378/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 15. decembra 1999 č. 20 885/99-92, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce (oznámenie č. 142/1993 Z. z.) v znení opatrenia z 29. novembra 1993 č. 65/335/1993 (oznámenie č. 6/1994 Z. z.).
Týmto opatrením sa mení vzor účtovného výkazu Ročný prehľad aktív a pasív obcí a určenie mernej jednotky pri jeho zostavovaní.
Podľa tohto opatrenia sa prvýkrát postupuje pri zostavovaní účtovného výkazu Ročný prehľad aktív a pasív obcí k 31. decembru 1999.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 1999.
Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 22/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.