370/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
ZÁKON
zo 17. decembra 1999,
ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z. a zákona č. 264/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 70 ods. 1 sa slová „19 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
2.
V § 70 ods. 3 sa slová „19 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 1999.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.