. 1 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
6)
Čl. 101 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.
7)
Čl. 103 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.
8)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
9)
§ 3 ods. 2 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
11)
§ 1 ods. 4 písm. a) zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
12)
§ 11 ods.1 písm. e) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
14)
§ 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 2 a 3 zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 10a ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.
20)
Čl. 101 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.
21)
Čl. 106 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z.
22)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
23)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií.