Predpis bol zrušený predpisom 126/2016 Z. z.

399/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 19.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. decembra 1999,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)
(2)
Do skupiny určených výrobkov „váhy s neautomatickou činnosťou“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria meradlá slúžiace na určovanie hmotnosti telesa pôsobením tiaže tohto telesa, ktoré pri vážení vyžadujú zásah operátora a môžu slúžiť na určenie aj iných z hmotnosti odvodených veličín, množstiev, parametrov alebo charakteristík, ktoré sa používajú na
a)
váženie v obchodných vzťahoch,
b)
váženie na výpočet cla, taríf, daní, poplatkov, zvýhodnení, pokút, odškodnenia, poistenia alebo podobných typov platieb,
c)
váženie vyžadované podľa osobitných predpisov,
d)
posudky znalcov v konaní pred štátnymi orgánmi,
e)
váženie pacientov v zdravotníctve na účel monitorovania, diagnostikovania,
f)
váženie pri príprave liekov na predpis v lekárňach a pri analýzach v lekárskych alebo farmaceutických laboratóriách,
g)
určovanie ceny podľa hmotnosti pri priamom predaji spotrebiteľovi a pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov.
§ 2
Váhy s neautomatickou činnosťou používané na iné účely, než sú uvedené v § 1 (ďalej len „ostatné váhy“), nie sú určenými výrobkami podľa § 9 ods. 1 zákona.
§ 3
(1)
Podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou (ďalej len „váhy“) podľa § 1 sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Technické požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na zariadenie, ktoré je súčasťou váh alebo je spojené s váhami, ak sa toto zariadenie nepoužíva na účely uvedené v § 1.
(3)
Ak sú technické požiadavky na váhy konkretizované harmonizovanými slovenskými technickými normami podľa § 5 ods. 5 zákona a vlastnosti váh sú s nimi v zhode, považujú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.
§ 4
(1)
Podľa výberu výrobcu alebo dovozcu možno zhodu váh s technickými požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1 potvrdiť jedným z nasledujúcich postupov:
a)
skúškou typu uvedenou v prílohe č. 2 bode 1, po ktorej nasleduje vyhlásenie o zhode uvedené v prílohe č. 2 bode 2 alebo overenie uvedené v prílohe č. 2 bode 3; skúška typu sa nevyžaduje pri váhach, ktoré neobsahujú elektronické zariadenia a ktorých odvažovacie zariadenie nemá na vyváženie pružinu,
b)
overením bez skúšky typu uvedeným v prílohe č. 2 bode 4.
(2)
Obsah technickej dokumentácie, ktorú výrobca alebo dovozca predkladá autorizovanej osobe, je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Ak sa na váhy vzťahujú ďalšie technické predpisy,1a) ktoré zahŕňajú ďalšie podrobnosti o technických požiadavkách a ktoré tiež umožňujú ich označenie značkou zhody, predpokladá sa zhoda aj s týmito technickými predpismi.
(4)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.
§ 5
(1)
Váhy, ktorých zhoda vlastností s ustanovenými technickými požiadavkami sa preukázala, sa označia značkou zhody a ďalšími údajmi uvedenými v prílohe č. 4 bode 1. Značka zhody sa umiestňuje tak, aby bola zreteľne viditeľná, ľahko čitateľná a neodstrániteľná.
(2)
Nápisy na ostatných váhach uvedené v prílohe č. 4 bode 2 sa umiestňujú tak, aby boli zreteľne viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné.
(3)
Je neprípustné označovať váhy značkami, ktoré by mohli viesť k zámene so značkou zhody. Na váhach môže byť aj iné označenie za podmienky, že nedôjde k zníženiu viditeľnosti a čitateľnosti značky zhody.
(4)
Ak je súčasťou váh zariadenie alebo váhy sú spojené so zariadením, na ktoré sa nevzťahuje postup posudzovania zhody podľa § 4, potom všetky tieto zariadenia sa označujú „značkou obmedzeného používania“ uvedenou v prílohe č. 4 bode 3 obmedzujúcou ich používanie iba na iné účely, ako sú ustanovené v § 1. Táto značka sa na takéto zariadenia umiestni tak, aby bola zreteľne viditeľná, ľahko čitateľná a neodstrániteľná.
§ 5a
Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na výrobky, ktorých vlastnosti sa posúdili podľa § 3, sa ES vyhlásenie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu. Na takto posúdený výrobok sa umiestni označenie CE.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 399/1999 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA VÁHY S NEAUTOMATICKOU ČINNOSŤOU
Všeobecné požiadavky
1. Ak váhy obsahujú alebo je k nim pripojených viac ako jedno indikačné alebo tlačiarenské zariadenie používané na účely podľa § 1 nariadenia, potom sa na takéto zariadenia, ktoré reprodukujú výsledky váženia a nemôžu ovplyvniť správnu funkciu váh, nevzťahujú technické požiadavky za predpokladu, že výsledky váženia sú
a) vytlačené alebo zaznamenané správne a neodstrániteľne tou časťou váh, ktorá spĺňa technické požiadavky a
b) dostupné obom stranám zainteresovaným na meraní.
2. Ak sa váhy používajú pri priamom predaji verejnosti, ukazovateľ a tlačiareň musia spĺňať technické požiadavky rovnako pre predavača aj zákazníka.
Metrologické požiadavky
1. Jednotky hmotnosti
Jednotkami hmotnosti sú zákonné meracie jednotky ustanovené osobitným predpisom. Pre váhy je povolené používanie nasledujúcich jednotiek:
a) jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej len „jednotky SI"): kilogram, mikrogram,miligram, gram, tona,
b) ostatné jednotky okrem jednotiek SI: metrický karát na váženie drahých kameňov.
2. Triedy presnosti
2.1 Váhy sú zaradené a definované v nasledujúcich triedach presnosti:
I jemné,
II presné,
III bežné,
IIII hrubé.
Špecifikácia týchto tried je uvedená v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1: Triedy presnosti
Trieda presnosti Overovací dielik (e) Dolná medza váživosti (Min) Počet overovacích dielikov
n = Max / e
minimum maximum
I 0,001g ≤ e 100 e 50 000 -
II 0,001g ≤ e ≤ 0,05 g0,1 g ≤ e 20 e50 e      100  5 000 100 000100 000
III 0,1 g ≤ e ≤ 2 g5 g ≤ e 20 e20 e      100     500   10 000  10 000
IV 5 g ≤ e 10 e      100     1 000
Váhy zaradené v triedach II a III, ktoré slúžia na určenie prepravnej tarify, majú dolnú medzu váživosti zníženú na 5 e.
2.2 Dieliky stupnice
2.2.1 Skutočný dielik stupnice (d) a overovací dielik (e) musia byť v tvare:
1x10k, 2x10k alebo 5x10k jednotiek hmotnosti, kde „k" je celé číslo alebo nula.
2.2.2 Pre všetky váhy s výnimkou váh s pomocnými indikačnými zariadeniami platí:
d = e.
2.2.3 Pre váhy s pomocnými indikačnými zariadeniami platia nasledujúce podmienky:
e = 1x10k g
d < e ≤ 10 d
s výnimkou váh v triede presnosti I s d < 10-4 g, pre ktoré platí e = 10-3 g.
3. Klasifikácia
3.1 Váhy s jedným rozsahom váživosti
Váhy vybavené pomocným indikačným zariadením musia spĺňať požiadavky triedy presnosti I alebo II. Pri týchto váhach sa pre obe triedy presnosti zistí minimálna hodnota dolnej medze váživosti z tabuľky č. 1, ak v treťom stĺpci tabuľky nahradíme overovací dielik (e) skutočným dielikom stupnice (d). Ak d-4 g, horná medza váživosti váh triedy I môže byť nižšia ako 50 000 e.
3.2 Váhy s viacerými rozsahmi váživosti (viacrozsahové váhy)
Viac rozsahov váživosti je povolených za predpokladu, že sú na váhach zreteľne vyznačené. Postup pri klasifikovaní každého jednotlivého rozsahu váživosti je uvedený v bode 3.1. Ak rozsahy váživosti patria do rôznych tried presnosti, potom váhy musia spĺňať najprísnejšiu z požiadaviek platných pre triedy presnosti, do ktorých rozsahy váživosti patria.
3.3 Váhy s deleným rozsahom váživosti
3.3.1 Váhy s jedným rozsahom váživosti môžu mať niekoľko čiastkových rozsahov váživosti. Váhy s deleným rozsahom váživosti nesmú byť vybavené pomocným indikačným zariadením.
3.3.2 Každý čiastkový rozsah váživosti „i" váh je definovaný:
- overovacím dielikom ei, pričom e(i+1)>ei,
- hornou medzou váživosti Maxi, pričom Maxr = Max,
- dolnou medzou váživosti, pričom Mini = Max(i-1) a Min1 = Min,
kde
i = 1, 2 ... r,
i = číslo čiastkového rozsahu váživosti,
r = celkový počet čiastkových rozsahov váživosti.
Všetky medze váživosti sú medzami váživosti netto zaťaženia bez ohľadu na hodnotu použitej tary.
3.3.3 Čiastkové rozsahy váživosti sa klasifikujú podľa tabuľky č. 2. Všetky čiastkové rozsahy váživosti musia spĺňať požiadavky tej istej triedy presnosti, ktorá je triedou presnosti váh.
Tabuľka č. 2: Váhy s deleným rozsahom váživosti
Trieda presnosti Overovací dielik (e) Dolná medza váživosti (Min) minimum Počet overovacích dielikov
minimálna hodnota1)n = Maxi / e(i + 1) maximálna hodnotan = Maxi / ei
I 0,001g ≤ e 100 e1 50 000 -
II 0,001g ≤ ei ≤ 0,05 g0,1 g ≤ ei 20 e150 e1    5 000   5 000 100 000100 000
III 0,1 g ≤ e 20 e1      500   10 000
IIII 5 g ≤ ei 10 e1         50     1 000
1) V prípade i = r platí príslušný stĺpec tabuľky č. 1, pričom „e" je nahradené „er".
i = 1,2 ... r,
i = číslo čiastkového rozsahu váživosti,
r = celkový počet čiastkových rozsahov váživosti.
4. Presnosť
4.1 Pri postupoch uvedených v bode 8 chyba indikácie nesmie byť väčšia ako najväčšia povolená chyba indikácie podľa tabuľky č. 3. V prípade digitálnej indikácie sa chyba indikácie opravuje na chybu zaokrúhlenia. Najväčšie povolené chyby sa vzťahujú na netto hodnoty a hodnoty tary pre všetky možné zaťaženia s výnimkou hodnôt tary nastavenej vopred.
Tabuľka č. 3: Najväčšie povolené chyby
Zaťaženie Najväčšia povolená chyba
Trieda I Trieda II Trieda III Trieda IIII
0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e
50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e 500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e
200 000 e < m 20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e 200 e < m ≤ 1 000 e ± 1,5 e
4.2 Najväčšie povolené chyby v prevádzke sú dvojnásobkom najväčších povolených chýb uvedených v bode 4.1.
5. Výsledky váženia danou váhou musia byť opakovateľné a musia byť reprodukovateľné pri použití iných indikačných zariadení a pri použití iných metód váženia. Pri zmenách miesta pôsobenia zaťaženia na nosiči zaťaženia musia byť výsledky váženia dostatočne stále.
6. Váhy musia reagovať aj na malé zmeny zaťaženia.
7. Ovplyvňujúce veličiny a čas
7.1 Váhy triedy presnosti II, III a IIII, ktoré možno používať v naklonenej polohe, musia byť dostatočne stále pri uhle sklonu, ktorý prichádza do úvahy za bežných podmienok inštalácie.
7.2 Váhy musia spĺňať metrologické požiadavky v rozsahu pracovných teplôt udanom výrobcom. Najmenšia hodnota týchto rozsahov je:
5 oC pri váhach triedy presnosti I,
15 oC pri váhach triedy presnosti II,
30 oC pri váhach triedy presnosti III a IIII.
Ak výrobca neudá rozsah pracovných teplôt, platí rozsah od -10 oC do +40 oC.
7.3 Váhy napájané zo siete musia spĺňať metrologické požiadavky za podmienok bežného kolísania napätia. Váhy napájané z batérie musia indikovať pokles napätia pod minimálnu požadovanú hodnotu a za týchto podmienok musia byť naďalej správne funkčné alebo sa musia automaticky vypnúť z činnosti.
7.4 Elektronické váhy s výnimkou váh triedy presnosti I a II pri hodnote „e" nižšej ako 1 g musia spĺňať metrologické požiadavky v podmienkach vysokej relatívnej vlhkosti pri hornej hranici svojho rozsahu pracovných teplôt.
7.5 Vplyv dlhodobého zaťaženia váh triedy presnosti II, III a IIII na indikáciu zaťaženia alebo na indikáciu nuly bezprostredne po odstránení záťaže musí byť zanedbateľný.
7.6 Váhy za iných podmienok musia byť naďalej správne funkčné alebo sa musia automaticky vypnúť z činnosti.
Návrh a konštrukcia váh
8. Všeobecné požiadavky
8.1 Váhy musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby si pri správnom používaní a inštalácii uchovali svoje metrologické vlastnosti, ak sa používajú v prostredí, pre ktoré sú určené. Hodnota hmotnosti musí byť indikovaná.
8.2 Ak sú elektronické váhy vystavené rušivým vplyvom, nesmú sa pri ich činnosti prejaviť významné poruchy alebo tieto sa musia automaticky zistiť a indikovať. Pri automatickom zistení významnej poruchy elektronické váhy musia na ňu upozorniť vizuálnym alebo zvukovým signálom, a to po celý čas, kým ju užívateľ neodstráni alebo porucha nezanikne.
8.3 Požiadavky uvedené v bodoch 8.1 a 8.2 musia byť splnené počas celého predpokladaného bežného používania váh. Digitálne elektronické zariadenia musia zabezpečovať primeranú kontrolu správneho priebehu váženia, správnej činnosti indikačného zariadenia a akéhokoľvek uchovávania a prenosu údajov. Pri automatickom zistení významnej chyby trvanlivosti elektronické váhy musia na ňu upozorniť vizuálnym alebo zvukovým signálom, a to po celý čas, kým ju užívateľ neodstráni alebo chyba nezanikne.
8.4 Ak je k elektronickým váham pomocou vhodného rozhrania pripojené vonkajšie zariadenie, nesmie negatívne ovplyvňovať metrologické vlastnosti váh.
8.5 Váhy nesmú mať také vlastnosti, ktoré by umožňovali ich podvodné používanie alebo dávali možnosti ich neúmyselného chybného použitia. Súčasti prístroja, ktoré užívateľ nesmie demontovať alebo ich nastavovať, musia byť proti takýmto zásahom zabezpečené.
8.6 Váhy musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali bezproblémový výkon kontroly ustanovenej týmto nariadením a osobitným predpisom.1)
9. Indikácia výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením
Indikácia výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením musí byť presná, jednoznačná a nezavádzajúca a indikačné zariadenie musí umožňovať za bežných podmienok používania bezproblémové odčítanie. Názvy a symboly jednotiek uvedených v bode 1 musia byť v zhode s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Značkou pre metrický karát je „ct". Indikácia nad hornú medzu váživosti (Max) zvýšenú o hodnotu 9 e musí byť zamedzená. Pomocné indikačné zariadenie môže indikovať údaje iba smerom vpravo od desatinnej čiarky. Rozšírené indikačné zariadenie sa môže používať len dočasne a pri jeho činnosti sa nepovoľuje tlač výsledkov. Môžu sa udávaťaj sekundárne indikácie, ale iba za predpokladu, že nebude možné si ich pomýliť s prvotnými indikáciami.
10. Tlač výsledkov váženia a ďalších údajov súvisiacich s vážením
Tlačené údaje musia byť správne, vhodne identifikovateľné a jednoznačné. Tlač musí byť zreteľná, čitateľná, nezmazateľná a trvalá.
11. Vyrovnanie váh do vodorovnej polohy
Ak je to potrebné, váhy musia byť vybavené zariadením na ich vyrovnanie do vodorovnej polohy a indikátorom polohy dostatočne citlivým na to, aby inštaláciu bolo možné správne vykonať.
12. Nulovanie
Váhy možno vybaviť nulovacím zariadením. Vynulovanie pomocou tohto zariadenia musí byť presné a nesmie zapríčiniť nesprávne výsledky váženia.
13. Tarovacie zariadenia a zariadenia na nastavenie tary vopred
Váhy možno vybaviť jedným alebo viacerými tarovacími zariadeniami a zariadením na nastavenie tary vopred. Činnosť tarovacích zariadení musí zabezpečiť presné vynulovanie a správne meranie netto hodnoty hmotnosti. Činnosť zariadenia na nastavenie tary vopred musí zabezpečiť správne stanovenie vypočítanej netto hodnoty.
14. Váhy používané pri priamom predaji verejnosti s hornou medzou váživosti do 100 kg vrátane; dodatočné požiadavky
Váhy používané pri priamom predaji verejnosti musia ukazovať všetky základné informácie o priebehu váženia a váhy s indikáciou ceny; musia zákazníkovi zreteľne ukazovať výpočet ceny predávaného výrobku. Ak je predajná cena indikovaná, musí byť indikovaná presne. Váhy vypočítavajúce cenu musia základné údaje ukazovať dostatočne dlho, aby ich zákazník mohol správne prečítať. Váhy vypočítavajúce cenu môžu vykonávať aj iné funkcie okrem váženia jednotlivých druhov tovaru a výpočtu ceny len za predpokladu, že všetky indikácie týkajúce sa jednotlivých úkonov sú vytlačené zreteľne a jednoznačne na lístku vydávanom zákazníkovi a sú vhodne usporiadané. Váhy nesmú mať žiadne také charakteristiky, ktoré by priamo alebo nepriamo viedli k indikáciám, ktorých interpretácia je sťažená alebo problémová. Váhy musia chrániť zákazníka pred nesprávnymi predajnými transakciami spôsobenými ich nesprávnou funkciou. Pomocné indikačné a rozšírené indikačné zariadenia sú neprípustné. Doplnkové zariadenia sú povolené iba v prípade, ak neumožnia podvodné použitie váh. Váhy podobné bežne používaným váham pri priamom predaji verejnosti, ktoré však nespĺňajú požiadavky tohto bodu, musia byť v blízkosti ukazovateľa označené neodstrániteľným nápisom „Neprípustné používať na priamy predaj verejnosti".
15. Váhy tlačiace cenovky
Váhy tlačiace cenovky musia spĺňať požiadavky kladené na váhy s indikáciou ceny používané pri priamom predaji verejnosti, ak sa tieto požiadavky dajú na váhy použiť. Tlač cenovky pod dolnú medzu váživosti musí byť zamedzená.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 399/1999 Z. z.
PODROBNOSTI O POSTUPOCH POSUDZOVANIA ZHODY
1. Skúška typu
1.1 Skúška typu je postup posúdenia zhody, ktorým autorizovaná osoba preveruje a potvrdzuje, že vlastnosti vzorky typu váh reprezentujúcej zamýšľanú výrobu alebo dovoz spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na váhy vzťahujú.
1.2 Výrobca alebo jeho splnomocnenec podáva žiadosť o skúšku typu autorizovanej osobe.
1.2.1 Žiadosť obsahuje
a) meno a priezvisko, pobyt výrobcu alebo jeho splnomocnenca, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo výrobcu alebo jeho splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu,
b) písomné vyhlásenie, že žiadosť o skúšku typu nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c) technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe č. 3.
1.2.2 Výrobca alebo jeho splnomocnenec predkladá autorizovanej osobe vzorku váh, ktoré by sa mali vyrábať alebo dovážať (ďalej len „vzorka“).
1.3 Autorizovaná osoba
1.3.1 preštuduje technickú dokumentáciu a preverí, či vzorka bola podľa nej vyrobená,
1.3.2 dohodne miesto, kde sa skúšky vykonajú,
1.3.3 vykoná alebo dá vykonať príslušné skúšky na účel zistenia, či riešenie navrhnuté a prijaté výrobcom zaručuje splnenie technických požiadaviek, ak sa nepoužili harmonizované slovenské technické normy,
1.3.4 vykoná alebo dá vykonať príslušné skúšky na účel zistenia, či výrobca, ktorý použil harmonizované slovenské technické normy na zabezpečenie zhody s technickými požiadavkami, ich použil správne.
1.4 Ak vzorka spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, autorizovaná osoba vydá výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi certifikát typu. Certifikát typu obsahuje závery skúšok, prípadne podmienky jeho platnosti, údaje potrebné na identifikáciu certifikovaného typu a v prípade potreby aj opis činnosti váh. K certifikátu typu sa prikladajú technické prílohy, ktorými sú výkresy a schémy a podobne. Platnosť certifikátu typu je 10 rokov od dátumu jeho vydania a možno ho opakovane predĺžiť o ďalších 10 rokov. Ak v konštrukcii váh dôjde k podstatným zmenám, napríklad v dôsledku použitia novej techniky, možno platnosť certifikátu typu obmedziť na 2 roky, pričom môže byť predĺžená o 3 roky.
1.5 Autorizovaná osoba poskytne členským štátom Európskych spoločenstiev pravidelne zoznam
a) prijatých žiadostí o skúšky typu Európskych spoločenstiev,
b) vydaných certifikátov typu Európskych spoločenstiev,
c) zamietnutých žiadostí o vydanie certifikátu typu,
d) dodatkov a zmien už vydaných dokumentov.
Okrem toho autorizovaná osoba bez meškania informuje členské štáty Európskych spoločenstiev o zrušení platnosti vystaveného certifikátu typu Európskych spoločenstiev. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky odovzdá autorizovaným osobám informácie tohto druhu získané od členských štátov Európskych spoločenstiev.
1.6 Iné autorizované osoby môžu získať kópie certifikátov typu vrátane príloh na základe ich žiadosti.
1.7 Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá vydala certifikát typu, o akýchkoľvek úpravách certifikovaného typu. Úpravy certifikovaného typu schvaľuje autorizovaná osoba, ktorá vydala certifikát typu, ak tieto zmeny ovplyvňujú zhodu typu váh s technickými požiadavkami alebo predpísanými podmienkami na používanie váh. Úpravy certifikovaného typu sa schvaľujú vydaním dodatku k pôvodnému certifikátu typu.
2. Vyhlásenie o zhode váh s certifikovaným typom
2.1 Vyhlásenie o zhode váh s certifikovaným typom je dokument, v ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý spĺňa požiadavky podľa bodu 2.2, vyhlasuje, že tam, kde je to aplikovateľné, sú príslušné váhy v zhode s certifikovaným typom opísaným v certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestňuje na všetky váhy značku zhody a nápisy podľa prílohy č. 4 a vydá písomné vyhlásenie o zhode. Značka zhody sa musí doplniť identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad nad systémom kvality podľa bodu 2.4.
2.2 Výrobca má náležite zavedený systém kvality podľa bodu 2.3, ktorý podlieha dohľadu podľa bodu 2.4.
2.3 Systém kvality
2.3.1 Výrobca poskytne autorizovanej osobe všetky príslušné informácie, najmä však dokumentáciu systému kvality a projektovú dokumentáciu váh. Výrobca podáva autorizovanej osobe žiadosť o schválenie systému kvality, ktorá obsahuje záväzok
a) plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality,
b) udržiavať schválený systém kvality, aby bola zaručená jeho trvalá primeranosť a účinnosť.
2.3.2 Systém kvality musí zabezpečiť, že váhy budú zodpovedať typu, ako je opísaný v certifikáte typu, a spĺňať požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia, ktoré výrobca prijíma, musia byť systematicky a riadne zdokumentované formou písomných predpisov, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality musí zabezpečiť jednoznačnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia systému kvality obsahuje najmä
a) ciele kvality a organizačnú štruktúru, právomoci a zodpovednosť manažmentu v súvislosti so zabezpečovaním kvality,
b) výrobný postup, spôsoby riadenia a zabezpečenia kvality a systematické opatrenia, ktoré sa budú používať,
c) skúšky, ktoré sa budú vykonávať pred začiatkom výrobného procesu, v jeho priebehu a po jeho skončení, a ich početnosť,
d) prostriedky sledovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a efektívneho chodu systému kvality.
2.3.3 Autorizovaná osoba preverí a vyhodnotí systém kvality, aby zistila, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 2.3.2. Autorizovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak ide o systémy kvality uplatňujúce príslušnú harmonizovanú slovenskú technickú normu. Autorizovaná osoba o svojom rozhodnutí informuje výrobcu a zainteresované autorizované osoby. Správa pre výrobcu obsahuje závery previerky a v prípade odmietnutia aj odôvodnenie.
2.3.4 Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej aktualizácii spôsobu zabezpečovania systému kvality, ktorá vyplýva zo zmien súvisiacich napríklad s novými technológiami a novými koncepciami kvality.
2.3.5 Autorizovaná osoba, ktorá odoberie schválenie systému kvality, o tom informuje zainteresované autorizované osoby.
2.4 Dohľad nad systémom kvality
2.4.1 Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
2.4.2 Autorizovaná osoba vykonáva pravidelne dohľad, aby preverila, či výrobca dodržiava a používa schválený systém kvality. O výsledku dohľadu odovzdá výrobcovi správu. Autorizovaná osoba môže u výrobcu vykonať navyše neplánovanú kontrolu. Pri kontrole môže vykonať aj úplný alebo čiastočný dohľad. O výsledku kontroly odovzdá výrobcovi správu, prípadne aj správu o výsledku dohľadu. Na účely previerky výrobca umožní autorizovanej osobe prístup do priestorov výroby, inšpekcie, skúšania a skladovania váh a poskytne všetky nevyhnutné podklady, najmä
a) dokumentáciu o systéme kvality,
b) projektovú dokumentáciu,
c) záznamy o kvalite, ako sú správy z previerok, skúšobné a kalibračné protokoly, záznamy o kvalifikácii personálu.
2.4.3 Autorizovaná osoba sa presvedčí, či výrobca schválený systém kvality dodržiava.
3. Overenie
3.1 Overenie je postup, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečuje a vyhlasuje, že váhy, ktoré boli kontrolované podľa bodu 3.3, ak je to aplikovateľné, zodpovedajú typu opísanému v certifikáte typu a technickým požiadavkám, ktoré sa na ne vzťahujú.
3.2 Výrobca prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval, ak je to aplikovateľné, zhodu váh s typom opísaným v certifikáte typu a s technickými požiadavkami, ktoré sa ne vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý výrobok značkou zhody a vydá vyhlásenie o zhode.
3.3 Autorizovaná osoba vykoná skúšky, aby preverila zhodu váh s technickými požiadavkami skúšaním každej váhy podľa bodu 3.5.
3.4 Ak váhy nepodliehajú skúške typu, na žiadosť autorizovanej osoby sa predkladá technická dokumentácia uvedená v prílohe č. 3.
3.5 Overenie kontrolou a skúšaním každej váhy.
3.5.1 Každá váha sa musí skontrolovať a musia sa vykonať skúšky na jej overenie, ktoré sú ustanovené v harmonizovaných slovenských technických normách, alebo musia sa vykonať ekvivalentné skúšky tak, aby sa preverila zhoda s certifikovaným typom, ak je to aplikovateľné, a s technickými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú.
3.5.2 Autorizovaná osoba zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného kódu na každú váhu, ktorej zhoda s technickými požiadavkami bola preukázaná, a vydá písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané skúšky.
3.5.3 Výrobca alebo jeho splnomocnenec predloží na požiadanie certifikát o zhode vydaný autorizovanou osobou.
4. Overenie bez skúšky typu
4.1 Overenie bez skúšky typu je postup, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečuje a vyhlasuje, že váha vo všeobecnosti projektovaná na špecifické aplikácie, pre ktoré bol vydaný certifikát podľa bodu 4.2, spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na ňu vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni značku zhody na váhu a vydá vyhlásenie o zhode.
4.2 Autorizovaná osoba skontroluje váhu a vykoná príslušné skúšky, ktoré sú ustanovené v harmonizovaných slovenských technických normách, alebo ekvivalentné skúšky s cieľom preveriť zhodu s technickými požiadavkami. Autorizovaná osoba zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného kódu na váhy, ktorých zhoda s technickými požiadavkami bola potvrdená, a vydá písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa na vykonané skúšky.
4.3 Autorizovaná osoba musí mať k dispozícii technickú dokumentáciu váh uvedenú v prílohe č. 3. Účelom predloženia dokumentácie je umožniť posúdenie zhody váh s technickými požiadavkami a pochopenie ich návrhu, výroby a činnosti.
4.4 Výrobca alebo jeho splnomocnenec predloží na požiadanie certifikát o zhode vydaný autorizovanou osobou.
5. Spoločné požiadavky
5.1 Vyhlásenie o zhode váh s certifikovaným typom podľa bodu 2, overenie podľa bodu 3 a overenie bez skúšky typu podľa bodu 4 sa môžu vykonať u výrobcu alebo na inom mieste, ak si preprava na miesto používania nevyžaduje demontáž váh a ak uvedenie váh znovu do prevádzky na mieste ich používania nevyžaduje ich montáž alebo iné technické inštalačné práce, pri ktorých je predpoklad, že by mohli ovplyvniť funkčnosť váh, pričom sa berie do úvahy možnosť ovplyvnenia funkčnosti váh gravitačným zrýchlením na mieste ich používania alebo možnosť necitlivosti váh na zmeny gravitačného zrýchlenia. Vo všetkých ostatných prípadoch sa skúšky vykonávajú na mieste, kde sa váhy používajú.
5.2 Ak sú váhy citlivé na zmeny gravitačného zrýchlenia, možno postupy uvedené v bode 5.1 vykonať v dvoch etapách, keď v druhej etape sa vykonajú všetky skúšky, ktorých výsledok závisí od hodnoty gravitačného zrýchlenia, a v prvej etape všetky ostatné skúšky. Druhá etapa sa vykoná na mieste, kde sa váhy budú používať. Ak má členský štát Európskych spoločenstiev na svojom území vytvorené gravitačné zóny, slová „na mieste, kde sa váhy budú používať“ znamenajú „v gravitačnej zóne, kde sa váhy budú používať“.
5.3.1 Ak sa výrobca rozhodne pre realizáciu jedného z postupov uvedených v bode 5.1 v dvoch etapách, a v prípade, že tieto dve etapy budú realizovať rozdielne autorizované osoby, označia sa váhy, ktoré boli odskúšané v prvej etape, identifikačným kódom autorizovanej osoby, ktorá skúšky vykonala v prvej etape.
5.3.2 Autorizovaná osoba, ktorá vykonala skúšky v prvej etape, vystaví pre každé váhy certifikát obsahujúci údaje potrebné na identifikáciu váh a špecifikáciu skúšok, ktoré boli vykonané. Autorizovaná osoba, ktorá vykoná druhú etapu skúšok, vykoná tie skúšky, ktoré neboli vykonané v prvej etape. Výrobca alebo jeho splnomocnenec predloží na požiadanie certifikát o zhode vydaný autorizovanou osobou.
5.3.3 Výrobca, ktorý vydá vyhlásenie o zhode podľa bodu 2 v prvej etape, môže použiť ten istý postup v druhej etape alebo môže v druhej etape pokračovať v overení zhody podľa bodu 3.
5.3.4 Po skončení skúšok v druhej etape zabezpečí autorizovaná osoba, ktorá skúšky vykonala v druhej etape, označenie váh značkou zhody a identifikačným kódom autorizovanej osoby.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 399/1999 Z. z.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
Technická dokumentácia objasňuje návrh, výrobu a činnosť váh a umožňuje posúdenie, či váhy spĺňajú technické požiadavky.
V miere potrebnej na posúdenie technická dokumentácia obsahuje najmä
a) všeobecný opis typu váh,
b) konštrukčné návrhy a výrobné výkresy, ako aj schémy jednotlivých častí, montážnych podskupín, obvodov,
c) opis a vysvetlivky potrebné na porozumenie vyššie uvedenej dokumentácie vrátane činnosti váh,
d) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem, ak boli úplne alebo čiastočne použité, a opisy riešení, ktoré sa prijali na splnenie technických požiadaviek tam, kde neboli použité harmonizované slovenské technické normy,
e) výsledky projektových výpočtov a skúšok,
f) protokoly o skúškach,
g) certifikáty typu a výsledky skúšok iných váh, ktoré obsahujú súčasti zhodné so súčasťami použitými v návrhu.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 399/1999 Z. z.
ZNAČKY A NÁPISY
1. Váhy podliehajúce posudzovaniu zhody
1.1 Tieto váhy sa označujú
a) značkou zhody podľa § 17 ods. 2 zákona, za ktorou nasleduje registračný kód výrobcu alebo dovozcu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorá vykonáva dohľad nad systémom kvality alebo vykonala overenie váh; značka a nápisy sa umiestňujú na váhach prehľadne,
b) zelenou nálepkou v tvare štvorca s rozmermi aspoň 12,5 mm x 12,5 mm, na ktorej je veľké písmeno M vytlačené čiernou farbou,
c) nasledujúcimi nápismi:
1. číslom certifikátu typu, ak bol vydaný,
2. značkou výrobcu alebo jeho menom,
3. triedou presnosti, umiestnenou do oválu alebo medzi dve vodorovné čiary spojené dvoma polkruhmi,
4. hornou medzou váživosti v tvare Max ...,
5. dolnou medzou váživosti v tvare Min ...,
6. hodnotou overovacieho dielika v tvare e = ...,
7. posledným dvojčíslom roka, v ktorom bola značka zhody vydaná,
d) tam, kde je to účelné,
1. výrobným číslom váh,
2. pri váhach pozostávajúcich z oddelených, ale prepojených častí identifikačnou značkou každej časti,
3. dielikom stupnice, ak sa líši od hodnoty „e“, a to v tvare d = ...,
4. maximálnym rozsahom pripočítavacieho tarovníka, a to v tvare T= + ...,
5. maximálnym rozsahom odpočítavacieho tarovníka, ak sa líši od Max, a to v tvare T = ...,
6. hodnotou delenia tary, ak sa líši od d, a to v tvare dT = ...,
7. maximálnym povoleným zaťažením, ak sa líši od Max, v tvare Lim...,
8. špeciálnymi hranicami pracovných teplôt, a to v tvare ... oC až ... oC,
9. prevodovým pomerom váh.
1.2 Váhy musia byť vyhotovené tak, aby na ne bolo možné umiestniť značku zhody a nápisy. Značka alebo nápisy nesmú byť odstrániteľné bez poškodenia, a ak sú váhy v správnej prevádzkovej polohe, značka a nápisy musia byť viditeľné.
1.3 Ak je použitý štítok s údajmi, musí byť možné zaplombovať ho s výnimkou prípadu, keď ho nemožno odstrániť bez poškodenia. Ak možno štítok zaplombovať, musí byť možné umiestniť naň kontrolnú značku.
1.4 Nápisy Max, Min, „e“ a „d“ musia byť umiestnené v blízkosti ukazovateľa s výsledkami, ak tam už neboli umiestnené.
1.5 Každé zariadenie na meranie zaťaženia, ktoré je alebo môže byť pripojené na jeden alebo viacero nosičov zaťaženia, musí byť vybavené nápismi týkajúcimi sa týchto nosičov zaťaženia.
2. Ostatné váhy
2.1 Ostatné váhy sa označujú
a) značkou alebo menom výrobcu,
b) hornou medzou váživosti v tvare Max ...
2.2 Tieto váhy nesmú mať nálepky uvedené v bode 1.1 písm. b).
3. Značka obmedzeného používania
Táto značka pozostáva z veľkého písmena „M“ vytlačeného čiernou farbou na červenom podklade v tvare štvorca s rozmermi aspoň 25 mm x 25 mm a s dvoma pretínajúcimi sa diagonálami v tvare kríža.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 399/1999 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1. Smernica Rady č. 90/384/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o približovaní predpisov členských krajín týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou.
2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
1)
Smernica Rady č. 90/384/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o približovaní predpisov členských krajín týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou.
1)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.