392/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

392
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1999,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Výrobok určený na použitie v rozsahu od 50 V do 1 000 V striedavého napätia a v rozsahu od 75 V do 1 500 V jednosmerného napätia patrí do skupiny určených výrobkov „elektrické zariadenie“ podľa § 9 ods. 1 zákona s výnimkou elektrických zariadení uvedených v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné, ak bolo skonštruované a vyrobené tak, aby pri správnej inštalácii, údržbe a používaní na účel, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené, nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat, majetku alebo životného prostredia.
(2)
Podrobnosti o technických požiadavkách a prvkoch zásad bezpečnosti pre elektrické zariadenia určené na použitie v ustanovenom rozsahu napätí sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Elektrické zariadenie je bezpečné, ak spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré konkretizujú harmonizované slovenské technické normy vyhlásené podľa § 5 ods. 5 zákona.
(4)
Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy alebo ak existujúce harmonizované slovenské technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky a tie sa konkretizujú v slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona a vlastnosti elektrického zariadenia sú s nimi v súlade, považujú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.
§ 3
(1)
Pri posudzovaní zhody môže autorizovaná osoba akceptovať výsledky skúšok a certifikáty vydané inými certifikačnými orgánmi podľa pravidiel medzinárodných organizácií, ktorých je členom.
(2)
Ak nie je dohodnuté inak, spravujú sa vzťahy medzi výrobcom alebo dovozcom elektrických zariadení a autorizovanou osobou zmluvou o kontrolnej činnosti.1)
§ 4
(1)
Doklady o použitom postupe pri posudzovaní zhody podľa § 13 ods. 3 zákona zahŕňajú technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje
a)
všeobecný opis elektrického zariadenia,
b)
výrobné výkresy a schémy zapojenia, podzostavy, špecifikáciu súčiastok,
c)
opis a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov, schém a funkcie elektrického zariadenia, návod na inštaláciu a použitie atď.,
d)
zoznam technických predpisov podľa § 4 zákona, harmonizovaných slovenských technických noriem, a ak normy neexistujú alebo nekonkretizujú všetky technické požiadavky, opis riešení, ktoré sa použili na splnenie technických požiadaviek uvedených v prílohe č. 2,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov alebo skúšok súvisiacich s bezpečnosťou výrobku,
f)
skúšobné protokoly alebo certifikáty vydané inými certifikačnými orgánmi.
(2)
Výrobca prijme také opatrenia, aby výrobný postup zaručoval zhodu vyrábaných výrobkov s technickou dokumentáciou uvedenou v odseku 1 a spĺňal ustanovené technické požiadavky.
§ 5
Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona sa vypracúva v štátnom jazyku a obsahuje
a)
meno, adresu a identifikačné číslo výrobcu alebo dovozcu elektrických zariadení, ktorý vydáva vyhlásenie o zhode,
b)
identifikačné údaje o elektrickom zariadení a identifikačné údaje o jeho výrobcovi, ak je iný ako v písmene a),
c)
opis a určenie použitia elektrického zariadenia,
d)
zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem, ktoré sa použili pri posudzovaní zhody; ak sa použili aj iné riešenia ako v uvedených dokumentoch, uvedú sa opisy opatrení, ktorými sa zabezpečilo splnenie technických požiadaviek,
e)
zoznam technických predpisov, s ktorými sa zhoda vyhlasuje,
f)
identifikačné údaje o autorizovanej osobe, ktorá posúdila zhodu a vydala certifikát,
g)
text, ktorým sa vyhlasuje, že vlastnosti elektrického zariadenia spĺňajú ustanovené technické požiadavky,
h)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode,
i)
identifikačné údaje a podpis osoby, ktorá bola splnomocnená na podpísanie vyhlásenia o zhode za výrobcu alebo dovozcu elektrických zariadení.
§ 6
(1)
Výrobca alebo dovozca elektrických zariadení do 31. decembra 2002 vydá vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona na základe posúdenia zhody podľa § 12 zákona vykonaného autorizovanou osobou.
(2)
Výrobca alebo dovozca elektrických zariadení po 31. decembri 2002 posúdi alebo zabezpečí posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona v súlade s harmonizovanými slovenskými technickými normami. Ak harmonizované slovenské technické normy neexistujú, zhodu posúdi autorizovaná osoba.
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.
ZOZNAM ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A JAVOV, KTORÉ NIE SÚ URČENÝMI VÝROBKAMI
1. Elektrické zariadenia určené na použitie vo výbušnom prostredí
2. Elektrické zariadenia určené na rádiológiu a na lekárske účely
3. Elektrické súčiastky nákladných a osobných výťahov
4. Elektromery
5. Elektrické zásuvky a vidlice pre domácnosť
6. Zariadenia na napájanie elektrických ohradníkov
7. Rádiové a elektrické rušenie a odolnosť
8. Špeciálne elektrické zariadenia určené na použitie v dráhových vozidlách, v lodiach, lietadlách a na dráhach, ktoré spĺňajú bezpečnostné požiadavky ustanovené v osobitných predpisoch platných pre tieto zariadenia
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH A PRVKOCH ZÁSAD BEZPEČNOSTI PRE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA URČENÉ NA POUŽITIE V USTANOVENOM ROZSAHU NAPÄTÍ
1. Všeobecné podmienky
a) Technické požiadavky, ktoré treba poznať a splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne a na účel, na ktorý sa vyrobilo, sa vyznačia na tomto zariadení, a ak to nie je možné, v sprievodnej dokumentácii.
b) Na elektrickom zariadení, alebo ak to nie je možné, tak na obale sa zreteľne vytlačí obchodné meno výrobcu, názov obchodnej spoločnosti alebo ochranná známka a tiež značka zhody podľa § 17 zákona.
c) Elektrické zariadenie a jeho súčasti sa vyrábajú takým spôsobom, aby sa zaistila jeho bezpečná a správna montáž a pripojenie.
d) Elektrické zariadenie sa navrhuje a vyrába tak, aby sa za predpokladu, že sa používa na účely, na ktoré bolo vyrobené a je primerane udržiavané, zabezpečila ochrana pred nebezpečenstvom uvedeným v bodoch 2 a 3 tejto prílohy.
2. Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže vytvoriť elektrické zariadenie
V súlade s bodom 1 sú predpísané také opatrenia technickej povahy, aby sa zabezpečilo, že
a) ľudia, domáce zvieratá a majetok sú primerane ochránení pred zranením alebo pred iným poškodením z možného dotyku so živými časťami alebo s neživými časťami elektrického zariadenia,
b) nevzniknú nebezpečné teploty, elektrické oblúky alebo žiarenie,
c) ľudia, domáce zvieratá a majetok sú riadne ochránení pred nebezpečenstvom neelektrickej povahy, ktoré na základe skúseností môže dané zariadenie vytvárať,
d) izolácia musí byť vhodná na predvídateľné stavy.
3. Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť pôsobením vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie
V súlade s bodom 1 sú predpísané také technické opatrenia, aby sa zabezpečilo, že
a) elektrické zariadenie je mechanicky také odolné, že za predpokladaných podmienok použitia nedôjde k ohro-zeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat, majetku alebo životného prostredia,
b) elektrické zariadenie je za predpokladaných podmienok okolitého prostredia odolné proti pôsobeniu iných než mechanických vplyvov do takej miery, že nedôjde k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat, majetku alebo životného prostredia,
c) elektrické zariadenie neohrozí zdravie alebo bezpečnosť ľudí, domácich zvierat, majetku ani životné prostredie pri predvídateľnom stave preťaženia.