365/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
ZÁKON
zo 17. decembra 1999,
ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 sa mení takto:
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1999 podľa § 1 ods. 2.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.