385/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

385
ZÁKON
zo 7. decembra 1999
o kolektívnom investovaní
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
kolektívne investovanie,
b)
činnosť správcovskej spoločnosti a depozitára,
c)
ochranu investorov,
d)
štátny dozor.
§ 2
Kolektívne investovanie
(1)
Kolektívnym investovaním sa podľa tohto zákona rozumie zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy podľa tohto zákona s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného týmto zákonom. Kolektívnym investovaním je aj správa majetku nadobudnutého investovaním takto zhromaždených peňažných prostriedkov a výkon nútenej správy tohto majetku.
(2)
Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti znamená ich získanie od viacerých ako desiatich fyzických osôb na základe verejnej výzvy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Kolektívnym investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej výzvy vykonávané podľa osobitných predpisov. 1) Ak tento zákon neustanovuje inak, kolektívne investovanie nie je povolené vykonávať s peňažnými prostriedkami, ktoré boli zhromaždené inak ako na základe tohto zákona.
(4)
Kolektívne investovanie možno vykonávať len na základe povolenia orgánu štátneho dozoru, ktorým je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), a v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
§ 3
Verejná výzva
(1)
Verejnou výzvou podľa tohto zákona sa rozumie akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov uskutočnené právnickou osobou alebo fyzickou osobou vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia voči neurčitému okruhu vopred neurčených osôb.
(2)
Prostriedky zverejnenia na účely tohto zákona sú:
a)
tlač, rozhlas a televízia,
b)
obežníky, brožúry alebo iné písomnosti aj v prípade, ak sú adresované osobne príjemcovi,
c)
elektronické komunikačné alebo informačné systémy,
d)
osobný kontakt.
§ 4
Investor
Na účely tohto zákona sa investorom rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie cenných papierov vydávaných správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou.
§ 5
Správcovská spoločnosť
(1)
Správcovská spoločnosť je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného týmto zákonom a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy a vykonávať nútenú správu podielových fondov. Správcovská spoločnosť sa zapisuje do obchodného registra2) (ďalej len „register“).
(2)
Správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Správcovská spoločnosť môže mať iba právnu formu akciovej spoločnosti a nesmie zmeniť predmet svojej činnosti ani svoju právnu formu.
(3)
Správcovská spoločnosť a podielové fondy, ktoré spravuje, môžu vzniknúť len podľa tohto zákona. Podielový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti.
(4)
Podielový fond je majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listmi.
(5)
Správcovská spoločnosť za seba a za každý podielový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku.3) Účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu musí overiť audítor. Ministerstvo môže v záujme ochrany investorov nariadiť správcovskej spoločnosti výmenu audítora.
(6)
Na založenie, vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitných zákonov,4) ak tento zákon neustanovuje inak.
Povoľovanie
§ 6
(1)
Na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, na jej zlúčenie alebo splynutie, alebo na jej zrušenie s likvidáciou je potrebné povolenie ministerstva.
(2)
Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť ani splynúť s inou osobou, ako je správcovská spoločnosť podľa tohto zákona, a splynutím alebo zlúčením správcovských spoločností môže vzniknúť iba správcovská spoločnosť podľa tohto zákona.
(3)
Správcovskú spoločnosť nemožno rozdeliť.
(4)
Povolenie podľa odseku 1 udeľuje na žiadosť ministerstvo. Ministerstvo udelí povolenie podľa odseku 1, len ak sú splnené všetky podmienky podľa tohto zákona.
(5)
Ak žiadateľ žiada o povolenie na zlúčenie alebo na splynutie správcovských spoločností, je povinný preukázať, že zlúčenie alebo splynutie nie je v rozpore s ustanoveniami osobitného zákona o ochrane hospodárskej súťaže.5)
(6)
Zakladateľom správcovskej spoločnosti nesmie byť fyzická osoba ani právnická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.6)
(7)
Súčasťou návrhu na zápis správcovskej spoločnosti do registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie ministerstva podľa tohto zákona. Navrhovaný zápis registrový súd vykoná len na základe právoplatného rozhodnutia ministerstva podľa tohto zákona.
§ 7
Žiadosť o povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
(1)
Žiadosť o povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podľa § 6 podáva zakladateľ. V tejto žiadosti je povinný uviesť
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti,
b)
výšku základného imania,
c)
predmet činnosti,
d)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných do funkcií členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, údaje o ich odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a údaje o ich ekonomickom a personálnom prepojení7),
e)
obchodné meno a sídlo depozitára, ktorý bude pre správcovskú spoločnosť vykonávať funkciu depozitára (§ 20),
f)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt zakladateľov správcovskej spoločnosti,
g)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti,
h)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(2)
K žiadosti o povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa musia priložiť tieto doklady:
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva a návrh stanov spoločnosti,
b)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných na funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a ich výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
c)
písomné vyhlásenie zakladateľov o pôvode základného imania,
d)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,6)
e)
doklad o splatení základného imania,
f)
návrh štatútu podielového fondu a návrh predajného prospektu podielového fondu (§ 27).
(3)
Žiadateľ o povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti je povinný preukázať ministerstvu splnenie vecných, personálnych a organizačných predpokladov.
(4)
Vecné predpoklady predstavujú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti správcovskej spoločnosti.
(5)
Personálne predpoklady predstavujú najmä preukázanie odbornej spôsobilosti vedúcich zamestnancov žiadateľa a zabezpečenie ďalšej odbornej prípravy týchto osôb, ako aj osôb, ktoré budú vykonávať činnosti súvisiace s kolektívnym investovaním. Personálne predpoklady ďalej predstavujú preukázanie bezúhonnosti vedúcich zamestnancov žiadateľa, pričom za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin majetkovej povahy alebo pre iný úmyselný trestný čin.
(6)
Za odborne spôsobilú sa považuje osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie, najmenej tri roky vykonávala riadiace činnosti v oblasti kolektívneho investovania a preukázala odbornú spôsobilosť zložením odbornej skúšky, ktorej obsahom je najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti kolektívneho investovania. Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania a ďalšie podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba. Za vykonanie odbornej skúšky žiadateľ zaplatí úhradu, ktorá sa pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia; výšku úhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Organizačné predpoklady predstavujú najmä preukázanie uplatnenia zásady rovnosti a ochrany investorov kolektívneho investovania, zásady efektívneho preverovania a vybavovania sťažností investorov a spôsob vnútornej kontroly, najmä dodržiavania stanov správcovskej spoločnosti a štatútov podielových fondov spravovaných touto správcovskou spoločnosťou, ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov4) orgánmi správcovskej spoločnosti a členmi predstavenstva, dozornej rady a zamestnancami správcovskej spoločnosti.
§ 8
Rozhodovanie o povolení
(1)
O povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podľa § 6 rozhodne ministerstvo do 60 dní odo dňa podania žiadosti alebo jej doplnenia podľa údajov uvedených v § 7 ods. 1 na základe dokladov priložených k žiadosti podľa § 7 ods. 2 a na základe splnenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov podľa § 7 ods. 4 až 8. Pritom vezme do úvahy súlad stanov a štatútu s týmto zákonom, pôvod a výšku základného imania správcovskej spoločnosti. Ministerstvo povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podľa § 6 neudelí, ak nie sú splnené podmienky ustanovené v § 7 alebo ak navrhovaní členovia predstavenstva alebo dozornej rady alebo prokuristi nie sú osobami vhodnými na činnosť správcovskej spoločnosti, najmä z hľadiska nežiaduceho ekonomického alebo personálneho prepojenia7) alebo stretu záujmov (§ 57 a 58).
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu8) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej vznik sa povoľuje,
b)
predmet činnosti,
c)
obchodné meno a sídlo depozitára,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov,
e)
schválenie stanov správcovskej spoločnosti,
f)
schválenie štatútu podielového fondu a predajného prospektu podielového fondu.
(3)
Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podľa § 6 sa udeľuje na neurčitý čas. Ak o to žiadateľ v žiadosti podľa § 6 požiada, možno ho udeliť aj na čas určitý. Povolenie sa nesmie previesť na inú osobu ani na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti. Povolenie podľa § 6 nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia. V čase medzi udelením povolenia a zápisom do registra správcovská spoločnosť nesmie vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia.
(4)
Zmeny povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podľa § 6 vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo bydliska už schválených osôb v orgánoch správcovskej spoločnosti a zmeny sídla depozitára si nevyžadujú súhlas ministerstva. Správcovská spoločnosť je však povinná ministerstvu túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.9)
§ 9
(1)
Stanovy správcovskej spoločnosti a ich zmeny schvaľuje ministerstvo, inak stanovy alebo ich zmeny nie sú právne účinné.
(2)
Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže prijímať rozhodnutia o voľbe alebo o vymenovaní nových členov predstavenstva alebo dozornej rady len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Súčasťou žiadosti o súhlas na voľbu alebo na vymenovanie nových členov predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristov sú doklady podľa § 7 ods. 2 písm. b). Ministerstvo súhlas neudelí, ak dospeje k záveru, že navrhované osoby nie sú osoby vhodné na činnosť správcovskej spoločnosti, najmä z hľadiska nežiaduceho personálneho alebo ekonomického prepojenia7) alebo stretu záujmov (§ 57 a 58) alebo že na výkon funkcie člena predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristu nemajú potrebnú prax alebo vzdelanie.
§ 10
(1)
Správcovská spoločnosť môže vydávať len zaknihované akcie na meno. Základné imanie správcovskej spoločnosti musí byť najmenej 50 000 000 Sk a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 6 v plnom rozsahu.
(2)
Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ alebo skratku „správ. spol., a. s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku používať.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť a spravovať najmenej jeden otvorený podielový fond.
(4)
Ak správcovská spoločnosť nevykonáva správu žiadneho podielového fondu po dobu dlhšiu ako tri mesiace, ministerstvo môže tejto správcovskej spoločnosti odňať udelené povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.
§ 11
Majetok správcovskej spoločnosti
(1)
Majetok správcovskej spoločnosti tvoria najmä
a)
cenné papiere prijaté na obchodovanie na hlavnom trhu tuzemskej burzy cenných papierov alebo na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov,
b)
cenné papiere vydané štátom alebo cenné papiere, na ktoré bola poskytnutá štátna záruka,
c)
peňažné prostriedky na bežnom účte alebo na termínovaných vkladoch v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)
Majetok správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) až c) musí tvoriť najmenej 60 % hodnoty vlastného majetku.
(3)
Správcovská spoločnosť nesmie zo svojho majetku poskytovať úvery ani pôžičky a ani ním ručiť za záväzky iných osôb. Majetok správcovskej spoločnosti nesmie byť predmetom zmluvy o tichom spoločenstve.10)
(4)
Pri nakladaní so svojím majetkom nesmie správcovská spoločnosť uprednostňovať svoje záujmy pred záujmami majiteľov podielových listov podielových fondov (ďalej len „podielnik“), ktoré spravuje. Majetok správcovskej spoločnosti sa musí účtovať a evidovať oddelene od majetku v podielových fondoch.
(5)
Správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom kolektívneho investovania, len ak tým nedôjde k stretu záujmov podielnikov podielových fondov, ktoré spravuje, uprednostnením svojich záujmov pred záujmami týchto podielnikov.
§ 12
Nakladanie s majetkom správcovskej spoločnosti
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná otvoriť si bežný účet, a to len u svojho depozitára. Správcovská spoločnosť je povinná otvoriť pre každý ňou spravovaný podielový fond samostatný bežný účet (§ 22 ods. 1).
(2)
Správcovská spoločnosť na nakladanie so svojím majetkom tvoreným cennými papiermi zaknihovanými v Stredisku cenných papierov Slovenskej republiky11) (ďalej len „stredisko“) je povinná si v stredisku zriadiť a používať len jeden osobitný účet majiteľa cenných papierov (ďalej len „účet“). Správcovská spoločnosť na nakladanie so svojím majetkom nesmie mať v stredisku zriadených viac ako jeden účet.
(3)
Správcovská spoločnosť na nakladanie s majetkom v podielovom fonde tvoreným cennými papiermi zaknihovanými v stredisku je povinná v stredisku zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný podielový fond samostatný účet. Na nakladanie s majetkom v podielovom fonde nesmie mať správcovská spoločnosť v stredisku zriadených a používať viac ako jeden účet pre každý ňou spravovaný podielový fond.
(4)
Správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v podielovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním. Správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v podielovom fonde bez vedomia svojho depozitára.
§ 13
Odplata správcovskej spoločnosti
(1)
Odplata správcovskej spoločnosti za jeden rok správy podielového fondu určená v štatúte podielového fondu nesmie presiahnuť 4 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde alebo 3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde (§ 29).
(2)
Na výpočet odplaty podľa odseku 1 sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v podielovom fonde vypočítané podľa § 29 ods. 2 za príslušné obdobie.
(3)
V odplate správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sú zahrnuté všetky náklady správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v podielovom fonde okrem
a)
daní vzťahujúcich sa k majetku v podielovom fonde,
b)
odplaty za výkon činnosti depozitára,
c)
poplatkov burze cenných papierov alebo inému organizátorovi verejného trhu s cennými papiermi, subjektom zabezpečujúcim vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, bankám, obchodníkom s cennými papiermi a stredisku.
(4)
Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v podielovom fonde spravuje, za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu podielového fondu. Voči ministerstvu sa nemôžu uplatniť nároky podielnikov na náhradu škody z dôvodu porušenia zákona správcovskou spoločnosťou.
§ 14
Zahraničná správcovská spoločnosť
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá má osvedčenie na vykonávanie činnosti v oblasti kolektívneho investovania vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo. Zahraničná správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosť podľa tohto zákona na území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej organizačnej zložky12) v súlade s týmto zákonom a osobitnými zákonmi a len na základe povolenia udeleného ministerstvom.
(2)
Ak chce zahraničná správcovská spoločnosť v Slovenskej republike vydávať svoje cenné papiere, je povinná vopred písomne požiadať ministerstvo o povolenie. Zároveň je povinná predložiť ministerstvu overené fotokópie a úradne overené preklady týchto dokladov:
a)
osvedčenie o splnení požiadavky na kolektívne investovanie podľa zákona štátu, kde má sídlo, vydané príslušným orgánom štátu, kde má sídlo,
b)
zmluvné podmienky alebo štatút, alebo stanovy,
c)
predajný prospekt,
d)
poslednú ročnú správu o hospodárení,
e)
údaje o predpokladaných spôsoboch vydávania svojich cenných papierov,
(3)
Ministerstvo udelí povolenie na vydávanie cenných papierov zahraničnej správcovskej spoločnosti len v prípade, ak
a)
predmetom činnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti je kolektívne investovanie a investovanie takto zhromaždených peňažných prostriedkov prevažne do verejne obchodovateľných cenných papierov,
b)
je právnymi predpismi štátu, kde má sídlo, zabezpečená úroveň ochrany účastníkov kolektívneho investovania, ktorá nie je nižšia ako úroveň ochrany zabezpečená týmto zákonom,
(4)
Na postup pri udeľovaní povolenia na vydávanie cenných papierov zahraničnej správcovskej spoločnosti v Slovenskej republike sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 2 až 5.
§ 15
Vydávanie cenných papierov zahraničnou správcovskou spoločnosťou
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vydáva svoje cenné papiere v Slovenskej republike, je povinná urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečili všetky práva tuzemských investorov, a poskytovať tuzemským investorom a ministerstvu informácie a dokumenty o svojej činnosti podľa ustanovení tohto zákona. Tieto informácie a dokumenty o svojej činnosti je povinná ministerstvu a tuzemským investorom poskytovať v slovenskom jazyku.
(2)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vydáva svoje cenné papiere v Slovenskej republike, je povinná uplatňovať vo vzťahu k tuzemským investorom princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.
(3)
Zahraničná správcovská spoločnosť môže pri svojej činnosti v Slovenskej republike používať svoje obchodné meno tak, ako ho používa v štáte, kde má sídlo. V prípade možnej zámeny obchodného mena je zahraničná správcovská spoločnosť povinná doplniť označenie dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.
(4)
Činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávaná podľa tohto zákona podlieha štátnemu dozoru podľa tohto zákona.
Skončenie činnosti správcovskej spoločnosti
§ 16
(1)
Správcovská spoločnosť môže skončiť svoju činnosť len spôsobmi ustanovenými týmto zákonom.
(2)
Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou alebo splynutím správcovských spoločností na základe povolenia ministerstva. Správcovská spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti povolenia ministerstva.
(3)
Žiadosť na zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením alebo splynutím podáva ktorákoľvek zo správcovských spoločností, ktorej sa zlúčenie alebo splynutie týka. K žiadosti sa musia priložiť doklady preukazujúce stav ku dňu konania valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie, a to najmä
a)
rozhodnutie valného zhromaždenia akcionárov správcovskej spoločnosti o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie,
b)
návrhy na prevod správy nimi spravovaných podielových fondov na správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučujú alebo ktorá vznikne splynutím.
(4)
Návrh na prevod správy podielových fondov podľa odseku 3 písm. b) musí obsahovať
a)
účtovné závierky hospodárenia s majetkom v podielových fondoch overené audítorom,
b)
správu depozitára o stave majetku v podielových fondoch,
c)
výpisy z účtov zo strediska preukazujúce stav majetku v podielových fondoch uložený v cenných papieroch,
d)
výpisy zo všetkých peňažných účtov vzťahujúcich sa k majetku v podielových fondoch,
e)
akúkoľvek inú dokumentáciu týkajúcu sa evidencie stavu a pohybu majetku a záväzkov v podielových fondoch.
(5)
Zápis o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa smie v registri vykonať až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia ministerstva na prevod správy podielových fondov na správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučujú alebo ktorá vznikne splynutím.
§ 17
(1)
Správcovskú spoločnosť možno zrušiť s likvidáciou len na základe povolenia ministerstva podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udelené podľa § 6 zaniká dňom
a)
uplynutia lehoty podľa § 8 ods. 3,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o odňatí povolenia.
(3)
Odo dňa, ktorým povolenie na výkon činnosti udelené podľa tohto zákona zaniklo, nesmie správcovská spoločnosť vykonávať činnosť kolektívneho investovania.
§ 18
(1)
Ministerstvo vydá rozhodnutie o odňatí povolenia správcovskej spoločnosti na základe žiadosti správcovskej spoločnosti, ak tak rozhodlo valné zhromaždenie alebo na základe rozhodnutia o uložení sankcie podľa tohto zákona (§ 64).
(2)
V žiadosti správcovskej spoločnosti o zrušenie s likvidáciou na základe rozhodnutia valného zhromaždenia je správcovská spoločnosť povinná dať návrh na vymenovanie likvidátora a návrh na určenie jeho odmeny. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o odňatí povolenia na vznik a činnosť podľa § 6 a so zrušením správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa správcovská spoločnosť zrušuje s likvidáciou.
(3)
Likvidátora správcovskej spoločnosti vymenúva ministerstvo.
§ 19
(1)
Ak ministerstvo rozhodne o zrušení správcovskej spoločnosti s likvidáciou, odníme jej povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udelené podľa § 6. Práva a povinnosti zrušenej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k podielovým fondom prechádzajú na depozitára. Depozitár je povinný do jedného mesiaca od prevzatia povinností správcovskej spoločnosti navrhnúť ministerstvu prevod správy týchto podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo navrhnúť ministerstvu uzavretie hospodárenia v podielových fondoch. Ministerstvo môže v záujme ochrany podielnikov túto lehotu predĺžiť.
(2)
Ministerstvo rozhodne o prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo o uzavretí hospodárenia v podielových fondoch, pričom nie je viazaný návrhom depozitára podľa odseku 1.
(3)
Depozitár po právoplatnom rozhodnutí o uzavretí hospodárenia v podielových fondoch
a)
vykoná mimoriadnu účtovnú závierku,
b)
predá majetok v podielovom fonde,
c)
zabezpečí splatenie pohľadávok v prospech majetku v podielovom fonde,
d)
vyrovná všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
e)
vyplatí podielnikom ich podiel na majetku v podielovom fonde,
f)
skončí hospodárenie s majetkom v podielovom fonde.
(4)
Výmaz správcovskej spoločnosti v likvidácii z registra nemožno vykonať pred úplným vysporiadaním podielnikov alebo pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť podľa § 39.
(5)
Dňom vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti povolenie na výkon činnosti správcovskej spoločnosti zaniká.
(6)
Súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti nie je majetok v podielovom fonde.
§ 20
Depozitár
(1)
Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike,13) ktorá má povolenie vykonávať funkciu depozitára podľa osobitného zákona14) a nie je v nútenej správe. Depozitár koná samostatne a výlučne v záujme podielnikov podielových fondov.
(2)
Majetok v podielovom fonde a majetok správcovskej spoločnosti tvorený cennými papiermi a peňažnými prostriedkami sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.
(3)
Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných zákonov,4) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 21
Činnosť depozitára
(1)
Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy na výkon činnosti depozitára so správcovskou spoločnosťou a podľa rozhodnutia ministerstva vykonáva činnosť núteného správcu podľa tohto zákona. Správcovská spoločnosť môže mať súčasne len jedného depozitára.
(2)
V zmluve na výkon činnosti depozitára musia byť činnosti depozitára dohodnuté najmenej v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a výška odplaty za výkon činnosti depozitára. Odplata za výkon činnosti depozitára nesmie presiahnuť 0,5 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde alebo 0,5 % priemernej ročnej hodnoty čistého obchodného imania správcovskej spoločnosti.
(3)
V odplate za výkon činnosti depozitára podľa odseku 2 nie sú zahrnuté poplatky za
a)
obstaranie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi,
b)
úschovu a správu zahraničných cenných papierov, ktoré depozitár uhradí zahraničným subjektom,
c)
vedenie bankových účtov a prevody finančných prostriedkov.
(4)
Zmluvu podľa odseku 1 môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Vypovedanie zmluvy oznámi depozitár bezodkladne ministerstvu. Správcovská spoločnosť musí uzatvoriť zmluvu podľa odseku 1 s novým depozitárom a zabezpečiť, aby nový depozitár začal s výkonom činnosti depozitára najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
(5)
Ak sa depozitárovi odníme alebo ak mu zanikne povolenie pôsobiť ako banka, alebo ak mu je určená nútená správa,15) dňom právoplatnosti týchto rozhodnutí alebo dňom zániku povolenia pôsobiť ako banka depozitárovi zaniká povolenie na výkon činnosti depozitára. Ak sa depozitárovi odníme povolenie pôsobiť ako depozitár,16) zmluvy podľa odseku 1 strácajú platnosť ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o odňatí tohto povolenia. Správcovská spoločnosť musí do jedného mesiaca po skončení platnosti tejto zmluvy uzavrieť zmluvu podľa odseku 1 s iným depozitárom.
(6)
Banka, ktorej sa odňalo povolenie na výkon činnosti depozitára, je povinná bezodkladne odovzdať všetok majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie a majetok správcovskej spoločnosti a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie inému depozitárovi, s ktorým správcovská spoločnosť uzavrela novú zmluvu podľa odseku 1.
(7)
Ak správcovská spoločnosť neuzavrie zmluvu podľa odseku 1 s iným depozitárom v lehote podľa odseku 5, je banka, ktorej sa odňalo povolenie na výkon činnosti depozitára, povinná bezodkladne odovzdať všetok majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie a majetok správcovskej spoločnosti a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie tejto správcovskej spoločnosti.
(8)
Ak banka, ktorej sa odňalo povolenie na výkon činnosti depozitára, nesplní povinnosť podľa odseku 5 alebo 6, zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom podielového fondu za vzniknuté škody.
(9)
Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy podľa odseku 1 týkajúce sa vedenia bežných účtov podľa § 22 a úschovy cenných papierov aj v prípade vstupu správcovskej spoločnosti do likvidácie, a to až do zániku správcovskej spoločnosti výmazom z registra.
§ 22
Vedenie bežných účtov depozitárom
(1)
Depozitár je povinný viesť pre správcovskú spoločnosť bežný účet17) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond po jednom bežnom účte v určitej mene. Depozitár nesmie viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond viac ako jeden bežný účet v určitej mene.
(2)
Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré sú majetkom
a)
správcovskej spoločnosti,
b)
v podielovom fonde.
(3)
Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky ukladané na vkladové účty v iných bankách. Akékoľvek úhrady alebo prevody z bežného účtu podľa odseku 1 vykonáva depozitár len na pokyn správcovskej spoločnosti. Iná banka než depozitár nesmie viesť bežný účet správcovskej spoločnosti a podielového fondu bez súhlasu jej depozitára.
(4)
Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežného účtu na nákup cenných papierov len po prevode týchto cenných papierov alebo ako platbu oproti dodávke týchto cenných papierov.
(5)
Správcovská spoločnosť si môže v inej banke otvoriť vkladové účty18) len so súhlasom svojho depozitára. Prevod peňažných prostriedkov z vkladového účtu na iný vkladový účet vykoná depozitár na pokyn správcovskej spoločnosti.
(6)
Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde alebo majetkom správcovskej spoločnosti listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak v prípade zahraničných listinných cenných papierov nemožno zabezpečiť úschovu u depozitára, musia sa listinné cenné papiere uschovať u subjektu, ktorý určí depozitár. Za takto uschované cenné papiere zodpovedá depozitár, akoby boli uschované uňho.
(7)
Depozitár je oprávnený vyžiadať si na vlastné náklady zo strediska výpisy z účtov, ktoré stredisko vedie pre podielové fondy alebo správcovskú spoločnosť, a stredisko je povinné takejto požiadavke depozitára bezodkladne vyhovieť.
(8)
Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde alebo majetku správcovskej spoločnosti zahraničné cenné papiere, je depozitár povinný bezodkladne zabezpečiť správcovskej spoločnosti výpisy z účtov alebo ich kópie, ktoré sú ekvivalentom výpisov uvedených v odseku 7, ak ich správcovská spoločnosť nedostáva priamo.
(9)
S cennými papiermi správcovská spoločnosť nakladá len prostredníctvom pokynov svojmu depozitárovi alebo so súhlasom svojho depozitára.
(10)
Zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech majetku v podielovom fonde môže správcovská spoločnosť uzavrieť len po predchádzajúcom súhlase svojho depozitára.
§ 23
Kontrolná činnosť depozitára
(1)
Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný kontrolovať
a)
správnosť určenia hodnoty aktív obstarávaných do majetku v podielovom fonde a správcovskej spoločnosti alebo predávaných z majetku v podielovom fonde a správcovskej spoločnosti v súlade s týmto zákonom,
b)
dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,
c)
dodržanie postupu pri vydávaní a predkladaní podielových listov na vyplatenie, ktoré vykonáva správcovská spoločnosť v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu,
d)
výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu,
e)
súlad použitia výnosov podielového fondu s týmto zákonom, so štatútom a s predajným prospektom podielového fondu.
(2)
Depozitár pri výkone svojej činnosti zodpovedá za správny výpočet hodnoty podielu (§ 29) podielového fondu v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu.
(3)
Depozitár je povinný bezodkladne písomne informovať ministerstvo o
a)
splnení alebo nesplnení podmienky zhromaždenia minimálnej výšky majetku v podielovom fonde (§ 26),
b)
porušení ustanovení § 35,
(4)
Depozitár je povinný na písomné požiadanie bezodkladne poskytnúť požadované informácie o podielovom fonde a o správcovskej spoločnosti získané pri výkone činnosti depozitára ministerstvu, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície na účely plnenia úloh ustanovených zákonom.19)
(5)
Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon alebo štatút podielového fondu, ktorý spravuje, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti ministerstvo a túto správcovskú spoločnosť.
(6)
Depozitár uskutočňuje činnosti ustanovené týmto zákonom alebo dohodnuté v zmluve uzatvorenej podľa § 21 na základe pokynov správcovskej spoločnosti, ak nie sú v rozpore so zákonom alebo so štatútom podielového fondu. Tieto pokyny sa musia zaznamenať v písomnej forme a uložiť u depozitára a musia sa poskytnúť ministerstvu na jeho požiadanie.
(7)
Depozitár plní len tie pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu. Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo štatútu podielového fondu, depozitár ho nevykoná a upozorní na to správcovskú spoločnosť; ak správcovská spoločnosť aj napriek upozorneniu trvá na vykonaní takéhoto pokynu, depozitár ho nevykoná a oznámi túto skutočnosť ministerstvu.
(8)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o jej činnosti aj údaje a doklady o podielových fondoch, ktoré spravuje. Správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bezodkladne predložiť depozitárovi.
(9)
Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára.
§ 24
Zodpovednosť depozitára
(1)
Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zo zmluvy na výkon činnosti depozitára pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení.
(2)
Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zo zmluvy na výkon činnosti depozitára nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.
DRUHÁ ČASŤ
OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND
§ 25
Vytvorenie otvoreného podielového fondu
(1)
Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik je oprávnený predložiť na vyplatenie ním vlastnený podielový list tohto podielového fondu správcovskej spoločnosti, ktorá tento podielový fond spravuje. Správcovská spoločnosť, ktorá otvorený podielový fond spravuje, je povinná podielnikovi vyplatiť predložený podielový list spôsobom podľa tohto zákona.
(2)
Otvorený podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov v súlade so štatútom otvoreného podielového fondu a na základe povolenia ministerstva na vytvorenie otvoreného podielového fondu, ak vytvorenie otvoreného podielového fondu nebolo uvedené v povolení ministerstva vydanom na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 2 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať označenie otvoreného podielového fondu a musí k nej byť priložený jeho štatút, predajný prospekt podielového fondu a predbežný písomný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára.
(4)
Súčasťou povolenia podľa odseku 2 je rozhodnutie o schválení štatútu otvoreného podielového fondu a povolenie na vydanie podielových listov. Pri rozhodovaní o povolení podľa odseku 2 sa štatút posúdi najmä z hľadiska dostatočnej ochrany podielnikov. Na rozhodovanie o povolení sa vzťahujú primerane ustanovenia § 8 ods. 1 a 2.
(5)
Peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok za ne nadobudnutý v otvorenom podielovom fonde (ďalej len „majetok v otvorenom podielovom fonde“) sú spoločným majetkom podielnikov. Na majetok v otvorenom podielovom fonde sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona20) o spoluvlastníctve. Každý podielnik môže uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne.
(6)
Súčasťou označenia otvoreného podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti a označenie otvoreného podielového fondu s uvedením slov „otvorený podielový fond“ alebo skratky „o.p.f.“. Toto označenie a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba. Označenie otvoreného podielového fondu nesmie byť zameniteľné s označením iného podielového fondu.
(7)
Otvorené podielové fondy možno zlúčiť. Zlúčenie otvorených podielových fondov je proces spojenia majetku v otvorených podielových fondoch, pri ktorom sa majetok v otvorených podielových fondoch, ktoré sa zlučujú, stane majetkom v otvorenom podielovom fonde, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlúčili. Podielnici zlúčením zaniknutých otvorených podielových fondov sa stávajú podielnikmi otvoreného podielového fondu, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlúčili. Na zlúčenie otvorených podielových fondov sa použije ustanovenie osobitného zákona.21) Otvorené podielové fondy sa nemôžu rozdeliť ani splynúť.
§ 26
Hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde
(1)
Minimálna výška čistej hodnoty majetku (§ 29 ods. 2) v otvorenom podielovom fonde je 50 000 000 Sk.
(2)
Ak správcovská spoločnosť do šiestich mesiacov odo dňa začiatku vydávania podielových listov podľa § 25 zhromaždí vydávaním podielových listov menej ako 50 000 000 Sk, povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniká dňom nasledujúcim po dni uplynutia šesťmesačnej lehoty a správcovská spoločnosť je povinná v súlade s § 40 vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť ministerstvu deň, v ktorom dosiahla vydávaním podielových listov minimálnu výšku čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde podľa odseku 1.
§ 27
Štatút otvoreného podielového fondu a predajný prospekt otvoreného podielového fondu
(1)
Každý otvorený podielový fond musí mať svoj štatút. Pravidlá pre prijímanie štatútu otvoreného podielového fondu určuje tento zákon. Pravidlá pre zmeny štatútu otvoreného podielového fondu určuje tento zákon a štatút otvoreného podielového fondu.
(2)
So štatútom otvoreného podielového fondu musí mať investor možnosť oboznámiť sa pred vydaním podielových listov otvoreného podielového fondu.
(3)
Každý otvorený podielový fond musí mať predajný prospekt otvoreného podielového fondu (ďalej len „predajný prospekt“). S predajným prospektom musí mať investor možnosť oboznámiť sa pred vydaním podielových listov otvoreného podielového fondu. Správcovská spoločnosť je povinná najmenej polročne, ak štatút otvoreného podielového fondu neurčuje kratšiu lehotu, aktualizovať údaje v predajnom prospekte a podielnikovi na požiadanie poskytnúť aktuálny predajný prospekt. Povinný minimálny obsah predajného prospektu je uvedený v prílohe č. 1. Pravidlá pre prijímanie a zmeny predajného prospektu určuje štatút.
(4)
Správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v predajnom prospekte. Ak správcovská spoločnosť v predajnom prospekte uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie, podielnik má právo predložiť svoj podielový list správcovskej spoločnosti na vyplatenie (§ 30) bez ohľadu na to, či bol podielnik oboznámený s predajným prospektom. Toto právo si podielnik môže uplatniť do jedného roka odo dňa vydania podielového listu. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielnikovi predajnú cenu v čase vydania podielového listu. Rozdiel medzi predajnou cenou v čase vydania podielového listu a aktuálnou cenou podielového listu v deň vrátenia podielového listu hradí správcovská spoločnosť z vlastného majetku.
(5)
Štatút otvoreného podielového fondu a jeho zmeny schvaľuje ministerstvo, inak tento štatút alebo jeho zmeny nie sú právne účinné.
(6)
Zmena skutočností uvedených v štatúte otvoreného podielového fondu si nevyžaduje súhlas ministerstva, ak k nej došlo na základe právoplatného rozhodnutia ministerstva, ktorým boli tieto zmeny povolené alebo nariadené.
(7)
Ustanoveniami odsekov 5 a 6 nie je dotknutá povinnosť uverejniť platné zmeny štatútu otvoreného podielového fondu spôsobom, ktorý určuje tento štatút.
(8)
Štatút otvoreného podielového fondu obsahuje najmä
a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond, jej sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, dátum vzniku správcovskej spoločnosti,
b)
označenie podielového fondu a dobu, na ktorú bude otvorený podielový fond vytvorený,
c)
zameranie a ciele investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a na akých verejných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie ako ustanovuje tento zákon,
d)
zásady hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké náklady súvisiace s kolektívnym investovaním môžu byť hradené z majetku v otvorenom podielovom fonde a spôsob ich výpočtu,
e)
pravidlá oceňovania majetku v otvorenom podielovom fonde, pravidlá zisťovania, rozdeľovania a iného použitia výnosov z tohto majetku,
f)
obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára,
g)
spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v otvorenom podielovom fonde, o zmenách v tomto štatúte, predajnom prospekte a spôsob zverejňovania informácií o tom, kde možno tieto správy získať,
h)
výšku odplaty za správu otvoreného podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i)
spôsob vykonávania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku otvoreného podielového fondu,
j)
formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov, výšku nákladov a spôsob výpočtu nákladov spojených s vydávaním a vyplatením podielového listu a údaj o tom, ako a kde sa bude uverejňovať výška týchto nákladov,
k)
postup pri zmene tohto štatútu a predajného prospektu,
l)
vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v tomto štatúte sú úplné a pravdivé.
§ 28
Podiel a podielový list
(1)
Podielový list je cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov podielnika na majetku v otvorenom podielovom fonde a s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu. Súčet hodnôt všetkých podielov v obehu (§ 29 ods. 2) tvorí čistú hodnotu majetku v podielovom fonde (§ 29 ods. 2). Hodnota všetkých podielov sa musí navzájom rovnať.
(2)
Podielový list s rovnakým počtom podielov zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov.
(3)
Podielový list otvoreného podielového fondu možno vydať len vo forme na meno alebo na doručiteľa.
(4)
Podielový list musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala, označenie otvoreného podielového fondu,
b)
počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu,
c)
označenie formy podielového listu,22)
d)
dátum vydania podielového listu,
e)
pri listinnom podielovom liste meno a priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva správcovskej spoločnosti.
(5)
Počiatočná hodnota jedného podielu je suma, za ktorú sa podiel vydáva na začiatku vytvárania otvoreného podielového fondu.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam podielnikov. Pri zaknihovaných podielových listoch na meno je zoznam podielnikov nahradený registrom, ktorý vedie stredisko.
§ 29
Vydávanie podielového listu
(1)
Podielový list vydáva správcovská spoločnosť pri vytváraní otvoreného podielového fondu najdlhšie jeden mesiac odo dňa začatia vydávania podielových listov za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačenom na podielovom liste a počiatočnej hodnoty podielu. Po tejto lehote vydáva správcovská spoločnosť podielový list za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačenom na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určí ako podiel medzi čistou hodnotou majetku v otvorenom podielovom fonde a medzi počtom podielov v obehu (ďalej len „aktuálna cena“). V jednom otvorenom podielovom fonde smie správcovská spoločnosť vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu.
(2)
Čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v otvorenom podielovom fonde a jeho záväzkami. Počet podielov v obehu predstavuje počet vydaných podielov, ktorý je znížený o počet vrátených podielov.
(3)
Správcovská spoločnosť vydáva podielový list za predajnú cenu, ktorá je súčtom aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 1 a nákladov spojených s vydávaním podielového listu, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podľa odseku 1.
(4)
Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond. Podielový list možno vydať až po uhradení predajnej ceny.
(5)
Čistú hodnotu majetku v podielovom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu cenu aktualizuje správcovská spoločnosť spôsobom a v lehotách určených týmto zákonom a štatútom. Hodnota cenných papierov v majetku otvoreného podielového fondu sa určí postupom podľa § 54.
(6)
Ak je podielový list otvoreného podielového fondu vydaný v zaknihovanej podobe, pokyny stredisku na prevod podielových listov na účet podielnika pri ich vydaní dáva depozitár na základe pokynu správcovskej spoločnosti po úhrade predajnej ceny podielového listu na bežný účet otvoreného podielového fondu. Stredisko vykoná zápis podielového listu na účet podielnika len na základe súhlasu depozitára.
(7)
Počet vydávaných podielových listov a doba vydávania podielových listov otvoreného podielového fondu nie je obmedzená, ak takéto obmedzenie nevyplýva zo štatútu tohto podielového fondu.
(8)
Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti.23)
§ 30
Vyplatenie podielového listu
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, podielnik má právo predložiť svoj podielový list na vyplatenie správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond (ďalej len „vrátenie podielového listu“), len ak čistá hodnota majetku v podielovom fonde dosiahne 50 000 000 Sk.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa vrátenia podielového listu, vyplatiť podielnikovi aktuálnu cenu v deň vrátenia podielového listu s použitím prostriedkov z majetku v otvorenom podielovom fonde.
(3)
Správcovská spoločnosť môže podielnikovi pri vrátení podielového listu účtovať náklady spojené s vyplatením podielového listu, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 2 (ďalej len „nákupná cena“). Náklady správcovskej spoločnosti spojené s vydaním podielového listu a vyplatením vráteného podielového listu účtované podielnikovi však nemôžu prekročiť 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vydania alebo vyplatenia. Úhrada nákladov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu je príjmom správcovskej spoločnosti.
(4)
Podielový list po jeho vrátení zostáva majetkom podielnika až do vyplatenia sumy podľa odseku 2. Vyplatením sumy podľa odseku 2 podielový list zaniká.24)
(5)
Ak peňažné prostriedky v otvorenom podielovom fonde nestačia na vyplatenie vrátených podielových listov, musí správcovská spoločnosť predať časť cenných papierov z majetku v otvorenom podielovom fonde. Na dobu, než dôjde k predaju cenných papierov, najdlhšie však do troch mesiacov, môže správcovská spoločnosť použiť na vyplatenie vrátených podielových listov vlastné peňažné prostriedky alebo prijať krátkodobý úver podľa § 35 ods. 7.
(6)
Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch najdlhšie na tri mesiace pozastaviť vyplácanie vrátených podielových listov, a to len ak je to v záujme podielnikov. Toto pozastavenie a jeho dôvod musí bezodkladne oznámiť ministerstvu a vhodným spôsobom dať na vedomie podielnikom. Ministerstvo môže rozhodnutie správcovskej spoločnosti o pozastavení vyplácania vrátených podielových listov zrušiť, ak zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov.
(7)
Ministerstvo môže pozastaviť vyplácanie vrátených podielových listov, ak zistí, že vyplácanie vrátených podielových listov je v rozpore so záujmami podielnikov. Počas pozastavenia vyplácania vrátených podielových listov nesmie správcovská spoločnosť vydávať podielové listy otvoreného podielového fondu.
§ 31
Správa majetku v otvorenom podielovom fonde
(1)
Správu majetku v otvorenom podielovom fonde je povinná vykonávať správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a na účet podielnikov. Na túto činnosť sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.25)
(2)
Pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde je správcovská spoločnosť povinná najmä
a)
hospodáriť s majetkom v otvorenom podielovom fonde s odbornou starostlivosťou v súlade so zameraním investičnej stratégie vymedzenej v štatúte otvoreného podielového fondu a pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika ustanovených týmto zákonom,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov a uprednostňovať záujmy podielnikov pred vlastnými záujmami a záujmami akcionárov správcovskej spoločnosti,
c)
zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a zo zmluvy na výkon činnosti depozitára,
d)
zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní škody, ktorú im spôsobila banka, ktorá stratila povolenie na výkon činnosti depozitára.
(3)
Správcovská spoločnosť musí vykonávať práva k cenným papierom v majetku v otvorenom podielovom fonde len v záujme podielnikov a v súlade so štatútom.
(4)
Správcovská spoločnosť musí každoročne vyplácať podielnikom výnosy z majetku v podielovom fonde vo výške dosiahnutých výnosov z cenných papierov, vkladových účtov a termínovaných účtov.
§ 32
Majetok v otvorenom podielovom fonde
(1)
Majetok v otvorenom podielovom fonde môžu tvoriť len
a)
cenné papiere prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov alebo na inom verejnom trhu cenných papierov v Slovenskej republike,
b)
cenné papiere prijaté na obchodovanie na zahraničnej burze cenných papierov,
c)
cenné papiere prijaté na obchodovanie na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu, ak tento verejný trh je schválený a účinne regulovaný príslušným orgánom štátneho dozoru v štáte, kde má sídlo tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne,
d)
nové emisie cenných papierov, ktorých emisné podmienky obsahujú záväzok, že emitent do jedného roka od vydania emisie požiada o prijatie na obchodovanie na burze cenných papierov v Slovenskej republike alebo na zahraničnej burze cenných papierov,
e)
vkladové listy, vkladové certifikáty, depozitné certifikáty, pokladničné poukážky vydané v Slovenskej republike a nástroje peňažného trhu v prípade, ak je táto možnosť uvedená v štatúte a ak do ich splatnosti zostáva menej ako 12 mesiacov,
f)
podielové listy iných otvorených podielových fondov,
g)
peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladových účtoch alebo na termínovaných vkladoch v bankách so sídlom v Slovenskej republike,
h)
opcie a opčné prémie.
(2)
Cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré tvoria majetok v otvorenom podielovom fonde, musia mať hodnotu, ktorá môže byť presne určená kedykoľvek alebo aspoň v časových intervaloch podľa § 54 ods. 1.
(3)
Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. a) až c) musia tvoriť najmenej 60 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(4)
Z celkovej hodnoty cenných papierov v majetku v otvorenom podielovom fonde viac ako 50 % musia tvoriť cenné papiere prijaté na obchodovanie na hlavnom trhu burzy cenných papierov v Slovenskej republike alebo na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov.
(5)
Hodnota cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. d) môže tvoriť najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde. Ak tieto cenné papiere neboli v lehote podľa odseku 1 písm. d) prijaté na obchodovanie na hlavnom trhu burzy cenných papierov v Slovenskej republike alebo na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov, správcovská spoločnosť je povinná ich do troch mesiacov predať. Ak tieto cenné papiere nemožno v tejto lehote predať, ich hodnotu určí s vynaložením odbornej starostlivosti správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.
(6)
Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. e) a nástroje peňažného trhu môžu spolu tvoriť najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. f) môžu tvoriť najviac 5 % majetku v otvorenom podielovom fonde.
(8)
Hodnota zaplatených opčných prémií počas trvania práv opcií podľa osobitného zákona26) môže spolu tvoriť najviac 5 % majetku v otvorenom podielovom fonde.
(9)
Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára alebo na termínovaných vkladoch v bankách so sídlom v Slovenskej republike alebo v pobočkách zahraničných bánk v Slovenskej republike musia tvoriť najmenej 5 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(10)
V majetku v otvorenom podielovom fonde sa nesmú nachádzať
a)
podielové listy podielových fondov, ktoré spravuje správcovská spoločnosť tohto otvoreného podielového fondu,
b)
podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou je správcovská spoločnosť spravujúca tento otvorený podielový fond prepojená vlastnícky, majetkovo alebo iným podstatným priamym alebo nepriamym vplyvom,
c)
cenné papiere vydané inými správcovskými spoločnosťami s výnimkou podielových listov iných otvorených podielových fondov,
d)
akcie akciových spoločností, ktoré majú na základnom imaní správcovskej spoločnosti podiel väčší ako 10 %,
e)
akcie depozitára správcovskej spoločnosti s podielom väčším ako 5 % základného imania správcovskej spoločnosti.
(11)
Okrem majetku uvedeného v odseku 10 sa v majetku v otvorenom podielovom fonde nesmie nachádzať nijaký iný majetok, ktorý nie je uvedený v odseku 1.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre otvorený podielový fond
§ 33
(1)
Hodnota cenných papierov rovnakého emitenta nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, pričom celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých cenné papiere tvoria viac ako 5 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, nesmie prekročiť 40 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(2)
Hodnota cenných papierov vydaných jedným štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka jedného štátu, nesmie tvoriť viac ako 35 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde. V štatúte musí byť uvedený zoznam štátov, ktorých cenné papiere sa budú nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde.
(3)
Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou hypotekárnou bankou so sídlom v Slovenskej republike nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(4)
Hodnota cenných papierov uvedených v odsekoch 2 a 3 sa nezahŕňa do obmedzenia 40 % ustanoveného v odseku 1.
(5)
Štatút môže určiť, aby hodnota cenných papierov vydaných štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka štátu, mohla dosiahnuť až 100 % majetku v otvorenom podielovom fonde za podmienky, že hodnota zastupiteľných cenných papierov nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(6)
V majetku v otvorenom podielovom fonde s výnimkou podľa odsekov 2 a 3 nesmie byť viac ako 10 %
a)
súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom,
b)
súčtu menovitých hodnôt dlhopisov vydaných jedným emitentom,
c)
hodnoty podielových listov jedného otvoreného podielového fondu,
d)
súčtu menovitých hodnôt iných cenných papierov vydaných rovnakým emitentom.
(7)
Správcovská spoločnosť musí zabezpečiť, aby
a)
v majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje, nebolo spolu viac cenných papierov, ako je ustanovené v odseku 6,
b)
v jej majetku a v majetku vo všetkých otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje, nebolo viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom.
(8)
Cenné papiere dvoch emitentov, z ktorých jeden sa podieľa na základnom imaní druhého viac ako 50 %, sa na účely tohto zákona považujú za cenné papiere jedného emitenta.
(9)
Obmedzenia týkajúce sa majetku v otvorenom podielovom fonde uvedené v § 32 a 33 sa použijú, ak čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde dosiahne 50 000 000 Sk.
§ 34
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, správcovská spoločnosť nesmie predávať cenné papiere a ani inak poskytovať cenné papiere z majetku v podielovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po dodaní cenných papierov.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, správcovská spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere a ani inak nadobúdať cenné papiere do majetku v podielovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou dodania cenných papierov po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.
(3)
Ak je to uvedené v štatúte, po predchádzajúcom súhlase depozitára možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v otvorenom podielovom fonde uskutočňovať obchody spojené s právami alebo povinnosťami odvodenými z cenných papierov,26) a to len ak majú tieto obchody slúžiť na obmedzenie rizík z vývoja hodnoty majetku v podielovom fonde a len za podmienok uvedených v štatúte.
(4)
Správcovská spoločnosť môže pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde uskutočňovať obchody podľa odseku 3 na majetok uvedený v § 32 ods. 1 písm. a) až c) a na pokladničné poukážky.
(5)
Záväzky z obchodov podľa odseku 3 nesmú prekročiť 10 % čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde ku dňu vzniku záväzku.
(6)
Ak má správcovská spoločnosť záväzok vyplývajúci z kúpnej opcie na cenné papiere v majetku v otvorenom podielovom fonde, musia byť cenné papiere, ktoré sú predmetom práva opcie, súčasťou majetku v otvorenom podielovom fonde počas celého trvania práva opcie.26)
(7)
Ak má správcovská spoločnosť záväzok vyplývajúci z predajnej opcie na cenné papiere v majetku v otvorenom podielovom fonde, musí byť v otvorenom podielovom fonde dostatok peňažných prostriedkov na krytie záväzkov z prípadnej realizácie opcie.
Nakladanie s majetkom v otvorenom podielovom fonde
§ 35
(1)
S majetkom v otvorenom podielovom fonde sa musí nakladať s odbornou starostlivosťou v súlade s investičnou stratégiou určenou v štatúte a iba spôsobmi ustanovenými týmto zákonom.
(2)
Všetky úkony týkajúce sa nakladania s majetkom v otvorenom podielovom fonde sa musia písomne zdokumentovať.
(3)
Pri predaji alebo kúpe cenných papierov z majetku alebo do majetku v otvorenom podielovom fonde je správcovská spoločnosť povinná predať alebo kúpiť takéto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech otvoreného podielového fondu.
(4)
Správcovská spoločnosť môže cenný papier do majetku v otvorenom podielovom fonde kupovať alebo z majetku v otvorenom podielovom fonde predávať aj iným spôsobom na verejnom trhu cenných papierov ako prijímaním návrhov určených vopred neurčenému okruhu osôb (anonymné obchody), len ak týmto spôsobom možno v čase uzavretia obchodu dosiahnuť výhodnejšiu cenu v prospech otvoreného podielového fondu.
(5)
Z majetku v otvorenom podielovom fonde nemožno poskytovať dary, peňažné pôžičky ani úvery, ani akýmkoľvek spôsobom zabezpečovať záväzky iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
(6)
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde možno prijať, len ak je to v súlade so záujmami podielnikov a ak to umožňuje štatút otvoreného podielového fondu, a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku.
(7)
Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť 10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde ku dňu uzavretia zmlúv o peňažných pôžičkách a úveroch.
§ 36
(1)
V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v otvorenom podielovom fonde nemožno uskutočňovať
a)
pôžičky cenných papierov,
b)
predaj cenných papierov, ktoré v deň uzavretia zmluvy o odplatnom prevode cenných papierov kúpou nie sú súčasťou majetku v otvorenom podielovom fonde.
(2)
Správcovská spoločnosť je pri nakladaní s majetkom v otvorenom podielovom fonde povinná postupovať s odbornou starostlivosťou, najmä
a)
vykonávať analýzy ekonomickej výhodnosti nákupov a predajov cenných papierov, porovnávať ceny jednotlivých nákupov a predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom kurzov a cien uverejňovaných organizátormi verejných trhov,
b)
uchovávať záznamy a písomnú dokumentáciu o uskutočnených obchodoch,
c)
predchádzať riziku finančných strát.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 32 až 34, správcovská spoločnosť musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť ministerstvu a bezodkladne vykonať opatrenia na zosúladenie s podielmi a obmedzeniami podľa § 32 až 34.
(4)
Ak do šiestich mesiacov od vzniku skutočnosti podľa odseku 3 nebolo zloženie majetku v otvorenom podielovom fonde zosúladené s ustanoveniami § 32 až 34, ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch v záujme podielnikov túto lehotu predĺžiť.
(5)
Správcovská spoločnosť musí pozastaviť nakladanie s majetkom v otvorenom podielovom fonde, ak depozitár stratí povolenie pôsobiť ako banka, ak sa depozitárovi odníme povolenie na výkon funkcie depozitára alebo ak ministerstvo nariadi zmenu depozitára až do doby, kým neuzavrie zmluvu na výkon činnosti depozitára podľa § 21 ods. 1 s iným depozitárom. Správcovská spoločnosť musí zastaviť nakladanie s majetkom v otvorenom podielovom fonde, ak ministerstvo uloží opatrenia podľa § 61 ods. 1 písm. a) alebo b) až do doby, kým sa neuskutočnia. Správcovská spoločnosť môže v tomto období vykonávať len činnosti nevyhnutné na zabezpečenie záujmov podielnikov.
§ 37
(1)
Správcovská spoločnosť musí bezodkladne informovať ministerstvo, ak aktuálna cena podielu otvoreného podielového fondu klesla o jednu tretinu oproti priemernej hodnote aktuálnych cien za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak tento pokles trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce mesiace a nemožno ho odôvodniť situáciou na finančnom trhu, ministerstvo môže v záujme ochrany podielnikov pozastaviť vydávanie podielových listov a vyplácanie vrátených podielových listov alebo odňať správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu.
(2)
Ak klesne čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde pod čistú hodnotu majetku uvedenú v § 26 ods. 1, správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní bezodkladne informovať ministerstvo o tejto skutočnosti a o opatreniach prijatých na nápravu. Ak do troch mesiacov po vzniku tejto skutočnosti nedosiahne čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde hodnotu uvedenú v § 26 ods. 1, ministerstvo odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu.
§ 38
Zlúčenie otvorených podielových fondov
(1)
Na zlúčenie otvorených podielových fondov je potrebné povolenie ministerstva.
(2)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť, ktorá spravuje tieto otvorené podielové fondy. Súčasťou žiadosti je návrh zmien štatútu otvoreného podielového fondu, do ktorého sa zlúčia otvorené podielové fondy, a stanovisko depozitára.
(3)
Zlúčením otvorených podielových fondov môže vzniknúť len otvorený podielový fond podľa tohto zákona. Zlúčiť sa môžu len otvorené podielové fondy, ktoré spravuje tá istá správcovská spoločnosť.
(4)
Ministerstvo zamietne žiadosť podľa odseku 2, ak v čase podania žiadosti otvorené podielové fondy nespĺňali požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo ak by zlúčením otvorených podielových fondov boli ohrozené záujmy podielnikov.
(5)
Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje zlúčenie otvorených podielových fondov, musí obsahovať
a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorené podielové fondy, jej sídlo, identifikačné číslo a rok vzniku správcovskej spoločnosti,
b)
označenie zlučovaných otvorených podielových fondov a označenie otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčia,
c)
zmeny štatútu otvoreného podielového fondu, s ktorým sa otvorené podielové fondy zlučujú.
(6)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 zaniknú povolenia na vytvorenie otvorených podielových fondov, ktoré zlúčením zaniknú. K tomuto dátumu sa podielnici zaniknutých podielových fondov stávajú podielnikmi otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčili.
(7)
Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 uverejniť toto rozhodnutie, štatút otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčili otvorené podielové fondy, a jeho predajný prospekt. Toto uverejnenie sa musí uskutočniť v súlade so štatútom tohto otvoreného podielového fondu.
(8)
Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 vymeniť podielnikom zlúčením zaniknutých otvorených podielových fondov ich podielové listy za podielové listy otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčili. Podielnici zlúčením zaniknutých podielových fondov pritom majú právo na podielové listy, ktorých hodnota zodpovedá ich podielu na čistej hodnote majetku v týchto otvorených podielových fondoch ku dňu podania žiadosti podľa odseku 2.
§ 39
Prevod správy otvoreného podielového fondu
(1)
Prevod správy otvoreného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť je možný len na základe povolenia ministerstva.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť spravujúca otvorený podielový fond.
(3)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, rok vzniku správcovskej spoločnosti, na ktorú sa navrhuje prevod správy otvoreného podielového fondu, označenie tohto otvoreného podielového fondu, jej písomný súhlas k prevodu správy otvoreného podielového fondu a stanovisko jej depozitára.
(4)
Ministerstvo povolí prevod správy otvoreného podielového fondu, len ak tým nie sú ohrozené záujmy podielnikov.
(5)
Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať najmä
a)
obchodné meno správcovskej spoločnosti, na ktorú sa prevádza správa otvoreného podielového fondu, jej sídlo, identifikačné číslo a rok vzniku,
b)
označenie otvoreného podielového fondu,
c)
zmeny štatútu otvoreného podielového fondu týkajúce sa správcovskej spoločnosti.
(6)
Správcovská spoločnosť, na ktorú prechádza správa otvoreného podielového fondu, je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 uverejniť toto rozhodnutie spolu so štatútom, a to spôsobom, ktorý určuje štatút tohto otvoreného podielového fondu pre podávanie správ podielnikom.
§ 40
Zrušenie otvoreného podielového fondu
(1)
K zrušeniu otvoreného podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia ministerstva o odňatí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu alebo ak povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniklo.
(2)
Ministerstvo odníme povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu, ak vznikli okolnosti podľa § 37 ods. 2.
(3)
Ministerstvo môže v záujme ochrany práv podielnikov odňať povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu,
a)
ak nastali skutočnosti podľa § 37 ods. 1,
b)
na žiadosť správcovskej spoločnosti.
(4)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu alebo ak povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniklo, je správcovská spoločnosť povinná bezodkladne skončiť vydávanie podielových listov, vyplácanie vrátených podielových listov a uzavrieť hospodárenie s majetkom v otvorenom podielovom fonde. Ministerstvo môže v záujme ochrany práv podielnikov určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná správcovská spoločnosť.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu
a)
vykonať mimoriadnu účtovnú závierku,
b)
predať cenné papiere z majetku v otvorenom podielovom fonde,
c)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde,
d)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde a vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde.
(6)
Pri predaji cenných papierov z majetku v podielovom fonde podľa odseku 5 nie je povinnosť dodržiavať limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
TRETIA ČASŤ
UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND
§ 41
Vytvorenie uzavretého podielového fondu
(1)
Uzavretým podielovým fondom je taký podielový fond, ktorého podielnik nie je oprávnený predložiť na vyplatenie ním vlastnený podielový list tohto uzavretého podielového fondu správcovskej spoločnosti, ktorá tento podielový fond spravuje. Správcovská spoločnosť, ktorá uzavretý podielový fond spravuje, nie je povinná zabezpečiť podielnikovi vyplatenie predloženého podielového listu.
(2)
Uzavretý podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov na základe povolenia ministerstva na vytvorenie uzavretého podielového fondu.
(3)
Žiadosť podľa odseku 2 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať označenie uzavretého podielového fondu a musí byť k nej priložený jeho štatút, predajný prospekt podielového fondu a písomný predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára.
(4)
Súčasťou povolenia podľa odseku 2 je rozhodnutie o schválení štatútu uzavretého podielového fondu a povolenie na vydávanie podielových listov.
(5)
Na rozhodovanie o povolení sa vzťahujú ustanovenia § 8. Pri rozhodovaní o povolení podľa odseku 2 sa posúdi štatút z hľadiska dostatočnej ochrany podielnikov. Ministerstvo udelí povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu len vtedy, ak
a)
má správcovská spoločnosť dostatočné odborné, personálne a technické predpoklady na vykonávanie týchto činností,
b)
je zabezpečená dostatočná ochrana podielnikov,
c)
priemerná čistá hodnota majetku v ostatných otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje táto správcovská spoločnosť, počas troch po sebe nasledujúcich rokov neklesla pod 100 000 000 Sk.
(6)
Na uzavretý podielový fond sa primerane vzťahujú ustanovenia § 25 ods. 5 a § 26.
(7)
Súčasťou označenia uzavretého podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti a označenie uzavretého podielového fondu s uvedením slov „uzavretý podielový fond“ alebo skratky „u.p.f.“. Toto označenie a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba alebo právnická osoba. Označenie uzavretého podielového fondu nesmie byť zameniteľné s označením iného podielového fondu.
(8)
Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na čas určitý, ktorý nesmie byť dlhší ako desať rokov.
(9)
Ak pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený, správcovská spoločnosť nepožiada o premenu na otvorený podielový fond podľa § 47, povolenie podľa odseku 2 zaniká a správcovská spoločnosť je povinná zrušiť uzavretý podielový fond primerane postupom podľa § 40 ods. 4 až 6.
§ 42
Štatút uzavretého podielového fondu a predajný prospekt
(1)
Na obsah štatútu uzavretého podielového fondu a na jeho predajný prospekt sa primerane vzťahujú ustanovenia § 27.
(2)
V štatúte uzavretého podielového fondu sa musí uviesť doba, na ktorú je uzavretý podielový fond vytvorený.
§ 43
Podiel a podielový list
(1)
Na podielové listy uzavretého podielového fondu a na ich vydávanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 a § 29 ods. 1 až 6 a 8.
(2)
Podielové listy uzavretého podielového fondu môžu byť vydané na meno alebo na doručiteľa a musia byť verejne obchodovateľné.
(3)
Správcovská spoločnosť môže vydávať podielové listy uzavretého podielového fondu počas najviac dvoch rokov odo dňa začatia vydávania podielových listov.
(4)
Na minimálnu čistú hodnotu majetku v uzavretom podielovom fonde a na postup pri zhromaždení minimálnej čistej hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde sa vzťahujú ustanovenia § 26.
§ 44
Majetok v uzavretom podielovom fonde
(1)
Majetok v uzavretom podielovom fonde môžu tvoriť cenné papiere, nástroje peňažného trhu a peňažné prostriedky podľa § 32 ods. 1.
(2)
Najmenej 60 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde musia tvoriť cenné papiere.
(3)
Na majetok v uzavretom podielovom fonde sa primerane vzťahuje ustanovenie § 32 ods. 2 až 10.
§ 45
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre uzavretý podielový fond
(1)
Hodnota cenných papierov rovnakého emitenta nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde.
(2)
Hodnota cenných papierov vydaných štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá štátna záruka, sa pri výpočte obmedzenia podľa odseku 1 započítava v polovičnej hodnote.
(3)
Ministerstvo môže schválením štatútu umožniť, aby hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou hypotekárnou bankou mohla tvoriť až 25 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde.
(4)
V majetku v uzavretom podielovom fonde nesmie byť viac ako 40 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov vydaných rovnakým emitentom.
(5)
V majetku v uzavretom podielovom fonde nesmie byť viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných rovnakým emitentom.
(6)
Obmedzenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa vzťahujú na všetky uzavreté podielové fondy a otvorené podielové fondy spravované tou istou správcovskou spoločnosťou a na jej majetok pozostávajúci z cenných papierov.
(7)
Obmedzenia uvedené v odsekoch 1 a 3 sa nevzťahujú na cenné papiere, ktoré vydala Slovenská republika alebo na ktoré poskytla Slovenská republika záruku.
§ 46
(1)
Na správu uzavretého podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia § 31.
(2)
Na nakladanie s majetkom v uzavretom podielovom fonde sa vzťahujú ustanovenia § 35 a 36.
(3)
Na uzavretý podielový fond sa vzťahujú ustanovenia § 37, 39 a 40.
(4)
Uzavretý podielový fond sa nesmie zlúčiť, splynúť ani rozdeliť.
§ 47
Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond
(1)
O premene uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond (ďalej len „premena“) môže správcovská spoločnosť rozhodnúť, len ak to štatút pripúšťa.
(2)
Na účinnosť premeny podľa odseku 1 sa vyžaduje povolenie ministerstva. Žiadosť o povolenie premeny podáva správcovská spoločnosť, ktorá uzavretý podielový fond spravuje. Správcovská spoločnosť v žiadosti uvedie dôvody navrhovanej premeny, postup pri zmene hospodárenia vzniknutého otvoreného podielového fondu v súlade s ustanoveniami tohto zákona a návrh štatútu otvoreného podielového fondu. K žiadosti sa musí pripojiť aktuálny prehľad majetku ku dňu podania žiadosti o premenu uzavretého podielového fondu overený depozitárom a účtovná závierka overená audítorom.
(3)
Na vydanie povolenia sa vzťahujú ustanovenia § 8. Ministerstvo udelí povolenie len vtedy, ak zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika zodpovedajú podmienkam uvedeným v § 32 až 34.
(4)
Správcovská spoločnosť, ktorá uzavretý podielový fond spravuje, je povinná uverejniť v prostriedkoch zverejnenia rozhodnutie ministerstva vydané podľa § 8, štatút uzavretého podielového fondu a štatút otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou, do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súčasne sa musí uverejniť aj oznámenie o vzniku práva na predloženie podielového listu na vyplatenie a čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde pripadajúca na jeden podielový list.
(5)
Premena podľa odseku 1 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti povolenia ministerstva.
(6)
Podielnik je oprávnený vrátiť podielový list najskôr po troch mesiacoch odo dňa uverejnenia oznámenia podľa odseku 4.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠPECIÁLNY PODIELOVÝ FOND
§ 48
Vytvorenie špeciálneho podielového fondu
(1)
Špeciálny podielový fond je osobitný podielový fond, ktorý môže mať najviac desiatich podielnikov. Podielnikmi špeciálneho podielového fondu môžu byť len právnické osoby. Podielnik špeciálneho podielového fondu má právo predložiť podielový list na vyplatenie. Správcovská spoločnosť musí v súlade so štatútom a po dohode s podielnikmi zabezpečiť, aby sa podielové listy mohli previesť na iného podielnika iba so súhlasom správcovskej spoločnosti.
(2)
Špeciálny podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov na základe povolenia ministerstva na vytvorenie špeciálneho podielového fondu. Špeciálny podielový fond sa môže vytvoriť len na čas určitý, a to najdlhšie na desať rokov. Na písomnú žiadosť správcovskej spoločnosti a všetkých podielnikov špeciálneho podielového fondu môže ministerstvo povoliť predĺženie tejto lehoty. Na špeciálny podielový fond sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 5.
(3)
Súčasťou označenia špeciálneho podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti a označenie špeciálneho podielového fondu s uvedením slov „špeciálny podielový fond“ alebo skratky „š.p.f.“. Toto označenie a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba alebo právnická osoba. Označenie špeciálneho podielového fondu nesmie byť zameniteľné s označením iného špeciálneho podielového fondu.
(4)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 2 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať označenie špeciálneho podielového fondu a musí k nej byť priložený jeho štatút.
(5)
Súčasťou povolenia podľa odseku 2 je rozhodnutie o schválení štatútu špeciálneho podielového fondu a povolenie na vydanie podielových listov. Na rozhodovanie o povolení sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods. 5 až 7, § 8 a § 41 ods. 4.
(6)
Na obsah štatútu špeciálneho podielového fondu a na predajný prospekt sa primerane vzťahujú ustanovenia § 27.
(7)
Podielové listy špeciálneho podielového fondu možno vydať len vo forme na meno. Na podielové listy špeciálneho podielového fondu a na ich vydávanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 a § 29 ods. 1 až 6.
§ 49
Majetok v špeciálnom podielovom fonde
(1)
Minimálna čistá hodnota majetku v špeciálnom podielovom fonde je 50 000 000 Sk.
(2)
Správcovská spoločnosť v štatúte určí podrobnosti na uplatnenie práva predložiť podielový list na vyplatenie. V štatúte možno určiť, že správcovská spoločnosť môže pozastaviť vyplácanie predložených podielových listov. Toto pozastavenie a jeho dôvod musí bezodkladne oznámiť ministerstvu a dať na vedomie podielnikom. Ministerstvo môže rozhodnutie správcovskej spoločnosti o pozastavení práva predložiť podielové listy na vyplatenie zrušiť, ak zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov, inak rozhodnutie správcovskej spoločnosti potvrdí. Počas pozastavenia práva predložiť podielové listy na vyplatenie nesmie správcovská spoločnosť vydávať podielové listy.
(3)
Zmena štatútu, ako aj zmena depozitára podliehajú súhlasu ministerstva.
(4)
Na správu majetku v špeciálnom podielovom fonde sa vzťahujú ustanovenia § 31.
(5)
Na prevod správy špeciálneho podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia § 39.
(6)
Okrem majetku podľa § 32 ods. 1 môžu majetok v špeciálnom fonde tvoriť aj certifikáty, ktoré preukazujú vlastníctvo alebo uloženie drahých kovov.
(7)
Hodnota cenných papierov rovnakého emitenta nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Ochrana investorov
§ 50
(1)
Správcovská spoločnosť nesmie používať pri propagácii svojich podielových fondov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie podielnikov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže preukázať alebo ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o personálnych, technických a organizačných predpokladoch činnosti podielového fondu. Ustanovenia osobitného zákona27) o nekalej súťaži tým nie sú dotknuté.
(2)
Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového fondu, musí obsahovať výrazné upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
(3)
Okrem upozornenia podľa odseku 2 propagácia na nákup podielových listov uzavretého podielového fondu musí obsahovať upozornenie, že podielnik nemá právo na vrátenie podielového listu.
(4)
Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup verejne obchodovateľných cenných papierov správcovskej spoločnosti alebo podielového fondu, musí obsahovať údaj o tom, že existuje prospekt28) s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať, a údaj o tom, že investor má možnosť oboznámiť sa so štatútom podielového fondu.
§ 51
(1)
Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti správcovskej spoločnosti uprednostňovať svoje záujmy pred záujmami investorov kolektívneho investovania.
(2)
Akcionári, členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám29) nesmú nadobúdať cenné papiere z majetku v podielovom fonde, ktorý spravuje táto správcovská spoločnosť, a takéto cenné papiere do majetku v tomto podielovom fonde predávať. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vydávanie a vrátenie podielových listov otvorených podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami, v ktorých tieto osoby vykonávajú uvedené funkcie.
§ 52
(1)
Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v podielovom fonde nadobúdať cenné papiere z majetku obchodných spoločností a ani cenné papiere z majetku v podielovom fonde predávať obchodným spoločnostiam, v ktorých
a)
je členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom člen predstavenstva, dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec tejto správcovskej spoločnosti alebo osoba im blízka,29)
b)
časť majetku vlastní alebo na ktorých podnikaní sa zúčastňuje člen predstavenstva, dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec tejto správcovskej spoločnosti alebo osoba im blízka.29)
(2)
Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v podielovom fonde, ktorý spravuje, nadobúdať cenné papiere od svojich akcionárov a ani im cenné papiere z majetku tohto podielového fondu predávať bez osobitného povolenia ministerstva.
Informačná povinnosť
§ 53
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná zverejňovať správy o svojom hospodárení a o hospodárení s majetkom v podielových fondoch. Súčasťou správy o hospodárení je aj účtovná závierka. Náležitosti správy o hospodárení sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Správy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zverejniť a predložiť ministerstvu a svojmu depozitárovi najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polroka (ďalej len „polročná správa“) a do štyroch mesiacov po skončení roka (ďalej len „ročná správa“). Správcovská spoločnosť je povinná podielnikovi na požiadanie poskytnúť polročnú správu a ročnú správu.
(3)
Pri podielovom fonde alebo pri správcovskej spoločnosti sa v ročnej správe uvádza prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.
(4)
Ustanovenia osobitného zákona o informačnej povinnosti30) sa nevzťahujú na podielový fond a správcovskú spoločnosť.
§ 54
(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejňovať v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy najmenej raz za týždeň, ak štatút podielového fondu neurčuje kratšiu lehotu, čistú hodnotu majetku v podielovom fonde, údaje o počte vydaných a vrátených podielov za obdobie od posledného zverejnenia týchto údajov, o peňažnej sume za vydané a vrátené podiely, o aktuálnej cene podielu, predajnej cene podielu a nákupnej cene podielu.
(2)
Správcovská spoločnosť je povinná okrem údajov podľa odseku 1 zverejniť aj rozhodnutie o zlúčení podielových fondov alebo rozhodnutie o prevode správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť.
(3)
Spôsob určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Správcovská spoločnosť musí na výzvu ministerstva do dvadsiatich dní preukázať objem prevzatých záväzkov, dostatok prostriedkov na ich splnenie, výšku obchodného imania a pôvod jeho nadobudnutia.
(5)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu prekročenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika.
(6)
Správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom určeným na kolektívne investovanie, najmä zmlúv o kúpe a predaji cenných papierov. Táto evidencia musí byť bezodkladne prístupná ministerstvu a depozitárovi.
(7)
Správcovská spoločnosť musí bezodkladne informovať ministerstvo, že podala žiadosť o povolenie na vydanie podielových listov v inom štáte. Správcovská spoločnosť musí bezodkladne informovať ministerstvo o začiatku vydávania podielových listov v inom štáte.
§ 55
(1)
Správy podľa tohto zákona môže správcovská spoločnosť predkladať ministerstvu a depozitárovi aj v elektronickej podobe.
(2)
Ministerstvo môže opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky určiť spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých na posúdenie činnosti správcovskej spoločnosti a určiť náležitosti týkajúce sa formy a štruktúry správ podávaných v elektronickej podobe.
§ 56
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, jeho členom alebo členom dozornej rady a zamestnanci správcovskej spoločnosti a depozitára, ako aj zamestnanci ministerstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných záujmov správcovskej spoločnosti.
(2)
Na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania, daňového konania a služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom19) sú osoby uvedené v odseku 1 zbavené povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
§ 57
Podmienky pre členstvo v riadiacich orgánoch správcovskej spoločnosti
(1)
Člen predstavenstva správcovskej spoločnosti nesmie vykonávať činnosť makléra v akejkoľvek inej spoločnosti po celú dobu, počas ktorej je členom predstavenstva správcovskej spoločnosti.
(2)
Členovia predstavenstva, ktorí spôsobili podielnikom podielového fondu porušením svojich povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva škodu, zodpovedajú podielnikom za túto škodu spoločne a nerozdielne. Ustanovenia zmluvy medzi správcovskou spoločnosťou a členom predstavenstva alebo ustanovenia stanov správcovskej spoločnosti vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva za škodu sú neplatné.
§ 58
Obmedzenie účasti niektorých osôb v orgánoch inej spoločnosti
(1)
Členovia predstavenstva, prokuristi alebo zamestnanci správcovskej spoločnosti nesmú byť členmi štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo zamestnancami svojho depozitára.
(2)
Osoby, ktoré sú členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom jednej správcovskej spoločnosti, nesmú byť zároveň členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom inej správcovskej spoločnosti.
(3)
Osoby, ktoré nespĺňajú podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona, osoby, ktoré vykonávajú štátny dozor podľa tohto zákona, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky, zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, organizátora verejného trhu cenných papierov, strediska, Fondu národného majetku Slovenskej republiky nesmú byť zamestnancom, členom predstavenstva, členom dozornej rady ani prokuristom správcovskej spoločnosti.
(4)
Zamestnancom, prokuristom alebo členom predstavenstva správcovskej spoločnosti nesmú byť zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu bánk, poisťovní a doplnkových dôchodkových poisťovní.
(5)
Zamestnanci, členovia predstavenstiev, členovia dozorných rád, prokuristi a makléri osôb s povolením na obchodovanie s cennými papiermi nesmú byť členom predstavenstva správcovskej spoločnosti.
§ 59
Štátny dozor
(1)
Štátny dozor podľa tohto zákona vykonáva orgán štátneho dozoru, ktorým je ministerstvo.
(2)
Pri výkone štátneho dozoru formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi ministerstvom a osobami podliehajúcimi tomuto dozoru primerane spravujú základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Pri výkone štátneho dozoru je ministerstvo oprávnené vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dozoru údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dozoru, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon štátneho dozoru. Za neposkytnutie údajov, dokladov a informácií v požadovanej lehote môže ministerstvo uložiť pokutu až do výšky 50 000 Sk, a to aj opakovane.
(4)
Ministerstvo je pri výkone štátneho dozoru povinné dbať na ochranu záujmov podielnikov a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dozoru.
(5)
Ministerstvo je pri výkone štátneho dozoru oprávnené spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi štátneho dozoru.
§ 60
Pôsobnosť ministerstva pri výkone štátneho dozoru
(1)
Štátnemu dozoru podlieha činnosť vykonávaná
a)
správcovskými spoločnosťami,
b)
zahraničnými správcovskými spoločnosťami,
c)
investičnými spoločnosťami a investičnými fondmi vytvorenými podľa doterajších predpisov,
d)
zakladateľmi správcovskej spoločnosti,
e)
členmi predstavenstiev, dozorných rád a prokuristami správcovskej spoločnosti,
f)
akcionármi správcovských spoločností, ktorí majú podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti vyšší ako 10 %,
g)
osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a vyplácanie podielových listov podielových fondov,
h)
depozitárom,
i)
núteným správcom,
j)
likvidátorom.
(2)
Ministerstvo pri výkone štátneho dozoru kontroluje najmä
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,4)
b)
dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov správcovskej spoločnosti,
c)
dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona,
d)
plnenie sankčných opatrení uložených právoplatným rozhodnutím orgánu štátneho dozoru,
e)
dodržiavanie postupov na vykonávanie vnútornej kontroly.
(3)
Podmienky a postupy na vykonávanie vnútornej kontroly nakladania s majetkom správcovskej spoločnosti a nakladania s majetkom v podielovom fonde môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 61
Ukladanie sankcií
(1)
Ak ministerstvo zistí, že subjekty uvedené v § 60 ods. 1 porušili alebo porušujú povinnosti uvedené v tomto zákone, v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo porušili osobitné právne predpisy upravujúce ich povinnosti,4) alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím ministerstva, môže
a)
uložiť opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať ministerstvo o ich splnení, najmä môže uložiť zmenu a podmienky zmeny činnosti depozitára, núteného správcu alebo likvidátora a výmenu osôb v orgánoch správcovskej spoločnosti,
b)
pozastaviť na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde, vydávanie podielových listov a súčasne určiť núteného správcu majetku na túto dobu,
c)
uložiť pokutu (§ 62),
d)
nariadiť správcovskej spoločnosti uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
e)
rozhodnúť o skončení činnosti správcovskej spoločnosti,
f)
odňať povolenie udelené podľa tohto zákona a súčasne určiť núteného správcu.
(2)
Pri ukladaní sankcií ministerstvo vychádza z povahy, závažnosti, zo spôsobu, z doby trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v § 60 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie tohto zákona a obnovila právny stav.
(3)
Konanie o uložení sankcie podľa tohto zákona možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o skutočnostiach rozhodujúcich pre ich uloženie, najneskôr však do piatich rokov odvtedy, keď k týmto skutočnostiam došlo. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá trestnoprávna zodpovednosť podľa osobitného zákona.
(4)
Ak sa pri výkone štátneho dozoru zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 60 ods. 1, ministerstvo je oprávnené uložiť sankcie, aj keď táto osoba je v likvidácii.
(5)
Ak sa hospodárenie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí po viac ako troch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach stratou a ministerstvo zistí, že tieto straty boli spôsobené neplnením alebo nedostatočným plnením povinností pri správe majetku v podielovom fonde, ministerstvo môže určiť núteného správcu majetku v podielovom fonde.
§ 62
Pokuty
(1)
Ak ministerstvo zistí, že osoby uvedené v § 60 ods. 1 porušili alebo porušujú povinnosti uvedené v tomto zákone, v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím ministerstva, môže im uložiť pokutu
a)
od 5 000 000 Sk do 10 000 000 Sk za veľmi závažné porušenie povinností,
b)
od 500 000 Sk do 5 000 000 Sk za závažné porušenie povinností,
c)
do 500 000 Sk za ostatné porušenie povinností.
(2)
Za veľmi závažné porušenie povinností sa považuje, ak
a)
správcovská spoločnosť začne vykonávať kolektívne investovanie pred úplným splatením svojho základného imania,
b)
správcovská spoločnosť nezabezpečí minimálnu výšku majetku v podielovom fonde,
c)
správcovská spoločnosť po odňatí povolenia nevyplatí podielnikom peňažné prostriedky zhromaždené vydávaním podielových listov,
d)
správcovská spoločnosť uloží majetok v podielovom fonde v rozpore s týmto zákonom,
e)
správcovská spoločnosť pri nakladaní s vlastným majetkom uprednostňuje svoje záujmy pred záujmami podielnikov,
f)
správcovská spoločnosť nedodržuje zákonom ustanovené limity o obmedzení a rozložení rizika majetku v podielovom fonde,
g)
správcovská spoločnosť nezverí majetok tvorený cennými papiermi a peňažnými prostriedkami do úschovy u depozitára,
h)
správcovská spoločnosť zverí peňažné prostriedky inej banke než depozitárovi bez súhlasu svojho depozitára,
i)
depozitár porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,
j)
správcovská spoločnosť po uplynutí doby, na ktorú bol vytvorený uzavretý podielový fond, nepožiada ministerstvo o jeho premenu na otvorený podielový fond alebo neuzavrie hospodárenie s majetkom v uzavretom podielovom fonde,
k)
správcovská spoločnosť rozhodne o premene uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond bez povolenia ministerstva,
l)
investičný fond poruší povinnosti pri premene na otvorený podielový fond.
(3)
Za závažné porušenie povinností sa považuje, ak správcovská spoločnosť
a)
nezverejní štatút alebo predajný prospekt v zákonom určenej lehote pred uskutočnením verejnej výzvy,
b)
nenakladá s prostriedkami zhromaždenými na kolektívne investovanie s odbornou starostlivosťou a nepoužíva ich spôsobmi ustanovenými zákonom,
c)
poruší zákaz poskytovať peňažné pôžičky alebo úvery a zákaz poskytovať záruky za záväzky tretích osôb,
d)
poruší zákonom ustanovené podmienky na prijatie pôžičky alebo úveru,
e)
poruší zákaz vydávať len cenné papiere ustanovené týmto zákonom,
f)
nevypočíta hodnotu cenných papierov vo svojom majetku alebo v majetku v podielovom fonde v súlade s týmto zákonom,
g)
po premene uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond nezosúladí jeho hospodárenie v určenej lehote so zákonom,
h)
poruší povinnosť oznámiť ministerstvu, že hodnota jej majetku alebo majetku v podielovom fonde klesla o jednu tretinu oproti priemernej hodnote majetku za posledných šesť mesiacov, a informovať o opatreniach prijatých na nápravu,
i)
nesplní informačnú povinnosť pri premene uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond,
j)
poruší zákonom ustanovené informačné povinnosti v ustanovenej lehote,
k)
do svojho majetku alebo do majetku v podielovom fonde nadobudne hnuteľný majetok, nehnuteľnosti a cenné papiere od osôb, od ktorých ich nemôže nadobúdať.
(4)
Ak sa pri výkone štátneho dozoru zistí, že neoprávnená osoba vykonáva činnosť, ktorú je podľa tohto zákona oprávnená vykonávať len správcovská spoločnosť alebo depozitár, ministerstvo jej zakáže vykonávať túto činnosť a uloží jej pokutu až do výšky 25 000 000 Sk.
(5)
Ak v čase do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, ministerstvo môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 63
Nútená správa
(1)
Nútená správa je správa majetku, ktorá sa vykonáva na základe právoplatného rozhodnutia ministerstva o určení núteného správcu.
(2)
Núteným správcom majetku v podielovom fonde môže byť depozitár tohto podielového fondu. Depozitár je povinný na základe právoplatného rozhodnutia ministerstva plniť povinnosti núteného správcu. Ak nemožno určiť za núteného správcu depozitára, ministerstvo určí za núteného správcu iného depozitára alebo inú správcovskú spoločnosť.
(3)
Ak ministerstvo určí núteného správcu majetku v podielovom fonde, správcovská spoločnosť je povinná odovzdať správu majetku v podielovom fonde nútenému správcovi najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o určení núteného správcu. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu ministerstva, ktorým určilo núteného správcu, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu a dozornej rady na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do registra.
(4)
Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení nútenej správy. Nútený správca nesmie rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti a bez súhlasu valného zhromaždenia nesmie dať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti ani návrh na začatie vyrovnávacieho konania.
(5)
Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov a je povinný
a)
hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov investorov,
c)
viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný podielový fond.
(6)
Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za dobu výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata správcovskej spoločnosti za správu majetku v podielovom fonde.
(7)
Ak správcovská spoločnosť v lehote podľa odseku 3 neodovzdá správu majetku nútenému správcovi, ministerstvo jej môže odňať povolenie udelené podľa tohto zákona.
(8)
Nútená správa sa končí dňom uvedeným v rozhodnutí o určení núteného správcu.
(9)
Ministerstvo určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak nútený správca
a)
sa zruší,
b)
sa vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným ministerstvu,
c)
porušuje svoje povinnosti.
(10)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 9 nemá odkladný účinok.
(11)
Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 9 písm. b) alebo c), nútený správca je povinný plniť povinnosti núteného správcu až do doby vykonateľnosti rozhodnutia ministerstva o určení nového núteného správcu.
§ 64
Odňatie povolenia
(1)
Ministerstvo podľa § 61 ods. 1 písm. f) odníme správcovskej spoločnosti povolenie udelené podľa tohto zákona, ak pri výkone štátneho dozoru zistí, že
a)
správcovská spoločnosť neudržuje dostatočnú výšku likvidných prostriedkov vo vzťahu k záväzkom,
b)
v lehote určenej ministerstvom nie je zosúladené zloženie majetku v podielovom fonde s ustanoveniami § 32 až 34,
c)
správcovská spoločnosť nevyhovie výzve ministerstva na preukázanie objemu prevzatých záväzkov, dostatku prostriedkov na ich splnenie a pôvodu nadobudnutia svojho imania ani v dodatočne určenej desaťdňovej lehote,
d)
správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu majetku nútenému správcovi podľa § 63 ods. 3.
(2)
Ministerstvo podľa § 61 ods. 1 písm. f) môže odňať správcovskej spoločnosti povolenie udelené podľa tohto zákona aj vtedy, ak
a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia,
c)
správcovská spoločnosť závažne alebo viacnásobne porušila zákon.
(3)
Ak ministerstvo odníme povolenie podľa odseku 1 alebo 2, dňom doručenia rozhodnutia o odňatí povolenia správcovská spoločnosť nesmie vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Do vymenovania likvidátora určí ministerstvo núteného správcu majetku správcovskej spoločnosti a majetku v podielovom fonde. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu ministerstva nemá odkladný účinok.
(4)
Nútený správca určený podľa odseku 3 je povinný vykonávať svoju pôsobnosť tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu práv podielnikov a akcionárov správcovskej spoločnosti. Nútený správca nesmie zhromažďovať prostriedky na kolektívne investovanie. Nútená správa sa končí dňom zápisu likvidátora do registra. K tomuto dňu sa nútený správca z registra vymaže.
§ 65
Likvidátor
(1)
Likvidátor je povinný vykonať likvidáciu správcovskej spoločnosti na základe likvidačného plánu, ktorý okrem iného určí spôsob vysporiadania likvidačného zostatku. Likvidačný plán alebo jeho zmeny schvaľuje ministerstvo na návrh likvidátora.
(2)
Pre činnosť likvidátora správcovskej spoločnosti platia rovnako ustanovenia osobitného zákona.32)
(3)
Likvidátor je povinný
a)
predávať cenné papiere z majetku správcovskej spoločnosti za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť,
b)
predávať hnuteľné veci a nehnuteľnosti z majetku správcovskej spoločnosti za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť,
c)
uložiť všetky peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára,
d)
uspokojiť prednostne pohľadávky zamestnancov zrušenej správcovskej spoločnosti do skončenia pracovného pomeru (mzda, náhrada mzdy, nároky vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancom) a odstupné,
e)
zaplatiť odvody do štátneho rozpočtu, dane a poplatky,
f)
odviesť poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a na poistenie v nezamestnanosti,
g)
uspokojiť pohľadávky ostatných veriteľov,
h)
uspokojiť práva akcionárov pomerne podľa výšky likvidačného zostatku.
(4)
Pri speňažovaní majetku správcovskej spoločnosti je likvidátor povinný uskutočňovať úkony súvisiace s touto činnosťou len prostredníctvom bežného účtu vedeného u depozitára správcovskej spoločnosti.
(5)
Ku dňu skončenia likvidácie je likvidátor povinný zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju ministerstvu na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok), medzi akcionárov.
(6)
Odmenu likvidátora určuje ministerstvo podľa náročnosti a doby trvania likvidácie.
§ 66
Zmena likvidátora
(1)
Ministerstvo môže odvolať likvidátora, ak likvidátor porušuje svoje povinnosti.
(2)
Ministerstvo vymenuje nového likvidátora, ak likvidátor
a)
bol odvolaný podľa odseku 1,
b)
sa vzdá svojej funkcie písomným oznámením adresovaným ministerstvu,
c)
zomrie.
(3)
Ak dôjde k zmene likvidátora z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. a) alebo b), likvidátor je povinný plniť povinnosti likvidátora až do doby vykonateľnosti rozhodnutia ministerstva o vymenovaní nového likvidátora.
(4)
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 67
(1)
Investičné spoločnosti vzniknuté do 1. januára 2000 sú povinné do 30. júna 2000 prispôsobiť svoju činnosť tomuto zákonu, požiadať ministerstvo o vydanie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti a schválenie štatútov nimi spravovaných podielových fondov v súlade s týmto zákonom.
(2)
Uzavreté podielové fondy vytvorené do 1. januára 2000 sa považujú za uzavreté podielové fondy podľa tohto zákona najdlhšie do 31. decembra 2009, aj keď nespĺňajú podmienku minimálnej výšky majetku podľa § 26.
(3)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná do 30. júna 2000 zabezpečiť, aby všetci podielnici ňou spravovaných podielových fondov boli oboznámení so zmenami v štatútoch podielových fondov, a je povinná podielnikom
a)
vydať podielové listy v súlade s týmto zákonom,
b)
odovzdať predajný prospekt.
(4)
Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná do 31. decembra 2001 zabezpečiť, aby majetok v ňou spravovaných podielových fondoch zodpovedal podmienkam obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona v súlade so štatútmi podielových fondov.
(5)
Ak sa investičná spoločnosť zriadená do 1. januára 2000 neprispôsobí tomuto zákonu, je povinná v lehote uvedenej v odseku 1 požiadať ministerstvo o súhlas s
a)
prevodom správy ňou spravovaných podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo
b)
uzavretím hospodárenia s majetkom v ňou spravovaných podielových fondoch spôsobom podľa tohto zákona, do jedného mesiaca od uzavretia hospodárenia vyplatiť podielnikov a skončiť svoju činnosť likvidáciou podľa tohto zákona.
(6)
Ak investičná spoločnosť zriadená do 1. januára 2000 nesplní povinnosti podľa odseku 5, povolenie udelené podľa doterajších predpisov zaniká uplynutím lehoty podľa odseku 1 a ministerstvo nariadi jej likvidáciu. Na likvidáciu investičnej spoločnosti sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o likvidácii správcovskej spoločnosti.
(7)
Depozitár, ktorý vykonával činnosť depozitára do 1. januára 2000, je povinný do 1. apríla 2000 zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom.
§ 68
(1)
Investičné fondy vzniknuté do 1. januára 2000 s výnimkou Reštitučného investičného fondu, a. s., sú do 30. júna 2000 povinné rozhodnúť o
a)
premene na otvorený podielový fond alebo
b)
zrušení sa s likvidáciou.
(2)
Valné zhromaždenie investičného fondu väčšinou hlasov prítomných akcionárov rozhodne o premene investičného fondu na otvorený podielový fond alebo o jeho zrušení s likvidáciou. Ak valné zhromaždenie investičného fondu rozhodne o premene investičného fondu na otvorený podielový fond, súčasne rozhodne, ktorá správcovská spoločnosť bude otvorený podielový fond spravovať, a uloží predstavenstvu
a)
predať hnuteľné veci a nehnuteľnosti, ktoré sú majetkom investičného fondu,
b)
predať cenné papiere, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v § 32,
c)
splniť záväzky investičného fondu voči tretím osobám,
d)
skončiť trvajúce zmluvy o tichom spoločenstve, ktoré boli uzatvorené v mene investičného fondu,
e)
skončiť zmluvu o poskytovaní služieb investičnou spoločnosťou, ak bola uzatvorená,
f)
vypovedať alebo zmeniť zmluvu s depozitárom o výkone činnosti depozitára.
(3)
Na premenu investičného fondu na otvorený podielový fond treba povolenie ministerstva.
(4)
K žiadosti o premenu investičný fond priloží
a)
notársku zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o premene investičného fondu na otvorený podielový fond,
b)
písomný súhlas správcovskej spoločnosti s výkonom správy premeneného otvoreného podielového fondu vrátane prípadného časového obmedzenia práva podielnika predložiť podielový list na vyplatenie,
c)
projekt premeny investičného fondu na otvorený podielový fond, ktorý musí obsahovať najmä
1.
postup premeny štruktúry cenných papierov a ich likvidity, ktoré sú majetkom investičného fondu, objem pohľadávok investičného fondu a ich návratnosti,
2.
údaje o spôsobe výmeny akcií investičného fondu za podielové listy otvoreného podielového fondu,
d)
postup
1.
predaja hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktoré nesmú byť v majetku v otvorenom podielovom fonde,
2.
skončenia zmlúv o tichom spoločenstve,
3.
skončenia zmluvy o poskytovaní služieb investičnou spoločnosťou, ak bola uzatvorená,
4.
skončenia alebo zmeny zmluvy s depozitárom,
e)
účtovnú závierku so stanoviskom audítora ku dňu konania valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o premene investičného fondu na otvorený podielový fond,
f)
návrh štatútu a predajného prospektu otvoreného podielového fondu, ktoré môžu obsahovať ustanovenie, ktorým sa v určenej lehote obmedzí právo podielnika predložiť podielový list na vyplatenie určením vyššej zrážky.
(5)
Zrážka podľa odseku 4 písm. f) sa môže určiť najviac na dobu dvoch rokov, pričom v prvom roku nasledujúcom po dni premeny investičného fondu nesmie byť viac ako 20 % a v druhom roku viac ako 10 % z aktuálnej ceny podielového listu. Táto zrážka zostáva v majetku otvoreného podielového fondu.
(6)
Ministerstvo nepovolí premenu investičného fondu na otvorený podielový fond, ak je zrejmé, že premenu investičného fondu na otvorený podielový fond nemožno uskutočniť v lehote podľa odseku 7 alebo nebude dosiahnutý účel premeny.
(7)
Premena investičného fondu na otvorený podielový fond sa musí skončiť do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o povolení premeny investičného fondu na otvorený podielový fond.
(8)
Ak investičný fond vzniknutý do 1. januára 2000 nesplní povinnosti podľa odseku 1 alebo podľa odseku 7, alebo odseku 8, zrušuje sa s likvidáciou dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty podľa odseku 1 alebo podľa odseku 7. Na likvidáciu investičného fondu sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o likvidácii správcovskej spoločnosti.
(9)
Správcovská spoločnosť, ktorá bude spravovať majetok v premenenom otvorenom podielovom fonde, je povinná do jedného mesiaca od skončenia premeny investičného fondu na otvorený podielový fond požiadať ministerstvo o povolenie podľa § 25. Ak správcovská spoločnosť túto povinnosť nesplní, dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty podľa odseku 7 sa investičný fond zrušuje s likvidáciou. Na likvidáciu investičného fondu sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o likvidácii správcovskej spoločnosti.
(10)
Správcovská spoločnosť, ktorá bude spravovať majetok v premenenom otvorenom podielovom fonde, je povinná vymeniť akcie za podielové listy, odovzdať podielnikom štatút, predajný prospekt premeneného otvoreného podielového fondu a zároveň tieto dokumenty zverejniť. Vydávanie podielových listov podľa § 29 môže správcovská spoločnosť uskutočniť až po skončení výmeny akcií za podielové listy.
(11)
Akcionári zaniknutého investičného fondu sa stávajú podielnikmi otvoreného podielového fondu dňom vydania podielových listov otvoreného podielového fondu. Majetok investičného fondu prechádza na podielnikov otvoreného podielového fondu.
(12)
Výmaz investičného fondu z registra sa môže vykonať len ku dňu právoplatnosti rozhodnutia ministerstva podľa § 25.
(13)
Reštitučný investičný fond, a. s., ktorý nadobúda majetok podľa osobitného predpisu,33) je povinný najneskôr do 31. decembra 2005
a)
rozhodnúť o premene na otvorený podielový fond alebo
b)
zrušiť sa s likvidáciou, pričom sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o likvidácii správcovskej spoločnosti.
(14)
Do splnenia povinnosti podľa odseku 13 môže Reštitučný investičný fond, a. s., nadobúdať okrem majetku vymedzeného týmto zákonom aj iný majetok na základe osobitného predpisu.33) Hodnota cenných papierov rovnakého emitenta nemôže tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku Reštitučného investičného fondu, a. s.
(15)
Do splnenia povinnosti podľa odseku 13 môže Reštitučný investičný fond, a. s., kupovať a predávať majetkové hodnoty za najvýhodnejšie ceny, ktoré mohol dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Do splnenia povinnosti podľa odseku 13 sa na činnosť Reštitučného investičného fondu, a. s., primerane vzťahujú ustanovenia o plnení informačnej povinnosti a o štátnom dozore.
§ 69
(1)
Obchodné spoločnosti vzniknuté do 1. januára 2000, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od verejnosti s cieľom investovať ich do majetku vymedzeného týmto zákonom alebo takéto peňažné prostriedky zhromaždili v minulosti a investujú ich do majetku vymedzeného týmto zákonom, sú povinné do 30. júna 2000 uviesť svoju činnosť do súladu s týmto zákonom primerane postupom podľa § 68.
(2)
Ak obchodná spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 1, súd aj bez návrhu zruší túto spoločnosť a nariadi jej likvidáciu.
§ 70
(1)
Na porušenie doterajších predpisov zistené po 1. januári 2000 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Obchodné spoločnosti nesmú vo svojom obchodnom mene používať označenie „investičná spoločnosť“, „investičný fond“ alebo skratku „i. s.“, „i. f.“, ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku s výnimkou investičných spoločností a investičných fondov vzniknutých do 1. januára 2000.
§ 71
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1995 Z. z.
§ 72
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 385/1999 Z. z.
PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU
1. Informácia o podielovom fonde
1.1. Označenie podielového fondu s uvedením, či ide o otvorený alebo uzavretý podielový fond.
1.2. Dátum založenia podielového fondu. Údaj o čase jeho trvania, ak je obmedzený.
1.3. Uvedenie miesta, kde možno dostať štatút podielového fondu, ak nie je pripojený, a kde možno dostať periodické správy o hospodárení podielového fondu.
1.4. Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond.
1.5. Termín ročnej účtovnej závierky a početnosť výplaty výnosov.
1.6. Mená osôb, ktoré boli poverené auditom ročnej účtovnej závierky.
1.7. Údaje o podielových listoch, najmä práva spojené s podielovým listom, podoba podielového listu, forma podielového listu.
1.8. Pri uzavretom podielovom fonde označenie verejného trhu, na ktorom je podielový list registrovaný alebo obchodovaný.
1.9. Spôsob a podmienky vydania podielových listov.
1.10. Spôsob a podmienky na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu.
1.11. Predpoklady, za ktorých môže byť pozastavené právo na vyplatenie podielového listu.
1.12. Opis pravidiel pre použitie výnosov.
1.13. Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov (napr. rast majetku alebo výnosov), investičnej stratégie (napr. špecializácia na určité územné alebo hospodárske oblasti), prípadné obmedzenia investičnej stratégie, ako aj údaje o prípadnej technike a nástrojoch, podmienkach na prijatie úverov, ktoré možno využiť pri správe zhromaždeného majetku.
1.14. Pravidlá pre oceňovanie majetku.
1.15. Pravidlá pre výpočet ceny podielu pri jeho vydaní alebo vyplatení, ako aj údaje o nákladoch spojených s vydaním alebo s vyplatením podielu, údaje o spôsobe, mieste a početnosti uverejňovania týchto cien.
1.16. Údaje o metóde, výške a výpočte výdavkov účtovaných na ťarchu majetku v podielovom fonde pre správcovskú spoločnosť, depozitára alebo pre tretie osoby.
2. Informácie o správcovskej spoločnosti
2.1. Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo správcovskej spoločnosti a miesto, kde sa nachádza ústredie správcovskej spoločnosti, ak sa nezhoduje s miestom sídla.
2.2. Dátum založenia spoločnosti (rok vzniku) a údaje o čase jej trvania, ak je obmedzený.
2.3. Označenie podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje.
2.4. Meno, priezvisko a funkcia členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov, ako aj údaje o ich hlavných funkciách, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo správcovskej spoločnosti.
2.5. Údaj o výške základného imania správcovskej spoločnosti, ako aj údaj o výške čistého obchodného imania.
3. Informácie o depozitárovi
3.1. Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje so sídlom ústredia.
4. Upozornenie, že ministerstvo nezodpovedá za výsledok hospodárenia s majetkom v podielovom fonde.
5. Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v štatúte sú úplné a pravdivé.
Príloha č. 2 k zákonu č. 385/1999 Z. z.
A. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom
1. Stav majetku
a) cenné papiere,
aa) akcie,
ab) dlhopisy,
ac) iné cenné papiere,
b) účty v bankách,
ba) bežný účet,
bb) termínové účty,
c) iný majetok,
d) záväzky,
e) čistá hodnota majetku.
2. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre skrátenej súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu roka.
3. Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.
4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo v dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností,
5. Informácie o majiteľoch viac ako 5 % podielu na majetku správcovskej spoločnosti.
B. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom
v podielovom fonde
1. Stav majetku
a) cenné papiere,
aa) akcie,
ab) dlhopisy,
ac) iné cenné papiere,
b) účty v bankách,
ba) bežný účet,
bb) termínové účty,
c) iný majetok,
d) záväzky,
e) čistá hodnota majetku.
2. Počet podielov podielového fondu v obehu.
3. Čistá hodnota podielu.
4. Stav cenných papierov v majetku (zloženie portfólia), pričom ich treba rozčleniť podľa jednotlivých verejných trhov na
a) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na hlavnom trhu burzy cenných papierov,
b) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na vedľajšom trhu burzy cenných papierov,
c) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na registrovanom trhu burzy cenných papierov,
d) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu s cennými papiermi,
e) ostatné cenné papiere.
Ďalej treba portfólio rozčleniť
a) vzhľadom na investičnú stratégiu správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (napr. podľa hospodárskych alebo územných hľadísk),
b) podľa percentuálneho podielu na majetku v členení podľa obchodného mena emitenta, druhu cenného papiera, ISIN, treba uviesť jeho podiel na celkovom majetku v podielovom fonde.
5. Údaje o zmenách v stave portfólia počas lehoty pre podávanie správ.
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty pre podávanie správ, ktoré obsahujú
a) výnosy z akcií,
b) výnosy z dlhopisov,
c) výnosy z iných cenných papierov,
d) výnosy z termínových vkladov,
e) kapitálové výnosy,
f) iné výnosy,
g) výdavky na správu,
h) výdavky na depozitára,
i) iné výdavky a poplatky,
j) čistý výnos,
k) výplaty podielov na zisku,
l) znovuinvestované výnosy,
m) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti,
n) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,
o) iné zmeny, ktoré sa dotýkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde.
7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre skrátenej súvahy a výkazu ziskov a strát, pričom je nutné osobitne uviesť tieto údaje podľa stavu ku koncu roka:
a) celková čistá hodnota majetku,
b) počet podielov v obehu,
c) čistá hodnota podielu,
d) o počte vydaných podielov a o sume, za ktorú boli vydané,
e) o počte vyplatených podielov a o sume, za ktorú boli vyplatené.
8. Údaje o hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde.
1)
Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 ods. 3 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
4)
Napríklad Obchodný zákonník,Občiansky zákonník, zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov.
6)
§ 30 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
7)
§ 23 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
8)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
Zákon č. 71/1967 Zb.
11)
§ 55 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 27 až 33 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 48 a 86 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., § 38 ods. 3 písm. f) zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 3 zákona č. 600/1992 Zb.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 5a zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 96 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 14 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 74 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 80 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.