41/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 28. januára 1999 do 26. februára 1999 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 pre sekciu poľnohospodárskej prvovýroby uzavretá 19. januára 1999 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 pre sekciu technických služieb uzavretá 19. januára 1999 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 pre sekciu biologických služieb uzavretá 19. januára 1999 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2003 uzavretá 27. januára 1999 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 29. januára 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
a
Asociáciou samostatných polikliník Slovenska.
6.
Dodatok č. 2 zo dňa 16. decembra 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1998 uzavretej 17. júna 1997 medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
7.
Dodatok č. 2 zo dňa 8. februára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1998 uzavretej 18. apríla 1997 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
a
Tehliarskym zväzom Slovenska.