39/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. januára 1999 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 1998 – 2001.
Protokol nadobudol platnosť 15. januára 1999 na základe článku 24 a zostane v platnosti do 31. decembra 2001.
Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.