44/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 19. februára 1999,
ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zaraďovanie sledovaných chemických látok do skupín
(1)
Sledované chemické látky sa zaraďujú podľa medzinárodného Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení1) (ďalej len „dohovor“) do týchto skupín:
a)
vysoko rizikové chemické látky (zoznam 1 prílohy k dohovoru),
b)
rizikové chemické látky (zoznam 2 prílohy k dohovoru),
c)
menej rizikové chemické látky (zoznam 3 prílohy k dohovoru),
(ďalej len „zoznam 1, 2 a 3“).
(2)
Kritériá zaraďovania sledovaných chemických látok do skupín uvedených v odseku 1 určuje Smernica pre zoznamy chemických látok prílohy k dohovoru.
§ 2
Vedenie evidencie sledovaných chemických látok
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba vedie evidenciu o množstve používanej sledovanej chemickej látky uvedenej v prílohe k dohovoru v zoznamoch 1, 2 alebo 3 podľa vzoru tlačiva uvedeného v prílohe č. 1.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 sa vedie tak, aby sa údaje v nej uvedené nedali dodatočne zmeniť. Chybné údaje sa opravia tak, aby pôvodný zápis zostal čitateľný. Pri evidencii sledovaných chemických látok, ktorá sa vedie podľa zoznamov 1, 2 a 3 prílohy k dohovoru, sa toxické chemické látky a prekurzory vedú oddelene.
(3)
Evidencia sa uschováva päť rokov od skončenia používania sledovaných chemických látok u užívateľa, potom sa archivuje.
(4)
Súčasťou evidencie sledovaných chemických látok je žiadosť o udelenie povolenia na používanie vysoko rizikových chemických látok. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 2, vzory žiadostí o licenciu na dovoz alebo vývoz vysoko rizikovej chemickej látky sú uvedené v prílohách č. 3 a 4 a vzor žiadosti o povolenie na tranzit vysoko rizikovej chemickej látky je uvedený v prílohe č. 5.
(5)
Súčasťou evidencie sledovaných chemických látok sú vyplnené deklaračné tlačivá.
§ 3
Množstvá vysoko rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných deklarácií
(1)
Deklaračná povinnosť vysoko rizikových chemických látok sa vzťahuje na
a)
objekt, v ktorom sa vysoko rizikové chemické látky používajú v množstvách väčších ako 100 g jednotlivej látky za kalendárny rok v jednom objekte,
b)
dovoz a vývoz akejkoľvek vysoko rizikovej chemickej látky v akomkoľvek množstve a na zmesi, ktoré obsahujú akúkoľvek vysoko rizikovú chemickú látku v akejkoľvek koncentrácii, dovážané na územie Slovenskej republiky alebo vyvážané z územia Slovenskej republiky v akomkoľvek množstve.
(2)
Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VI dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 6.
§ 4
Množstvá rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných deklarácií
(1)
Deklaračná povinnosť rizikových chemických látok sa vzťahuje na
a)
objekt, v ktorom sa používa riziková chemická látka uvedená v zozname 2 prílohy k dohovoru1)
1.
vo väčšom množstve ako 1 kg rizikovej chemickej látky označenej (*) v zozname 2 časti A,
2.
vo väčšom množstve ako 100 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti A,
3.
vo väčšom množstve ako 1 000 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti B,
b)
na dovoz a vývoz rizikových chemických látok uvedených v zozname 2 prílohy k dohovoru1)
1.
vo väčšom množstve ako 100 g rizikovej chemickej látky označenej (*) v zozname 2 časti A alebo vo väčšom množstve ako 1 000 g zmesi obsahujúcej túto látku s väčšou hmotnostnou koncentráciou ako 10 %,
2.
vo väčšom množstve ako 10 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti A alebo vo väčšom množstve ako 100 kg zmesi obsahujúcej aspoň jednu takúto látku s väčšou hmotnostnou koncentráciou ako 10 %,
3.
vo väčšom množstve ako 100 kg rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 2 časti B alebo vo väčšom množstve ako 1 000 kg zmesi obsahujúcej aspoň jednu takúto látku s väčšou hmotnostnou koncentráciou ako 10 %.
(2)
Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VII dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 7.
§ 5
Množstvá menej rizikových chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných deklarácií
(1)
Deklaračná povinnosť menej rizikových chemických látok sa vzťahuje na
a)
objekt, v ktorom sa používa menej riziková chemická látka uvedená v zozname 3 k dohovoru vo väčších množstvách ako 30 t menej rizikovej chemickej látky uvedenej v zozname 3 k dohovoru,
b)
dovoz a vývoz menej rizikových chemických látok uvedených v zozname 3 k dohovoru1) vo väčšom množstve ako 3 t čistej menej rizikovej chemickej látky alebo vo väčšom množstve ako 12 t zmesi obsahujúcej aspoň jednu takúto látku s väčšou hmotnostnou koncentráciou ako 25 %.
(2)
Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti VIII dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 8.
§ 6
Množstvá konkrétnych organických chemických látok podliehajúcich deklaráciám a obsah a forma predkladaných deklarácií
(1)
Deklaračná povinnosť sa vzťahuje na objekty, v ktorých sa vyrábajú konkrétne organické chemické látky vo väčších množstvách ako
a)
30 t jednotlivej konkrétnej organickej chemickej látky obsahujúcej fosfor, síru alebo fluór za kalendárny rok v jednom závode,
b)
200 t konkrétnych organických chemických látok za kalendárny rok v jednom závode.
(2)
Obsah deklarácií podľa Verifikačnej prílohy časti IX dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 9.
§ 7
Obsah a forma predkladaných deklarácií chemických látok na potláčanie nepokojov
Obsah deklarácií podľa článku III ods.1 písm. e) dohovoru1) je uvedený v prílohe č. 10.
§ 8
Obmedzenia vzťahujúce sa na používanie vysoko rizikových chemických látok
(1)
Právnické osoby môžu používať vysoko rizikové chemické látky len v
a)
jednoúčelovom nízkotonážnom objekte na výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo ochranné účely, pričom výrobu v objekte možno uskutočňovať v reakčných nádobách na výrobných linkách, ktorých konfigurácia nie je prispôsobená nepretržitému pracovnému režimu, pričom objem jednotlivých reakčných nádob neprevyšuje 100 litrov a celkový objem všetkých reakčných nádob s väčším objemom ako 5 litrov neprevyšuje 500 litrov,
b)
objekte, v ktorom sa vyrábajú tieto látky na ochranné účely v úhrnnom množstve neprevyšujúcom 10 kg za rok,
c)
iných objektoch, v ktorých sa vyrábajú tieto látky na výskumné, zdravotnícke alebo farmaceutické účely v množstve do 10 kg za rok v jednom objekte,
d)
laboratóriách na výskumné, zdravotnícke a farmaceutické účely, nie však na ochranné účely, v úhrnnom množstve menšom ako 100 g za rok v jednom objekte.
(2)
Výrobu vysoko rizikových chemických látok na výskumné, zdravotnícke, farmaceutické alebo ochranné účely v jednoúčelovom nízkotonážnom objekte možno uskutočňovať na celom území Slovenskej republiky iba v jednom objekte.
(3)
Výrobu vysoko rizikových chemických látok na ochranné účely možno uskutočňovať na celom území Slovenskej republiky iba v jednom objekte.
(4)
Zmesi obsahujúce vysoko rizikové chemické látky v akomkoľvek množstve možno dovážať len z členských štátov dohovoru a vyvážať len do členských štátov dohovoru.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ľudovít Černák v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 276/1997 Z. z. o uzavretí Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických látok a o ich zničení.