380/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 21. decembra 1999 č. 21 798/99-92, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
Týmto opatrením sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (oznámenie č. 254/1997 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.