392/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 30.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

392
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1999,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)
(2)
Výrobok určený na použitie v rozsahu od 50 V do 1 000 V striedavého napätia a v rozsahu od 75 V do 1 500 V jednosmerného napätia patrí do skupiny určených výrobkov „elektrické zariadenie“ podľa § 9 ods. 1 zákona s výnimkou elektrických zariadení uvedených v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné, ak je z hľadiska bezpečnosti výrobkov skonštruované a vyrobené v súlade s technickou praxou platnou v Slovenskej republike alebo v Európskych spoločenstvách tak, aby pri správnej inštalácii, údržbe a používaní na účel, na ktorý je navrhnuté a vyrobené, nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat, majetku alebo životného prostredia.
(2)
Podrobnosti o technických požiadavkách a prvkoch zásad bezpečnosti pre elektrické zariadenia určené na použitie v ustanovenom rozsahu napätí sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné, ak spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré konkretizujú harmonizované slovenské technické normy vyhlásené podľa § 5 ods. 5 zákona..
(4)
Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy alebo ak existujúce harmonizované slovenské technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky a tie sa konkretizujú v slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona a vlastnosti elektrického zariadenia sú s nimi v súlade, považujú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.
§ 3
(1)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec (ďalej len „výrobca") označí pred uvedením na trh zariadenie značkou zhody, ktorá osvedčuje splnenie technických požiadaviek podľa tohto nariadenia, ak je zariadenie nainštalované a používané na účel, na ktorý sa vyvinulo.
(2)
Výrobca alebo dovozca môže na požiadanie orgánu podľa osobitného predpisu2) predložiť protokol vypracovaný autorizovanou osobou o zhode elektrického zariadenia.
(3)
Ak elektrické zariadenie spĺňa ustanovenia § 2 a § 3 ods. 1, nemožno pri jeho uvádzaní na trh klásť z dôvodu bezpečnosti ďalšie prekážky.
(4)
Výrobca uchováva dokumentáciu podľa § 13 ods. 3 zákona desať rokov od uvedenia posledného zariadenia na trh.
§ 4
(1)
Doklady o použitom postupe pri posudzovaní zhody podľa § 13 ods. 3 zákona zahŕňajú technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje
a)
všeobecný opis elektrického zariadenia,
b)
výrobné výkresy a schémy zapojenia, podzostavy, špecifikáciu súčiastok,
c)
opis a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov, schém a funkcie elektrického zariadenia, návod na inštaláciu a použitie atď.,
d)
zoznam technických predpisov podľa § 4 zákona, harmonizovaných slovenských technických noriem, a ak normy neexistujú alebo nekonkretizujú všetky technické požiadavky, opis riešení, ktoré sa použili na splnenie technických požiadaviek uvedených v prílohe č. 2,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov alebo skúšok súvisiacich s bezpečnosťou výrobku,
f)
skúšobné protokoly alebo certifikáty vydané inými certifikačnými orgánmi.
(2)
Výrobca prijme opatrenia podľa prílohy č. 3, aby výrobný postup zaručoval zhodu vyrábaných výrobkov s technickou dokumentáciou uvedenou v odseku 1 a spĺňal ustanovené technické požiadavky.
(3)
Výrobca zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.
§ 5
Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona obsahuje
a)
meno, adresu a identifikačné číslo výrobcu elektrických zariadení, ktorý vydáva vyhlásenie o zhode,
b)
identifikačné údaje o elektrickom zariadení a identifikačné údaje o jeho výrobcovi, ak je iný ako v písmene a),
c)
opis a určenie použitia elektrického zariadenia,
d)
zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem, ktoré sa použili pri posudzovaní zhody; ak sa použili aj iné riešenia ako v uvedených dokumentoch, uvedú sa opisy opatrení, ktorými sa zabezpečilo splnenie technických požiadaviek,
e)
zoznam technických predpisov, s ktorými sa zhoda vyhlasuje,
f)
identifikačné údaje o autorizovanej osobe, ktorá posúdila zhodu a vydala certifikát,
g)
text, ktorým sa vyhlasuje, že vlastnosti elektrického zariadenia spĺňajú ustanovené technické požiadavky,
h)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode,
i)
identifikačné údaje a podpis osoby, ktorá bola splnomocnená na podpísanie vyhlásenia o zhode za výrobcu elektrických zariadení.
§ 6
(1)
Výrobca alebo dovozca zariadenia vydá vyhlásenie o zhode na základe posúdenia zhody vykonaného autorizovanou osobou.
(2)
Výrobca alebo dovozca elektrických zariadení po 31. decembri 2002 posúdi alebo zabezpečí posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona v súlade s harmonizovanými slovenskými technickými normami. Ak harmonizované slovenské technické normy neexistujú, zhodu posúdi autorizovaná osoba.
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.
ZOZNAM ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A JAVOV, KTORÉ NIE SÚ URČENÝMI VÝROBKAMI
1. Elektrické zariadenia určené na použitie vo výbušnom prostredí
2. Elektrické zariadenia určené na rádiológiu a na lekárske účely
3. Elektrické súčiastky nákladných a osobných výťahov
4. Elektromery
5. Elektrické zásuvky a vidlice pre domácnosť
6. Zariadenia na napájanie elektrických ohradníkov
7. Rádiové a elektrické rušenie
8. Špeciálne elektrické zariadenie určené na použitie v lodiach, lietadlách a na dráhach, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodnými orgánmi, na ktorých činnosti sa Slovenská republika a členské štáty Európskych spoločenstiev alebo Slovenská republika, alebo členské štáty Európskych spoločenstiev podieľajú.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH A PRVKOCH ZÁSAD BEZPEČNOSTI PRE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA URČENÉ NA POUŽITIE V USTANOVENOM ROZSAHU NAPÄTÍ
1. Všeobecné podmienky
a) Technické požiadavky, ktoré treba poznať a splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne a na účel, na ktorý sa vyrobilo, sa vyznačia na tomto zariadení, a ak to nie je možné, v sprievodnej dokumentácii.
b) Na elektrickom zariadení, alebo ak to nie je možné, tak na obale sa zreteľne vytlačí obchodné meno výrobcu, názov obchodnej spoločnosti alebo ochranná známka a tiež značka zhody podľa zákona.
c) Elektrické zariadenie a jeho súčasti sa vyrábajú takým spôsobom, aby sa zaistila jeho bezpečná a správna montáž a pripojenie.
d) Elektrické zariadenie sa navrhuje a vyrába tak, aby sa za predpokladu, že sa používa na účely, na ktoré bolo vyrobené a je primerane udržiavané, zabezpečila ochrana pred nebezpečenstvom uvedeným v bodoch 2 a 3 tejto prílohy.
2. Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže vytvoriť elektrické zariadenie
V súlade s bodom 1 sú predpísané také opatrenia technickej povahy, aby sa zabezpečilo, že
a) ľudia, domáce zvieratá a majetok sú primerane ochránení pred zranením alebo pred iným poškodením z možného dotyku so živými časťami alebo s neživými časťami elektrického zariadenia,
b) nevzniknú nebezpečné teploty, elektrické oblúky alebo žiarenie,
c) ľudia, domáce zvieratá a majetok sú riadne ochránení pred nebezpečenstvom neelektrickej povahy, ktoré na základe skúseností môže dané zariadenie vytvárať,
d) izolácia musí byť vhodná na predvídateľné stavy.
3. Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť pôsobením vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie
V súlade s bodom 1 sú predpísané také technické opatrenia, aby sa zabezpečilo, že
a) elektrické zariadenie je mechanicky také odolné, že za predpokladaných podmienok použitia nedôjde k ohro-zeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat, majetku alebo životného prostredia,
b) elektrické zariadenie je za predpokladaných podmienok okolitého prostredia odolné proti pôsobeniu iných než mechanických vplyvov do takej miery, že nedôjde k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat, majetku alebo životného prostredia,
c) elektrické zariadenie neohrozí zdravie alebo bezpečnosť ľudí, domácich zvierat, majetku ani životné prostredie pri predvídateľnom stave preťaženia.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY
1. Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca, ktorý plní povinnosti podľa bodov 2 a 3, zabezpečuje a vyhlasuje, že elektrické zariadenie spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca vypracuje písomné vyhlásenie o zhode a na každý výrobok umiestni značku zhody.
2. Výrobca vypracúva dokumentáciu opísanú v bode 5.
3. Výrobca uchováva na účely dozoru dokumentáciu tak, aby bola k dispozícii orgánu dohľadu najmenej počas desiatich rokov od skončenia výroby posledného výrobku.
4. Ak nie je výrobca elektrického zariadenia v Slovenskej republike ani v Európskych spoločenstvách, uchováva dokumentáciu podľa bodu 3 osoba, ktorá uvádza elektrické zariadenie na trh.
5. Dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody elektrického zariadenia s požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie obsahovať údaje o konštrukcii, výrobe a funkcii elektrického zariadenia a obsahuje
a) všeobecný opis elektrického zariadenia,
b) koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy súčiastok, podzostáv, obvodov a podobne,
c) opisy a komentáre potrebné pre zrozumiteľnosť výkresov, schém a funkcie elektrického zariadenia,
d) zoznam dokumentov podľa § 2 ods. 2, ktoré sa celkom alebo čiastočne použili, a ak sa tieto dokumenty nepoužili, uvedú sa opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek,
e) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, uskutočnených skúšok a podobne,
f) skúšobné protokoly.
6. Výrobca uchováva s dokumentáciou rovnopis vyhlásenia o zhode.
7. Výrobca uskutočňuje nevyhnutné opatrenia, aby výrobný postup zabezpečoval zhodu vyrábaných elektrických zariadení s dokumentáciou podľa bodu 2 a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 392/1999 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1. Smernica Rady č. 73/23/EHS z 19. februára 1973 v znení smernice č. 93/68/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v určitom rozsahu napätia.
2. Preklad smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
1)
Smernica Rady č. 73/23/EHS z 19. februára 1973 v znení smernice č. 93/68/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v určitom rozsahu napätia.
2)
Napríklad § 5 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.