353/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

353
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 14a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z.
výnos zo 7. decembra 1999 č. 17312/99-63, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. decembra 1996 č. 4054/96-sekr. o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne v znení výnosu zo 6. februára 1998 č. 24846/97-94.
Týmto výnosom sa upravuje spôsob zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne na zmenených tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohách č. 1 až 3 výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Výnos s prílohami je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 21/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.