43/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 1998 bol v Bruseli podpísaný Pracovný program medzi Slovenskou republikou a Flámskym spoločenstvom Belgického kráľovstva na vykonávanie kultúrnej dohody v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu a mládeže na roky 1998, 1999 a 2000.
Pracovný program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 30. októbra 1998.
Do textu pracovného programu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.