363/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

363
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 55 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
výnos z 15. decembra 1999 č. 4430/A/1999, ktorým sa vydávajú pravidlá čerpania a zúčtovania poistného plateného štátom a Národným úradom práce a pravidlá hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia.
Výnosom sa určuje, čo je podkladom pre čerpanie a zúčtovanie poistného a určujú sa pravidlá hospodárenia s prostriedkami povinného zdravotného poistenia sústreďovanými na osobitnom účte povinného zdravotného poistenia.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom 1/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.