40/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. februára 1999 bol v Bratislave podpísaný Plán kultúrnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky na roky 1999 – 2000.
Plán nadobudol platnosť 2. februára 1999 na základe článku 12 a zostane v platnosti do 31. decembra 2000.
Do textu plánu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.