359/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

359
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 389/1997 Z. z.) v znení opatrenia z 23. júna 1998 č. 2022/1998-sekr. (oznámenie č. 220/1998 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. apríla 1998 č. 1038/1998-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 112/1998 Z. z.).
Týmto opatrením sa ustanovujú postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, ktoré vstúpili do likvidácie podľa § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 27. decembra 1999.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 22/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.